Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 11
susunod

Bahagi 11

Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa kanyang kapatid na si Hyrum Smith, sa Harmony, Pennsylvania, Mayo 1829 (History of the Church, 1:39–46). Ang paghahayag na ito ay natanggap sa pamamagitan ng Urim at Tummim bilang kasagutan sa panalangin at katanungan ni Joseph. Ang History of the Church ay nagpapahiwatig na ang paghahayag na ito ay natanggap pagkaraan ng pagpapanumbalik ng Pagkasaserdoteng Aaron.

1–6, Ang mga manggagawa sa ubasan ay magtatamo ng kaligtasan; 7–14, Maghangad ng karunungan, mangaral ng pagsisisi, magtiwala sa Espiritu; 15–22, Sundin ang mga kautusan, at pag-aralan ang salita ng Panginoon; 23–27, Huwag itatwa ang diwa ng paghahayag at ng propesiya; 28–30, Yaong tumatanggap kay Cristo ay nagiging mga anak ng Diyos.

1 Isang dakila at akagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng tao.

2 Masdan, ako ang Diyos; atumalima sa aking bsalita, na buhay at cmabisa, mas dmatalas kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto; samakatwid tumalima sa aking salita.

3 Masdan, ang bukid ay aputi na upang anihin; samakatwid, sinuman ang may nais na gumapas humawak siya ng kanyang panggapas nang buo niyang lakas, at gumapas habang may araw pa, upang siya ay bmakapag-ipon ng cwalang hanggang kaligtasan para sa kanyang kaluluwa sa kaharian ng Diyos.

4 Oo, sinuman ang hahawak sa kanyang apanggapas at maggagapas, siya rin ay tinawag ng Diyos.

5 Samakatwid, kung ikaw ay ahihingi sa akin ay makatatanggap ka; kung ikaw ay kakatok ay pagbubuksan ka.

6 Ngayon, yayamang ikaw ay humihingi, masdan, sinasabi ko sa iyo, sundin ang aking mga kautusan, at hangaring ipahayag at itatag ang kapakanan ng aSion.

7 Huwag maghangad ng mga ayaman kundi ng bkarunungan; at, masdan, ang mga hiwaga ng Diyos ay malalahad sa iyo, at pagkatapos ikaw ay yayaman. Masdan, siya na may buhay na walang hanggan ay mayaman.

8 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maging anuman ang naisin mo sa akin ito ay mapapasaiyo; at, kung iyong nanaisin, ikaw ang magiging daan upang magawa ang maraming kabutihan sa salinlahing ito.

9 Huwag amagsabi ng anuman kundi bpagsisisi sa salinlahing ito. Sundin ang aking mga kautusan, at tumulong na itatag ang aking gawain, calinsunod sa aking mga kautusan, at ikaw ay pagpapalain.

10 Masdan, ikaw ay may akaloob, o ikaw ay magkakaroon ng kaloob kung ikaw ay hihingi sa akin nang may pananampalataya, nang may bmatapat na puso, naniniwala sa kapangyarihan ni Jesucristo, o sa aking kapangyarihan na siyang nangungusap sa iyo;

11 Sapagkat, masdan, ako ang siyang nangungusap; masdan, ako ang ailaw na nagliliwanag sa kadiliman, at sa pamamagitan ng aking bkapangyarihan ibinibigay ko ang mga salitang ito sa iyo.

12 At ngayon, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, amagtiwala ka sa bEspiritung yaon na nag-aakay sa paggawa ng mabuti—oo, ang gumawa ng makatarungan, clumakad nang may dpagpapakumbaba, emaghatol nang matwid; at ito ang aking Espiritu.

13 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ipagkakaloob ko sa iyo ang aking Espiritu, na siyang amagbibigay-liwanag sa iyong bisipan, na siyang magpupuspos sa iyong kaluluwa ng ckagalakan;

14 At pagkatapos ay iyong malalaman, o sa pamamagitan nito ay iyong malalaman, ang lahat ng bagay anuman ang naisin mo sa akin, na nauukol sa mga bagay ng akabutihan, nang may pananampalataya na naniniwala sa akin na ikaw ay makatatanggap.

15 Masdan, iniuutos ko sa iyo na hindi mo dapat akalain na ikaw ay tinawag upang mangaral hanggang sa ikaw ay atawagin.

16 Maghintay ka nang kaunti pang panahon, hanggang sa matanggap mo ang aking salita, ang aking abato, ang aking simbahan, at ang aking ebanghelyo, upang iyong malaman nang may katiyakan ang aking doktrina.

17 At pagkatapos, masdan, alinsunod sa iyong ninanais, oo, maging alinsunod sa iyong pananampalataya iyon ay mangyayari sa iyo.

18 Sundin ang aking mga kautusan; manahimik; magsumamo ng kaalaman sa aking Espiritu;

19 Oo, amangunyapit sa akin nang iyong buong puso, upang ikaw ay makatulong sa pagdadala sa liwanag ng mga yaong bagay na nabanggit—oo, ang pagsasalin ng aking gawain; maging matiyaga hanggang sa matapos mo ito.

20 Masdan, ito ang iyong gawain, ang asumunod sa aking mga kautusan, oo, nang buo mong kakayahan, pag-iisip at lakas.

21 Huwag hangaring ipahayag ang aking salita, kundi hangarin munang amatamo ang aking salita, at pagkatapos ay kakalagan ang iyong dila; pagkatapos, kung iyong nanaisin, mapapasaiyo ang aking Espiritu at ang aking salita, oo, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikahihikayat ng mga tao.

22 Subalit sa ngayon ikaw ay manahimik muna; pag-aralan ang aaking salita na lumaganap na sa mga anak ng tao, at bpag-aralan din ang caking salita na mapapasa mga anak ng tao, o yaong sa ngayon ay isinasalin, oo, hanggang sa iyong matanggap ang lahat ng aking dipagkakaloob sa mga anak ng tao sa salinlahing ito, at pagkatapos ang lahat ng bagay ay idaragdag dito.

23 Masdan ikaw si aHyrum, na aking anak; bhanapin ang kaharian ng Diyos, at lahat ng bagay ay idaragdag alinsunod sa yaong makatarungan.

24 aMagtayo sa aking bato, na aking bebanghelyo;

25 Huwag itatwa ang diwa ng apaghahayag, ni ang diwa ng bpropesiya, sapagkat sa aba niya na magtatatwa sa mga bagay na ito;

26 Samakatwid, apahalagahan ito sa iyong puso hanggang sa panahon na sa aking karunungan ikaw ay hahayo.

27 Masdan, ako ay nangungusap sa lahat ng may mabuting hangarin, at ahumahawak sa kanyang panggapas upang gumapas.

28 Masdan, ako si aJesucristo, ang Anak ng Diyos. Ako ang buhay at ang bilaw ng sanlibutan.

29 Ako ang siya ring pumarito sa sariling akin at ang sariling akin ay hindi ako tinanggap;

30 Subalit katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na kasindami ng tatanggap sa akin, sa kanila ko ibibigay ang akakayahang maging mga banak ng Diyos, maging sa kanila na naniniwala sa aking pangalan. Amen.