Schriften
Leer en Verbonden 71


Afdeling 71

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon op 1 december 1831 te Hiram (Ohio). De profeet had het vertalen van de Bijbel voortgezet, met Sidney Rigdon als zijn schrijver, totdat deze openbaring werd ontvangen. Op dat moment werd het werk tijdelijk opzij gelegd om hen in staat te stellen de hierin gegeven opdracht uit te voeren. De broeders moesten uitgaan om te prediken teneinde de onvriendelijke gevoelens tot bedaren te brengen die tegen de kerk waren opgelaaid ten gevolge van de publicatie van brieven geschreven door Ezra Booth, die afvallig was geworden.

1–4: Joseph Smith en Sidney Rigdon worden uitgezonden om het evangelie te verkondigen; 5–11: de vijanden van de heiligen zullen tot zwijgen worden gebracht.

1 Zie, aldus zegt de Heer tot u, mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en aSidney Rigdon, dat de tijd voorzeker is gekomen dat het nodig en raadzaam is in mijn bestel dat u uw mond opendoet om mijn evangelie en de dingen van het koninkrijk te bverkondigen en de cverborgenheden ervan uit de Schriften uit te leggen, overeenkomstig dat deel van de Geest en de macht die u zal worden gegeven, zoals Ik wil.

2 Voorwaar, Ik zeg u: Predik tot de wereld in de omstreken, en ook in de kerk, voor enige tijd, ja, totdat het u wordt bekendgemaakt.

3 Voorwaar, dit is een zending voor enige tijd, die Ik u geef.

4 Daarom, arbeid in mijn wijngaard. Roep de bewoners van de aarde toe en geef getuigenis en bereid de weg voor de geboden en openbaringen die zullen komen.

5 Welnu, zie, dit is wijsheid; wie leest, laat hem ook abegrijpen en baanvaarden;

6 want aan hem die het aanvaardt, zal aovervloediger worden gegeven, ja, macht.

7 Welnu, breng uw vijanden tot azwijgen; roep hen op om u zowel in het openbaar als in afzondering te btreffen; en voor zover u getrouw bent, zal hun beschaamdheid aan het licht worden gebracht.

8 Welnu, laten zij hun sterke bewijzen tegen de Heer aanvoeren.

9 Voorwaar, aldus zegt de Heer tot u: Geen enkel awapen dat tegen u wordt gesmeed, zal succes hebben;

10 en indien enig mens zijn stem tegen u verheft, zal hij in de door Mij bestemde tijd tot zwijgen worden gebracht.

11 Welnu, onderhoud mijn geboden; zij zijn waar en betrouwbaar. Ja, amen.