Dagiti Nasantuan a Kasuratan
Doktrina ken Katulagan 137


Benneg 137

Ti parmata a naited ken ni Joseph Smith a Propeta, iti templo iti Kirtland, Ohio, idi 21 ti Enero 1836 (History of the Church, 2:380–381). Pasken daytoy a pannakaannong dagiti ordinansa iti talugading a kas iti pannakaipalgakda.

1–6, Makita ti Propeta ni kabsatna nga Alvin iti celestial a pagarian; 7–9, Maipalgak ti doktrina ti pannakaisalakan dagiti natay; 10, Maisalakan amin nga ubbing iti celestial a pagarian.

1 Nalukatan ti alangit kadakami, ket nakitak ti bcelestial a pagarian ti Dios, ken ti gloria nga adda sadiay, no csibabagi wenno saan diak maibaga.

2 Nakitak ti awan kaaspingna a pintas ti aruangan a serkan dagiti agtawid iti dayta a pagarian, a kasla iti agkutkutikot a bdarang ti apuy;

3 Kasta met ti adumardarang a trono ti Dios, a nagtugawan ti bAma ken ti cAnak.

4 Nakitak dagiti napintas a kalsada dayta a pagarian, a kasla aglanglanga a naparaigidan iti abalitok.

5 Nakitak da Ama aAdan ken bAbraham; ken ti camak ken ti dinak; ni kabsatko nga eAlvin, a nabayagen a matmaturog;

6 Ket nagsiddaawak no kasano a nakagun-od iti atawid iti dayta a pagarian, iti pannakakitak a pimmanaw iti daytoy a biag sakbay a naaramat ti Apo ti imana a mangummong iti Israel iti bmaikadua a gundaway, ken saan pay a cnabuniagan a para iti pannakaugas ti basbasol.

7 Kasta ti yaay ti atimek ti Apo kaniak, a nagkuna: Amin a natay a bdi pay nakaammo iti daytoy nga ebanghelio, a nangawat koma no napalubosanda a nagbati, cagtawiddanto iti dcelestial a pagarian ti Dios;

8 Kasta met dagiti amin a matayto manipud ita a di makaammo iti daytoy, a nangawat akoma iti daytoy a sipupuso, agtawiddanto iti dayta a pagarian;

9 Ta siak, ti Apo, aukomekto dagiti amin a tao a maibatay kadagiti baramidda, a maibatay iti ctarigagay ti puspusoda.

10 Ken kasta met a nakitak nga amin nga ubbing a matay sakbay a madanonda ti atawen a mabalindan ti agsungbat bmaisalakanda iti celestial a pagarian iti langit.