Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 14
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 14

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay David Whitmer, sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:48–50). Ang mag-anak na Whitmer ay labis na naging interesado sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon. Ang Propeta ay nanirahan sa tahanan ni Peter Whitmer, Sr., kung saan siya namalagi hanggang ang gawain ng pagsasalin ay matapos at ang karapatang magpalathala sa lalabas na aklat ay natamo. Tatlong anak na lalaki ng mag-anak na Whitmer, bawat isa na nakatanggap ng patotoo sa katotohanan ng gawain, ay labis na nabahala sa bagay tungkol sa kani-kanilang mga gawain. Ang paghahayag na ito at ang dalawa pang sumunod (bahagi 15 at 16) ay ibinigay bilang kasagutan sa pagtatanong sa pamamagitan ng Urim at Tummim. Si David Whitmer, nang magtagal ay naging isa sa mga Tatlong Saksi sa Aklat ni Mormon.

  1–6, Ang mga manggagawa sa ubasan ay magtatamo ng kaligtasan; 7–8, Ang buhay na walang hanggan ang pinakadakila sa mga kaloob ng Diyos; 9–11, Nilikha ni Cristo ang langit at ang lupa.

  1 Isang dakila at akagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng tao.

  2 Masdan, ako ang Diyos; tumalima sa aking salita, na buhay at mabisa, mas matalas kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto; samakatwid tumalima sa aking salita.

  3 Masdan, ang bukid ay puti na upang anihin; samakatwid, sinuman ang may nais na gumapas humawak siya ng kanyang panggapas nang buo niyang lakas, at gumapas habang may araw pa, upang siya ay makapag-ipon ng walang hanggang kaligtasan para sa kanyang kaluluwa sa kaharian ng Diyos.

  4 Oo, sinuman ang hahawak ng kanyang panggapas at maggagapas, siya rin ay tinawag ng Diyos.

  5 Samakatwid, kung ikaw ay hihingi sa akin ay makatatanggap ka; kung ikaw ay kakatok ay pagbubuksan ka.

  6 Hangaring ipahayag at itatag ang aking Sion. Sundin ang aking mga kautusan sa lahat ng bagay.

  7 At, kung asusundin mo ang aking mga kautusan at bmagtitiis hanggang wakas ikaw ay magkakaroon ng cbuhay na walang hanggan, kung aling kaloob ay pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos.

  8 At ito ay mangyayari, na kung hihiling ka sa Ama sa aking pangalan, nang may pananampalataya na naniniwala, mapapasaiyo ang aEspiritu Santo, na nagbibigay salita, upang ikaw ay makatayo bilang isang bsaksi sa mga bagay na kapwa mo cmaririnig at makikita, at upang ikaw rin ay makapagpahayag ng pagsisisi sa salinlahing ito.

  9 Masdan, ako si aJesucristo, ang bAnak ng cbuhay na Diyos, na siyang dlumikha ng mga kalangitan at ng elupa, isang filaw na hindi maikukubli sa gkadiliman;

  10 Dahil dito, aking kailangang dalhin ang akabuuan ng aking ebanghelyo mula sa mga bGentil hanggang sa sambahayan ni Israel.

  11 At masdan, ikaw si David, at ikaw ay tinawag upang tumulong; bagay na kung iyong gagawin, at kung ikaw ay magiging matapat, ikaw ay pagpapalain kapwa sa espirituwal at sa temporal, at dakila ang iyong magiging gantimpala. Amen.