2010
Det som angår rettferdighet

Det som angår rettferdighet

Som foreldre og ledere må vi våke over våre medlemmer og familier, og hjelpe dem å holde seg unna det som kan føre dem til en åndelig død.

Elder Francisco J. Viñas

Vi leser i Lære og pakter at etter Guds tjeneres vitnesbyrd, følger vitnesbyrd i form av jordskjelv og andre hendelser. «Og alle ting skal være i forvirring, og menneskenes hjerter skal i sannhet svikte dem, for frykt skal komme over alle folk» (L&p 88:91; se også vers 88-90).

Som medlem av presidentskapet for området Karibien så jeg selv de trofaste hellige som erstattet frykt med tro. Det vi lærte på Haiti, kan sammenlignes med illustrasjoner i Mormons bok.

Inntrykkene fra disse forferdelige ødeleggelsene fikk meg til å tenke på ordene i Alma kapittel 28: «Nå var dette en tid hvor stor sorg og jammer kunne høres over hele landet blant hele Nephis folk» (Alma 28:4).

42 medlemmer mistet også livet. Selv om familie og venner «sørger over tapet av sine slektninger, fryder de seg likevel og er henrykt i håpet om, ja, de til og med vet – ifølge Herrens løfter – at de vil bli oppreist for å leve ved Guds høyre hånd i en lykkens tilstand som aldri tar slutt» (Alma 28:12).

Øyeblikkelig hjelp ble sendt av Kirken til medlemmer og andre, og ble utdelt under ledelse av lokale ledere i prestedømmet og Hjelpeforeningen. De fikk ikke bare medisinsk hjelp, mat, vann og andre grunnleggende forsyninger, de fikk også råd, veiledning og trøst av sine lokale ledere. De har støtte fra medlemmer av Kirken over hele verden, som «sørge[r] med dem som sørger, ja, og trøste[r] dem som trenger trøst» (Mosiah 18:9).

Forskjellige profeter har til forskjellige tider advart oss mot en annen tragedie som er mindre merkbar, men ikke mindre viktig, og det er den «fryktelig[e] død [som] kommer over de ugudelige, for de dør ifølge rettferdigheten, for de er urene, og intet urent kan arve Guds rike» (Alma 40:26).

Nephi lærte sine brødre dette prinsippet og sa til dem at de som dør «i sin ugudelighet, [må] … også bli vist bort fra det som er åndelig og det som angår rettferdighet» (1. Nephi 15:33).

Lamanittprofeten Samuel sa at «enhver som omvender seg, ikke blir hugget ned og kastet på ilden… Og en åndelig død kommer over dem igjen – ja, den annen død – for de blir igjen avskåret fra det som har med rettferdighet å gjøre» (Helaman 14:18).

Den tragedie det er å dø når det gjelder det som er åndelig, har store konsekvenser for dem som «er blitt opplyst av Guds Ånd og har hatt stor kunnskap om de ting som angår rettferdighet, og så faller fra i synd og overtredelse, [for de blir] mer forherdet, og derfor er de i en verre tilstand enn om de aldri hadde kjent til disse ting» (Alma 24:30).

Som foreldre og ledere må vi våke over våre medlemmer og familier, og hjelpe dem å holde seg unna det som kan føre dem til en åndelig død. Vi ønsker også å redde dem som nå er døde for det som er åndelig, og hjelpe dem å «bli født på ny, ja, født av Gud, og bli forandret fra sin kjødelige og falne tilstand til en rettferdig tilstand og bli forløst av Gud og bli hans sønner og døtre» (Mosiah 27:25).

Den åndelige helbredelse av dem som har vært døde for det som angår rettferdighet, finner sted ved forsoningens kraft, omvendelse til sannheten og overholdelse av rettferdighetens prinsipper.

Å undervise våre medlemmer og familier om det som angår rettferdighet, er nødvendig i prosessen for å oppnå varig omvendelse, ettersom det kan hjelpe dem å få korrekt kunnskap om Herrens bud, evangeliets prinsipper og læresetninger og de krav vi må innfri og ordinanser vi må gjennomgå for å oppnå frelse i Herrens rike.

Det er mange eksempler i Skriftene som bekrefter viktigheten av å undervise i «de ting som angår rettferdighet» for å bidra til å oppnå varig omvendelse. I beretningen om Ammon og hans brødre som forkynte evangeliet blant lamanittene, leser vi: «Og Ammon forkynte for kong Lamonis folk, og det skjedde at han lærte dem alle ting om det som angår rettferdighet» (Alma 21:23).

Vi ser resultatene av å undervise med flid i alt som angår rettferdighet, når vi fortsetter å lese beretningen i kapittel 23, hvor det står: «Alle som trodde – eller alle som ble bragt til kunnskap om sannheten, … ble omvendt til Herren [og] falt aldri fra» (Alma 23:6).

Da Alma den eldre opprettet Kirken, innviet han verdige menn som deres prester og lærere, som «våket … over sitt folk og livnærte dem med det som har med rettferdighet å gjøre» (Mosiah 23:18).

Foreldre spiller en avgjørende rolle for å hjelpe sine barn å forstå det som har med rettferdighet å gjøre. I Mormons bok ser vi at Alma den yngre, som var nedtynget av den ugudelighet, de kriger og den strid som rådet, og bekymret over folkets hårdhjertethet, «sammenkalte … sine sønner så han kunne gi hver især formaninger om det som angår rettferdighet» (Alma 35:16; uthevelse tilføyd).

Det er interessant å legge merke til at han underviste og ga sine barn befalinger hver for seg, og tilpasset instruksjonene til hver sønns behov. Han bar vitnesbyrd og lærte dem læresetninger og prinsipper, og forberedte dem til å forkynne de samme prinsippene for andre.

I en tid hvor familien er under angrep fra ondskapens krefter, og hvor forholdene vi lever under, ikke er så ulike de som Alma opplevde, har Det første presidentskap og De tolvs quorum sagt følgende i «Familien – En erklæring til verden»: «Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet» (Liahona, okt. 2004, 49).

Dette innbefatter å nære, støtte og undervise barna i alt som angår rettferdighet, slik at de kan stå fast, med sine «lender ombundet med sannhet, iført rettferdighetens brynje og [sine] føtter skodd med den beredskap som fredens evangelium gir» (L&p 27:16).

Akkurat som på Almas tid våker våre ledere også over Kirkens medlemmer og nærer dem med det som angår rettferdighet. Disse tingene vil hjelpe oss å oppnå varig omvendelse. I dokumentet «Vekt på lederopplæring», som ble revidert 10. desember 2009, ber Det første presidentskap og De tolvs quorum ledere i både prestedømmet og hjelpeorganisasjonene om å «oppfordre alle familiemedlemmer, foreldre og barn, til å studere Skriftene, be regelmessig og etterleve Jesu Kristi evangelium» (Brev fra Det første presidentskap, 15. desember 2009).

Skriftstudium, regelmessig bønn og etterlevelse av Jesu Kristi evangelium er rettferdige gjerninger, og Herren har åpenbart dette storartede løftet: «Den som gjør rettferdige gjerninger, skal få sin lønn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden» (L&p 59:23).

For mer effektivt å kunne undervise i det som angår rettferdighet, er det viktig å forstå at vi, i tillegg til å formidle informasjon, må legge til rette for åpenbaring. På denne måten kan den som blir undervist, føle ønsket om å kjenne disse prinsippene selv.

Herren åpenbarte til Hyrum Smith, gjennom hans bror, profeten Joseph Smith:

«Jeg vil gi deg av min Ånd, som skal opplyse ditt sinn, som skal fylle din sjel med glede.

Og da skal du vite … alle ting, hva som helst du ønsker av meg som gjelder rettferdighet, med tro og tillit til meg, det skal du få» (L&p 11:13-14).

Til slutt, Skriftene advarer oss mot farene ved å falle bort fra det som angår rettferdighet og de alvorlige konsekvenser dette har for dem som, etter å ha blitt opplyst av Guds ånd, faller i synd og overtredelse.

Å undervise i det som angår rettferdighet, er en viktig del av det å hjelpe andre å komme til kunnskap om sannheten, bli omvendt og stå fast i troen på Kristus til enden.

Foreldre har en hellig plikt til å undervise sine barn i det som angår rettferdighet. Ledere og lærere kan våke over og nære medlemmene de har ansvar for, og med flid undervise dem i det som angår rettferdighet.

Dette oppnås mer effektivt hvis det legges til rette for åpenbaring i undervisningsprosessen, for slik å vekke i elevene et ønske om å bli opplyst av Guds ånd. Når de så utøver tro, kan Ånden gjøre kjent for dem det som angår rettferdighet. Dette er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.