Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 74
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 74

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Enero 1832 (History of the Church, 1:242). Isinulat ng Propeta: “Sa pagtanggap ng nauunang salita ng Panginoon [D at T 73], aking muling sinimulan ang pagsasalin ng mga Banal na Kasulatan, at masigasig na gumawa hanggang bago dumating ang pagpupulong, na nakatakdang ganapin sa ika-25 ng Enero. Sa panahong ito natanggap ko rin ang mga sumusunod, bilang paliwanag ng Unang Sulat sa mga Taga-Corinto, ika-7 kabanata, ika-14 na talata” (History of the Church, 1:242).

  1–5, Pinayuhan ni Pablo ang Simbahan noong kanyang kapanahunan na huwag sundin ang mga batas ni Moises; 6–7, Ang maliliit na bata ay banal at pinabanal sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala.

  1 Sapagkat ang ahindi sumasampalatayang asawang lalaki ay pinababanal ng asawang babae, ang hindi sumasampalatayang asawang babae ay pinababanal ng asawang lalaki; kung hindi ang inyong mga anak ay marurumi, subalit ngayon sila ay banal na.

  2 Ngayon, sa mga araw ng mga apostol ang batas ng pagtutuli ay ginagawa sa lahat ng Judio na hindi naniniwala sa ebanghelyo ni Jesucristo.

  3 At ito ay nangyari na, na nagkaroon ng malaking apagtatalo sa mga tao hinggil sa batas ng bpagtutuli, sapagkat ang hindi sumasampalatayang asawang lalaki ay naghangad na ang kanyang mga anak ay nararapat na matuli at mapasailalim sa mga cbatas ni Moises, na aling batas ay natupad na.

  4 At ito ay nangyari na ang mga anak, na pinalaki sa ilalim ng mga batas ni Moises, ay tumalima sa mga apaniniwala ng kanilang mga ama at hindi naniwala sa ebanghelyo ni Cristo, na kung saan sila ay hindi naging banal.

  5 Dahil dito, sa kadahilanang ito ang apostol ay sumulat sa simbahan, nagbibigay sa kanila ng isang kautusan, hindi mula sa Panginoon, kundi mula sa kanya, na ang mananampalataya ay hindi nararapat na amakiisa sa hindi mananampalataya; maliban na ang mga bbatas ni Moises ay matigil na sa kanila,

  6 Nang ang kanilang mga anak ay manatili nang walang pagtutuli; at nang ang paniniwala ay matigil na, na nagsasabi na ang maliliit na bata ay hindi banal; sapagkat ito ang paniniwala ng mga Judio;

  7 Subalit ang maliliit na abata ay bbanal, cpinabanal sa pamamagitan ng dpagbabayad-sala ni Jesucristo; at ito ang ibig sabihin ng mga banal na kasulatan.