Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 66
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 66

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Orange, Ohio, ika-25 ng Oktubre 1831 (History of the Church, 1:219–221). Ito ang unang araw ng isang mahalagang pagpupulong. Bilang pambungad sa paghahayag na ito, isinulat ng Propeta, “Sa kahilingan ni William E. McLellin, ako ay nagtanong sa Panginoon, at natanggap ang mga sumusunod” (History of the Church, 1:220).

  1–4, Ang walang hanggang tipan ang kabuuan ng ebanghelyo; 5–8, Ang mga elder ay mangangaral, magpapatotoo, at magpapaliwanag sa mga tao; 9–13, Ang matapat na paglilingkod sa ministeryo ay tumitiyak sa mana na buhay na walang hanggan.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa aking tagapaglingkod na si William E. McLellin—Pinagpala ka, yayamang tinalikuran mo ang iyong mga kasalanan, at tinanggap ang aking mga katotohanan, wika ng Panginoon mong Manunubos, ang Tagapagligtas ng sanlibutan, maging kasindami ng amaniniwala sa aking pangalan.

  2 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, pinagpala ka sa pagtanggap mo sa aking awalang hanggang tipan, maging ang kabuuan ng aking ebanghelyo, na ipinadala sa mga anak ng tao, upang sila ay magkaroon ng bbuhay at gawing kabahagi ng mga kaluwalhatiang ipahahayag sa mga huling araw, gaya ng isinulat ng mga propeta at apostol noong unang panahon.

  3 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na William, na ikaw ay malinis, subalit hindi lahat; magsisi, samakatwid, sa yaong mga bagay na hindi kalugud-lugod sa aking paningin, wika ng Panginoon, sapagkat aipakikita ng Panginoon ang mga yaon sa iyo.

  4 At ngayon, katotohanan, ako, ang Panginoon, ay ipakikita sa iyo kung ano ang aking niloloob hinggil sa iyo, o kung ano ang aking kalooban hinggil sa iyo.

  5 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ito ang aking kalooban na nararapat mong aipahayag ang aking ebanghelyo nang lupain sa lupain, at nang lunsod sa lunsod, oo, sa yaong mga dako sa paligid na kung saan ito ay hindi pa naipahahayag.

  6 Huwag manatili nang maraming araw sa lugar na ito; huwag munang magtungo sa lupain ng Sion; subalit yayamang ikaw ay maaaring magpadala, magpadala; maliban dito, huwag isipin ang iyong mga ari-arian.

  7 aMagtungo sa mga lupain sa silangan, bmagpatotoo sa bawat lugar, sa bawat tao at sa kanilang mga sinagoga, nagpapaliwanag sa mga tao.

  8 Ang aking tagapaglingkod na si Samuel H. Smith ay sasama sa iyo, at huwag mo siyang iiwan, at ibigay sa kanya ang iyong mga tagubilin; at siya na matapat ay apalalakasin sa bawat lugar; at ako, ang Panginoon, ay sasama sa inyo.

  9 Ipatong ang iyong mga akamay sa mga maysakit, at sila ay bgagaling. Huwag babalik, hanggang sa ako, ang Panginoon, ay magpabalik sa inyo. Maging matiisin sa pagdurusa. cMagsihingi, at kayo ay makatatanggap; magsikatok, at kayo ay pagbubuksan.

  10 Huwag maghangad na manligalig. Talikdan ang lahat ng kasamaan. Huwag amakiapid—isang tukso na kung saan ikaw ay binagabag.

  11 aTuparin ang mga kasabihang ito, sapagkat ang mga ito ay tunay at tapat; at gampanan mo ang iyong tungkulin, at isulong ang maraming tao sa bSion nang may mga cawit nang walang hanggang kagalakan sa kanilang mga ulo.

  12 aMagpatuloy sa mga bagay na ito maging hanggang sa wakas, at ikaw ay magkakaroon ng bputong ng buhay na walang hanggan sa kanang kamay ng aking Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan.

  13 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon ninyong aDiyos, ang inyong Manunubos, maging si Jesucristo. Amen.