Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 4
nauna susunod

Bahagi 4

Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa kanyang ama, si Joseph Smith, Sen., sa Harmony, Pennsylvania, Pebrero 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, Magiting na paglilingkod ang nagliligtas sa mga mangangaral ng Panginoon; 5–6, Mga maka-diyos na katangian ang kinakailangan upang maging karapat-dapat sila sa ministeryo; 7, Mga bagay ng Diyos ay kailangang hangarin.

1 Ngayon masdan, isang akagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng tao.

2 Samakatwid, O ikaw na humaharap sa apaglilingkod sa Diyos, tiyaking bpinaglilingkuran mo siya nang buong cpuso, kakayahan, pag-iisip at lakas, upang ikaw ay makatayong dwalang-sala sa harapan ng Diyos sa huling araw.

3 Samakatwid, kung ikaw ay may mga naising maglingkod sa Diyos ikaw ay atinatawag sa gawain;

4 Sapagkat masdan ang abukid ay puti na upang banihin; at narito, siya na humahawak sa kanyang panggapas nang buo niyang lakas, siya rin ay cnag-iimbak nang hindi siya masawi, kundi nagdadala ng kaligtasan sa kanyang kaluluwa;

5 At apananampalataya, bpag-asa, cpag-ibig sa kapwa-tao at dpagmamahal, na may ematang nakatuon sa fkaluwalhatian ng Diyos, ang kinakailangan upang maging karapat-dapat siya sa gawain.

6 Alalahanin ang pananampalataya, akarangalan, kaalaman, kahinahunan, btiyaga, kabaitang pangkapatid, kabanalan, pag-ibig sa kapwa-tao, ckababaang-loob, dsigasig.

7 aHumingi, at ikaw ay tatanggap; kumatok, at ikaw ay pagbubuksan. Amen.