Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 67
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 67

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:224–225). Ang pagkakataon ay ukol sa isang natatanging pagpupulong, at ang paglalathala ng mga paghahayag na natanggap na mula sa Panginoon sa pamamagitan ng Propeta ay isinaalang-alang (tingnan sa ulo ng bahagi 1). Napagpasiyahan na dalhin nina Oliver Cowdery at John Whitmer ang mga manuskrito ng mga paghahayag sa Independence, na kung saan si W. W. Phelps ay maglalathala ng mga yaon bilang Aklat ng mga Kautusan. Marami sa kalalakihan ang nagbigay ng mataimtim na patotoo na ang mga paghahayag na noon ay tinipon para sa paglalathala ay tunay ngang totoo, gaya ng pinatotohanan ng Espiritu Santo sa kanila. Itinala ng Propeta na pagkatapos matanggap ang paghahayag na nakikilala bilang bahagi 1, nagkaroon ng ilang hindi magandang usap-usapan hinggil sa wikang ginamit sa mga paghahayag. Ang paghahayag na ito ang sumunod.

  1–3, Naririnig ng Panginoon ang mga panalangin at sumusubaybay sa kanyang mga elder; 4–9, Kanyang hinahamon ang pinakamarunong na tao na gayahin ang pinakamaliit sa kanyang mga paghahayag; 10–14, Ang matatapat na elder ay pasisiglahin ng Espiritu at makikita ang mukha ng Diyos.

  1 Masdan at makinig, O kayong mga aelder ng aking simbahan, na magkakasamang tinipon ang inyong sarili, na kung kaninong mga panalangin ay aking narinig, at kung kaninong mga puso ay aking nakikilala, at kung kaninong mga hangarin ay nakarating sa harapan ko.

  2 Masdan at narito, ang aking mga amata ay nasa inyo, at ang kalangitan at ang lupa ay nasa aking mga kamay, at ang yaman ng kawalang-hanggan ay akin upang ibigay.

  3 Kayo ay nagsumikap na maniwala na matatanggap ninyo ang pagpapala na inihandog sa inyo; subalit masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo na may atakot sa inyong mga puso, at katotohanang ito ang dahilan kung bakit kayo ay hindi nakatanggap.

  4 At ngayon ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa inyo ng isang apatotoo sa katotohanan ng mga kautusang ito na nakalatag sa harapan ninyo.

  5 Ang inyong mga mata ay nakatuon sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at ang kanyang awika ay inyong nalalaman, at ang kanyang mga pagkakamali ay inyong nalalaman; at inyong hinangad sa inyong mga puso ang kaalaman upang makapagpahayag kayo nang mas higit kaysa sa kanyang wika; ito ay batid din ninyo.

  6 Ngayon, hanapin ninyo mula sa Aklat ng mga Kautusan, maging ang pinakamaliit na nasa mga ito, at italaga siya na apinakamarunong sa inyo;

  7 O, kung mayroon sa inyo na makagagawa ng isang tulad nito, sa gayon kayo ay may katwiran sa pagsasabing hindi ninyo alam na ang mga yaon ay totoo;

  8 Subalit kung hindi kayo makagagawa ng isang katulad nito, kayo ay nasa ilalim ng sumpa kung hindi kayo amagpapatotoo na ang mga ito ay totoo.

  9 Sapagkat nalalaman ninyo na walang kasamaan sa mga yaon, at yaong amabuti ay nanggagaling sa itaas, mula sa Ama ng mga bliwanag.

  10 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ito ay inyong pribilehiyo, at isang pangako ang aking ibinibigay sa inyo na inorden sa ministeryong ito, na yayamang sinisikap ninyong alisan ang inyong sarili ng mga ainggit at btakot, at cnagpapakumbaba ng inyong sarili sa harapan ko, sapagkat kayo ay hindi ganap na mapagpakumbaba, ang dtabing ay mapupunit at inyo akong emakikita at makikilala na ako nga—hindi ng makamundo ni ng likas na pag-iisip, kundi ng espirituwal.

  11 Sapagkat walang atao, sa laman, ang nakakita sa Diyos kailanman, maliban sa siya ay pinasigla ng Espiritu ng Diyos.

  12 Ni ang sinumang alikas na tao ang makatatagal sa harapan ng Diyos, ni ang makamundong pag-iisip.

  13 Hindi ninyo matatagalan ang pagharap sa Diyos ngayon, ni ang mga paglilingkod ng mga anghel; dahil dito, magpatuloy sa apagtitiyaga hanggang sa kayo ay maging bganap.

  14 Huwag ibaling ang inyong isipan; at kapag kayo ay akarapat-dapat, sa aking sariling takdang panahon, inyong makikita at malalaman ang yaong ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng mga kamay ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun. Amen.