2010
Gjør konferansen til en del av livet

De talte til oss

Gjør konferansen til en del av livet

Overvei å bruke noen av følgende uttalelser, aktiviteter og spørsmål som grunnlag for samtaler i familien eller selvstudium.

Du kan finne generalkonferansetaler på Internett på conference.lds.org. Du kan også se og dele multimediautdrag fra tidligere konferansetaler med andre på mormonmessages.org.

Merk: Sidetallene nedenfor viser til første side av talen.

For barn

 • Alle kan delta i slektshistorisk arbeid! Eldste Russell M. Nelson foreslo at barn kan tegne et slektstre (side 91). Foreldrene kan hjelpe dem å tilføye navnene på forfedrene.

 • Les eller fortell eldste Quentin L. Cooks historie om barna på Samoa som flyktet for tsunamien (side 83). Få familiemedlemmene til å late som om flomvann strømmer inn i huset, og oppfordre dem til å finne «høyere terreng», for eksempel en seng eller stol. Snakk om steder der vi kan finne høyere terreng i den ugudelighetens flom vi opplever i dag.

 • Eldste D. Todd Christofferson talte om William Tyndale, som oversatte Bibelen til engelsk (side 32). Be eldre barn lese et skriftsted på et språk de ikke snakker. Når de sier at de ikke kan, ber du dem lese det på sitt eget språk. Snakk om hvor viktig det er å ha tilgang til Skriftene på sitt morsmål.

 • Gjennomgå en av de mange konferansetalene om Jesus Kristus sammen med familie. Syng «Å, la meg høre om Jesus» (Barnas sangbok, 36). Del ut papir og blyanter eller fargestifter. Be barna tegne en favoritthistorie om Jesus. Les historien fra Skriftene sammen.

For ungdom

 • Gjennomgå president Dieter F. Uchtdorfs tale om tålmodighet (side 56). Kan dere nevne noen av evangeliets prinsipper og fremgangsmåter som kan lære oss tålmodighet? Overvei for eksempel faste eller at man ikke skal ha stevnemøter før man har fylt 16. Hvordan har du og dine familiemedlemmer hatt nytte av å vise tålmodighet ved å følge disse og andre prinsipper?

 • Eldste M. Russell Ballard, eldste Bradley D. Foster, søster Julie B. Beck og søster Elaine S. Dalton snakket alle om kvinners guddommelige natur (side 18, 10, 98 og 120). Hvordan påvirker deres taler hvordan du føler for deg selv, hvis du er en kvinne? Hva lærte du om din hensikt og dine gaver? Hvis du er mann, hvordan påvirket disse budskapene din oppfatning av din mor, dine søstre, venner og andre kvinner og unge kvinner du kjenner?

 • Eldste Jeffrey R. Holland sa: «Hvis et TV-program er usømmelig, slå det av. Hvis en kinofilm er vulgær, gå ut. Hvis et upassende forhold utvikler seg, avslutt det. Mange av disse innflytelsene … kan svekke vår dømmekraft, sløve vår åndelighet og føre til noe som kan bli syndig» (side 44). Som familie drøfter dere hva dere kan gjøre for at deres hjem kan være et sted der Ånden kan oppholde seg. Undersøk hva slags kunst, musikk, bøker, videospill og annen underholdning dere har, og kast alt som er usømmelig.

For voksne

 • Sammen med familien gjennomgår du historien president Thomas S. Monson fortalte om den unge mannen Jason og hans familie (side 87). Snakk om hvordan kunnskapen om frelsesplanen kan velsigne oss.

 • Eldste L. Tom Perry fortalte hvordan hans mor underviste sine barn ved hjelp av noe av det samme stoffet hun brukte når hun underviste i Hjelpeforeningen (side 29). Nevn noen måter du kan samordne din tjeneste i Kirken med dine familieoppgaver.

 • Eldste Robert D. Hales la vekt på betydningen av å snakke med og lytte til barn og ungdom (side 95). Hvilke anledninger kan du skape for å snakke med dine barn? Hva har du lært når du har lyttet til dem? Hvordan kan du vise at du er villig til å lytte? På hvilke måter kan du benytte anledningen til å bære vitnesbyrd spontant for barn og unge? Se eksem- pelvis eldste David A. Bednars tale (side 40).

 • Flere talere talte om betydningen av Plikt overfor Gud og Personlig fremgang (se side 22, 54, 60, 95 og 117). Hva kan du gjøre for å hjelpe de unge du omgås til å ha nytte av disse progammene?