Schriften
Leer en Verbonden 53


Afdeling 53

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Algernon Sidney Gilbert op 8 juni 1831 te Kirtland (Ohio). Op verzoek van Sidney Gilbert raadpleegde de profeet de Heer aangaande broeder Gilberts werk en aanstelling in de kerk.

1–3: Sidney Gilberts roeping en verkiezing in de kerk is om tot ouderling geordend te worden; 4–7: hij moet ook fungeren als gevolmachtigde van de bisschop.

1 Zie, Ik zeg u, mijn dienstknecht Sidney Gilbert, dat Ik uw gebeden gehoord heb; en u hebt Mij aangeroepen opdat het u zou worden bekendgemaakt, door de Heer, uw God, aangaande uw roeping en averkiezing in de kerk, die Ik, de Heer, in deze laatste dagen opgericht heb.

2 Zie, Ik, de Heer, die voor de zonden van de wereld agekruisigd werd, geef u een gebod dat u de wereld bverzaken zult.

3 Aanvaard mijn ordening, ja, die van ouderling, om geloof en bekering en avergeving van zonden te prediken, volgens mijn woord, en het ontvangen van de Heilige Geest door bhandoplegging;

4 en ook om een agevolmachtigde van deze kerk te zijn in de plaats die door de bisschop aangewezen zal worden, volgens de geboden die hierna gegeven zullen worden.

5 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: U zult zich op reis begeven met mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon.

6 Zie, dit zijn de eerste verordeningen die u ontvangen zult; en de overige zullen u worden bekendgemaakt op een toekomstig tijdstip, naargelang uw arbeid in mijn wijngaard.

7 En voorts wil Ik dat u leert dat alleen hij behouden wordt die tot het einde avolhardt. Ja, amen.