Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 98
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 98

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-6 ng Agosto 1833 (History of the Church, 1:403–406). Ang paghahayag na ito ay dumating bunga ng pag-uusig sa mga Banal sa Missouri. Mangyari pa ang mga Banal sa Missouri, matapos na magdusa sa katawan at gayon din matapos mawalan ng ari-arian, ay nakadama ng pagnanais na makaganti at maghiganti. Dahil dito, ibinigay ng Panginoon ang paghahayag na ito. Bagaman ang ilang balita ng mga suliranin sa Missouri ay walang alinlangang nakarating sa Propeta sa Kirtland (may 1450 kilometro ang layo), ang kalubhaan ng kalagayan ay nakarating sa kanya sa petsang ito sa pamamagitan lamang ng paghahayag.

  1–3, Ang mga paghihirap ng mga Banal ay para sa kanilang kabutihan; 4–8, Ang mga Banal ay nararapat na umayon sa saligang batas ng lupain; 9–10, Ang matatapat, marurunong, at mabubuting tao ay nararapat na itaguyod para sa mga pamahalaang walang kaugnayan sa relihiyon; 11–15, Ang mga yaong naghain ng kanilang buhay para sa layunin ng Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan; 16–18, Talikuran ang digmaan at ipahayag ang kapayapaan; 19–22, Ang mga Banal sa Kirtland ay pinagsabihan at inutusang magsisi; 23–32, Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mga batas na sumasaklaw sa mga pag-uusig at pagpapahirap na ipinataw sa kanyang mga tao; 33–38, Ang digmaan ay makatwiran lamang kung ito ay ipinag-uutos ng Panginoon; 39–48, Ang mga Banal ay nararapat na patawarin ang kanilang mga kaaway, na, kung sila ay magsisi, ay maliligtas din sa paghihiganti ng Panginoon.

  1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo aking mga kaibigan, huwag amatakot, maaliw sa inyong mga puso; oo, magsaya kailanpaman, at sa lahat ng bagay ay magbigay-bpasasalamat;

  2 Matiyagang anaghihintay sa Panginoon, sapagkat ang inyong mga panalangin ay nakarating sa tainga ng Panginoon ng Sabaoth, at natatala sa tatak na ito at testamento—ang Panginoon ay sumumpa at nag-utos na ang mga ito ay ipagkakaloob.

  3 Samakatwid, ibinigay niya ang pangakong ito sa inyo, nang may hindi mababagong tipan na ang mga yaon ay matutupad; at lahat ng bagay na kung saan kayo apinahirapan ay magkakalakip na gagawa para sa inyong ikabubuti, at para sa kaluwalhatian ng aking pangalan, wika ng Panginoon.

  4 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo hinggil sa mga batas ng lupain, aking kalooban na ang aking mga tao ay tumupad sa lahat ng bagay anuman ang aking ipinag-uutos sa kanila.

  5 At ang yaong abatas ng lupain na naaayon sa bsaligang-batas, itinataguyod ang alituntunin ng kalayaan sa pagpapanatili ng mga karapatan at pribilehiyo, ay para sa buong sangkatauhan, at makatwiran sa harapan ko.

  6 Samakatwid, ako, ang Panginoon, ay nagbibigay-katwiran sa inyo, at sa inyong mga kapatid sa aking simbahan, sa pakikipagkaibigan sa batas na yaon na siyang saligang-batas ng lupain;

  7 At hinggil sa batas ng tao, ano man ang labis o kulang dito, ay nagmumula sa masama.

  8 Ako, ang Panginoong Diyos, ay anagpapalaya sa inyo, samakatwid kayo ay malaya nga; at ang batas din ay nagpapalaya sa inyo.

  9 Gayunpaman, kapag ang amasama ang namamahala ang mga tao ay nagdadalamhati.

  10 Dahil dito, ang amatatapat at marurunong na tao ay nararapat na matiyagang hanapin, at ang mabubuting tao at marurunong na tao ang nararapat ninyong itaguyod; kung hindi, ano man ang kulang dito ay nagmumula sa masama.

  11 At ako ay nagbibigay sa inyo ng isang kautusan, na talikuran ninyo ang lahat ng masama at mangunyapit sa lahat ng mabuti, na kayo ay mamuhay sa pamamagitan ng bawat asalita na namumutawi sa bibig ng Diyos.

  12 Sapagkat kanyang aibibigay sa matapat taludtod sa taludtod, utos sa utos; at akin kayong bsusubukin at susukatin magmula ngayon.

  13 At sino man ang amaghahain ng kanyang buhay para sa aking layunin, para sa aking pangalan, ay matatagpuan ito, maging buhay na walang hanggan.

  14 Samakatwid, huwag kayong amatakot sa inyong mga kaaway, sapagkat aking napagpasiyahan sa aking puso, wika ng Panginoon, na akin kayong bsusubukin sa lahat ng bagay, kung kayo ay mananatiling tapat sa aking tipan, maging hanggang sa ckamatayan, nang kayo ay matagpuang karapat-dapat.

  15 Sapagkat kung kayo ay hindi mananatili sa aking tipan kayo ay hindi karapat-dapat sa akin.

  16 Samakatwid, atalikuran ang bdigmaan at ipahayag ang ckapayapaan, at masigasig na pagsikapang dmapabalik-loob ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga ama, at ang mga puso ng mga ama sa kanilang mga anak;

  17 At muli, ang mga puso ng mga aJudio sa mga propeta, at ang mga propeta sa mga Judio; at baka ako ay pumarito at bagabagin ang buong mundo ng isang sumpa, at lahat ng laman ay masunog sa harapan ko.

  18 Huwag mabagabag ang inyong mga puso; sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming amansiyon, at ako ay naghanda ng isang lugar para sa inyo; at kung nasaan ang aking Ama at ako, ay paroroon din kayo.

  19 Masdan, ako, ang Panginoon, ay hindi labis na nalulugod sa marami sa nasa simbahan sa Kirtland;

  20 Sapagkat hindi nila tinalikuran ang kanilang mga kasalanan, at ang kanilang masasamang gawi, ang kapalaluan ng kanilang mga puso, at ang kanilang mga pag-iimbot, at ang lahat ng kanilang kasuklam-suklam na bagay, at sundin ang mga salita ng karunungan at buhay na walang hanggan na aking ibinigay sa kanila.

  21 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako, ang Panginoon, ay aparurusahan sila at gagawin ang ano mang aking ibig, kung hindi sila magsisisi at susunod sa lahat ng bagay na aking sinabi sa kanila.

  22 At muli sinasabi ko sa inyo, kung inyong asusundin ang ano mang ipinag-uutos ko sa inyo, ako, ang Panginoon, ay aalisin ang lahat ng poot at galit mula sa inyo, at ang bpintuan ng impiyerno ay hindi mananaig sa inyo.

  23 Ngayon, ako ay nangungusap sa inyo hinggil sa inyong mga mag-anak—kung ababagabagin kayo ng mga tao, o ang inyong mag-anak, sa unang pagkakataon, at inyong matiyagang babatahin ito at hindi mag-aalimura laban sa kanila, ni maghangad na makaganti, kayo ay gagantimpalaan;

  24 Subalit kung hindi ninyo ito matiyagang babatahin, ito ay ipalalagay gaya ng asukatan sa inyo bilang isang makatarungang panukat sa inyo.

  25 At muli, kung ang inyong kaaway ay babagabagin kayo sa pangalawang pagkakataon, at hindi ninyo aalimurain ang inyong kaaway, at matiyaga itong babatahin, ang inyong gantimpala ay magiging isandaang ulit.

  26 At muli, kung babagabagin niya kayo sa pangatlong pagkakataon, at inyo itong amatiyagang babatahin, ang inyong gantimpala ay dodoblihin sa inyo ng makaapat na ulit;

  27 At ang tatlong patotoong ito ay tatayo laban sa inyong mga kaaway kung hindi siya magsisisi, at ito ay hindi mabubura.

  28 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang kaaway na yaon ay makatatakas sa aking paghihiganti, nang sa gayon siya ay hindi madala sa paghuhukom sa harapan ko, kung gayon inyong tiyakin na inyong ababalaan siya sa aking pangalan, upang siya ay hindi na muling mambagabag sa inyo, ni sa inyong mag-anak, maging sa mga anak ng inyong mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

  29 At pagkatapos, kung siya ay mambagabag sa inyo at sa inyong anak o sa mga anak ng inyong mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi, aking ipinagkakaloob ang inyong kaaway sa inyong mga kamay;

  30 At pagkatapos kung inyo siyang patatawarin, kayo ay gagantimpalaan dahil sa inyong kabutihan; at gayon din ang inyong mga anak at ang mga anak ng inyong mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

  31 Gayunman, ang inyong mga kaaway ay nasa inyong mga kamay; at kung inyong gagantimpalaan siya alinsunod sa kanyang mga gawa kayo ay bibigyang-katwiran; kung kanyang hinangad ang inyong buhay, at ang inyong buhay ay manganib sa pamamagitan niya, ang inyong kaaway ay nasa inyong mga kamay at kayo ay bibigyang-katwiran.

  32 Masdan, ito ang batas na aking ibinigay sa aking tagapaglingkod na si Nephi, at sa inyong mga aama, si Jose, at Jacob, at si Isaac, at si Abraham, at lahat ng aking mga naunang propeta at apostol.

  33 At muli, ito ang aking abatas na ibinigay sa aking mga nauna, na sila ay hindi nararapat makidigma laban sa sino mang bansa, lahi, wika, o tao, maliban sa ako, ang Panginoon, ay nag-utos sa kanila.

  34 At kung ano mang bansa, wika, o tao ang magpahayag ng digmaan laban sa kanila, sila muna ay magtataas ng isang bandila ng akapayapaan sa mga taong yaon, bansa, o wika;

  35 At kung hindi tinanggap ng mga taong yaon ang alay ng kapayapaan, ni ang pangalawa o ang pangatlo nilang pagkakataon, nararapat na dalhin nila ang patotoong ito sa harapan ng Panginoon;

  36 Sa gayon ako, ang Panginoon, ay magbibigay sa kanila ng isang kautusan, at bibigyang-katwiran sila na makidigma laban sa bansang yaon, wika, o mga tao.

  37 At ako, ang Panginoon, ang alalaban sa kanilang mga digmaan, at ng digmaan ng kanilang mga anak, at anak ng kanilang mga anak, hanggang sa sila ay makaganti sa lahat ng kanilang mga kaaway, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

  38 Masdan, ito ay isang halimbawa sa lahat ng tao, wika ng Panginoon ninyong Diyos, bilang pagbibigay-katwiran sa harapan ko.

  39 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung matapos na ang inyong kaaway ay mambagabag sa inyo sa unang pagkakataon, at siya ay nagsisi at lumapit sa inyo na hinihingi ang inyong kapatawaran, patawarin ninyo siya, at hindi na ito hahawakan bilang patotoo laban sa inyong kaaway—

  40 At ito ay hanggang sa pangalawa at pangatlong pagkakataon; at kasindalas ng pagsisisi ng inyong kaaway ng kanilang mga pagkakasala kung saan siya ay nagkasala laban sa inyo, apatawarin ninyo siya, hanggang sa pitong ulit ng pitumpu.

  41 At kung siya ay magkasala sa inyo at hindi magsisi sa unang pagkakataon, gayunman patawarin ninyo siya.

  42 At kung siya ay magkasala sa inyo sa pangalawang pagkakataon, at hindi nagsisi, gayunman patawarin ninyo siya.

  43 At kung siya ay magkasala sa inyo sa pangatlong pagkakataon, at hindi nagsisi, gayunman patawarin din ninyo siya.

  44 Subalit kung siya ay magkasala sa inyo sa pang-apat na pagkakataon hindi ninyo siya patatawarin, sa halip ay dadalhin ang mga patotoong ito sa harapan ng Panginoon; at ang mga yaon ay hindi mabubura hanggang sa siya ay magsisi at gantimpalaan kayo ng makaapat na ulit sa lahat ng bagay kung saan siya ay nagkasala sa inyo.

  45 At kung gagawin niya ito, patawarin ninyo siya nang buo ninyong puso; at kung hindi niya gagawin ito, ako, ang Panginoon, ay aipaghihiganti kayo sa inyong kaaway ng isandaang ulit;

  46 At sa kanyang mga anak, at sa mga anak ng kanyang mga anak sa kanilang lahat na napopoot sa akin, hanggang sa aikatlo at ikaapat na salinlahi.

  47 Subalit kung ang mga anak ay magsisisi, o ang mga anak ng mga anak, at ababaling sa Panginoon nilang Diyos, nang buo nilang puso at buo nilang kakayahan, pag-iisip, at lakas, at magpanumbalik ng makaapat na ulit para sa lahat ng kanilang pagkakasala kung saan sila ay nagkasala, o kung saan ang kanilang mga ama ay nagkasala, o ang mga ama ng kanilang mga ama, sa gayon ang kanilang galit ay mawawala;

  48 At ang apaghihiganti ay di na sasapit sa kanila, wika ng Panginoon ninyong Diyos, at ang kanilang mga pagkakasala ay di na dadalhin kailanman bilang patotoo sa harapan ng Panginoon laban sa kanila. Amen.