Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 28
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 28

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Oliver Cowdery, sa Fayette, New York, Setyembre 1830 (History of the Church, 1:109–111). Si Hiram Page, isang kasapi ng Simbahan, ay may isang bato at naghayag na nakatatanggap ng mga paghahayag sa tulong nito hinggil sa pagtatatag ng Sion at sa kaayusan ng Simbahan. Ilan sa kasapi ay nalinlang ng mga salaysay na ito, at maging si Oliver Cowdery ay nahikayat nito. Bago ang naitalagang pagpupulong, ang Propeta ay taimtim na nagtanong sa Panginoon hinggil sa bagay na ito, at ang paghahayag na ito ang sumunod.

  1–7, Taglay ni Joseph Smith ang mga susi ng hiwaga, at siya lamang ang nakatatanggap ng mga paghahayag para sa Simbahan; 8–10, Si Oliver Cowdery ay mangangaral sa mga Lamanita; 11–16, Nilinlang ni Satanas si Hiram Page at binigyan siya ng mga maling paghahayag.

  1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aOliver, na ipagkakaloob sa iyo na ikaw ay maririnig ng simbahan sa lahat ng bagay anuman ang bituturo mo sa kanila sa pamamagitan ng cMang-aaliw, hinggil sa mga paghahayag at kautusan na aking ibinigay.

  2 Subalit, masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, awalang sinuman ang itatalagang tatanggap ng mga kautusan at paghahayag sa simbahang ito maliban sa aking tagapaglingkod na si bJoseph Smith, Jun., sapagkat tinanggap niya ang mga yaon maging tulad ni Moises.

  3 At ikaw ay maging masunurin sa mga bagay na ipagkakaloob ko sa kanya, maging katulad ni aAaron, matapat na ipahayag ang mga kautusan at paghahayag, nang may kapangyarihan at bkarapatan sa simbahan.

  4 At kung ikaw ay papatnubayan sa anumang oras ng Mang-aaliw na amagsalita o magturo, o sa lahat ng oras sa pamamagitan ng kautusan sa simbahan, maaari mong gawin ito.

  5 Subalit huwag kang susulat sa pamamaraan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng karunungan;

  6 At huwag kang mag-uutos sa kanya na siya mong pinuno, at pinuno ng simbahan;

  7 Sapagkat ipinagkaloob ko sa kanya ang mga asusi ng mga bhiwaga, at ang mga paghahayag na tinatakan, hanggang sa maitalaga ko sa kanila ang hahalili sa kanya.

  8 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay magtungo sa mga aLamanita at mangaral ng aking bebanghelyo sa kanila; at yayamang kanilang tinatanggap ang iyong mga turo ipangyari mong maitatag ang aking simbahan sa kanila; at ikaw ay makatatanggap ng mga paghahayag, subalit huwag mong isulat ang mga yaon sa pamamaraan ng kautusan.

  9 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo na hindi inihayag, at walang taong nakababatid kung saan ang alunsod ng bSion ay itatayo, subalit ito ay ipagkakaloob pagkaraan nito. Masdan, sinasabi ko sa iyo na ito ay sa mga hangganan ng mga Lamanita.

  10 Huwag kang lilisan sa pook na ito hanggang sa matapos ang pagpupulong; at ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay itatakdang mamuno sa pagpupulong sa pamamagitan ng tinig nila, at kung ano ang sasabihin niya sa iyo ay iyong sasabihin.

  11 At muli, ipagsama mo ang iyong kapatid, na si Hiram Page, asiya at ikaw lamang, sabihin sa kanya na ang mga bagay na yaon na kanyang isinulat mula sa bato ay hindi mula sa akin at si bSatanas ay cnilinlang siya;

  12 Sapagkat, masdan, ang mga bagay na ito ay hindi itatakda sa kanya, ni alinmang bagay ay hindi itatakda kaninuman sa simbahang ito na taliwas sa mga tipan sa simbahan.

  13 Sapagkat lahat ng bagay ay kailangang maisagawa nang may kaayusan, at sa pamamagitan ng apangkalahatang pagsang-ayon sa simbahan, sa pamamagitan ng panalangin nang may pananampalataya.

  14 At ikaw ay tutulong upang maisaayos ang lahat ng bagay na ito, alinsunod sa mga tipan sa simbahan, bago mo simulan ang iyong paglalakbay sa mga Lamanita.

  15 At aipagkakaloob sa iyo sa oras ng iyong paglisan, hanggang sa oras ng iyong pagbabalik, kung ano ang iyong gagawin.

  16 At iyong kailangang buksan ang iyong bibig sa lahat ng panahon, nagpapahayag ng aking ebanghelyo nang may tunog ng kagalakan. Amen.