Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 115
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 115

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, ika-26 ng Abril 1838, ipinaaalam ang kalooban ng Diyos hinggil sa pagtatatag ng lugar na yaon at ng bahay ng Panginoon (History of the Church, 3:23–25). Ang paghahayag na ito ay pinararating sa mga namumunong pinuno ng Simbahan.

  1–4, Pinangalanan ng Panginoon ang kanyang simbahan Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw; 5–6, Ang Sion at ang kanyang mga istaka ay mga lugar ng tanggulan at kanlungan para sa mga Banal; 7–16, Ang mga Banal ay inutusang magtayo ng isang bahay ng Panginoon sa Far West; 17–19, Si Joseph Smith ang may hawak ng mga susi ng kaharian ng Diyos sa mundo.

  1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na aJoseph Smith, Jun., at gayon din sa aking tagapaglingkod na si bSidney Rigdon, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si cHyrum Smith, at sa inyong mga tagapayo na siya at siyang itatalaga pagkaraan nito;

  2 At gayon din sa iyo, aking tagapaglingkod na aEdward Partridge, at sa kanyang mga tagapayo;

  3 At gayon din sa aking matatapat na tagapaglingkod na siyang nasa mataas na kapulungan ng aking simbahan sa Sion, sapagkat sa ganito ito ay tatawagin, at sa lahat ng elder at tao ng aking Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na nakakalat sa buong daigdig;

  4 Sapagkat sa ganito tatawagin ang aking asimbahan sa mga huling araw, maging bAng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

  5 Katotohanang sinasabi ko sa inyong lahat: aBumangon at magliwanag, nang ang inyong liwanag ay maging isang bsagisag sa mga bansa;

  6 At nang ang apagtitipong sama-sama sa lupain ng bSion, at sa kanyang mga cistaka, ay maaaring maging isang tanggulan, at isang dkanlungan mula sa bagyo, at mula sa poot sa panahong ito ay eibubuhos nang walang halo sa buong lupa.

  7 Gawin ang lunsod, ang Far West, na maging banal at nakalaang lupain sa akin; at ito ay tatawaging pinakabanal, sapagkat ang lupa na iyong kinatatayuan ay abanal.

  8 Kaya nga, inuutusan ko kayo na amagtayo ng isang bahay sa akin, para sa sama-samang pagtitipon ng aking mga banal, upang bmasamba nila ako.

  9 At magkaroon ng simula ang gawaing ito, at isang saligan, at isang panimulang gawain, sa susunod na tag-init;

  10 At simulang gawin sa ikaapat na araw ng Hulyong darating; at mula sa panahong yaon ang aking mga tao ay gagawa nang masigasig upang magtayo ng bahay sa aking pangalan;

  11 At aisang taon mula sa araw na ito sila ay muling magsisimula sa paglalagay ng saligan ng aking bbahay.

  12 Sa gayon sila mula sa panahong yaon ay gagawa nang masigasig hanggang sa ito ay matapos, mula sa batong panulok nito hanggang sa tuktok niyon, hanggang sa walang matirang anumang bagay na hindi pa natatapos.

  13 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, huwag mangutang muli ang aking tagapaglingkod na si Joseph, ni ang aking tagapaglingkod na si Sidney, ni ang aking tagapaglingkod na si Hyrum, para sa pagtatayo ng bahay sa aking pangalan;

  14 Subalit isang bahay ang itatayo sa aking pangalan alinsunod sa ahuwarang aking ipakikita sa kanila.

  15 At kung itatayo ito ng aking mga tao nang hindi alinsunod sa huwaran na aking ipakikita sa kanilang panguluhan, hindi ko tatanggapin ito sa kanilang mga kamay.

  16 Ngunit kung itatayo ito ng aking mga tao alinsunod sa huwaran na aking ipakikita sa kanilang panguluhan, maging ang aking tagapaglingkod na si Joseph at ang kanyang mga tagapayo, sa gayon tatanggapin ko ito sa mga kamay ng aking mga tao.

  17 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking kalooban na ang lunsod ng Far West ay kaagad na itayo sa pamamagitan ng pagtitipon ng aking mga banal;

  18 At gayon din ang ibang mga lugar ay ilaan para sa mga aistaka sa mga pook sa paligid, habang ang mga ito ay ipinakikita sa aking tagapaglingkod na si Joseph, sa pana-panahon.

  19 Dahil masdan, makakasama niya ako, at akin siyang pababanalin sa harapan ng mga tao; sapagkat sa kanya ay ibinigay ko ang aking mga asusi ng kaharian at ministeryong ito. Maging gayon nga. Amen.