Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 86
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 86

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-6 ng Disyembre 1832 (History of the Church, 1:300). Ang paghahayag na ito ay natanggap habang ang Propeta ay nagbabalik-aral at nagsasaayos ng manuskrito ng pagsasalin ng Biblia.

  1–7, Ibinigay ng Panginoon ang kahulugan ng talinghaga ng trigo at mga agingay; 8–11, Kanyang ipinaliwanag ang mga pagpapala ng pagkasaserdote sa mga yaong karapat-dapat na mga tagapagmana ayon sa laman.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na aking mga tagapaglingkod, hinggil sa atalinghaga ng trigo at ng mga agingay:

  2 Masdan, katotohanang sinasabi ko, ang bukid ang sanlibutan, at ang mga apostol ang mga tagapunla ng binhi;

  3 At matapos silang makatulog ang matinding taga-usig ng simbahan, ang tao na ganap na tumalikod, ang patutot, maging ang aBabilonia, na nagpainom sa lahat ng bansa sa kanyang saro, sa kung kaninong mga puso ang kaaway, maging si Satanas, ay umuupo upang maghari—masdan pinupunla niya ang mga agingay; dahil dito, sinasakal ng mga agingay ang trigo at tinatangay ang bsimbahan sa ilang.

  4 Subalit masdan, sa mga ahuling araw, maging ngayon habang ang Panginoon ay nagsisimulang ipalaganap ang salita, at ang dahon ay sumisibol at mura pa—

  5 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga aanghel ay nagsusumamo sa Panginoon araw at gabi, na mga handa na at naghihintay na isugo upang bgapasin ang mga bukid;

  6 Subalit sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag bunutin ang mga agingay habang ang dahon ay mura pa (sapagkat katotohanang ang inyong pananampalataya ay mahina), at baka mawasak din ninyo ang trigo.

  7 Samakatwid, palakihing magkakasama ang trigo at ang mga agingay hanggang sa panahon ng anihan ay ganap na mahinog; pagkatapos ay tipunin ninyo muna ang trigo mula sa mga agingay, at pagkatapos ng pagtitipon ng trigo, masdan at narito, ang mga agingay ay nakabungkos, at ang bukid ay maiiwan upang sunugin.

  8 Kaya nga, gayon ang sinabi ng Panginoon sa inyo, kung kanino ang apagkasaserdote ay nagpatuloy sa angkan ng inyong mga ama—

  9 Sapagkat kayo ay mga karapat-dapat na atagapagmana, ayon sa laman, at bnaitago mula sa daigdig kasama ni Cristo sa Diyos—

  10 Kaya nga ang inyong buhay at ang pagkasaserdote ay nanatili, at talagang kinakailangang manatili sa pamamagitan ninyo at ng inyong angkan hanggang sa apagpapanumbalik ng lahat ng bagay na sinabi sa pamamagitan ng mga bibig ng lahat ng banal na propeta sa simula pa ng daigdig.

  11 Samakatwid, pinagpala kayo kung kayo ay mananatili sa aking kabutihan, isang ailaw sa mga Gentil, at sa pamamagitan ng pagkasaserdoteng ito, tagapagligtas sa aking mga taong bIsrael. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Amen.