Schriften
Leer en Verbonden 81


Afdeling 81

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 15 maart 1832 te Hiram (Ohio). Frederick G. Williams wordt geroepen als hogepriester en raadgever in het Presidium van de Hoge Priesterschap. De geschiedkundige verslagen tonen aan dat toen deze openbaring in maart 1832 werd ontvangen, Jesse Gause daarin werd geroepen tot de functie van raadgever van Joseph Smith in het presidium. Toen hij echter niet standhield op een wijze die strookte met deze aanstelling, werd de roeping daarna overgedragen aan Frederick G. Williams. De openbaring (gedateerd maart 1832) moet worden beschouwd als een stap in de richting van de formele organisatie van het Eerste Presidium, waarin met name de functie van raadgever in dat college wordt vereist en waarin de waardigheid van de aanstelling wordt uiteengezet. Broeder Gause was enige tijd in functie, maar werd in december 1832 van de kerk geëxcommuniceerd. Broeder Williams werd tot de genoemde functie geordend op 18 maart 1833.

1–2: de sleutels van het koninkrijk berusten altijd bij het Eerste Presidium; 3–7: als Frederick G. Williams getrouw is in zijn bediening, zal hij het eeuwige leven hebben.

1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg tot u, mijn dienstknecht Frederick G. Williams: Hoor naar de stem van Hem die spreekt, naar het woord van de Heer, uw God, en zet u in voor de roeping waarmee u bent geroepen, ja, om ahogepriester te zijn in mijn kerk, en raadgever van mijn dienstknecht Joseph Smith jr.;

2 aan wie ik de asleutels van het koninkrijk heb gegeven, die altijd het bPresidium van de Hoge Priesterschap toebehoren.

3 Daarom, voorwaar, erken Ik hem en zal hem zegenen, en ook u, voor zover u in raadgeving getrouw bent, in de functie die Ik u heb toegewezen, te allen tijde in gebed, overluid en in uw hart, in het openbaar en in afzondering, alsmede in uw bediening bij de verkondiging van het evangelie in het land van de levenden, en onder uw broeders.

4 En door die dingen te doen zult u het grootste goed doen aan uw medemensen, en zult u de aheerlijkheid bevorderen van Hem die uw Heer is.

5 Welnu, wees getrouw; handel in het ambt waartoe Ik u heb aangewezen; kom de zwakken te ahulp, verhef de handen die slap neerhangen en bsterk de cknikkende knieën.

6 En indien u getrouw bent tot het einde, zult u een kroon van aonsterfelijkheid hebben en het beeuwige leven in de cwoningen die Ik heb bereid in het huis van mijn Vader.

7 Zie, ja, zie, dit zijn de woorden van de Alfa en de Omega, ja, Jezus Christus. Amen.