Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 78
nauna susunod

Bahagi 78

Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:255–257). Ang utos na ibinigay ng Panginoon kay Joseph Smith para sa layuning maipatayo ang isang kamalig para sa mga maralita. Hindi tuwinang kasiya-siya na ang pagkakakilanlan ng bawat isa na tinutukoy ng Panginoon sa mga paghahayag ay dapat malaman ng sanlibutan; dahil dito, sa paglalathala nito at ng ilan pang kasunod na mga paghahayag ang mga lalaking kasapi ay tinukoy sa hindi nila sariling mga pangalan. Nang ang pag-iingat sa mga tunay na pangalan ng mga taong ito ay hindi na kinakailangan, ang kanilang mga tunay na pangalan ay ibinigay mula noon sa panaklong. Yayamang walang umiiral na napakahalagang pangangailangan ngayon upang ipagpatuloy ang pag-iiba ng mga pangalan, ang mga tunay na pangalan lamang ang ginagamit ngayon dito tulad ng ibinigay sa orihinal na manuskrito.

1–4, Ang mga Banal ay dapat na magtayo at magtatag ng kamalig; 5–12, Ang matalinong paggamit ng kanilang mga ari-arian ay mag-aakay sa kaligtasan; 13–14, Ang Simbahan ay dapat na maging malaya sa mga makamundong kapangyarihan; 15–16, Si Miguel (Adan) ay naglilingkod sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal (Cristo); 17–22, Pinagpala ang matatapat, sapagkat kanilang mamanahin ang lahat ng bagay.

1 Ang Panginoon ay nangusap kay Joseph Smith, Jun., sinasabing: Makinig sa akin, wika ng Panginoon ninyong Diyos, sa mga yaong inordenan sa amataas na pagkasaserdote ng aking simbahan, na tinipon nang sama-sama;

2 At makinig sa apayo niya na bnag-orden sa inyo mula sa kaitaasan, na mangungusap sa inyong mga tainga ng mga salita ng karunungan, nang ang kaligtasan ay mapasainyo tungkol sa bagay na inyong iniharap sa akin, wika ng Panginoong Diyos.

3 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang panahon ay dumating na, at ngayon ay nalalapit na; at masdan, at narito, talagang kinakailangan na magkaroon ng asamahan ng aking mga tao, para sa pagsasaayos at pagtatatag ng mga bagay-bagay ng bkamalig para sa mga cmaralita ng aking mga tao, kapwa sa lugar na ito at sa lupain ng dSion

4 Para sa isang palagian at walang hanggang pagkakatatag at kaayusan sa aking simbahan, upang isulong ang adhikain, na inyong niyakap, para sa kaligtasan ng tao, at sa kaluwalhatian ng inyong Ama na nasa langit;

5 Upang kayo ay maging apantay sa mga bigkis ng mga bagay na makalangit, oo, at mga bagay rin sa lupa, para sa pagkakamit ng mga bagay na makalangit.

6 Sapagkat kung kayo ay hindi pantay sa mga bagay sa lupa hindi kayo magiging pantay sa pagkamit ng mga bagay na makalangit;

7 Sapagkat kung inyong nanaisin na bigyan ko kayo ng isang lugar sa aselestiyal na daigdig, kailangan ninyong bihanda ang inyong sarili sa cpaggawa ng mga bagay na aking iniuutos sa inyo at hinihingi sa inyo.

8 At ngayon, katotohanang ganito ang wika ng Panginoon, kinakailangan na ang lahat ng bagay ay maisagawa para sa aking akaluwalhatian, sa pamamagitan ninyo na nakiisa sa bordeng ito;

9 O, sa madaling salita, ang aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney at ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at ang aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ay umupo sa kapulungan ng mga banal na nasa Sion;

10 Kung hindi ay hahangarin ni aSatanas na ilayo ang kanilang mga puso mula sa katotohanan, upang sila ay maging bulag at hindi nakauunawa sa mga bagay na inihanda para sa kanila.

11 Dahil dito, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, upang ihanda at isaayos ang inyong sarili sa pamamagitan ng isang bigkis o walang hanggang atipan na hindi masisira.

12 At siya na sisira nito ay maaalis sa kanyang katungkulan at katayuan sa simbahan, at ibibigay sa mga apananakit ni Satanas hanggang sa araw ng pagtubos.

13 Masdan, ito ang paghahanda kung saan ko kayo inihanda, at ang saligan, at ang halimbawa na aking ibinigay sa inyo, upang inyong matupad ang mga kautusang ibinigay sa inyo;

14 Na sa pamamagitan ng aking kalinga, sa kabila ng maraming akahirapan na pasasainyo, na ang simbahan ay makatayong malaya sa ibabaw ng lahat ng iba pang mga nilalang sa ilalim ng selestiyal na daigdig;

15 Upang kayo ay maging karapat-dapat sa aputong inihanda para sa inyo, at gawing mga btagapamahala ng maraming kaharian, wika ng Panginoong Diyos, Ang Banal ng Sion, na nagtatag ng mga saligan ng cAdan-ondi-Ahman;

16 Na nagtalaga kay aMiguel na inyong prinsipe, at itinatag ang kanyang mga paa, at inilagay siya sa kaitaasan, at ibinigay sa kanya ang mga susi ng kaligtasan sa ilalim ng payo at tagubilin ng Ang Banal, na walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay.

17 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kayo ay maliliit na bata, at hindi pa ninyo nauunawaan kung gaano kadakila ang mga pagpapala na mayroon ang Ama sa kanyang sariling mga kamay at inihanda para sa inyo;

18 At hindi ninyo amababata ang lahat ng bagay ngayon; gayunpaman, magalak, sapagkat akin kayong baakayin. Ang kaharian ay sa inyo at ang mga pagpapala nito ay sa inyo, at ang mga kayamanan ng ckawalang-hanggan ay sa inyo.

19 At siya na tumatanggap ng lahat ng bagay nang may apasasalamat ay gagawing maluwalhati; at ang mga bagay sa mundong ito ay idaragdag sa kanya, maging bisandaang ulit, oo, higit pa.

20 Dahil dito, gawin ang mga bagay na aking iniutos sa inyo, wika ng inyong Manunubos, maging ang Anak na si aAhman, na inihanda ang lahat ng bagay bago niya kayo bdinala;

21 Sapagkat kayo ang asimbahan ng Panganay, at kayo ay bdadalhin niya pataas sa alapaap, at itatakda sa bawat tao ang kanyang bahagi.

22 At siya na matapat at amatalinong bkatiwala ay magmamana ng clahat ng bagay. Amen.