2010–2019
Adunay Gahum sa Basahon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Adunay Gahum sa Basahon

Ang labing dako nga gahum sa Basahon ni Mormon mao ang epekto niini sa pagdala nato nga mas mahiduol ngadto ni Jesukristo.

Niadtong Hunyo 14, 1989, tungod sa sayop nga impormasyon bahin sa Simbahan, ang gobyerno sa Ghana mi-ban sa tanang mga kalihokan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niana nga nasud sa Africa. Gisakmit sa gobyerno ang tanang kabtangan sa Simbahan, ug ang tanang kalihokan sa misyonaryo gipahunong. Ang mga miyembro sa Simbahan, kinsa mitawag niini nga “ang paghunong [freeze],” mihimo sa ilang labing maayo sa pagsunod sa ebanghelyo nga walay mga miting sa branch meetings o suporta sa mga misyonaryo. Adunay daghang makapadasig nga mga istorya mahitungod kon giunsa sa mga miyembro pagpadayon sa kahayag sa ebanghelyo nga mosanag pinaagi sa pagsimba diha sa ilang mga panimalay ug nag-atiman sa usag usa isip mga home ug visiting teacher.

Sa katapusan ang walay pagkasinabtanay nasulbad, ug niadtong Nobyembre 30, 1990, ang paghunong [freeze] natapos ug normal nga mibalik ang mga kalihokan sa Simbahan.1 Sukad niadto, diha nay nindot kaayo nga relasyon tali sa Simbahan ug sa gobyerno sa Ghana.

Ang mga miyembro nga nagpuyo sa Ghana sa panahon sa paghunong [freeze] dali nga makasulti sa mga panalangin nga miabut tungod niana nga dili kasagaran nga panahon. Ang pagtuo sa kadaghanan nalig-on pinaagi sa kalisdanan nga ilang giatubang. Apan usa sa panalangin nga miabut tungod sa paghunong [freeze] sa dili kasagaran nga paagi.

Si Nicholas Ofosu-Hene Opare usa ka batan-ong pulis nga naggwardya sa usa ka LDS nga meetinghouse atol sa paghunong [freeze]. Ang iyang katungdanan mao ang pagbantay sa building sa gabii. Sa dihang si Nicholas unang miabut sa meetinghouse, nakita niya nga ang mga butang nagkatag, mga papel, mga basahon, ug furniture. Sa taliwala sa nagkatag, nakita niya ang kopya sa Basahon ni Mormon. Gibaliwala niya ang basahon tungod kay giingnan siya nga kini dautan. Apan gibati niya nga nadani ngadto niini. Sa katapusan, dili na mabaliwala ni Nicholas ang basahon. Gipunit niya kini. Gibati niya nga kinahanglan niyang basahon kini. Gibasa niya sa tibuok gabii, miagas ang iyang mga luha samtang siya nagbasa.

Sa unang higayon nga gipunit niya kini, gibasa niya ang tibuok 1 Nephi. Sa ikaduhang higayon, gibasa niya ang tibuok 2 Nephi. Sa dihang miabut siya sa 2 Nephi kapitulo 25, iyang nabasa ang mosunod: “Ug kami naghisgot mahitungod kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw mahitungod kang Kristo, kami nanagna mahitungod kang Kristo, ug kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.”2

Nianang puntoha nabati ni Nicholas ang Espiritu nga kusog kaayo nga nagsugod siya sa pagbakho. Nakaamgo siya nga sa iyang pagbasa nakadawat siya og daghang espirituhanong mga pag-aghat nga kini nga basahon usa ka kasulatan, ang labing sakto nga iyang nabasa sukad. Nakaamgo siya nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, lahi sa unsay iyang nadungog, nagtuo gayud ni Jesukristo. Human sa paghunong [freeze] mibalik ang mga misyonaryo ngadto sa Ghana, si Nicholas, ang iyang asawa ug mga anak miapil sa Simbahan. Sa dihang nakita nako siya sa miaging tuig, usa siya ka kumander sa pulis ug nagserbisyo isip presidente sa Tamale Ghana District sa Simbahan. Miingon siya: “Ang Simbahan miusab sa akong kinabuhi. … Nagpasalamat ako sa Makagagahum nga Dios sa paggiya nako ngadto niini nga ebanghelyo.”3

Si Alibert Davies, laing taga-Ghana, mikuyog sa usa ka higala ngadto sa atong meetinghouse diin ang higala adunay miting sa kapangulohan. Samtang naghulat siya sa iyang higala, si Alibert mibasa og basahon nga iyang nakit-an sa duol. Sa dihang nahuman ang miting, gusto ni Alibert nga dad-on ang basahon sa ilang balay. Gitugutan siya dili lamang dad-on ang basahon apan usab mihatag ug usa ka kopya sa Basahon ni Mormon. Pag-abut niya sa ilahang balay, gisugdan niya pagbasa ang Basahon ni Mormon. Dili na siya makahunong. Nagbasa siya gamit ang kandila hangtud sa alas 3:00 sa buntag. Gibuhat niya kini sulod sa daghang mga gabii, natandog sa unsay iyang nabasahan ug gibati. Si Alibert miyembro sa karon sa Simbahan.

Si Angelo Scarpulla nagsugod sa iyang pagtuon sa teyolohiya sa iyang yutang natawhan sa Italy sa dihang 10 anyos pa siya. Siya nahimong pari sa mahalarong nagserbisyo sa iyang simbahan. Miabut ang higayon nga nagduha-duha na siya sa iyang pagtuo, ug mao nga siya nagtinguha ug nakadawat og mga oportunidad alang sa dugang nga pagtuon. Sa nagkadaghang ang iyang naton-an, mas nagkadako ang iyang kabalaka. Unsay iyang nabasa ug gibati nakakombinser niya nga adunay dakong apostasiya gikan sa tinuod nga doktrina nga gitudlo ni Jesus ug sa unang mga Apostoles. Gipangita ni Angelo ang tinuod nga relihiyon sa Dios sa nagkalain-laing mga tinuhoan apan wala matagbaw sulod sa daghang mga katuigan.

Usa ka adlaw nakasugat siya og duha ka miyembro sa Simbahan kinsa nagtabang sa mga misyonaryo sa pagpangita og mga tawo nga katudloan. Gibati niya nga nadani ngadto nila ug malipayon nga naminaw sa ilang mensahe. Gidawat ni Angelo ang kopya sa Basahon ni Mormon.

Nianang gabhiona gisugdan niya pagbasa ang basahon. Gibati niya nga gidaug sa kalipay. Pinaagi sa Espiritu, mihatag ang Dios og kasiguroan ni Angelo nga sa Basahon ni Mormon makita niya ang kamatuoran nga iyang gipangita sulod na sa daghang mga katuigan. Napuno siya sa nindot nga mga pagbati. Unsay iyang nabasa ug unsay iyang nakat-unan gikan sa mga misyonaryo nakakumpirmar sa iyang gituohan nga dunay dakong apostasiya, apan nakat-unan usab niya nga ang tinuod nga Simbahan sa Dios napahiuli na sa yuta. Sa wala madugay, si Angelo nabunyagan ngadto sa Simbahan.4 Sa una nakong pagkahimamat niya, siya ang presidente sa Rimini Italy Branch sa atong Simbahan.

Unsay nasinati nila ni Nicholas, Alibert, ug Angelo sa Basahon ni Mormon susama sa kasinatian ni Parley P. Pratt:

“Giablihan nako [ang basahon] sa inubanan sa kaikag. … Nagbasa ko sa tibuok adlaw; langay na gani ang mokaon, wala na koy tinguha alang sa pagkaon; langay na gani ang pagkatulog … dihang miabut na ang gabii, kay mas ganahan ko nga magbasa kay sa matulog.

“Samtang ako nagbasa, ang espiritu sa Ginoo diha kanako, ug ako nasayud ug nakasabut nga ang basahon tinuod, ingon ka yano ug ka tataw ingon sa usa ka tawo nga nakasabut ug nasayud nga siya buhi. Ang akong kalipay karon ingon og hingpit, ug ang akong kalipay labaw pa nga nakabayad sa tanan nga mga kasub-anan, mga sakripisyo, ug mga kahago sa akong kinabuhi.”5

Ang ubang tawo adunay ingon kagamhanan nga kasinatian uban sa Basahon ni Mormon sa unang higayon nga giablihan nila kini, apang alang sa uban ang saksi sa kamatuoran moabut sa hinay-hinay samtang sila magbasa ug mag-ampo mahitungod niini. Mao kana ang nahitabo nako. Una nakong gibasa ang Basahon ni Mormon isip tin-edyer nga estudyante sa seminary. Mao kini ang kopya sa Basahon ni Mormon nga akong nabasa. Dili ko makasulti ninyo sa sakto nga oras ug lugar nga nahitabo kini, apan atol sa akong pagbasa, aduna dayon koy nabatyagan nga usa ka butang. Dihay mainit ug espiritu nga miabut matag higayon nga ablihan nako ang basahon. Milambo ang pagbati samtang nagpadayon ko sa akong pagbasa. Kana nga pagbati nagpadayon hangtud niining adlaw. Matag higayon nga ablihan nako ang Basahon ni Mormon, sama kini nga gi-on ang usa ka switch—ang Espiritu mosulod sa akong kasingkasing ug kalag.

Apan sa uban, ang pagpamatuod sa Basahon ni Mormon moabut sa hinay-hinay, human sa daghang pagtuon ug pag-ampo. Duna koy higala nga mibasa sa Basahon ni Mormon naninguha nga masayud kon kini tinuod ba. Gihimo niya ang imbitasyon ni Moroni sa pagpangutana sa Dios nga kinasingkasing, tinuod nga katuyoan ug hugot nga pagtuo kang Kristo, kon tinuod ba ang Basahon ni Mormon.6 Apan wala dayon siya makadawat sa gisaad nga espirituhanong tubag. Hinoon, usa niana ka adlaw, samtang naghunahuna siya og lawom, nagdrayb, ang Espiritu mipamatuod kaniya sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon. Nalipay kaayo nga iyang gipaubos ang bintana sa sakyanan ug misinggit, walay gitumong nga tawo apan sa tibuok kalibutan, “Tinuod kini!”

Bisan og ang atong pagpamatuod sa Basahon ni Mormon moabut sa unang higayon nga miabli kita niini o sa dugay nga panahon, makaimpluwensya kini sa atong tanang mga adlaw kon mopadayon kita sa pagbasa ug mogamit sa mga pagtulun-an niini. Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo: “Adunay gahum niana nga basahon nga magsugod sa pagdagayday sa inyong mga kinabuhi sa higayon nga sugdan ninyo ang tinuoray nga pagtuon sa basahon. Makaplagan ninyo ang mas dakong gahum sa pagsagubang sa tintasyon. Makaplagan ninyo ang gahum sa paglikay sa panglingla. Makaplagan ninyo ang gahum nga magpabilin sa higpit ug pig-ot nga dalan.”7

Awhagon nako ang tanan nga nakadawat niini nga mensahe, lakip ang naghupot sa Aaronic Priesthood nga nagpundok niini nga miting karong gabhiona, sa pagdiskubre sa gahum sa Basahon ni Mormon. Sama sa giawhag ni Presidente Thomas S. Monson: “Basaha ang Basahon ni Mormon. Pamalandongi ang mga pagtulun-an niini. Pangutan-a ang Langitnong Amahan kon tinuod ba kini.”8 Panahon niana nga proseso mabati ninyo ang Espiritu sa Dios sa inyong kinabuhi. Kana nga Espiritu mahimong kabahin sa inyong pagpamatuod nga ang Basahon ni Mormon tinuod, nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang tinuod nga Simbahan sa yuta karon. Kana nga pagpamatuod makatabang ninyo sa pagpakigbatok sa tintasyon.9 Makapaandam kini ninyo “sa importanting tawag sa pagkugi … sa paghago sa ubasan sa Ginoo.”10 Mobarug kini nga lig-on nga tinubdan kon ang mga pag-akusar o bakak nga mga pamahayag gamiton sa paghagit sa inyong pagtuo ug mahimong lig-on nga pundasyon kon kamo pangutan-on og mga pangutana nga dili ninyo matubag, diha-diha dayon. Makahimo kamo sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop ug mobati kamo og kasiguroan nga ang Espiritu Santo nagkumpirmar sa inyong pagpamatuod pag-usab kon kamo magpadayon sa pagbasa sa Basahon ni Mormon sa inyong tibuok kinabuhi.

Awhagon usab nako ang tanang mga ginikanan nga naminaw o nagbasa niini nga mensahe sa paghimo sa Basahon ni Mormon nga importante nga bahin sa inyong panimalay. Sa nagtubo pa ang among mga anak, mobasa kami sa Basahon ni Mormon samtang mangaon kami sa pamahaw. Mao kini ang bookmark nga among gigamit. Sa atubangan mao ang kinutlo gikan ni Presidente Benson nagsaad nga ang Dios mobu-bu og panalangin kanato kon mobasa kita sa Basahon ni Mormon.11 Si Presidente Marion G. Romney miingon: “Akong gibati ang kasigurado nga kon, sa atong mga panimalay, ang mga ginikanan mainampoon ug kanunay nga mobasa gikan sa Basahon ni Mormon, kanilang duha ug kauban sa ilang mga anak, ang diwa nianang talagsaon nga basahon moabut aron mopuno sa atong mga panimalay ug sa tanan nga nagpuyo didto. … Ang diwa sa panagbingkil mopalayo. Ang mga ginikanan motambag sa ilang mga anak uban sa mas dako nga gugma ug kaalam. Ang mga anak mas mosanong ug manunuton sa tambag sa ilang mga ginikanan. Ang pagkamatarung molambo. Hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli—ang tiunay nga gugma ni Kristo—maanaa sa atong mga panimalay ug kinabuhi, makahimo sa ilang pagmata nga adunay kalinaw ug hingpit nga kalipay.”12

Karon, daghang mga katuigan na human mobiya ang mga anak sa panimalay ug nagpadako sa ilang kaugalingong mga pamilya, klaro namong nakita ang katumanan sa saad ni Presidente Romney. Ang among pamilya layo pa kaayo nga mahingpit, apan makapamatuod kami sa gahum sa Basahon ni Mormon ug sa mga panalangin nga gikahatag sa pagbasa niini ug nagpadayon nga gihatag sa kianbuhi sa among tibuok pamilya.

Ang labing dako nga gahum sa Basahon ni Mormon mao ang epekto niini sa pagdala nato nga mas mahiduol ngadto ni Jesukristo. Usa kini ka lig-on nga saksi Kaniya ug sa Iyang matubsanong misyon.13 Pinaagi niini maksabut kita sa kaharianon ug sa gahum sa Iyang Pag-ula.14 Klaro kining nagtudlo sa Iyang doktrina.15 Ug tungod sa kaanindot nga mga kapitulo nga naghulagway sa pagbisita sa nabanhaw nga Kristo ngadto sa mga Nephite, makita nato ug masinati Siya nga naghigugma, nanalangin, ug nagtudlo niadtong mga tawo ug nakasabut nga Siya mobuhat sa samang butang alang nato kon kita moduol ngadto Kaniya pinaagi sa pagpuyo sa Iyang ebanghelyo.16

Kaigsoonan, ako mopamatuod sa gahum sa Basahon ni Mormon. Magbasa man ako niini sa English, Italian, o French, sa giprinta o sa electronic device, akong nakaplagan ang samang talagsaong espiritu nga anaa sa mga kapitulo ug mga bersikulo ngari sa akong kinabuhi. Mopamatuod ko sa abilidad niini sa pagtabang nato nga mahiduol ni Kristo. Mag-ampo ko nga ang matag usa nato mopahimulos sa gahum nga anaa niining talagsaong basahon sa kasulatan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.