Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 97
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 97

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-2 ng Agosto 1833 (History of the Church, 1:400–402). Ang paghahayag na ito ay may kinalaman lalung-lalo na sa pamumuhay ng mga Banal sa Sion, Jackson County, Missouri, bilang tugon sa pagtatanong ng Propeta para sa kaalaman mula sa Panginoon. Ang mga kasapi ng Simbahan sa Missouri sa panahong ito ay nasa matinding pag-uusig at, noong ika-23 ng Hulyo 1833, ay napilitang lumagda sa isang kasunduang lisanin ang Jackson County.

  1–2, Maraming Banal sa Sion (Jackson County, Missouri) ang pinagpala dahil sa kanilang katapatan; 3–5, Si Parley P. Pratt ay pinapurihan dahil sa kanyang mga gawain sa paaralan ng Sion; 6–9, Yaong mga tumutupad sa kanilang mga tipan ay tinatanggap ng Panginoon; 10–17, Isang bahay ang itatayo sa Sion kung saan ang mga may dalisay na puso ay makakikita sa Diyos; 18–21, Ang Sion ay dalisay na puso; 22–28, Ang Sion ay makatatakas sa parusa ng Panginoon kung siya ay tapat.

  1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo aking mga kaibigan, ako ay nangungusap sa inyo sa aking tinig, maging ang tinig ng aking Espiritu, upang aking maipakita sa inyo ang aking kalooban hinggil sa inyong mga kapatid sa lupain ng aSion, marami sa kanila ay tunay na mapagpakumbaba at masigasig na naghahangad na matuto ng karunungan at matagpuan ang katotohanan.

  2 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, pinagpala ang gayon, sapagkat sila ay makatatamo; sapagkat ako, ang Panginoon, ay nagpapakita ng awa sa lahat ng amaaamo, at sa lahat ng sino mang aking naisin, upang ako ay mabigyan ng katarungan sa aking pagdadala sa kanila sa paghuhukom.

  3 Masdan, sinasabi ko sa inyo, hinggil sa apaaralan sa Sion, ako, ang Panginoon, ay labis na nalulugod na magkakaroon ng paaralan sa Sion, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si bParley P. Pratt, dahil sa siya ay nananatiling tapat sa akin.

  4 At yayamang siya ay magpapatuloy sa pananatiling tapat sa akin siya ay magpapatuloy na mamuno sa paaralan sa lupain ng Sion hanggang sa ako ay magbigay sa kanya ng iba pang mga kautusan.

  5 At akin siyang pagpapalain ng katakut-takot na pagpapala, sa pagpapaliwanag ng lahat ng banal na kasulatan at mga hiwaga sa pagpapatibay sa paaralan, at ng simbahan sa Sion.

  6 At sa natitira sa paaralan, ako, ang Panginoon, ay handang magpakita ng awa; gayunman, may mga yaong talagang kinakailangang aparusahan, at ang kanilang mga gawa ay ibubunyag.

  7 Ang apalakol ay nakalagay sa ugat ng mga punungkahoy; at bawat punungkahoy na hindi bmagbubunga ng mabuti ay puputulin at ihahagis sa apoy. Ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito.

  8 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahat sa kanila na nakababatid na ang kanilang mga apuso ay btapat, at bagbag, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagsisisi, at chandang tuparin ang kanilang mga tipan sa pamamagitan ng dpaghahain—oo, bawat paghahain na ako, ang Panginoon, ay ipag-uutos—sila ay etinatanggap ko.

  9 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay pagbubungahin sila tulad sa isang mabungang punungkahoy na itinanim sa mabuting lupa, sa tabi ng isang dalisay na sapa, na nagbubunga ng labis na mahahalagang bunga.

  10 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na aking kalooban na magtayo ng isang abahay para sa akin sa lupain ng Sion, katulad ng bhuwarang ibinigay ko sa inyo.

  11 Oo, kaagad itong itayo, sa pamamagitan ng ikapu ng aking mga tao.

  12 Masdan, ito ang aikapu at hain na ako, ang Panginoon, ay hinihingi sa kanilang mga kamay, upang magkaroon ng isang bbahay na itatayo sa akin para sa kaligtasan ng Sion—

  13 Para isang lugar ng apagbibigay-pasalamat para sa lahat ng banal, at para isang lugar ng pagtuturo para sa lahat ng tinawag sa gawain ng ministeryo sa lahat ng kanilang iba’t ibang tawag at mga katungkulan;

  14 Upang sila ay maging ganap sa kanilang apag-unawa sa kanilang ministeryo, sa teoriya, sa alituntunin, at sa doktrina, sa lahat ng bagay na nauukol sa bkaharian ng Diyos sa mundo, ang mga csusi ng nasabing kaharian ay ipinagkatiwala sa inyo.

  15 At yayamang ang aking mga tao ay magtatayo ng isang bahay sa akin sa pangalan ng Panginoon, at hindi pahihintulutan ang anumang amaruming bagay na pumasok dito, upang ito ay hindi madungisan, ang aking bkaluwalhatian ay mananatili rito;

  16 Oo, ako ay aparoroon, dahil ako ay papasok doon, at lahat ng may bdalisay na puso na papasok dito ay makikita ang Diyos.

  17 Ngunit kung ito ay dudungisan hindi ako papasok doon, at ang aking kaluwalhatian ay hindi paroroon; dahil sa ako ay hindi paroroon sa mga hindi banal na templo.

  18 At, ngayon, masdan, kung gagawin ng Sion ang mga bagay na ito siya ay auunlad, at kakalat siya at magiging napakamaluwalhati, napakadakila, at napakakakila-kilabot.

  19 At ang mga abansa sa mundo ay pararangalan siya, at magsasabi: Tiyak na ang bSion ang lunsod ng ating Diyos, at tiyak na ang Sion ay hindi babagsak, ni matitinag sa kanyang kinalalagyan, dahil ang Diyos ay naroroon, at ang kamay ng Panginoon ay naroroon;

  20 At siya ay nanumpa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang lakas na maging kanyang kaligtasan at kanyang mataas na atore.

  21 Samakatwid, katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, ang Sion ay magdiwang, dahil ito ang aSionang may dalisay na puso; samakatwid, ang Sion ay magdiwang, samantalang ang lahat ng masama ay magdadalamhati.

  22 Dahil masdan, at narito, ang apaghihiganti ay mabilis na darating sa hindi maka-Diyos gaya ng ipu-ipo; at sino ang makatatakas dito?

  23 Ang aparusa ng Panginoon ay daraan sa gabi at sa araw, at ang ulat niyon ay gugulo sa lahat ng tao; oo, at hindi ito mapatitigil hanggang sa pumarito ang Panginoon;

  24 Sapagkat ang galit ng Panginoon ay nagsisiklab laban sa kanilang mga karumal-dumal na gawa at sa lahat ng kanilang masamang gawain.

  25 Gayunpaman, ang Sion ay amakatatakas kung kanyang tutuparin ang lahat ng bagay anuman ang iniutos ko sa kanya.

  26 Subalit kung hindi niya tutuparin ang anumang iniutos ko sa kanya, akin siyang aparurusahan alinsunod sa kanyang mga gawa, nang may matinding pagpapahirap, ng bpeste, ng salot, ng espada, ng cpaghihiganti, ng dmapanglamong apoy.

  27 Gayunpaman, basahin ito minsan pa sa kanyang mga tainga, na ako, ang Panginoon, ay tinanggap ang kanyang handog; at kung siya ay hindi na magkakasala pa awala sa mga bagay na ito ang sasapit sa kanya;

  28 At akin siyang apagpapalain ng mga pagpapala, at magpaparami ng pagkarami-raming pagpapala sa kanya, at sa kanyang mga salinlahi magpakailanman at walang katapusan, wika ng Panginoon ninyong Diyos. Amen.