Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 83
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 83

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Independence, Missouri, ika-30 ng Abril 1832 (History of the Church, 1:269–270). Ang paghahayag na ito ay natanggap habang ang Propeta ay nakaupo sa pakikipagsanggunian sa kanyang mga kapatid.

  1–4, Ang mga babae at anak ay may karapatan sa kanilang mga asawa at ama para sa kanilang panustos; 5–6, Ang mga balo at ulila ay may karapatan sa Simbahan para sa kanilang panustos.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, bilang karagdagan sa mga batas ng simbahan hinggil sa mga babae at anak, yaong mga nabibilang sa simbahan, na anawalan ng mga asawa o ama:

  2 Ang mga babae ay may akarapatan sa kanilang mga asawa para sa kanilang ikabubuhay, hanggang sa ang kanilang mga asawa ay kunin; at kung sila ay hindi matagpuang naglabag sila ay magkakaroon ng pakikipagkapatiran sa simbahan.

  3 At kung sila ay hindi matatapat sila ay hindi makatatanggap ng pakikipagkapatiran sa simbahan; gayunpaman mananatili sa kanila ang mga mana alinsunod sa mga batas ng lupain.

  4 Lahat ng aanak ay may karapatan sa kanilang mga magulang para sa kanilang ikabubuhay hanggang sa sila ay sumapit sa hustong gulang.

  5 At pagkaraan niyon, sila ay may karapatan sa simbahan, o sa madaling salita sa akamalig ng Panginoon, kung ang kanilang mga magulang ay walang mapagkukunan upang bigyan sila ng mga mana.

  6 At ang kamalig ay pananatilihin sa pamamagitan ng mga paglalaan ng simbahan; at ang mga abalo at ulila ay paglalaanan, gayon din ang mga bmaralita. Amen.