Doktrina e Besëlidhje 4
  Footnotes
  Theme

  Seksioni 4

  Zbulesë dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit atit të tij, Joseph Smith Plakut, në Harmony, Pennsylvania, shkurt 1829 (History of the Church, 1:28).

  1–4, Shërbimi besnik i shpëton shërbestarët e Zotit; 5–6, Vetitë e perëndishme i cilësojnë ata për shërbesën; 7, Gjërat e Perëndisë duhet të kërkohen.

  1 Tani vini re, një vepër e amrekullueshme është duke ardhur midis fëmijëve të njerëzve.

  2 Prandaj, O ju që hyni në ashërbim të Perëndisë, kujdesuni që t’i bshërbeni atij me gjithë czemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tuaj, që ju të qëndroni të dpafaj përpara Perëndisë në ditën e fundit.

  3 Prandaj, nëse keni dëshirë t’i shërbeni Perëndisë, ju athirreni për veprën;

  4 Sepse vini re, afusha është e bardhë gati për t’u bkorrur; dhe shihni, ai që e shtyn draprin e tij me fuqi, njësoj vendos në cruajtje, që ai të mos mbarojë, por t’i sjellë shpëtim shpirtit të tij;

  5 Dhe abesimi, bshpresa, cdashuria hyjnore dhe ddashuria, me esyrin drejtuar vetëm te flavdia e Perëndisë, e cilësojnë atë për veprën.

  6 Kujtoni besimin, avirtytin, diturinë, maturinë, bdurimin, mirësinë vëllazërore, perëndishmërinë, dashurinë hyjnore, cpërulësinë, dzellin.

  7 aKërkoni dhe do të merrni; trokisni dhe do t’ju çelet. Amen.