2010
De talte til de unge

De talte til de unge

Lær, handle og del med andre: Gjør din plikt overfor Gud

Vi har blitt tiltrodd å bære prestedømmet og handle på vegne av Gud. Vi har fått en hellig tillit. Det forventes mye av oss … La oss vurdere våre kall, grunne på vårt ansvar og følge Jesus Kristus, vår Herre.

President Thomas S. Monson, «Forberedelse gir velsignelser», 64.

For noen uker siden så jeg en ny diakon ta fatt på denne flidens vei. Hans far viste meg et diagram sønnen hadde laget. Det viste hver rad i kirkesalen, et tall for hver diakon som ville få i oppdrag å dele ut nadverden, og hvilken vei de skulle gå gjennom salen for å gi medlemmene nadverden. Faren og jeg smilte da vi tenkte på at en gutt, uten å bli bedt om det, laget en plan for å være sikker på at han ville lykkes i sin prestedømstjeneste.

I hans flid gjenkjente jeg mønsteret i det nye heftet Plikt overfor Gud. Det er å lære hva Herren venter av oss, utarbeide en plan for å gjøre det, handle flittig ifølge planen og deretter fortelle andre hvordan erfaringen forandret oss og velsignet andre.

President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap: «Med all flid», 60.

Voksne medlemmer av Kirken skulle forstå at kravene i Personlig fremgang og Plikt overfor Gud ikke bare er en lang liste hvor det skal krysses av. Det er personlige mål som hver ung mann og ung kvinne setter seg for kunne bli verdige til å motta templets ordinanser, reise på misjon, inngå evig ekteskap og oppnå opphøyelse. Men la det bli forstått: å la unge menn og unge kvinner prøve å fullføre disse målene på egen hånd vil være et stort tap og en tragedie!

Fedre, mødre og ungdomsledere, vi trygler dere om å delta i Personlig fremgang og Plikt overfor Gud med deres barn og med de unge. Det er ikke bare de som vil vokse, det vil også dere. Og like viktig er det at dere vil vokse sammen i et bånd av tro og vennskap som vil la dere styrke hverandre og holde dere på evangeliets sti for alltid.

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum: «Vår plikt overfor Gud: Foreldres og lederes oppgave med den oppvoksende generasjon», 95.

Scenen er deres, mine kjære gutter i Det aronske prestedømme. Er dere klare og villige til å spille deres rolle? Herren trenger at alle skikkede unge menn forbereder seg og bestemmer seg i kveld til å være verdig til et kall fra Guds profet til å reise på misjon.

Eldste Ronald A. Rasband i De Sytti: «En misjonærs guddommelige kall», 51.

Som diakon, lærer og prest vil dere delta i aktiviteter som vil hjelpe dere å utvikle åndelig styrke og lære å utføre deres prestedømsplikter. Hver aktivitet følger dette enkle mønsteret:

Først lærer dere om et prinsipp i evangeliet eller en prestedømsplikt. Dere finner ut hva deres himmelske Fader vil dere skal gjøre, og dere streber etter et åndelig vitnesbyrd om hvorfor det er viktig.

Dernest legger dere planer for å handle ifølge det dere har lært. Dere oppfordres til å basere deres planer på egne behov, omstendigheter og muligheter til å tjene andre. Dette er en storartet mulighet til å ta ansvar for deres egen vekst og utvikle åndelig selvhjulpenhet.

deler dere det dere lærer og opplever, med andre. Når dere gjør dette, vil dere styrke deres vitnesbyrd og utvikle tillit til menneskene rundt dere. Dere vil styrke deres evne til å snakke med andre om evangeliet …

… Jeg vitner om at deres trofaste tjeneste i Det aronske prestedømme vil forandre livet til dem dere tjener. Det finnes mennesker som trenger deres prestedømstjeneste. Familien trenger dere. Quorumet trenger dere. Kirken trenger dere. Verden trenger dere.

David L. Beck, Unge menns president på generalplan: «Det storartede aronske prestedømme», 54.

Informasjon om det nye Plikt overfor Gud-programmet finnes på mange språk på DutyToGod.lds.org.

Stå frem for dyd: Personlig fremgang

På første side av Unge kvinners bok Personlig fremgang finner dere følgende ord: «Du er datter av en himmelsk Fader som elsker deg, og du ble beredt til å komme til jorden i denne spesielle tiden i en hellig og stor hensikt.»

Søstre, disse ordene er sanne! De er ikke fra et eventyr! Er det ikke stort å vite at vår evige himmelske Fader kjenner deg, hører deg, våker over deg og elsker deg med uendelig kjærlighet? Hans kjærlighet til deg er faktisk så stor at han ga deg dette jordelivet som en dyrebar gave, som «det var en gang», komplett med ditt eget sanne eventyr, med prøvelser og anledninger til storhet, edelhet, mot og kjærlighet. Og det aller største, han tilbyr deg en uvurderlig gave utover din fatteevne. Vår himmelske Fader tilbyr deg den aller største gave – evig liv – og anledning til og den uendelige velsignelse det er å kunne «leve lykkelig» for alltid.

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver Det første presidentskap: «Lykkelig alle sine dager», 124.

Unge kvinner i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, husk hvem dere er! Dere er utvalgt. Dere er døtre av Gud. Dere kan ikke være en generasjon unge kvinner som er tilfreds med å passe inn. Dere må ha mot til å stå frem, til å «stå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et banner for nasjonene» (L&p 115:5). Verden vil ha dere til å tro at dere ikke er betydningsfulle – at dere er gammeldagse og ikke følger med. Verden kaller på dere med ubarmhjertige, støyende røster og sier dere må «more dere», «prøve alt», «eksperimentere og være glade». I motsetning til dette hvisker Den hellige ånd, og Herren ber dere «vandre på dydens stier», «legge til side de ting som er av denne verden», «og holde fast ved [deres pakter]» (L&p 25:2, 10, 13).

Elaine S. Dalton, Unge kvinners president på generalplan: «Husk hvem du er!» 120.

Personlig fremgang gir deg en glimrende måte å gi næring til ditt vitnesbyrd på trinn for trinn. Verdinorm-erfaringer og -prosjekter er små trinn som vil nære ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus etter hvert som du lærer om hans læresetninger og regelmessig anvender dem. Denne konstante næringen vil holde deg trygt på stiene.

Mary N. Cook, annenrådgiver i Unge kvinners presidentskap på generalplan: «Aldri, aldri, aldri gi opp!» 117.

Herren vil alltid være der for oss og aldri la oss være igjen alene. Vi har lært at vår himmelske Fader kjenner og elsker alle sine barn. Som en av hans dyrebare døtre har du tilgang til hans forsikring og veiledning gjennom bønnens kraft.

Ann M. Dibb, annenrådgiver i Unge kvinners presidentskap på generalplan: «Vær frimodig», 114.

Ytterligere informasjon om Personlig fremgang finnes på PersonalProgress.lds.org.