2010–2019
“Kon Nakaila Pa Kamo Kanako”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Kon Nakaila Pa Kamo Kanako”

Nahibalo lang ba kita kabahin sa Manluluwas, o nag-anam og tubo ang atong pagkaila Kaniya? Unsaon nato nga makaila sa Ginoo?

Samtang gitapos sa Manluluwas ang Wali sa Bukid, gihatagan Niya og importansya ang mahangturong kamatuoran nga “pinaagi lamang sa paghimo sa kabubut-on sa Amahan nga maangkon ang makaluwas nga grasya sa Anak.”1

Miingon Siya:

“Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit.

“Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? ug nanagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan?

“Ug unya magaingon ako kanila, Wala ko gayud kamo igkaila; pahawa kanako, kamong mga mamumuhat ug dautan.”2

Ang atong panabut niini nga yugto modako samtang mamalandong kita sa dinasig nga rebisyon sa teksto. Makahuluganon nga ang mga pulong sa Ginoo nga anaa sa King James Version sa Biblia nga, “Wala ko gayud kamo igkaila,” giusab diha sa Hubad ni Joseph Smith ngadto sa “Kamo wala gayud makaila kanako.”3

Hunahunaa usab ang sambingay sa napulo ka dalagang birhen. Hinumdumi nga ang lima nga buangon ug dili andam nga dalagang mga birhen miadto sa pagkuha og lana alang sa ilang mga lampara human makadungog sa singgit sa pag-adto ug pagsugat sa pamanhunon.

“Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabut ang pamanhunon ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal: ug unya ang pultahan gitakpan.

“Tapus niini nangabut usab ang [lima nga buangon nga] mga dalaga, nga nanag-ingon, Senyor, Senyor, ablihi kami.

“Apan siya mitubag nga nag-ingon, Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo.”4

Ang implikasyon niini nga sambingay sa matag usa kanato gipalapdan pinaagi sa laing dinasig nga rebisyon. Sa importanteng paagi, ang mga pulong nga “Wala ako makaila kaninyo,” sigun sa gireport sa King James Version nga Biblia, giklaro diha sa Hubad ni Joseph Smith ngadto sa “Kamo wala makaila kanako.”5

Ang mga pulong nga “Kamo wala gayud makaila kanako” ug ang “Kamo wala makaila kanako” kinahanglan nga maoy hinungdan sa tinuoray nga pagsusi sa kaugalingon sa matag usa kanato. Nahibalo lang ba kita kabahin sa Manluluwas, o nag-anam og tubo ang atong pagkaila Kaniya? Unsaon nato sa pagkaila sa Ginoo? Kini nga mga pangutana sa kalag maoy tuyo sa akong mensahe. Gidapit gayud nako ang tabang sa Espiritu Santo samtang magkonsiderar kita niining importante nga hilisgutan.

Pagkaila

Si Jesus miingon:

“Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako.

“Kon nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan.”6

Makaila kita sa Amahan kon atong mailhan ang Iyang Hinigugmang Anak.

Usa sa dakong katuyoan sa mortalidad dili kay sa pagkat-on lamang mahitungod sa Bugtong Anak sa Amahan apan sa pagpaningkamot usab nga makaila Kaniya. Ang upat ka mahinungdanong lakang nga makatabang sa pagkaila sa Ginoo mao ang pagpakita og hugot nga pagtuo Kaniya, pagsunod Kaniya, pagserbiyso Kaniya, ug pagtuo Kaniya.

Pagpakita og Hugot nga Pagtuo Kaniya

Ang pagpakita og hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao ang pagsalig sa Iyang mga buhat, kalooy, ug grasya.7 Makasugod kita sa pagkaila sa Manluluwas kon lagsikon nato ang atong espirituhanong galamhan ug eksperimentuhan ang Iyang mga pagtulun-an, hangtud nga makahatag kita og luna diha sa atong kalag alang sa porsyon sa Iyang mga pulong.8 Samtang magtubo ang atong pagtuo sa Ginoo, mosalig kita Kaniya ug magbaton og pagsalig sa Iyang gahum sa pagtubos, pag-ayo, ug paglig-on kanato.

Ang tinuod nga pagtuo nakatutok sa Ginoo ug kanunay kining mogiya ngadto sa matarung nga buhat. “Ang hugot nga pagtuo [kang Kristo] mao ang unang baruganan sa gipadayag nga relihiyon, … ang pundasyon sa tanang pagkamatarung, … ug ang baruganan sa buhat sa tanang intelihenting mga binuhat.”9 Tungod kay ang pagbuhat sumala sa saktong mga baruganan nga gisangyaw sa Manunubos mao man ang sentro sa pagdawat ug pagpakita og tinuod nga pagtuo, “walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan.”10 Kinahanglan nga kita “[magtuman sa] pulong, ug dili kay magpaminaw ra [kita] niini.”11

Ang pagpaminaw sa pulong sa Dios ug pagdawat sa espirituhanong gasa sa pagtuo gikan sa Manluluwas konektado kaayo, tungod kay “ang pagtuo magaabut gikan sa madungog, ug ang madungog magaabut pinaagi sa [pulong sa Dios].”12 Siya ug ang Iyang tingog atong mailhan kon magtuon kita ug magbusog sa Iyang pulong diha sa mga kasulatan,13 mag-ampo sa Amahan diha sa Iyang ngalan uban sa tinuod nga katuyoan,14 ug magtinguha sa kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo.15 Ang pagkat-on ug paggamit sa doktrina ni Kristo sa atong kinabuhi usa sa kinahanglanon sa pagdawat sa gasa sa pagtuo diha Kaniya.16

Ang pagpakita og hugot nga pagtuo sa Ginoo usa ka preparasyon nga gikinahanglan sa pagsunod Kaniya.

Pagsunod Kaniya

“Sa naglakaw si Jesus sa ubay sa Lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsoon nga lalaki, si Simon nga ginganlan si Pedro, ug si Andres nga igsoon niya ni Pedro, nga nanglaya diha sa lanaw: kay mga mangingisda man sila.

“Ug siya miingon kanila, Sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga mangingisdag tawo.

“Dihadiha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya.”17

Si Pedro ug si Andres maoy mga lig-ong ehemplo sa pagpaminaw ug pagsunod sa Agalon.

Sa samang paagi ang Manluluwas misugo kaninyo ug kanako, “Kon adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug magsunod kanako.”18 Ang pagpas-an sa kaugalingong krus mao ang pagdumili sa kaugalingon sa tanan nga dili diosnon ug sa matag kalibutanon nga kahigal ug pagsunod sa mga sugo sa Ginoo.19

Gitambagan kita sa Manluluwas sa pagkahimo nga sama Kaniya.20 Sa ingon, ang pagsunod sa Ginoo naglakip sa pagsundog Kaniya. Padayon ang atong pagkaila sa Ginoo kon magtinguha kita pinaagi sa gahum sa Iyang Pag-ula sa pagkahimong sama Kaniya.

Sa Iyang mortal nga pangalagad, gipakita ni Jesus ang dalan, migiya sa agianan, ug mipakita sa hingpit nga ehemplo. “Ang sakto nga ideya sa Iyang kinaiya, pagkahingpit, ug mga hiyas”21 naghatag og malungtaron nga katuyoan ug tin-aw nga direksyon samtang kita magsunod Kaniya sa dalan sa mahalaron nga pagkadisipulo.

Ang pagsunod sa Manluluwas maghimo sab kanatong makadawat sa “aktwal nga kahibalo nga ang dalan sa kinabuhi nga [atong] gisubay”22 nahiuyon sa kabubut-on sa Dios. Ang mao nga kahibalo dili usa ka misteryo nga dili mahibaloan ug dili kini magtutok lang sa atong temporal nga mga tinguha o sa ordinaryong mga butang sa kinabuhi. Hinoon, ang makanunayon ug padayong paglambo subay sa dalan sa pakigsaad mao ang dalan sa kinabuhi nga Iyang ikahimuot.

Ang damgo ni Lehi diha sa Basahon ni Mormon nagtino sa dalan nga kinahanglan natong sundon, sa mga hagit nga atong masugatan, ug sa espirituhanong mga kapanguhaan nga anaa aron makatabang kanato sa pagsunod ug pagduol ngadto sa Manluluwas. Ang pagpadayon sa unahan ngadto sa higpit ug pig-ot nga dalan maoy gusto Niya nga atong buhaton. Ang pagtilaw sa bunga sa kahoy ug “makabig [gayud] ngadto sa Ginoo”23 mao ang mga panalangin nga gipangandoy Niya nga atong madawat. Mao nga, Iya kitang gitawag, “Umanhi ka ug sumunod kanako.”24

Ang pagpakita og hugot nga pagtuo ug ang pagsunod kang Jesukristo mga preparasyon nga gikinahanglan sa pagserbisyo Kaniya.

Pagserbisyo Kaniya

“Kay unsaon pagkasayud sa usa ka tawo sa agalon kinsa siya wala makaalagad, ug kinsa usa ka dili kaila ngadto kaniya, ug layo gikan sa mga lawom nga mga pagbati ug katuyoan sa iyang kasingkasing?”25

Mas mahingpit ang atong pagkaila sa Ginoo kon kita moserbisyo Kaniya ug maghago sa Iyang gingharian. Kon buhaton nato, walay puas Siya nga manalangin kanato og langitnong tabang, espirituhanong mga gasa, ug dugang katakus. Dili gayud kita mapasagdang mag-inusara samtang magtrabaho kita sa Iyang ubasan.

Miingon Siya: “Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong walà, ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo.”26

Makaila kita sa Manluluwas kon mobuhat kita sa atong pinakamaayo sa pag-adto asa ang gusto Niya nga kita moadto, kon maningkamot kita sa pagsulti sa gusto Niya nga atong isulti, ug kon mamahimo kita sa unsay Iyang gusto nga kita mamahimo.27 Kon manunuton kitang moila nga hingpit kitang nagsalig Kaniya, padak-an Niya ang atong kapasidad sa pagserbisyo nga mas epektibo kay kaniadto. Sa hinay-hinay, mas hingpit rang mahiuyon ang atong mga tinguha ngadto sa Iyang mga tinguha, ug ang Iyang mga katuyoan maatoa nga katuyoan, nga kita “dili mangayo niana nga supak sa [Iyang] kabubut-on.”28

Ang pagserbisyo Kaniya nagkinahanglan sa bug-os natong kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog.29 Isip sangputanan, ang dili hinakog nga pagserbisyo sa uban mobuntog sa pagsentro lang sa kaugalingon ug mga pagkahakog sa kinaiyanhon nga tawo. Magkadako ang atong gugma sa atong giserbisyuhan. Ug tungod kay ang pagserbisyo sa uban pagserbisyo man sa Dios, modako ang atong paghigugma Kaniya ug sa atong mga kaigsoonan. Ang ingon niana nga gugma usa ka pagpakita sa espirituhanong gasa sa gugmang putli, gani ang tiunay nga gugma ni Kristo.30

“Pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo; aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios; nga kon siya moabut kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya nga mao gihapon; nga kita mahimo nga makabaton niini nga paglaum; aron mahimo kita nga putli ingon nga siya putli.”31

Makaila kita sa Ginoo kon mapuno kita sa Iyang gugma.

Pagtuo Kaniya

Mahimo ba nga mopakita og hugot nga pagtuo Kaniya, mosunod Kaniya, moserbisyo Kaniya, apan dili motuo Kaniya?

Nakaila ko og mga miyembro sa Simbahan kinsa midawat nga tinuod ang doktrina ug mga baruganan nga naa sa mga kasulatan ug sa gisangyaw gikan dinhi sa pulpito. Ug sa gihapon naglisud sila sa pagtuo nga kana nga mga kamatuoran sa ebanghelyo piho nga magamit sa ilang kinabuhi ug sa ilang mga kahimtang. Ingon og aduna silay pagtuo sa Manluluwas, apan dili sila motuo nga ang gisaad Niya nga mga panalangin maanaa para nila o makatabang sa ilang kinabuhi. Nakasugat sab ko ug mga kaigsoonan kinsa miserbisyo gayud sa ilang mga calling apan ang gipahiuli nga ebanghelyo wala pa mahimong usa ka buhi ug makausab nga reyalidad sa ilang kinabuhi. Makaila kita sa Ginoo kon kita dili lang motuo diha Kaniya apan motuo usab Kaniya ug sa Iyang mga gipangsaad.

Diha sa Bag-ong Tugon, usa ka amahan mihangyo sa Manluluwas sa pag-ayo sa iyang anak. Si Jesus mitubag:

“Kon arang mahimo, ang tanang butang mahimo ngadto sa magatuo.

“Diha-diha ang amahan sa bata mituwaw nga nag-ingon, Nagatuo ako; tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan.”32

Akong gihinuktukan sa makadaghan kining hangyo sa amahan: “Tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan.” Naghunahuna ko kon ang tuyo sa pagpangamuyo sa maong tawo dili ba kaha aron matabangan siya nga motuo kang Jesus isip atong Manunubos ug sa Iyang makaayo nga gahum. Nahibalo na tingali siya nga si Kristo anak sa Dios Apan tingali nagkinahanglan siyag tabang aron motuo nga ang makaayo nga gahum sa Agalon alang sa indibidwal gayud ug personal kaayo sama sa pagpanalangin sa kaugalingon niyang anak. Tingali sa kinatibuk-an mituo siya kang Kristo apan sa piho ug sa personal wala motuo kang Kristo.

Kasagaran mopamatuod kita sa nahibaloan natong tinuod, apan tingali ang mas haum nga pangutana para sa matag usa kanato mao, kon kita mituo ba sa atong nahibaloan.

Ang sagradong mga ordinansa nga gihimo pinaagi sa tukmang awtoridad sa priesthood mahinungdanon aron motuo sa Manluluwas, makaila Kaniya, ug sa katapusan, motuo sa unsay atong nahibaloan.

“Ug [ang Melchizedek] nga pagkapari nangalagad sa ebanghelyo ug naghupot sa yawe sa mga misteryo sa gingharian, gani ang yawe sa kahibalo sa Dios.

“Busa, diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa pagka-diosnon gipakita.”33

Motuo ug makaila kita sa Ginoo kon ang mga yawe sa kahibalo sa Dios nga gipangalagad pinaagi sa Melchizedek Priesthood moabli sa pultahan ug maghimo nga kitang tanan makadawat sa gahum sa pagkadiosnon sa atong kinabuhi. Motuo ug makaila kita sa Manluluwas kon kita mosunod Kaniya pinaagi sa pagdawat ug sa matinud-anong pagtahud sa balaang mga ordinansa ug mapalambo diha kanato ang mga hiyas sa Dios.34 Motuo ug makaila kita ni Kristo kon kita sa personal makasinati sa makausab, makaayo, makalig-on, ug makabalaan nga gahum sa Iyang Pag-ula. Motuo ug makaila kita sa Agalon kon ang “gahum sa iyang pulong [makagamut] kanato”35 ug masulat sa atong hunahuna ug kasingkasing,36 ug samtang kita “mobiya sa tanan [natong] mga sala aron makaila [Kaniya].”37

Ang pagtuo Kaniya mao ang pagsalig nga ang daghan Niyang panalangin anaa ug magamit sa atong indibidwal nga kinabuhi ug sa mga pamilya. Ang pagtuo Kaniya sa tibuok natong kalag38 moabut samtang magpadayon kita sa dalan sa pakigsaad, motugyan sa atong kabubut-on ngadto Kaniya, ug monunot sa Iyang mga prayoridad ug panahon para kanato. Ang pagtuo Kaniya—pagdawat nga tinuod ang Iyang gahum ug mga saad—magdala og panglantaw, kalinaw, ug kalipay sa atong kinabuhi.

Saad ug Pagpamatuod

Sa umaabut nga adlaw “ang matag tuhod moluhod, ug matag dila mokumpisal”39 nga si Jesus mao ang Kristo. Nianang bulahan nga adlaw, masayud kita nga Siya nakaila sa ngalan sa matag usa kanato. Ug mosaksi ko ug mosaad nga dili lang kita mahibalo bahin sa Ginoo apan kita makaila Kaniya kon mopakita kita sa atong pagtuo, mosunod, moserbisyo, ug motuo Kaniya. Ako gayud mopamatuod, sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.