2010
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Henry Bennion Eyring som førsterådgiver i Det første presidentskap og Dieter Friedrich Uchtdorf som annenrådgiver i Det første presidentskap.

De som er enige, kan vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for De tolv apostlers quorum, og de følgende som medlemmer av dette quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen.

De som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i Det første presidentskap og De tolv apostler som profeter, seere og åpenbarere.

Alle som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn.

Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesyttier fra og med 1. mai 2010:

Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Araiz, Jorge D. Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu-Jen Chia, Flávio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garff, Gerrit W. Gong, Frerich J. Görts, S. Horacio Guzmán, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen (Philip) Ho, Patrick Kearon, Christiaan H. Kleijweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rene Loli, Juan A. Machuca, Per G. Malm, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Reyes, D. Chad Richardson, Maury W. Schooff, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Wondra og Kazuhiko Yamashita.

De som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det.

Det er foreslått at vi avløser søstrene Cheryl C. Lant, Margaret S. Lifferth og Vicki F. Matsumori som Primærs generalpresidentskap.

Vi avløser også alle medlemmer av Primærs generalutvalg.

Alle som ønsker å være med og takke disse søstrene for deres trofaste tjeneste, bes vise det.

Det er foreslått at vi oppholder som nye medlemmer av De syttis første quorum Kevin R. Duncan, Gerrit W. Gong, Patrick Kearon og Juan A. Uceda, og som nye medlemmer av De syttis annet quorum Larry R. Lawrence, Per G. Malm og Jairo Mazzagardi.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot, med det samme tegn.

Det er foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesyttier: Ian S. Ardern, Philip K. Bussey, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogério G. R. Cruz, Donald D. Deshler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Jerryl L. Garns, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Jui Chang Juan, George M. Keele, Dane O. Leavitt, Alexander T. Mestre, Arayik V. Minasyan, T. Jackson Mkhabela, S. Gifford Nielsen, Valentín F. Nuñez, Jeffery E. Olson, R. Ingvar Olsson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fouchard Pierre-nau, Michael J. Reall, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Souza Lopes, Kouzou Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Craig T. Wright og Jim L. Wright.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot.

Det er foreslått at vi oppholder Rosemary M. Wixom som ny generalpresident for Primær, med Jean A. Stevens som førsterådgiver og Cheryl A. Esplin som annenrådgiver.

De som er enige, bes vise det.

Noen imot.

Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesyttier og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er innsatt.

De som er enige, bes vise det.

De som er imot, kan vise det.

President Monson, så vidt jeg har kunnet observere, har stemmegivningen i Konferansesenteret vært enstemmig bekreftende for det som er foreslått.

Takk, kjære brødre og søstre, for deres oppholdelse, deres tro, hengivenhet og bønner.

Vi ber nå de nykalte generalautoritetene og Primærs generalpresidentskap komme frem og innta sine plasser på forhøyningen.