2010–2019
Akong Dad-on ang Kahayag sa Ebanghelyo sulod sa Akong Panimalay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Akong Dad-on ang Kahayag sa Ebanghelyo sulod sa Akong Panimalay

Kita makadala sa kahayag sa ebanghelyo sulod sa atong mga panimalay, eskwelahan, ug sa mga trabahoan kon kita mangita ug mopaambit og positibong mga butang mahitungod sa uban.

Agig tubag sa pagdapit ni Sister Linda K. Burton sa milabayng Abril nga kinatibuk-ang komperensya,1 daghan kaninyo ang naapil sa mahunahunaon ug manggihatagong mga buhat sa gugmang putli nga nagtutok sa pagsulbad sa panginahanglan sa mga refugee sa inyong lokal nga dapit. Gikan sa yano, tinagsang paningkamot hangtud sa dagkong mga programa sa komunidad, nahimo kana tungod sa gugma. Samtang mipaambit kamo og panahon, mga talento, ug kapanguhaan, ang inyo—ug ang kasingkasing—sa mga refugee nahupay. Ang pagtukod og paglaum ug hugot nga pagtuo ug bisan ang mas dakong gugma tali sa nagdawat ug sa naghatag maoy dili malikayang mga resulta sa tinuod nga gugmang putli.

Si propeta Moroni misulti kanato nga ang gugmang putli usa ka mahinungdanong kinaiya niadtong makapuyo uban sa Langitnong Amahan sa celestial nga gingharian. Misulat siya nga: “Gawas kon kamo adunay gugma nga putli kamo dili mahimo nga maluwas sa gingharian sa Dios.”2

Dayag lang nga si Jesukristo mao ang hingpit nga ehemplo sa gugmang putli. Ang Iyang pagtanyag sa premortal nga mahimo natong Manluluwas, ang Iyang pakig-inter-aksyon sa tibuok Niyang mortal nga kinabuhi, ang Iyang langitnong gasa sa Pag-ula, ug ang Iyang padayon nga paningkamot sa pagdala kanato og balik ngadto sa atong Langitnong Amahan mao gayud ang mga ekspresyon sa gugmang putli. Naglihok Siya nga usa ra ang tumong: gugma para sa Iyang Amahan nga gipahayag pinaagi sa Iyang gugma para kanatong tanan. Dihang gipangutana bahin sa pinakamahinungdanong sugo, mitubag si Jesus:

“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug ang unang sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”3

Usa ka makahuluganong paagi nga mapalambo ug ikapakita ang gugma para sa atong mga silingan mao ang kamabination diha sa atong hunahuna ug mga pulong. Mga tuig ang milabay, usa ka pinanggang higala nakabantay nga “Ang pinakatalagsaong matang sa gugmang putli mao ang dili paghukom.”4 Kini mao gihapon karon.

Bag-o lang, dihang ang tres anyos nga si Allyssa nagtan-aw og salida kauban sa iyang mga igsoon, miingon siya nga naglibug, “Ma, kana nga manok kalain ba niana!”

Mitan-aw ang iyang mama sa screen ug mipahiyom nga nag-ingon, “Mahal, peacock man kana.”

Sama nianang wala kaila nga tres anyos, usahay kita motan-aw sa uban sa dili kompleto o dili tukma nga panabut. Mahimo kitang magtutok sa kalainan ug makita ang mga sipyat niadtong nagpalibut kanato samtang ang atong Langitnong Amahan nakakita sa Iyang mga anak, milalang kanila sa mahangturon Niyang panagway, uban sa talagsaon ug mahimayaong potensyal.

Si Presidente James E. Faust mahinumduman nga miingon, “Dili na kaayo ko manghukom, sa nagkatigulang ko.”5 Nagpahinumdom kana kanako sa obserbasyon ni Apostol Pablo:

“Sa bata pa ako, nagsulti ako nga ingon og bata, nagpanghunahuna ako nga ingon og bata, nagpangatarungan ako nga ingon og bata: apan sa [nagkatigulang] na ako, gihiklin ko ang mga paaging binata”

“Kay sa karon, kita nagasud-ong sa mga hanap nga panagway daw pinaagi ug salamin, apan nakita ra nato kini unya sa laktud nga nawong ug nawong. Sa karon, bahin lamang ang akong nahibaloan.”6

Kon makita nato sa klaro ang kaugalingon natong mga imperpeksyon, lagmit dili kita motan-aw sa unsay dili maayo nga naa sa uban.” Tinguha natong gamiton ang kahayag sa ebanghelyo aron makita ang uban sama sa pagtan-aw sa Manluluwas—uban sa kalooy, paglaum, ug gugmang putli. Moabut ang adlaw nga may kompleto na kitang panabut sa kasingkasing sa uban, ug magpasalamat nga gikaloy-an kita—sama sa atong paghatag og manggiloy-ong mga hunahuna ug pulong ngadto sa uban atol niining kinabuhia.

Pipila ka tuig ang milabay mikuyog ko nga magsakayan kauban sa pundok sa mga young women. Napalibutan sa mga bungtod nga may baga nga kakahuyan ug batoon nga mga pangpang nga hilabihan ka nindot nga tan-awon. Misidlak ang tubig sa among bugsay dihang gibugsay namo kini sa tin-awng tubig, ug ang adlaw init nga midan-ag samtang naglawig kami sa linaw.

Apan, ang mga panganod sa wala madugay mipangitngit sa langit ug ang kusog nga hangin nagsugod sa paghuros. Aron makairog kami, kinahanglan nga itunlod namo og lawom ang bugsay nga dili mohunong sa pagbugsay. Human sa makaluya nga mga oras sa lisud nga trabaho, sa katapusan nakaliko kami sa usa ka kilid sa dakong linaw ug sa among katingala ug kalipay nakabantay kami nga ang hangin naghuyop sa direksyon sa gusto namong adtoan.

Diha-diha dayon, gipahimuslan namo kini nga gasa. Mikuha kami og gamayng trapal, gihigot ang duha ka kilid ngadto sa gunitanan sa mga bugsay ug ang laing mga kilid sa tiilan sa akong bana, nga iyang giinat ngadto sa pikas kilid sa sakayan. Ang hangin mihuyop sa hinimo nga layag, ug paspas kaming nakalawig!

Dihang ang mga young women sa laing sakayan nakakita sa paspas namong paglawig, naghimo-himo dayon sila og mga layag. Nahupay kami ug naghudyaka sa kalipay, nagpasalamat bisan sa mga hagit nianang adlawa.

Sama niadtong mahimayaon nga hangin mao ang sinserong pagdayeg gikan sa usa ka higala, malipayong pagtimbaya sa usa ka ginikanan, yango sa pag-uyon sa usa ka igsoon, o mapuslanong pahiyom sa katrabaho o classmate, tanan nagsuplay og lab-as nga “hangin sa atong mga layag” samtang makigbatok kita sa mga hagit sa kinabuhi! Gipasabut kini ni Presidente Thomas S. Monson niini nga paagi: “Dili nato makontrol ang hangin, apan atong mapahiangay ang mga layag. Alang sa tumang kalipay, kalinaw, ug katagbawan, kita unta mopili og usa ka positibo nga kinaiya.”7

Ang mga pulong adunay makatingala nga gahum, kini mao ang pagdasig ug ang pagpaluya. Tingali mahinumduman nato ang negatibong mga pulong nga magpaluya kanato ug ang uban litukon uban sa gugma nga makadasig sa atong espiritu. Ang pagpili nga positibo ra ang isulti—ug ang—uban mobayaw ug molig-on sa mga anaa sa palibut kanato ug makatabang sa uban sa pagsunod sa pamaagi sa Manluluwas.

Sa gamay pa ko sa Primary, nagkugi ko nga mogansilyo og simple nga panultihon nga mabasa, “Dad-on nako ang kahayag sa ebanghelyo ngadto sa akong panimalay.” Usa ka hapon sa semana samtang kaming mga babaye naggansilyo, ang among magtutudlo misugilon kanamo og sugilanon bahin sa usa ka batang babaye nga nagpuyo sa bungtod sa pikas kilid sa walog. Matag hapon mabantayan niya ang usa ka bungtod sa atbang sa walog ang usa ka balay nga dunay nagsidlak, bulawan nga mga bintana. Ang iyang balay gamay ug kagubaon na, ug nangandoy ang bata nga makapuyo nianang matahum nga balay nga may bulawang mga bintana.

Usa ka adlaw gitugutan ang bata nga magbisiklita tabok sa walog. Lipay kaayo siyang mipadagan hangtud miabut siya sa balay nga may bulawang mga bintana nga iyang ganahan kaayo sa dugayng panahon. Apan dihang nanaog siya sa bisiklita, nakita niya nga ang balay gibiyaan na ug guba na, may tag-as nang sagbut sa nataran ug ang mga bintana yano ra ug hugaw. Nasubo, ang bata gilingi sa bata ang iyang balay. Sa iyang katingala, nakita niya ang usa ka balay nga dunay nagsidlak, bulawang mga bintana dapit sa bungtod tabok sa walog, ug wala madugay nakamatikod nga iya kadtong balay!8

Usahay, sama niining batang babaye, motan-aw kita unsay naa sa uban og kon unsa kaha sila ug mobati nga kita ubos ra nga ikumpara. Natutukan ra nato ang ilang kinabuhi nga nakapatik sa social media o nalinga sa panubrang pakigkompetinsya sa eskwela o sa trabaho. Apan, kon gahinan nato’g panahon ang “pag-ihap sa daghan natong panalangin,”9 makakita kita uban sa tinuod nga panglantaw ug mahibaloan ang pagkamaayo sa Dios sa tanan Niyang mga anak.

Mag-edad man kita og 8 o 108, makadala kita og kahayag sa ebanghelyo sa kaugalingon natong palibut, diha man sa taas kaayo nga apartment sa Manhattan, sa balay nga mga tuod sa Malaysia, o sa mga tolda sa Mongolia. Mahimo kitang mopili sa pagtan-aw unsay maayo sa uban ug sa mga kahimtang sa atong palibut. Ang mga batan-on ug dili kaayo batan-ong mga babaye bisan asa makapakita og gugmang putli samtang magpili sila sa paggamit og mga pulong nga makamugna og pagsalig ug pagtuo sa uban.

Si Elder Jeffrey R. Holland misulti bahin sa usa ka batan-ong lalaki kinsa bugal-bugalan ra sa iyang mga kaedad sa eskwela. Pipila ka tuig ang milabay, mibalhin siya og nagpalayo, nahimong sundalo, nakahuman og eskwela, ug naaktibo sa Simbahan. Kini nga panahon sa iyang kinabuhi puno sa talagsaon malampusong mga kasinatian.

Paglabay sa pipila ka tuig mibalik siya sa iyang yutang natawhan. Apan, ang mga tawo midumili sa pag-ila sa iyang paglambo ug pag-uswag. Para nila, “mao ra gihapon siya” ug mao ra kana ang ilang pagtan-aw kaniya. Sa katapusan, ang hapit tanang miaging kalampusan niining maayo nga tawo nagkaanam og kahanaw nga wala magamit ang iyang talagsaong talento nga napalambo sa pagpanalangin sa mga tawo nga kanhi mibugal-bugal ug misalikway na usab kaniya.10 Kadako nga trahedya, kaniya ug sa komunidad!

The Apostle Peter taught, “Ug labaw sa tanan, batoni nga mainiton kanunay ang inyong gugma sa usa ug usa, sanglit ang gugma magatabon man sa kapid-an ka mga sala.”11 Mainiton kanunay ang inyong gugma, nagpasabut nga “tibuok kasingkasing,” gipakita pinaagi sa pagkalimot sa mga sayop ug mgababag sa uban kay sa paghambin og pagdumot o pagpahinumdom sa atong kaugalingon ug sa uban sa pagkadili hingpit sa nakalabay.

Ang atong obligasyon ug pribileheyo mao ang paghangop sa kalamboan diha sa tanan samtang maningkamot kita nga mas mahisama sa Manluluwas nga si Jesukristo. Makahinam gayud nga makita ang kahayag sa mga mata niadtong nakasabut sa Pag-ula ni Jesukristo ug naghimo og tinuod nga mga kausaban sa iyang kinabuhi! Ang mga misyonaryo nga nakasinati og kalipay sa pagkakita og kinabig nga mosulod sa mga tubig sa bunyag ug dayon mosulod sa mga pultahan sa templo mao ang mga saksi sa panalangin gumikan sa pagtugot—ug pag-awhag—sa uban nga mag-usab. Ang mga miyembro nga mohangop sa mga kinabig kinsa tingali gikonsiderar nga lahi kay sa kasagarang mga bunyaganan alang sa gingharian makakaplag og katagbawan sa pagtabang kanila nga mobati nga gihigugma sa Ginoo. Ang talagsaong katahum sa ebanghelyo ni Jesukristo mao ang reyalidad sa mahangturon nga pag-uswag—wala lamang kita tuguti nga mausab alang sa pagka mas maayo apan giawhag, ug gani gisugo, nga ipadayon ang pagtinguha og kalamboan ug, sa katapusan, sa pagkaperpekto.

Si Presidente Thomas S. Monson mitambag: “Sa usa ka gatus nga ginagmayng pamaagi, tanan kamo nagsul-ob sa kupo sa gugmang putli. … Kay sa magmahukmanon ug isig saway sa usag usa, unta anaa kanato ang tiunay nga gugma ni Kristo alang sa atong isigka bumabiyahe niini nga panaw sa kinabuhi. Hinaut nga kita makahibalo nga ang matag usa naghimo sa iyang pinakamaayo sa pag-atubang sa mga hagit nga moabut sa [iyang] agianan, ug hinaut nga maningkamot kita sa atong pinakamaayo sa pagtabang.”12

Ang tawo nga may gugmang putli, mapailubon, mabination, ug kontento. Ang tawo nga may gugmang putli mouna sa uban, mapaubsanon, magpugong sa kaugalingon, maayo ang pagtan-aw sa uban, ug malipay kon ang uban makahimo og maayo.13

Isip mga igsoon sa Zion, mopasalig ba kitang “tanan nga magtambayayong … sa paghimo sa unsay malumo ug tawhanon, sa pagdasig ug pagpanalangin sa pangalan [sa Manluluwas]”?14 Kita ba, uban sa gugma ug sa dakong paglaum, mangita ug mohangop sa mga maayong kinaiya nga naa sa uban, magtugot ug magdasig og kalamboan? Magmaya ba kita sa mga nahimo sa uban samtang padayon kitang maningkamot sa kaugalingon natong kalamboan?

Oo, kita makadala sa kahayag sa ebanghelyo sulod sa atong mga panimalay, eskwelahan, ug sa mga trabahoan kon kita mangita ug mopaambit og positibong mga butang bahin sa uban ug dili magtutok sa mga imperpeksyon. Puno gayud ang akong kasingkasing sa pasalamat kon maghunahuna ko bahin sa paghinulsol nga gihimong posible sa atong Manluluwas nga si Jesukristo alang sa tanan nga dili makalikay nga makasala niining imperpekto ug usahay lisud nga kalibutan!

Ako mosaksi nga kon sundon nato ang Iyang hingpit nga ehemplo, atong madawat ang gasa sa gugmang putli, nga maghatag kanato og kalipay niining kinabuhia ug sa gisaad nga panalangin sa kinabuhing dayon uban sa atong Amahan sa Langit. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.