Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 90
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 90

  Paghahayag kay Joseph Smith, ang Propeta, ibinigay sa Kirtland, Ohio, ika-8 ng Marso 1833 (History of the Church, 1:329–331). Ang paghahayag na ito ay isang pagpapatuloy na hakbang sa pagtatatag ng Unang Panguluhan (tingnan sa ulo ng bahagi 81); bunga nito, ang mga tagapayong binanggit ay inordenan noong ika-18 ng Marso 1833.

  1–5, Ang mga susi ng kaharian ay ipinagkatiwala kay Joseph Smith at sa pamamagitan niya sa Simbahan; 6–7, Sina Sidney Rigdon at Frederick G. Williams ay maglilingkod sa Unang Panguluhan; 8–11, Ang ebanghelyo ay ipangangaral sa mga bayan ng Israel, sa mga Gentil, at sa mga Judio, lahat ng tao ay makaririnig sa kanyang sariling wika; 12–18, Si Joseph Smith at ang kanyang mga tagapayo ay isasaayos ang Simbahan; 19–37, Iba’t ibang tao ay pinayuhan ng Panginoon na lumakad nang matwid at maglingkod sa kanyang kaharian.

  1 Ganito ang wika ng Panginoon, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo aking anak, ang mga kasalanan mo ay apinatatawad na, alinsunod sa iyong pagsusumamo, sapagkat ang iyong mga panalangin at ang mga panalangin ng iyong mga kapatid ay nakarating sa aking mga tainga.

  2 Samakatwid, ikaw ay pinagpala simula ngayon na nagtataglay ng mga asusi ng kaharian na ibinigay sa iyo; kung aling bkaharian ay darating sa huling pagkakataon.

  3 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang mga susi ng kahariang ito ay hindi kailanman makukuha sa iyo, habang ikaw ay nasa daigdig, ni sa daigdig na darating;

  4 Gayunman, sa pamamagitan mo ang mga aorakulo ay ibibigay sa iba, oo, maging sa simbahan.

  5 At lahat sila na tumatanggap ng mga orakulo ng Diyos, sila ay amag-ingat kung paano nila hinahawakan ang mga ito at baka ipalagay ang mga ito bilang isang bagay na walang-halaga, at mapasailalim ng sumpa dahil doon, at matisod at madapa kapag ang mga bagyo ay bumaba, at ang mga hangin ay umihip, at ang mga bulan ay bumagsak, at humampas sa kanilang bahay.

  6 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyong mga kapatid, kina Sidney Rigdon at Frederick G. Williams, ang kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na rin, at sila ay ipinalalagay na kapantay mo sa paghawak ng mga susi nitong huling kaharian;

  7 At gayon din sa pamamagitan ng iyong pangangasiwa ang mga susi ng apaaralan ng mga propeta, na aking iniutos na itatag;

  8 Nang sa gayon sila ay maging ganap sa kanilang ministeryo para sa kaligtasan ng Sion, at ng mga bayan ng Israel, at ng mga Gentil, kasindami ng mga maniniwala;

  9 Na sa pamamagitan ng iyong pangangasiwa ay kanilang matatanggap ang salita, at sa pamamagitan ng kanilang pangangasiwa ang salita ay lalaganap sa mga dulo ng mundo, auna sa mga bGentil, at pagkatapos, masdan, at narito, ang mga ito ay babaling sa mga Judio.

  10 At pagkatapos ay darating ang araw kung kailan ang bisig ng Panginoon ay aipahahayag sa kapangyarihan sa pagpapaniwala sa mga bansa, ang mga paganong bansa, ang sambahayan ni bJose, sa ebanghelyo ng kanilang kaligtasan.

  11 Sapagkat mangyayari sa araw na yaon, na ang bawat tao ay amaririnig ang kabuuan ng ebanghelyo sa kanyang sariling wika, at sa kanyang sariling salita, sa pamamagitan nila na binordenan sa ckapangyarihang ito, sa pamamagitan ng pangangasiwa ng dMang-aaliw, na ibinuhos sa kanila para sa paghahayag ni Jesucristo.

  12 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa iyo, binibigyan kita ng isang kautusan na ikaw ay magpatuloy sa aministeryo at sa panguluhan.

  13 At kapag iyo nang natapos ang pagsasalin ng mga propeta, ikaw magmula sa araw na yaon ay amamumuno sa mga gawain ng simbahan at ng bpaaralan;

  14 At sa pana-panahon, ayon sa ihahayag ng Mang-aaliw, ay tatanggap ng mga apaghahayag upang ilahad ang mga bhiwaga ng kaharian;

  15 At isaayos ang mga simbahan, at amag-aral at bmatuto, at maging bihasa sa lahat ng mabuting aklat, at sa mga csalita, wika, at tao.

  16 At ito ang inyong magiging tungkulin at misyon sa buong buhay ninyo, na mamuno sa kapulungan, at isaayos ang lahat ng gawain ng simbahan at kahariang ito.

  17 Huwag amahiya, ni malito; sa halip mapaalalahanan sa lahat ng inyong pagmamataas at bkapalaluan, sapagkat ito ay nagdadala ng bitag sa inyong mga kaluluwa.

  18 Isaayos ang inyong mga bahay; alisin ang akatamaran at bkarumihan sa inyo.

  19 Ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng isang lugar na nakalaan, hangga’t maaga, para sa mag-anak ng iyong tagapayo at tagasulat, maging si Frederick G. Williams.

  20 At ang aking amatandang tagapaglingkod, si Joseph Smith, Sen., ay mamamalagi na kasama ang kanyang mag-anak sa lugar kung saan siya ngayon nakatira; at huwag itong ipagbibili hanggang sa ang bibig ng Panginoon ay magsabi.

  21 At ang aking tagapayo, maging si Sidney aRigdon, ay mamamalagi kung saan siya ngayon naninirahan hanggang sa ang bibig ng Panginoon ay magsabi.

  22 At ang obispo ay masigasig na maghahanap upang matagpuan ang isang akinatawan, at siya ay isang tao na may mga bkayamanang nakalaan—isang taong maka-Diyos, at may malakas na pananampalataya—

  23 Nang sa gayon ay magawa niyang bayaran ang lahat ng utang; upang ang kamalig ng Panginoon ay hindi madala sa pagkasira ng pangalan sa harapan ng mata ng mga tao.

  24 aMasigasig na maghanap, bmanalangin tuwina, at maging mapanampalataya, at clahat ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa inyong ikabubuti, kung kayo ay lalakad nang matwid at tandaan ang dtipan na inyong ipinakipagtipan sa isa’t isa.

  25 aPaliitin ang inyong mga mag-anak, lalung-lalo na ang aking matandang tagapaglingkod na si Joseph Smith, Sen., na nauukol sa yaong hindi nabibilang sa inyong mga mag-anak;

  26 Nang ang yaong mga bagay na inilaan para sa inyo, upang maisakatuparan ang aking gawain, ay hindi kunin mula sa inyo at ibigay sa mga yaong hindi karapat-dapat—

  27 At sa gayon kayo ay mahadlangan sa pagsasagawa ng mga yaong bagay na aking ipinag-uutos sa inyo.

  28 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kalooban ko na ang aking katulong na babae na si Vienna Jaques ay nararapat tumanggap ng salapi upang mabata ang kanyang mga gastusin, at magtungo sa lupain ng Sion;

  29 At ang matitira sa salapi ay maaaring ilaan sa akin, at siya ay gagantimpalaan sa aking sariling takdang panahon.

  30 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na nararapat sa aking mga paningin na siya ay magtungo sa lupain ng Sion, at tumanggap ng mana mula sa kamay ng obispo;

  31 Upang siya ay makapanirahang mapayapa yayamang siya ay tapat, at hindi maging tamad sa kanyang mga araw magmula ngayon.

  32 At masdan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na iyong isusulat ang kautusang ito, at sasabihin sa iyong mga kapatid sa Sion, sa pagmamahal bumabati, na ikaw ay akin ding tinawag na amamuno sa Sion sa aking sariling takdang panahon.

  33 Samakatwid, patigilin sila sa pagpipilit sa akin hinggil sa bagay na ito.

  34 Masdan, sinasabi ko sa iyo na ang iyong mga kapatid sa Sion ay nagsimula nang magsisi, at ang mga anghel ay nagsasaya sa kanila.

  35 Gayunman, ako ay hindi labis na nalulugod sa maraming bagay; at ako ay hindi labis na nalulugod sa aking tagapaglingkod na si aWilliam E. McLellin, ni sa aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert; at ang obispo rin, at ang iba ay maraming bagay na nararapat pagsisihan.

  36 Subalit katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ako, ang Panginoon, ay makikipagtunggali sa aSion, at magsusumamo sa kanyang malalakas, at bparurusahan siya hanggang sa siya ay madaig at cmalinis sa harapan ko.

  37 Sapagkat siya ay hindi maaalis mula sa kanyang lugar. Ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito. Amen.