Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 24
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 24

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:101–103). Bagaman wala pang apat na buwan ang nakalilipas simula nang ang Simbahan ay naitatag, ang pag-uusig ay naging masidhi, at ang mga pinuno ay nangailangang maghanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtatago. Ang mga sumusunod na tatlong paghahayag ay ibinigay sa panahong ito upang palakasin, hikayatin, at tagubilinan sila.

  1–9, Si Joseph Smith ay tinawag na magsalin, mangaral, at magpaliwanag ng mga banal na kasulatan; 10–12, Si Oliver Cowdery ay tinawag na mangaral ng ebanghelyo; 13–19, Ang batas ay ipinahayag kaugnay ng mga himala, sumpa, at pagpapagpag ng alikabok sa paa, at paghayo ng walang supot ng salapi o supot ng pagkain.

  1 Masdan, ikaw ay tinawag at pinili upang isulat ang Aklat ni Mormon, at sa aking gawain; at ikaw ay aking iniahon mula sa iyong mga pagdurusa, at pinagpayuhan ka, kaya nga ikaw ay iniligtas mula sa lahat ng iyong mga kaaway, at ikaw ay iniligtas mula sa mga kapangyarihan ni Satanas at mula sa kadiliman!

  2 Gayunman, wala kang maidadahilan sa iyong mga apaglabag; gayunman, humayo ka at huwag nang magkasala.

  3 aGawin ang iyong tungkulin; at pagkatapos mong punlaan ang iyong mga bukid at maisaayos ang mga ito, kaagad na magtungo sa simbahan na nasa bColesville, Fayette, at Manchester, at ikaw ay kanilang citataguyod; at akin silang pagpapalain kapwa espirituwal at temporal;

  4 Subalit kung hindi ka nila tatanggapin, magpapadala ako sa kanila ng isang sumpa sa halip na isang pagpapala.

  5 At ikaw ay magpapatuloy sa pagtawag sa Diyos sa aking pangalan, at pagsulat ng mga bagay na ibibigay sa iyo ng aMang-aaliw, at magpapaliwanag ng lahat ng banal na kasulatan sa simbahan.

  6 At ito ay ibibigay sa iyo sa sandali kung ano ang iyong asasabihin at isusulat, at ito ay maririnig nila, o ako ay magpapadala sa kanila ng isang sumpa sa halip na isang pagpapala.

  7 Sapagkat iyong ilalaan ang lahat ng iyong apaglilingkod sa Sion; at dahil dito ikaw ay magkakaroon ng lakas.

  8 Maging amatiisin sa mga bpaghihirap, sapagkat ikaw ay magdaranas ng marami; subalit ctiisin ang mga ito, sapagkat, masdan, ako ay makakasama mo, maging sa dkatapusan ng iyong mga araw.

  9 At sa mga temporal na gawain ikaw ay hindi magkakaroon ng lakas, sapagkat ito ay hindi mo tungkulin. Gawin ang iyong atungkulin at ikaw ay may mapagkukunan upang maisagawa ang iyong tungkulin, at upang maipaliwanag ang lahat ng banal na kasulatan, at magpatuloy sa pagpapatong ng mga kamay at pagpapatibay ng mga simbahan.

  10 At ang iyong kapatid na si Oliver ay magpapatuloy sa pagpapatotoo sa aking pangalan sa sanlibutan, at gayon din sa simbahan. At hindi niya dapat akalain na kaya niyang sabihin ang sapat sa aking kapakanan; at masdan, ako ay makakasama niya hanggang sa katapusan.

  11 Sa akin siya ay magkakaroon ng kaluwalhatian, at hindi ng sa sarili niya, maging sa kahinaan o sa kalakasan, maging sa pagkaalipin o kalayaan;

  12 At sa lahat ng oras, at sa lahat ng dako, bubuksan niya ang kanyang bibig at aipahahayag ang aking ebanghelyo na tulad ng tunog ng isang bpakakak, maging sa araw at gabi. At akin siyang bibigyan ng lakas na hindi pa batid ng mga tao.

  13 Huwag humingi ng mga ahimala, maliban kung aking biutos sa inyo, maliban sa cpagpapalayas ng mga ddiyablo, epagpapagaling ng maysakit, at laban sa mga fmakamandag na ahas, at laban sa mga nakamamatay na lason;

  14 At ang amga bagay na ito ay hindi ninyo gagawin, maliban sa ito ay hingin nila sa inyo na nagnanais nito, upang ang mga banal na kasulatan ay matupad; sapagkat kayo ay gagawa alinsunod sa yaong nasusulat.

  15 At saan mang lugar kayo apumasok, at hindi nila kayo tanggapin sa aking pangalan, kayo ay mag-iiwan ng isang sumpa sa halip na isang pagpapala, sa pamamagitan ng pagpapagpag ng balikabok ng inyong mga paa laban sa kanila bilang isang patotoo, at paglilinis ng inyong mga paa sa tabing-daan.

  16 At ito ay mangyayari na kung sino man ang magbubuhat ng kanilang kamay sa inyo nang marahas, kayo ay mag-uutos upang magparusa sa aking pangalan; at, masdan, akin silang parurusahan alinsunod sa inyong mga salita, sa aking sariling takdang panahon.

  17 At kung sinuman ang magsasakdal sa iyo sa batas ay parurusahan ng batas.

  18 At ikaw ay hindi dapat magdala ng asupot ng salapi o supot ng pagkain, ni tungkod, ni dalawang tunika, sapagkat ibibigay sa iyo ng simbahan sa oras na iyong kakailanganin ang pagkain at ang kasuotan, at ang pangyapak at ang salapi, at ang supot ng pagkain.

  19 Sapagkat ikaw ay tinawag upang apungusan ang aking ubasan nang may makapangyarihang pagpungus, oo, maging sa huling sandali; oo, at gayon din ang lahat ng yaong iyong binordenan, at sila ay gagawa maging alinsunod sa huwarang ito. Amen.