Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 112
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Bahagi 112

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Thomas B. Marsh, sa Kirtland, Ohio, ika-23 ng Hulyo 1837 (History of the Church, 2:499–501). Ang paghahayag ito ay naglalaman ng salita ng Panginoon kay Thomas B. Marsh hinggil sa Labindalawang Apostol ng Kordero. Itinala ng Propeta na ang paghahayag na ito ay natanggap sa araw na ang ebanghelyo ay unang naipangaral sa Inglatera. Si Thomas B. Marsh sa panahong ito ay Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol.

  1–10, Ipalalaganap ng Labindalawa ang ebanghelyo at magtataas ng babalang tinig sa lahat ng bansa at tao; 11–15, Papasanin nila ang kanilang krus, susunod kay Jesus, at pakakainin ang kanyang mga tupa; 16–20, Ang mga yaong tumatanggap sa Unang Panguluhan ay tumatanggap sa Panginoon; 21–29, Ang kadiliman ay bumabalot sa lupa, at ang yaong sumasampalataya lamang at nabinyagan ang maliligtas; 30–34, Hawak ng Unang Panguluhan at ng Labindalawa ang mga susi ng dispensasyon ng kaganapan ng panahon.

  1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon sa iyo aking tagapaglingkod na Thomas: Aking narinig ang iyong mga panalangin; at ang iyong abuloy ay umakyat bilang isang abantayog sa harapan ko, sa kapakanan ng mga yaong iyong mga kapatid, na napiling magpatotoo sa aking pangalan at bipadala ito sa lahat ng bansa, lahi, wika, at tao, at inordenan sa pamamagitan ng tulong ng aking mga tagapaglingkod,

  2 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, may ilang bagay sa iyong puso at sa iyo na kung saan ako, ang Panginoon, ay hindi lubos na nalulugod.

  3 Gayunman, yayamang aibinaba mo ang iyong sarili ikaw ay dadakilain; samakatwid, lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na.

  4 aMagalak ang iyong puso sa harapan ng aking mukha; at magpapatotoo ka sa aking pangalan, hindi lamang sa mga bGentil, kundi gayon din sa mga cJudio; at iyong papalaganapin ang aking salita hanggang sa mga dulo ng mundo.

  5 aMakipaglaban ka, samakatwid, bawat umaga; at sa bawat araw paratingin ang iyong bnagbababalang tinig; at pagsapit ng gabi huwag patulugin ang mga naninirahan sa mundo, dahil sa iyong mga salita.

  6 Ipaalam ang iyong tirahan sa Sion, at huwag aalisin ang iyong tirahan; sapagkat ako, ang Panginoon, ay may mahalagang gawaing ipagagawa sa iyo, sa pagpapahayag ng aking pangalan sa mga anak ng tao.

  7 Samakatwid, abigkisan ang iyong balakang para sa gawain. Sapinan din ang iyong mga paa, sapagkat ikaw ay pinili, at ang iyong landas ay nasa mga bundok, at sa maraming bansa.

  8 At sa pamamagitan ng iyong salita maraming mapagmataas ang aibababa, at sa pamamagitan ng iyong salita maraming mabababa ang itataas.

  9 Ang iyong salita ay magiging isang pagsaway sa mga lumalabag; at sa iyong pagsaway itigil ang dila ng mapanirang-puri sa kanyang katampalasanan.

  10 Maging amapagpakumbaba ka; at ang Panginoon mong Diyos ay aakayin ka sa kamay, at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin.

  11 Batid ko ang iyong puso, at narinig ko ang iyong mga panalangin hinggil sa iyong mga kapatid. Huwag kumiling sa kanila sa apagmamahal nang higit sa marami pang iba, bagkus ang iyong pagmamahal sa kanila ay gaya ng sa iyong sarili; at ang iyong pag-ibig ay pasaganahin sa lahat ng tao, at sa lahat ng nagmamahal sa aking pangalan.

  12 At manalangin para sa iyong mga kapatid na nasa Labindalawa. Paalalahanan sila nang lubos para sa kapakanan ng aking pangalan, at sila ay paalalahanan sa lahat ng kanilang kasalanan, at maging matapat ka sa harapan ko sa aking apangalan.

  13 At matapos ng kanilang mga atukso, at maraming bpagdurusa, masdan, ako, ang Panginoon, ay maaawa sa kanila, at kung hindi nila patitigasin ang kanilang mga puso, at hindi patitigasin ang kanilang mga leeg laban sa akin, sila ay cmagbabalik-loob, at akin silang pagagalingin.

  14 Ngayon, sinasabi ko sa iyo, at ang sinasabi ko sa iyo, ay sinasabi ko sa lahat ng Labindalawa: Bumangon at bigkisan ang iyong balakang, pasanin mo ang iyong akrus, sumunod sa akin, at bpakainin ang aking mga tupa.

  15 Huwag dakilain ang iyong sarili; huwag amaghimagsik laban sa aking tagapaglingkod na si Joseph; sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, ako ay sumasakanya, at ang aking kamay ay pasasa kanya; at ang mga bsusing ibinigay ko sa kanya, at gayon din sa bawat isa sa inyo, ay hindi makukuha mula sa kanya hanggang sa aking pagparito.

  16 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang aking tagapaglingkod na Thomas, ikaw ang taong aking pinili na humawak ng mga susi ng aking kaharian, na nauukol sa Labindalawa, sa ibang mga lugar sa lahat ng bansa—

  17 Na ikaw ay aking maging tagapaglingkod na magbubukas ng pintuan ng kaharian sa lahat ng lugar na kung saan ang aking tagapaglingkod na si Joseph, at ang aking tagapaglingkod na si aSidney, at ang aking tagapaglingkod na si bHyrum, ay hindi makatutungo;

  18 Sapagkat sa kanila aking ipinatong ang pasanin ng buong simbahan sa isang maikling panahon.

  19 Dahil dito, saan ka man nila isugo, humayo ka, at ako ay mapasasaiyo; at saan mang lugar ka mangaral ng aking pangalan isang amapakikinabangang pintuan ang bubuksan sa iyo, nang kanilang matanggap ang aking salita.

  20 At sinumang atumatanggap ng aking salita ay tumatanggap sa akin, at ang sinumang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa yaong Unang Panguluhan, na aking isinugo, na aking ginawang mga tagapayo sa inyo para sa kapakanan ng aking pangalan.

  21 At muli, sinasabi ko sa iyo, na sinuman ang iyong isusugo sa aking pangalan, sa pamamagitan ng tinig ng iyong mga kapatid, ang aLabindalawa, na nararapat na itinagubilin at binatasan mo, ay magkakaroon ng kapangyarihang buksan ang pintuan ng aking kaharian sa alinmang bansa kung saan mo sila isugo—

  22 Yayamang sila ay magpapakumbaba sa harapan ko, at mananatili sa aking salita, at amakikinig sa tinig ng aking Espiritu.

  23 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, nababalot ng akadiliman ang mundo, at salimuot na kadiliman ang mga nasa kaisipan ng mga tao, at ang lahat ng laman ay naging bmakasalanan sa harapan ko.

  24 Masdan, ang apaghihiganti ay madaling darating sa mga naninirahan sa mundo, isang araw ng poot, isang araw ng pagsunog, isang araw ng kapanglawan, ng bpagtangis, ng pagdadalamhati, at ng pananangis; at gaya ng isang ipu-ipo ito ay darating sa balat ng lupa, wika ng Panginoon.

  25 At sa aking bahay ito amagsisimula, at mula sa aking bahay ito ay hahayo, wika ng Panginoon;

  26 Una sa mga yaong nasa iyo, wika ng Panginoon, na anagkunwaring alam ang aking pangalan at hindi bnakakikilala sa akin, at cnaglapastangan sa akin sa gitna ng aking sambahayan, wika ng Panginoon.

  27 Samakatwid, tiyakin na hindi ninyo babagabagin ang inyong sarili tungkol sa mga gawain ng aking simbahan sa lugar na ito, wika ng Panginoon.

  28 Bagkus apadalisayin ang inyong mga puso sa harapan ko; at pagkatapos ay bhumayo sa buong daigdig, at mangaral ng aking ebanghelyo sa lahat ng nilikha na hindi pa nakatatanggap nito;

  29 At siya na asumasampalataya at bnabinyagan ay maliligtas, at siya na hindi sumasampalataya, at hindi nabinyagan, ay csusumpain.

  30 Sapagkat sa inyo, ang aLabindalawa, at yaong bUnang Panguluhan, na itinalagang kasama mo upang maging iyong mga tagapayo at iyong mga pinuno, ay ibinigay ang kapangyarihan ng pagkasaserdoteng ito, para sa mga huling araw at para sa huling panahon, na siyang cdispensasyon ng kaganapan ng panahon.

  31 Na yaong kapangyarihan ay taglay mo, na may kaugnayan sa lahat ng yaong nakatanggap ng dispensasyon sa alin mang panahon mula pa noong simula ng paglalang;

  32 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang mga asusi ng dispensasyon, na inyong natanggap, ay bnagmula sa mga ninuno, at huli sa lahat, ipinadala mula sa langit para sa iyo.

  33 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, masdan napakahalaga ng inyong tungkulin. aLinisin ang inyong mga puso at ang inyong mga kasuotan, at kung hindi ang dugo ng salinlahing ito ay bhihingin sa inyong mga kamay.

  34 Maging matapat hanggang sa pumarito ako, sapagkat ako ay madaling apaparito; at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bayaran ang bawat isa ayon sa kanyang bgawa. Ako ang Alpha at Omega. Amen.