2010
Fortegnelse over historier

Fortegnelse over historier

Det følgende er en liste over utvalgte beretninger fra konferansetaler som man kan henvise til i personlig studium, på familiens hjemmeaften og i annen undervisning. Sidetallene viser til første side av talen.

Taler

Historie

President Boyd K. Packer

(6) Harold B. Lee råder en ung soldat til å søke en velsignelse fra sin far.

President Packer oppfordrer en ung manns far til å ordinere sin sønn til eldste.

Biskop Keith B. McMullin

(13) En kvinne tilgir en vakt i en konsentrasjonsleir.

Eldste Wilford W. Andersen

(16) En datter minnes sin fars tro. Han døde av kreft.

President Henry B. Eyring

(22) En kvinne har det vondt fordi hun vandret på gale veier som tenåring.

Ekteparet Eyrings lille gutt går seg vill, ber om hjelp og blir funnet.

Eldste L. Tom Perry

(29) Den unge L. Tom Perry blir undervist av sin mor.

Eldste D. Todd Christofferson

(32) William Tyndale lider martyrdøden fordi han har oversatt Bibelen til engelsk.

Eldste Koichi Aoyagi

(36) Eldste Aoyagi forteller om sin omvendelse og hjelpen et medlem ga ham da han hadde gått bort fra Kirken.

Eldste Bruce A. Carlson

(38) To menn på fisketur lærer aldri og fortsetter å krasjlande med flyet.

Eldste Jeffrey R. Holland

(44) Tre skilte kvinner forteller om sine tidligere ektemenns kamp med pornografi.

Eldste Dallin H. Oaks

(47) En kvinne som får en velsignelse, avslår å få en til og sier at det nå er opp til henne å vise tro.

En pike i Texas blir mirakuløst helbredet.

Eldste Ronald A. Rasband

(51) President Eyring mottar åpenbaring om hvor misjonærer skulle tjene.

David L. Beck

(54) En ung mann bringer nadverd til en mann som er bundet til hjemmet, og denne mottar den ærbødig.

President Dieter F. Uchtdorf

(56) En professor bruker marshmallows for å teste fireåringers tålmodighet.

President Henry B. Eyring

(60) President Eyring besøker en syk venn og gir ham en velsignelse.

President Thomas S. Monson

(64) En student jukser ved en eksamen ved å vende boksider med føttene, men hans regnskapsdag kommer.

President Monsons løfte til en misjonær blir oppfylt.

President Dieter F. Uchtdorf

(68) Folk setter et skilt, «Du er mine hender», på en statue av Kristus uten hender.

En jødisk legende forteller om to brødre som i hemmelighet gir en del av sin avling til hverandre.

Tyske hellige mottar humanitærhjelp etter 2. verdenskrig.

Eldste Donald L. Hallstrom

(78) Et ungt par vender seg bort fra Herren og Kirken etter at deres første barn dør under fødselen.

Eldste Hallstroms foreldre og besteforeldre forblir trofaste tross store prøvelser.

Eldste Quentin L. Cook

(83) En samoansk stavspresident redder sin datter og mor fra en tsunami.

President Thomas S. Monson

(87) En familie som mister en 15 år gammel sønn, finner trøst gjennom tro på Jesus Kristus.

Eldste Robert D. Hales

(95) Eldste Hales’s barnebarn forstyrrer ham mens han leser avisen, og spør: «Er du der inne?»

Eldste Hales’s mor underviser om viktigheten av familiemåltider.

En mor gleder seg over å hjelpe sin datter med Personlig fremgang.

Eldste Bradley D. Foster

(98) En ung sønn forteller sin far at han vet hva han vet fordi hans mor har fortalt ham det.

Eldste Gregory A. Schwitzer

(103) Eldste Schwitzer, en ung lege, lærer at han ikke skal dømme andre etter utseende.

Eldste Neil L. Andersen

(108) En fars regelmessige undervisning om Jesus Kristus er en trøst for hans barn etter at han er død.

Ann M. Dibb

(114) En ung kvinne står frem for sin overbevisning når hun blir utfordret av en lærer på videregående skole.

Mary N. Cook

(117) En ung kvinne blir velsignet fordi hun fulgte en tilskyndelse til å lese fra Matteus 5.

Elaine S. Dalton

(120) Den unge søster Dalton møter president David O. McKay, som presenterer sin hustru som sin «dronning».

President Dieter F. Uchtdorf

(124) President Uchtdorf beskriver hvordan han traff og til slutt vant søster Uchtdorfs kjærlighet.