Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 58
nauna susunod

Bahagi 58

Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Sion, Jackson County, Missouri, ika-1 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:190–195). Sa unang Sabbath pagkaraan ng pagdating ng Propeta at ng kanyang pangkat sa Jackson County, Missouri, isang pagpupulong na panrelihiyon ang ginanap, at dalawang kasapi ang tinanggap sa pamamagitan ng pagbibinyag. Nang linggong yaon, ang ilan sa Banal sa Colesville mula sa Sangay ng Thompson at ang iba pa ay dumating (tingnan sa bahagi 54). Marami ang nagnais na malaman ang kalooban ng Panginoon hinggil sa kanila sa bagong lugar na pagtitipunan.

1–5, Yaong mga nakapagtiis ng kapighatian ay puputungan ng kaluwalhatian; 6–12, Ang mga Banal ay maghahanda para sa kasal ng Kordero at sa hapunan ng Panginoon; 13–18, Ang mga Obispo ang mga hukom sa Israel; 19–23, Ang mga Banal ay kinakailangang sumunod sa mga batas ng lupain; 24–29, Nararapat gamitin ng mga tao ang kanilang kalayaang mamili sa paggawa ng kabutihan; 30–33, Ang Panginoon ay nag-uutos at nagpapawalang-bisa; 34–43, Upang makapagsisi, kailangang aminin at talikdan ng mga tao ang kanilang mga kasalanan; 44–58, Ang mga Banal ay bibili ng kanilang mana at magsisipagtipon sa Missouri; 59–65, Ang ebanghelyo ay kailangang ipangaral sa bawat nilalang.

1 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, at pakinggan ang aking salita, at matuto mula sa akin kung ano ang nais ko hinggil sa inyo, at gayon din hinggil sa lupaing aito na kung saan ko kayo isinugo.

2 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, pinagpala siya na asumusunod sa aking mga kautusan, maging sa buhay o sa bkamatayan; at siya na cmatapat sa dkapighatian, ang gantimpala ng gaya niya ay mas dakila sa kaharian ng langit.

3 Hindi ninyo mamamasdan ng inyong likas na mga mata, sa kasalukuyan, ang balangkas ng inyong aDiyos hinggil sa mga bagay na yaon na darating pagkaraan nito, at ang bkaluwalhatiang susunod matapos ang maraming kapighatian.

4 Sapagkat pagkatapos ng maraming akapighatian darating ang mga bpagpapala. Dahil dito darating ang araw na kayo ay cpuputungan ng maraming dkaluwalhatian; hindi pa oras, subalit nalalapit na.

5 Tandaan ito, na aking sinabi sa inyo noon, upang inyong amailagay ito sa inyong mga puso, at tanggapin ang yaong susunod.

6 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa kadahilanang ito kayo ay aking isinugo—upang kayo ay maging masunurin, at upang ang inyong mga puso ay maging ahanda na bmakapagpatotoo sa mga bagay na darating;

7 At gayon din upang kayo ay maparangalan sa pagtatatag ng saligan, at sa pagpapatotoo hinggil sa lupain kung saan itatayo ang aSion ng Diyos;

8 At gayon din na isang piging ng matatabang bagay ay maihanda para sa mga amaralita; oo, isang piging ng matatabang bagay, ng mga alak na blaon na totoong sala, upang malaman ng mundo na ang mga bibig ng mga propeta ay hindi mabibigo;

9 Oo, isang hapunan sa bahay ng Panginoon, na mainam na pinaghandaan, na kung saan ang lahat ng bansa ay aanyayahan.

10 Una, ang mayayaman at ang may mga pinag-aralan, ang marurunong at ang mararangal;

11 At pagkaraan niyon darating ang araw ng aking kapangyarihan; pagkatapos ang mga maralita, ang mga lumpo, at ang mga bulag, at ang mga bingi, ay darating sa akasalan ng Kordero, at kakain sa bhapunan ng Panginoon, na inihanda para sa dakilang araw na darating.

12 Masdan, ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito.

13 At nang ang apatotoo ay maikalat mula sa Sion, oo, mula sa bibig ng lunsod ng pamana ng Diyos—

14 Oo, para sa kadahilanang ito akin kayong isinugo rito, at pinili ang aking tagapaglingkod na si aEdward Partridge, at itinakda sa kanya ang kanyang misyon sa lupaing ito.

15 Subalit kung siya ay hindi magsisisi ng kanyang mga kasalanan, na hindi paniniwala at kabulagan ng puso, tumalima siya at baka siya abumagsak.

16 Masdan ang kanyang misyon ay ibinigay sa kanya, at ito ay hindi ibibigay na muli.

17 At sino man ang tatayo sa misyong ito ay itatalaga na maging isang ahukom sa Israel, katulad noong naunang mga panahon, upang maghati ng mga lupain na pamana ng Diyos sa kanyang mga banak;

18 At upang maghukom sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng patotoo ng mga makatarungan, at sa pamamagitan ng tulong ng kanyang mga tagapayo, alinsunod sa mga batas ng kaharian na ibinigay ng mga apropeta ng Diyos.

19 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking batas ay susundin sa lupaing ito.

20 Walang sinumang tao ang mag-iisip na siya ay pinuno; kundi ang Diyos ang siyang mamamahala sa kanya na naghuhukom, alinsunod sa pasiya ng kanyang kalooban, o, sa ibang salita, siya na nagpapayo o umuupo sa hukumang-luklukan.

21 Walang sinumang tao ang lalabag sa mga abatas ng lupain, sapagkat siya na sumusunod sa mga batas ng Diyos ay hindi kailangang lumabag sa mga batas ng lupain.

22 Dahil dito, magpasakop sa kapangyarihang umiiral, hanggang sa asiya ay maghari na siyang may karapatang maghari, at lupigin ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa.

23 Masdan, ang mga abatas na inyong tinanggap mula sa aking kamay ay mga batas ng simbahan, at sa ganitong pananaw inyo itong panghahawakan. Masdan, narito ang karunungan.

24 At ngayon, gaya ng sinabi ko hinggil sa aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, ang lupaing ito ang lupain na kanyang tirahan, at ng yaong kanyang itinalaga upang kanyang maging mga tagapayo; at gayon din ang lupain na tirahan niya na aking itinalaga upang pangalagaan ang aking akamalig;

25 Dahil dito, dalhin nila ang kanilang mga mag-anak sa lupaing ito, habang sila ay magsasanggunian sa kanilang sarili at sa akin.

26 Sapagkat masdan, hindi nararapat na ako ay mag-utos sa lahat ng bagay; sapagkat siya na pinipilit sa lahat ng bagay, ang katulad niya ay isang atamad at hindi matalinong tagapaglingkod; dahil dito siya ay hindi makatatanggap ng gantimpala.

27 Katotohanang sinasabi ko, ang mga tao ay nararapat na maging asabik sa paggawa ng mabuting bagay, at gumawa ng maraming bagay sa kanilang sariling kalooban, at isakatuparan ang maraming kabutihan;

28 Sapagkat ang kapangyarihan ay nasa kanila, kung saan sila ay akinatawan ng kanilang sarili. At yayamang ang tao ay gumagawa nang mabuti hindi mawawala sa kanila ang kanilang gantimpala.

29 Subalit siya na hindi gumagawa ng anumang bagay hangga’t hindi siya inuutusan, at tumatanggap ng kautusan na may pusong nag-aalinlangan, at tinutupad ito nang may katamaran, siya rin ay amapapahamak.

30 Sino ako na alumikha ng tao, wika ng Panginoon, na magpapawalang-sala sa kanya na hindi sumusunod sa aking kautusan?

31 Sino ako, wika ng Panginoon, na anangako at hindi tumupad?

32 Ako ay nag-uutos at ang mga tao ay hindi sumusunod; ako ay anagpapawalang-bisa at hindi nila natatanggap ang pagpapala.

33 Pagkatapos kanilang sasabihin sa kanilang mga puso: Hindi ito ang gawain ng Panginoon, dahil ang kanyang mga pangako ay hindi natupad. Subalit sa aba nila, sapagkat ang kanilang gantimpala ay nakatago sa akailaliman, at hindi sa kaitaasan.

34 At ngayon ibibigay ko sa inyo ang mga karagdagang tagubilin hinggil sa lupaing ito.

35 Karunungan sa akin na ang aking tagapaglingkod na si Martin Harris ay nararapat na maging isang halimbawa sa simbahan, sa apagbibigay ng kanyang salapi sa harapan ng obispo ng simbahan.

36 At gayon din, ito ay batas sa bawat tao na nagtutungo sa lupaing ito upang tumanggap ng isang mana; at kanyang gagamitin ang kanyang mga salapi alinsunod sa itinatagubilin ng batas.

37 At karunungan din na nararapat na may mabiling mga lupain sa Independence, para sa lugar ng kamalig, at gayon din para sa bahay ng apalimbagan.

38 At ang ibang mga tagubilin hinggil sa aking tagapaglingkod na si Martin Harris ay ipagkakaloob sa kanya ng Espiritu, upang kanyang matanggap ang kanyang mana gaya ng inaakala niyang mabuti;

39 At siya ay magsisi ng kanyang mga kasalanan, sapagkat kanyang hinahangad ang apapuri ng sanlibutan.

40 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si aWilliam W. Phelps ay tumayo sa katungkulan na aking itinalaga sa kanya, at tumanggap ng kanyang mana sa lupain;

41 At gayon din siya ay nangangailangang magsisi, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi gaanong nasisiyahan sa kanya, sapagkat hinahangad niyang mangibabaw, at siya ay hindi lubos na mapagpakumbaba sa harapan ko.

42 Masdan, siya na anagsisi ng kanyang mga kasalanan, ay siya ring bpatatawarin, at ako, ang Panginoon, ay hindi na cnaaalaala ang mga ito.

43 Sa pamamagitan nito inyong malalaman kung ang isang tao ay nagsisi ng kanyang mga kasalanan—masdan, kanyang aaaminin ang mga yaon at btatalikdan ang mga yaon.

44 At ngayon, katotohanan, sinasabi ko hinggil sa mga naiwang elder ng aking simbahan, ang panahon ay hindi pa sumasapit, sa maraming taon, upang matanggap nila ang kanilang mana sa lupaing ito, maliban kung kanilang nanaisin ang mga ito sa pamamagitan ng pananalangin nang may pananampalataya, kung ito ay itatakda lamang sa kanila ng Panginoon.

45 Sapagkat, masdan, kanilang aitutulak ang mga tao nang magkakasama mula sa mga dulo ng mundo.

46 Dahil dito, sama-sama ninyong tipunin ang inyong sarili; at sila na hindi itinalagang manatili sa lupaing ito, kanilang ipangaral ang ebanghelyo sa mga lugar sa palibot; at pagkatapos nito sila ay bumalik sa kanilang mga tahanan.

47 Sila ay mangaral sa daan, at amagpatotoo sa katotohanan sa lahat ng lugar, at manawagan sa mayayaman, sa matataas at sa mabababa, at sa mga maralita na magsisi.

48 At magtayo sila ng mga asimbahan, yayamang ang mga naninirahan sa mundo ay magsisisi.

49 At magkaroon ng isang kinatawang itinalaga sa pamamagitan ng tinig ng simbahan, sa simbahan ng Ohio, upang tumanggap ng mga salapi upang bumili ng mga lupain sa aSion.

50 At aking ibinibigay sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ang isang kautusan, na siya ay amagsusulat ng isang paglalarawan ng lupain ng Sion, at ng isang pahayag ng niloloob ng Diyos, at ito ay ipaaalam sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu;

51 At isang liham at pagpapahatid, ang ihaharap sa buong simbahan upang makatamo ng mga salapi, na ibibigay sa mga kamay ng obispo, ng kanyang sarili o ng kinatawan, na inaakala niyang makabubuti o ayon sa kanyang pangangasiwa, upang makabili ng mga lupain bilang mana para sa mga anak ng Diyos.

52 Sapagkat, masdan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang Panginoon ay nagnanais na ang mga disipulo at ang mga anak ng tao ay nararapat na buksan ang kanilang mga puso, maging sa pagbili nitong buong lugar ng bayan, sa oras na ipahintulot ng panahon.

53 Masdan, narito ang karunungan. Gawin nila ito at baka hindi sila makatanggap ng amana, maliban na ito ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo.

54 At muli, yayamang may lupaing natamo, magsugo ng lahat ng uri ng manggagawa sa lupaing ito, upang gumawa para sa mga banal ng Diyos.

55 Ang lahat ng bagay na ito ay isagawa nang may kaayusan; at ang mga karapatan sa mga lupain ay ipaalam sa pana-panahon, sa pamamagitan ng obispo o ng kinatawan ng simbahan.

56 At gawin ang gawain ng pagtitipon hindi sa pagmamadali, ni sa pamamagitan ng pagtakas; kundi gawin ito gaya ng ipapayo ng mga elder ng simbahan sa mga pagpupulong, alinsunod sa kaalaman na kanilang tinatanggap sa pana-panahon.

57 At italaga at ilaan ng aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ang lupaing ito, at ang katatayuan para sa atemplo, para sa Panginoon.

58 At isang pagpupulong ang tawagin; at pagkatapos ang aking mga tagapaglingkod na sina Sidney Rigdon at Joseph Smith, Jun., ay bumalik, at si Oliver Cowdery rin kasama nila, upang gawin ang nalalabing gawain na aking itinakda sa kanila sa kanilang sariling lupain, at ang labi na apamamahalaan ng mga kapulungan.

59 At walang sinuman ang babalik mula sa lupaing ito maliban na siya ay amagpatotoo sa daan, ng mga yaong nalalaman niya at tunay niyang pinaniniwalaan.

60 Ang yaong ipinagkaloob kay Ziba Peterson ay kunin sa kanya; at siya ay tumayo bilang isang kasapi sa simbahan, at gumawa sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, kasama ang mga kapatid, hanggang sa siya ay sapat nang anaparusahan sa lahat ng kanyang kasalanan; sapagkat hindi niya ipinagtapat ang mga yaon, at inisip niyang itago ang mga yaon.

61 Ang nalalabing mga elder ng simbahang ito, na darating sa lupaing ito, na ang iba sa kanila ay lubos na pinagpala maging higit pa, ay magdaos din ng pagpupulong sa lupaing ito.

62 At ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge ang mamamahala sa pagpupulong na idaraos nila.

63 At sila rin ay bumalik, mangaral ng ebanghelyo sa daan, magpatotoo sa mga bagay na ipinahayag sa kanila.

64 Sapagkat, katotohanan, ang tunog ay kinakailangang humayo mula sa lugar na ito hanggang sa buong daigdig, at hanggang sa kadulu-duluhang bahagi ng mundo—ang ebanghelyo ay dapat na amaipangaral sa bawat kinapal, na kasunod ang mga bpalatandaan sa mga yaong maniniwala.

65 At masdan ang Anak ng Tao ay apaparito. Amen.