Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 10
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 10

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, sa tag-araw ng 1828 (History of the Church, 1:20–23). Ipinaalam dito ng Panginoon kay Joseph ang mga pagbabagong ginawa ng masasamang tao sa 116 na pahina ng manuskrito mula sa pagsasalin ng aklat ni Lehi, sa Aklat ni Mormon. Ang mga pahina ng manuskritong ito ay nawala sa pag-iingat ni Martin Harris, na kung kanino ang mga pahina ay pansamantalang ipinagkatiwala. (Tingnan ang ulo ng bahagi 3.) Ang masamang balak ay hintayin ang inaasahang pagsasaling muli ng mga bagay na nilalaman ng mga ninakaw na pahina, at pagkatapos ay pag-alinlanganan ang nagsalin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pagkakaiba na nalikha ng ginawang mga pagbabago. Na ang masamang layuning ito ay binalangkas niyong masama, na alam ng Panginoon maging noong si Mormon, ang sinaunang mananalaysay na Nephita, ay gumagawa ng kanyang pagpapaikling ulat sa mga natipong lamina, ay ipinakita sa Aklat ni Mormon (tingnan sa Ang mga Salita ni Mormon 1:3–7).

  1–26, Pinukaw ni Satanas ang masasamang tao upang salungatin ang gawain ng Panginoon; 27–33, Hinahangad niyang wasakin ang mga kaluluwa ng mga tao; 34–52, Ang ebanghelyo ay makararating sa mga Lamanita at sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng Aklat ni Mormon; 53–63, Itatatag ng Panginoon ang kanyang Simbahan at kanyang ebanghelyo sa mga tao; 64–70, Kanyang titipunin ang mga nagsisisi sa kanyang Simbahan at ililigtas ang mga masunurin.

  1 Ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo, sapagkat ibinigay mo ang yaong mga kasulatan na binigyan ka ng kapangyarihang maisalin sa pamamagitan ng aUrim at Tummim, sa kamay ng isang bmasamang tao, nawala mo ang mga yaon.

  2 At iyo ring nawala ang iyong kaloob sa panahon ding yaon, at ang iyong aisipan ay naging madilim.

  3 Gayunman, ito ngayon ay aibinalik na sa iyong muli; samakatwid tiyaking ikaw ay matapat at magpatuloy sa pagtapos ng mga nalalabing gawain ng pagsasalin tulad ng iyong sinimulan.

  4 Huwag kang tumakbo nang mas amabilis o gumawa nang labis kaysa sa iyong blakas at kakayahan na inilaan sa iyo upang makapagsalin; sa halip maging cmasigasig hanggang sa katapusan.

  5 aManalangin tuwina, nang ikaw ay magtagumpay; oo, nang iyong mapagtagumpayan si Satanas, at nang iyong matakasan ang kamay ng mga tagapaglingkod ni Satanas na tumatangkilik sa kanyang gawain.

  6 Masdan, kanilang hinangad na ikaw ay apinsalain; oo, maging ang btaong iyong pinagkatiwalaan ay naghangad na ikaw ay pinsalain.

  7 At sa kadahilanang ito sinasabi ko na siya ay isang masamang tao, sapagkat kanyang hinangad na kunin ang mga bagay na aking ipinagkatiwala sa iyo; at kanya ring hinangad na wasakin ang iyong kaloob.

  8 At sapagkat ibinigay mo ang mga kasulatan sa kanyang mga kamay, masdan, kinuha ito ng masasamang tao mula sa iyo.

  9 Samakatwid, ibinigay mo ang mga yaon, oo, ang yaong banal, sa kasamaan.

  10 At, masdan, inilagay ni aSatanas sa kanilang mga puso na baguhin ang mga salita na iyong pinapangyaring maisulat, o yaong iyong naisalin, na nawala sa iyong mga kamay.

  11 At masdan, sinasabi ko sa iyo, na dahil binago nila ang mga salita, mababasang salungat ang mga ito mula sa iyong pagkakasalin at pinapangyaring maisulat;

  12 At, sa paraang ito, ang diyablo ay naghangad na maghanda ng isang tusong balak, upang kanyang mawasak ang gawaing ito;

  13 Sapagkat kanyang inilagay sa kanilang mga puso na gawin ito, na sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay kanilang masabing ikaw ay kanilang anahuli sa mga salita na iyong ipinagpanggap na isinalin.

  14 Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na hindi ko hahayaang maisakatuparan ni Satanas ang kanyang masamang layunin sa bagay na ito.

  15 Sapagkat masdan, kanyang inilagay ito sa kanilang mga puso upang mahikayat kang tuksuhin ang Panginoon mong Diyos, sa paghiling na isalin itong muli.

  16 At pagkatapos, masdan, kanilang sasabihin at iisipin sa kanilang mga puso—Ating titingnan kung binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihang makapagsalin; kung gayon nga, kanya siyang bibigyang muli ng kapangyarihan;

  17 At kung bibigyan siyang muli ng Diyos ng kapangyarihan, o kung siya ay magsaling muli, o, sa ibang salita, kung siya ay makasusulat ng gayon ding mga salita, masdan, nasa atin ang mga yaon, at atin nang nabago ang mga yaon;

  18 Samakatwid hindi magtutugma ang mga yaon, at ating sasabihin na siya ay nagsinungaling sa kanyang mga salita, at na siya ay walang kaloob, at na siya ay walang kapangyarihan;

  19 Samakatwid atin siyang mapipinsala, at gayon din ang gawain; at ating gagawin ito nang hindi tayo mapahiya sa bandang huli, at nang makuha natin ang papuri ng sanlibutan.

  20 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, si Satanas ay may malakas na pagkakahawak sa kanilang mga puso; kanyang apinukaw sila sa bkasamaan laban sa yaong mabuti;

  21 At ang kanilang mga puso ay atiwali, at puno ng bkasamaan at karumal-dumal na gawain; at kanilang cmahal ang dkadiliman kaysa sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga egawa ay masasama; samakatwid hindi sila hihiling sa akin.

  22 Pinupukaw sila ni aSatanas, upang kanyang bmadala ang kanilang mga kaluluwa tungo sa pagkawasak.

  23 At sa gayon siya naghanda ng isang tusong balak, iniisip na wasakin ang gawain ng Diyos; subalit aking ipasasagot ito sa kanilang mga kamay, at ito ay magdudulot sa kanila ng kahihiyan at kahatulan sa araw ng apaghuhukom.

  24 Oo, kanyang pinukaw ang kanilang mga puso na magalit laban sa gawaing ito.

  25 Oo, sinabi niya sa kanila: Manlinlang at magkubli upang makabitag, upang kayo ay makapinsala; masdan, hindi ito masama. At sa gayon niya sila hinihibok, at sinasabi sa kanila na hindi kasalanan ang amagsinungaling upang mahuli nila ang isang tao sa pamamagitan ng pagsisinungaling, upang kanilang mapinsala siya.

  26 At sa gayon niya sila hinihibok, at kanya silang ainaakay hanggang kanyang mahila ang kanilang mga kaluluwa sa bimpiyerno; at sa gayon kanyang pinapangyari na mahuli sila sa kanilang sariling cpatibong.

  27 At sa gayon siya ay panhik-panaog, aparoon at parito sa mundo, naghahangad na bmawasak ang mga kaluluwa ng tao.

  28 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, sa aba niya na nagsisinungaling upang amakalinlang sapagkat inaakala niya na may iba pang nagsisinungaling upang makalinlang, sapagkat ang mga gayon ay hindi makaliligtas mula sa bkatarungan ng Diyos.

  29 Ngayon, masdan, kanilang binago ang mga salitang ito, sapagkat sinabi ni Satanas sa kanila: Kanya kayong nilinlang—at sa gayon niya sila hinibok upang gumawa ng kasamaan, upang mahimok kang atuksuhin ang Panginoon mong Diyos.

  30 Masdan, sinasabi ko sa iyo, na huwag mo nang isaling muli yaong mga salitang nawala sa iyong mga kamay;

  31 Sapagkat, masdan, hindi nila maisasakatuparan ang kanilang masasamang layunin sa pagsisinungaling laban sa mga salitang yaon. Sapagkat, masdan, kung iyong isusulat ang mga gayon ding salita kanilang sasabihing ikaw ay nagsinungaling at na ikaw ay nagpanggap lamang na nakapagsalin, subalit sinalungat mo ang iyong sarili.

  32 At, masdan, kanilang ilalathala ito, at patitigasin ni Satanas ang puso ng mga tao upang pukawin sila na magalit laban sa iyo, upang hindi nila paniwalaan ang aking mga salita.

  33 Sa gayon iniisip ni aSatanas na daigin ang iyong patotoo sa salinlahing ito, upang ang gawain ay hindi maisagawa sa salinlahing ito.

  34 Subalit masdan, narito ang karunungan, at dahil ipinaalam ko sa iyo ang akarunungan, at ibinigay sa iyo ang mga kautusan hinggil sa mga bagay na ito, kung ano ang iyong gagawin, huwag mo itong ipaaalam sa sanlibutan hanggang sa maisakatuparan mo ang gawain ng pagsasalin.

  35 Huwag manggilalas na sinabi ko sa iyo: Narito ang karunungan, huwag mo itong ipaaalam sa sanlibutan—sapagkat sinabi ko, huwag itong ipaaalam sa sanlibutan, nang ikaw ay mapangalagaan.

  36 Masdan, hindi ko sinabi na huwag itong ipaalam sa mabubuti;

  37 Subalit yayamang hindi mo tuwinang makikilala kung sino ang amabubuti; o hindi mo tuwinang makikilala ang masasama sa mabubuti, samakatwid sinasabi ko sa iyo, bmanahimik ka muna hanggang sa makita kong nararapat nang ipaalam ang lahat ng bagay sa sanlibutan hinggil dito.

  38 At ngayon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, na isang ulat ng mga yaong aiyong naisulat na, na nawala sa iyong mga kamay, ay nakaukit sa mga blamina ni Nephi;

  39 Oo, at natatandaan mo na nasabi sa mga kasulatang yaon na isang mas detalyadong ulat ang ibinigay ukol sa mga ito sa mga lamina ni Nephi.

  40 At ngayon, sapagkat ang ulat na nakaukit sa mga lamina ni Nephi ay mas detalyado hinggil sa mga bagay na, sa aking karunungan, aking ipararating sa kaalaman ng mga tao sa ulat na ito—

  41 Samakatwid, iyong isasalin ang mga nakaukit na nasa mga alamina ni Nephi, maging hanggang sa paghahari ni haring Benjamin, o hanggang sa yaong iyong naisalin na, na iyong iningatan;

  42 At masdan, iyong ipalalathala ito bilang talaan ni Nephi; at sa gayon ko guguluhin ang isip ng mga yaong nagbago ng aking mga salita.

  43 Hindi ko hahayaan na kanilang wasakin ang aking gawain; oo, aking ipakikita sa kanila na ang aking karunungan ay nakahihigit kaysa sa katusuhan ng diyablo.

  44 Masdan, isang bahagi lamang ang nasa kanila, o isang pinaikling ulat ng salaysay ni Nephi.

  45 Masdan, maraming bagay ang nakaukit sa mga lamina ni Nephi na magbibigay ng mas malawak na pananaw sa aking ebanghelyo; samakatwid, karunungan sa akin na nararapat mong isalin itong unang bahagi ng mga ukit ni Nephi, at nailathala sa gawaing ito.

  46 At, masdan, ang lahat ng nalalabi sa agawaing ito ay naglalaman ng lahat ng bahagi ng aking bebanghelyo na chiniling ng aking mga banal na propeta, oo, gayon din ng aking mga disipulo, sa kanilang mga panalangin na nararapat maiparating sa mga taong ito.

  47 At sinabi ko sa kanila, na ito ay aipagkakaloob sa kanila alinsunod sa kanilang bpananampalataya sa kanilang mga panalangin;

  48 Oo, at ito ang kanilang pananampalataya—na ang aking ebanghelyo, na aking ibinigay sa kanila upang kanilang maipangaral sa kanilang mga araw, ay makarating sa kanilang mga kapatid na mga aLamanita, at gayon din sa lahat ng naging mga Lamanita dahil sa kanilang mga alitan.

  49 Ngayon, hindi lamang ito—ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga panalangin na ang ebanghelyong ito ay ipaalam din, kung maaari sa ibang bansa na magmamay-ari ng lupaing ito;

  50 At sa gayon sila nag-iwan ng pagbabasbas sa lupaing ito sa kanilang mga panalangin, na sinuman ang maniwala sa ebanghelyong ito sa lupaing ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan;

  51 Oo, na ito ay maging malaya sa lahat ng alinmang bansa, lahi, wika, o kahit sino mang tao.

  52 At ngayon, masdan, alinsunod sa kanilang pananampalataya sa kanilang mga panalangin aking ipararating ang bahaging ito ng aking ebanghelyo sa kaalaman ng aking mga tao. Masdan, hindi ko ito ipararating upang wasakin ang kanilang natanggap na, kundi upang patatagin ito.

  53 Sa kadahilanang ito aking sinabi: Kung ang salinlahing ito ay hindi magpapatigas ng kanilang puso, aking itatatag ang aking simbahan sa kanila.

  54 Ngayon hindi ko sinasabi ito upang wasakin ang aking simbahan, kundi sinasabi ko ito upang maitatag ang aking simbahan;

  55 Samakatwid, sinuman ang nabibilang sa aking simbahan ay hindi kinakailangang amatakot, sapagkat sila ang bmagmamana ng ckaharian ng langit.

  56 Subalit sila na mga hindi anatatakot sa akin, ni sumusunod sa aking mga kautusan kundi nagtatatag ng mga bsimbahan sa kanilang sarili upang cmakinabang, oo, at lahat ng yaong gumagawa ng kasamaan at nagtatatag ng kaharian ng diyablo—oo, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na sila ang yaong aking gagambalain, at papapangyarihing manginig at mayanig sa kanilang kaibuturan.

  57 Masdan, ako si Jesucristo, ang aAnak ng Diyos. Ako ay naparito sa sariling akin, at ang sariling akin ay hindi ako tinanggap.

  58 Ako ang ailaw na nagliliwanag sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi ito naunawaan.

  59 Ako ang siyang nagsabi—Mayroon akong aibang btupa na hindi sa kawang ito—sa aking mga disipulo, at marami sa kanila ang hindi cnakaunawa sa akin.

  60 At aking ipakikita sa mga taong ito na ako ay may iba pang tupa, at na sila ay sanga ng asambahayan ni Jacob;

  61 At aking dadalhin sa liwanag ang kanilang kagila-gilalas na mga gawain, na kanilang ginawa sa aking pangalan;

  62 Oo, at akin ding dadalhin sa liwanag ang aking ebanghelyo na ipinangaral sa kanila, at, masdan, hindi nila maitatatwa ang yaong iyong natanggap, kundi kanilang pagtitibayin ito, at dadalhin sa liwanag ang mga tunay na paksa ng aking adoktrina, oo, ang tanging doktrina na nasa akin.

  63 At ito ay aking ginagawa upang aking maitatag ang aking ebanghelyo, upang huwag nang magkaroon ng labis na pagtatalo; oo, pinukaw ni aSatanas ang mga puso ng tao sa bpagtatalo hinggil sa mga paksa ng aking doktrina; at sa mga bagay na ito sila ay nagkakamali, sapagkat kanilang cbinubuno ang mga banal na kasulatan at hindi nauunawaan ang mga ito.

  64 Samakatwid, aking ilalahad sa kanila ang dakilang hiwagang ito;

  65 Sapagkat, masdan, akin silang atitipunin na gaya ng pagtitipon ng isang inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, kung hindi nila patitigasin ang kanilang mga puso;

  66 Oo, kung sila ay lalapit, sila ay makalalapit, at malayang makaiinom sa atubig ng buhay.

  67 Masdan, ito ang aking doktrina—sinuman ang magsisisi at alalapit sa akin, siya rin ay aking bsimbahan.

  68 Sinuman ang amagpapahayag ng higit o kulang kaysa rito, siya rin ay hindi sa akin, kundi blaban sa akin; samakatwid siya ay hindi sa aking simbahan.

  69 At ngayon, masdan, sinuman ang nasa sa aking simbahan, at mananatili sa aking simbahan hanggang katapusan, siya ay aking itatayo sa aking abato, at ang bpintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa kanila.

  70 At ngayon, tandaan ang mga salita niya na siyang buhay at ailaw ng sanlibutan, iyong Manunubos, iyong bPanginoon at iyong Diyos. Amen.