Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 26
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 26

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, Oliver Cowdery, at John Whitmer, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:104). (Tingnan sa ulo ng bahagi 24.)

  1, Sila ay tinagubilinan na pag-aralan ang mga banal na kasulatan at mangaral; 2, Ang batas ng pangkalahatang pagsang-ayon ay pinagtibay.

  1 Masdan, sinasabi ko sa inyo na ilaan ninyo ang inyong panahon sa apag-aaral ng mga banal na kasulatan, at sa pangangaral, at sa pagpapatibay ng simbahan sa bColesville, at sa pagganap ng inyong mga gawain sa lupain, tulad ng kinakailangan, hanggang sa magtungo kayo sa kanluran upang magdaos ng susunod na pagpupulong; at pagkatapos ay ipaaalam sa inyo kung ano ang inyong gagawin.

  2 At lahat ng bagay ay nararapat na gawin sa pamamagitan ng apangkalahatang pagsang-ayon sa simbahan, sa pamamagitan ng labis na panalangin at pananampalataya, sapagkat lahat ng bagay ay inyong matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen.