2010
Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2009

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2009

Til Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kjære brødre: Som beskrevet ved åpenbaring i kapittel 120 i Lære og pakter, er det Rådet for disponering av tiendemidler som godkjenner utbetalinger av Kirkens midler. Dette rådet består av Det første presidentskap, De tolv apostlers quorum og Det presiderende biskopsråd. Rådet godkjenner budsjetter for Kirkens avdelinger og foretak. Kirkens avdelinger anvender midler i samsvar med godkjente budsjetter og i overensstemmelse med Kirkens retningslinjer og fremgangsmåter.

Kirkens revisjonsavdeling har hatt tilgang til alle nødvendige opptegnelser og systemer for å sikre at det føres betryggende kontroll med innbetalinger, utbetalinger og trygging av Kirkens aktiva. Kirkens revisjonsavdeling er uavhengig av alle andre Kirkens avdelinger og foretak, og staben består av registrerte regnskapsførere, autoriserte interne revisorer, autoriserte revisorer for informasjonssystemer og annet kvalifisert yrkespersonell.

På grunnlag av utførte revisjoner er Kirkens revisjonsavdeling av den oppfatning at alt materiale som angår innbetalinger, utbetalinger og Kirkens aktiva i året 2009, er regnskapsført og disponert i overensstemmelse med godkjente retningslinjer for regnskapsførsel, godkjente budsjetter og Kirkens retningslinjer og fremgangsmåter.

Ærbødigst

Kirkens revisjonsavdeling

Robert W. Cantwell

Administrerende direktør