Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 106
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 106

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-25 ng Nobyembre 1834 (History of the Church, 2:170–171). Ang paghahayag na ito ay pinatutungkol kay Warren A. Cowdery, isang nakatatandang kapatid ni Oliver Cowdery.

  1–3, Si Warren A. Cowdery ay tinawag bilang isang namumunong pinunong panlokal; 4–5, Ang Ikalawang Pagparito ay hindi aabot sa mga anak ng liwanag gaya ng isang magnanakaw; 6–8, Mga dakilang pagpapala ang susunod sa tapat na paglilingkod sa Simbahan.

  1 Aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si Warren A. Cowdery ay maitalaga at maordenan bilang namumunong mataas na saserdote sa aking simbahan, sa lupain ng aFreedom at mga pook sa paligid;

  2 At ipangaral ang aking walang hanggang ebanghelyo, at itaas ang kanyang tinig at balaan ang mga tao, hindi lamang sa kanyang sariling lugar, gayon din sa mga kalapit na county;

  3 At ilaan ang kanyang buong panahon sa mataas at banal na tungkuling ito, na akin ngayong ibinibigay sa kanya, ahanaping masigasig ang bkaharian ng langit at ang kabutihan nito, at lahat ng bagay na kinakailangan ay idaragdag sa doon; dahil ang cmanggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa.

  4 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang apagparito ng Panginoon ay bmalapit na, at ito ay aabot sa daigdig gaya ng isang cmagnanakaw sa gabi—

  5 Kaya nga’t, bigkisan ang inyong mga balakang, nang kayo ay maging mga anak ng aliwanag, at nang ang araw na yaon ay hindi bumabot sa inyo gaya ng isang magnanakaw.

  6 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa langit nang ang aking tagapaglingkod na si Warren ay yumukod sa aking setro, at inihiwalay ang kanyang sarili sa mga katusuhan ng tao;

  7 Kaya nga’t, pinagpala ang aking tagapaglingkod na si Warren, dahil sa ako ay magkakaroon ng awa sa kanya; at, sa kabila ng akapalaluan ng kanyang puso, dadakilain ko siya yayamang siya ay magpapakumbaba sa aking harapan.

  8 At akin siyang bibigyan ng abiyaya at katiyakan kung saan siya maaaring tumayo; at kung siya ay magpapatuloy na maging tapat na saksi at isang ilaw sa simbahan ako ay naghanda ng putong sa kanya sa mga bmansiyon ng aking Ama. Maging gayon nga. Amen.