Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 121
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Bahagi 121

  Panalangin at mga propesiyang isinulat ni Joseph Smith, ang Propeta, habang siya ay isang bilanggo sa piitan sa Liberty, Missouri, petsa ika-20 ng Marso 1839 (History of the Church, 3:289–300). Ang Propeta at ilang kasamahan ay nanatili ng ilang buwan sa piitan. Ang kanilang mga kahilingan at pag-aapela sa mga tagapangasiwang pinuno at ang hukuman ay nabigong magbigay sa kanila ng tulong.

  1–6, Ang Propeta ay nagsumamo sa Panginoon para sa mga nagdurusang Banal; 7–10, Ang Panginoon ay nangusap ng kapayapaan sa kanya; 11–17, Sumpain ang sa lahat ng yaong nagtataas ng mga maling paratang ng pagkakasala laban sa mga tao ng Panginoon; 18–25, Sila ay hindi magkakaroon ng karapatan sa pagkasaserdote at sila ay mapapahamak; 26–32, Maluwalhating mga paghahayag ang ipinangako sa mga yaong magiting na nagtitiis; 33–40, Bakit maraming tinatawag at kaunti ang napipili; 41–46, Ang pagkasaserdote ay nararapat na gamitin lamang sa kabutihan.

  1 O Diyos, nasaan kayo? At nasaan ang pabilyon na tumatakip sa inyong apinagkukublihang lugar?

  2 aHanggang kailan pipigilan ang inyong kamay, at ang inyong mga mata, oo ang inyong dalisay na mata, ay mamasdan mula sa walang hanggang kalangitan ang mga kaapihan ng inyong mga tao at ng inyong mga tagapaglingkod, at marinig ng inyong mga tainga ang kanilang mga iyak?

  3 Oo, O Panginoon, ahanggang kailan sila magdurusa sa mga kaapihang ito at hindi makatarungang kalupitan, bago ang inyong puso ay lumambot para sa kanila, at ang inyong kalooban ay maantig sa habag para sa kanila?

  4 O Panginoong Diyos na Pinakamakapangyarihan, tagalikha ng langit, lupa, at mga dagat, at ng lahat ng bagay na naroroon, at may kapangyarihan at pinaiilalim ang diyablo, at sa madilim at makasalanang nasasakupan ng Sheol—iunat ang inyong kamay; palagusin ang inyong mga mata; kuning paitaas ang inyong pabilyon; ang inyong apinagkukublihang lugar ay huwag nang muling takpan; ang inyong mga tainga ay kumiling; ang inyong puso ay palambutin, at ang inyong kalooban ay maantig sa habag para sa amin.

  5 Ang inyong galit ay pasiklabin laban sa aming mga kaaway; at, sa matinding galit ng inyong puso, sa pamamagitan ng inyong espada ay aipaghiganti kami sa aming kaapihan.

  6 Alalahanin ang inyong mga nagdurusang banal, O aming Diyos; at ang inyong mga tagapaglingkod ay magsasaya sa inyong pangalan magpakailanman.

  7 Aking anak, kapayapaan ay mapasaiyong kaluluwa; ang iyong akasawian at ang iyong mga pagdurusa ay maikling sandali na lamang;

  8 At muli, kung ito ay iyong apagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas; ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga kaaway.

  9 Ang iyong mga akaibigan ay nakatayo sa iyong tabi, at ikaw ay kanilang muling ipagbubunyi nang may maiinit na puso at magigiliw na kamay.

  10 Ikaw ay hindi pa katulad ni aJob; ang iyong mga kaibigan ay hindi nakikipagtalo sa iyo, ni pinagbibintangan ka na nagkasala, gaya ng kanilang ginawa kay Job.

  11 At sila na nagbibintang sa iyo ng pagkakasala, ang kanilang pag-asa ay pasasabugin, at ang kanilang mga inaasam-asam ay matutunaw tulad ng pagkakatunaw ng anamumuong hamog sa nagliliyab na mga sinag ng sumisikat na araw;

  12 At gayon din ang Diyos ay naglagay ng kanyang kamay at tatak upang baguhin ang mga apanahon at ang mga sandali, at bulagin ang kanilang mga isipan, upang kanilang hindi maunawaan ang kanyang kagila-gilalas na mga ginagawa; upang kanya rin silang masubok at mahuli sila sa kanilang sariling katusuhan;

  13 Dahil din ang kanilang mga puso ay tiwali, at ang mga bagay na handa nilang ipataw sa iba, at ibig na ang iba ay magdusa, ay sasapit sa akanila hanggang sukdulan;

  14 Nang sila rin ay mabigo, at ang kanilang mga pag-asa ay masiphayo;

  15 At hindi bibilang ng maraming taon mula ngayon, na sila at ang kanilang angkan ay wawalisin sa silong ng langit, wika ng Diyos, na wala ni isa sa kanila ang maiiwang nakatayo sa may dingding.

  16 Sumpain ang lahat ng yaon na magtataas ng sakong laban sa aking ahinirang, wika ng Panginoon, at sumisigaw na sila ay nagkasala kahit na hindi sila bnagkasala sa aking harapan, wika ng Panginoon, kundi ginawa ang yaong nararapat sa aking mga paningin, at yaong aking iniutos sa kanila.

  17 Subalit yaong mga sumisigaw ng pagkakasala ay ginagawa ito sapagkat sila ay mga tagapaglingkod ng kasalanan, at sila na rin ay mga aanak ng pagsuway.

  18 At yaong mga sumusumpa nang mali laban sa aking mga tagapaglingkod, upang kanila silang madala sa pagkaalipin at kamatayan—

  19 Sa aba nila; sapagkat kanilang ainapi ang aking maliliit na anak sila ay puputulin sa mga bordenansa ng aking bahay.

  20 Ang kanilang mga abuslo ay hindi mapupuno, ang kanilang mga bahay at ang kanilang mga kamalig ay mawawala, at sila na rin ay kasusuklaman ng mga yaong humibok sa kanila.

  21 Sila ay hindi magkakaroon ng karapatan sa apagkasaserdote, ni ang kanilang angkan na susunod sa kanila sa bawat sali’t salinlahi.

  22 aHigit na mabuti pa sa kanila kung isang malaking gilingan ang ibinitin sa kanilang mga leeg, at sila ay nalunod sa kalaliman ng dagat.

  23 Sa aba sa lahat ng yaong nagpapahirap sa aking mga tao, at nagtataboy, at pumapaslang, at nagpapatotoo laban sa kanila, wika ng Panginoon ng mga Hukbo; ang isang asalinlahi ng mga ulupong ay hindi makatatakas sa kaparusahan ng impiyerno.

  24 Masdan, ang aking mga mata ay nakikita at nalalaman ang lahat ng kanilang mga gawa, at ako ay may nakalaang isang mabilis na apaghahatol sa sandaling yaon, para sa kanilang lahat;

  25 Sapagkat may apanahong nakatakda sa bawat tao, alinsunod sa kanyang mga magiging bgawain.

  26 Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng akaalaman sa pamamagitan ng kanyang bBanal na Espiritu, oo, sa pamamagitan ng hindi masambit na ckaloob na Espiritu Santo, na hindi pa naipahahayag simula pa ng pagkakatatag ng daigdig hanggang sa ngayon;

  27 Na siyang hinintay ng ating mga ninuno nang may pananabik na pag-aasam na ipahahayag sa huling pagkakataon, kung saan itinuro ng mga anghel ang kanilang mga isipan, na inilaan para sa kaganapan ng kanilang kaluwalhatian;

  28 Isang panahong darating na kung saan awalang anumang bagay ang ipagkakait, kung mayroon ngang isang Diyos o maraming bdiyos, ang mga ito ay ipaaalam.

  29 Lahat ng luklukan at nasasakupan, mga pamunuan at kapangyarihan, ay aipahahayag at ipagkakaloob sa lahat ng magiting na nagtiis para sa ebanghelyo ni Jesucristo.

  30 At gayon din, kung may mga ahangganang inilagay sa kalangitan o sa mga dagat, o sa tuyong lupa, o sa araw, buwan, o sa mga bituin—

  31 Lahat ng panahon ng kanilang pag-ikot, lahat ng nakatakdang araw, buwan, at taon, at lahat ng araw ng kanilang mga araw, buwan, at taon, at lahat ng kanilang kaluwalhatian, batas, at itinakdang panahon, ay ipahahayag sa mga araw ng adispensasyon ng kaganapan ng panahon—

  32 Alinsunod sa yaong inorden sa gitna ng aKapulungan ng bDiyos na Walang Hanggan ng lahat ng iba pang diyos bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na ito, na ilalaan sa pagtatapos at wakas niyaon, kung kailan ang bawat tao ay makapapasok sa kanyang walang hanggang ckinaroroonan at sa kanyang walang kamatayang dkapahingahan.

  33 Hanggang kailan mananatiling marumi ang mga umaagos na tubig? Anong kapangyarihan ang pipigil sa kalangitan? Gayon din maaaring iunat ng tao ang kanyang maliit na bisig upang pigilin ang ilog ng Missouri sa kanyang nakatalagang daan, o ibaling ang daloy nitong paitaas, upang hadlangan ang Pinakamakapangyarihan sa pagbubuhos ng akaalaman mula sa langit sa mga ulo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

  34 Masdan, marami ang atinawag, subalit iilan ang bnapili. At bakit sila hindi napili?

  35 Sapagkat ang kanilang mga puso ay labis na nakatuon sa mga bagay ng adaigdig na ito, at naghahangad ng mga bparangal ng tao, kaya hindi nila natutuhan ang isang aral na ito—

  36 Na ang mga akarapatan ng pagkasaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga bkapangyarihan ng langit, at na ang kapangyarihan ng langit ay hindi mapamamahalaan ni mahahawakan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng ckabutihan.

  37 Na ito ay maaaring igawad sa atin, ito ay totoo; subalit kung ating tatangkaing apagtakpan ang ating mga bkasalanan, o bigyang-kasiyahan ang ating ckapalaluan, ang ating walang kabuluhang adhikain, o gumamit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa mga kaluluwa ng mga anak ng tao, sa alinmang antas ng kasamaan, masdan, ang kalangitan ay dlalayo; ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati; at kapag ito ay lumayo, Amen sa pagkasaserdote o sa kapangyarihan ng taong iyon.

  38 Masdan, bago niya mabatid, siya ay naiwan sa kanyang sarili, upang asumikad sa mga tinik, upang busigin ang mga banal, at lumaban sa Diyos.

  39 Ating natutuhan sa pamamagitan ng nakalulungkot na karanasan na alikas at kaugalian ng halos lahat ng tao, matapos silang makatamo ng kaunting kapangyarihan, sa inaakala nila, kaagad silang magsisimulang gumamit ng di makatwirang pamamahala.

  40 Kaya nga marami ang tinawag, subalit iilan ang napili.

  41 Walang kapangyarihan o impluwensiya na maaari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote, tanging sa pamamagitan lamang ng apaghihikayat, ng bmahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan, at ng hindi pakunwaring pag-ibig;

  42 Sa pamamagitan ng kabaitan, at dalisay na kaalaman, na siyang lubos na magpapalaki ng kaluluwa nang awalang pagkukunwari, at bwalang pandaraya—

  43 aPagsabihan sa tamang pagkakataon nang may kataliman, kapag pinakikilos ng Espiritu Santo; at pagkatapos ay magpakita ng ibayong bpagmamahal sa kanya na iyong pinagsabihan, at baka ka niya ituring na kaaway;

  44 Upang kanyang malaman na ang iyong katapatan ay higit na matibay kaysa sa mga gapos ng kamatayan.

  45 Punuin din ang iyong sisidlan ng pag-ibig para sa lahat ng tao, at sa sambahayan ng pananampalataya, at puspusin ng akabanalan ang iyong mga biniisip nang walang humpay; sa gayon ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos; at ang doktrina ng pagkasaserdote ay magpadadalisay sa iyong kaluluwa gaya ng chamog mula sa langit.

  46 Ang aEspiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina, at ang iyong setro ay hindi nagbabagong setro ng kabutihan at katotohanan; at ang iyong bpamamahala ay magiging walang hanggang pamamahala, at sa walang sapilitang pamamaraan ito ay dadaloy sa iyo magpakailanman at walang katapusan.