2010–2019
“Magpabilin Kamo sa Akong Gugma”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Magpabilin Kamo sa Akong Gugma”

Ang gugma sa Dios walay sukod ug kini mohangtud, apan kon unsay kahulugan niini sa matag usa kanato mag-agad kon unsaon nato sa pagsanong ang Iyang gugma.

Nag-ingon ang Biblia kanato nga ang “Dios gugma.”1 Siya ang hingpit nga ehemplo sa gugma, ug misalig gayud kita sa padayon ug kamalukpanon niana nga gugma. Sama sa gipahayag ni Presidente Thomas S. Monson: “Ang gugma sa Dios anaa alang kaninyo dili igsapayan kon mobati man kamo nga angayan o dili sa gugma. Anaa ra kini kanunay.”2

Anaay daghang paagi sa paghulagway ug pagsulti bahin sa balaang gugma. Usa sa mga termino nga sagad natong mabati karon mao nga ang gugma sa Dios “walay kondisyon.” Samtang sa usa ka pagsabut tinuod kana, ang paghulagway nga walay kondisyon dili makita sa kasulatan. Kondili, ang Iyang gugma gihulagway sa kasulatan isip “dako nga katingalahan nga gugma,”3 “hingpit nga gugma,”4 “matubsanon nga gugma,”5 ug “gugma nga walay katapusan.”6 Mas maayo kini nga mga termino tungod kay ang pulong nga walay kondisyon maghatud og sayop nga mga impresyon mahitungod sa balaang gugma, sama sa, mouyon ra ang Dios sa tanang butang ug dili ra kita hukman kay ang Iyang gugma walay kondisyon, o ang Dios walay pangayoon gikan kanato tungod kay ang Iyang gugma walay kondisyon, o ang tanan luwas na sa langitnong gingharian sa Dios tungod kay ang Iyang gugma walay kondisyon. Ang gugma sa Dios walay sukod ug kini mohangtud, apan kon unsay kahulugan niini sa matag usa kanato mag-agad kon unsaon nato sa pagsanong ang Iyang gugma.

Si Jesus miingon:

“Sama sa paghigugma kanako sa Amahan, ako sa ingon nahigugma kaninyo: pabilin kamo diha sa akong gugma.

“Kon tumanon ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma; maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan ug nagapabilin ako diha sa iyang gugma.”7

Ang “magpadayon” o “magpabilin diha” sa gugma sa Manluluwas nagpasabut sa pagdawat sa Iyang grasya ug mahingpit pinaagi niini.8 Aron madawat ang Iyang grasya, kinahanglan nga duna kitay pagtuo kang Jesukristo ug motuman sa Iyang mga sugo, lakip ang paghinulsol sa atong mga sala, pagpabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, pagdawat sa Espiritu Santo, ug padayon sa dalan sa kamasulundon.9

Sa kanunay ang Dios nahigugma kanato, apan dili Siya makaluwas kanato sa atong mga sala.10 Hinumdumi ang mga pulong ni Amulek ngadto ni Zeezrom nga ang Manluluwas dili moluwas sa Iyang katawhan sa ilang mga sala apan gikan sa ilang mga sala,11 tungod kay kon naa kana nga sala hugaw kita ug “walay hugaw nga butang nga makapanunod sa gingharian sa langit”12 o makapuyo sa presensya sa Dios. “Ug si [Kristo] adunay gahum nga gihatag ngadto kaniya gikan sa Amahan aron sa pagtubos sa [Iyang katawhan] gikan sa ilang mga sala tungod sa paghinulsol; busa siya mipadala sa iyang mga anghel sa pagpahayag sa maayo nga mga balita sa mga kinahanglanon sa paghinulsol, nga nagdala ngadto sa gahum sa Manunubos, ngadto sa kaluwasan sa ilang mga kalag.”13

Gikan sa Basahon ni Mormon atong nakat-unan nga ang tuyo sa pag-antus ni Kristo—sa pinakatalagsaong pagpakita sa Iyang gugma—mao “ang pagpagawas sa mga kasingkasing sa kalooy, diin mobuntog sa kaangayan, ug modala og mga kahigayunan ngadto sa mga tawo nga sila mahimo nga makabaton og hugot nga pagtuo ngadto sa paghinulsol.

“Ug sa ingon ang kalooy motagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan, ug gakson sila diha sa mga bukton sa kaluwasan, samtang siya nga walay hugot nga pagtuo ngadto sa paghinulsol walay panalipod sa tibuok balaod nga gipangayo sa kaangayan; busa ngadto lamang kaniya nga adunay hugot nga pagtuo sa paghinulsol mapahinabo ang mahinungdanon ug walay katapusan nga laraw sa katubsanan.”14

Ang paghinulsol, Iya nga gasa kanato, nga gipalit sa dako kaayong kantidad.

Ang uban molalis nga ang Dios mopanalangin sa tanan nga walay pagpinig—sama pananglit sa gisulti ni Jesus sa Wali sa Bukid: “[Ang Dios] mihimo sa adlaw nga mosilang sa mga dautan ug sa mga matarung.”15 Sa pagkatinuod, ang Dios mobu-bu og panalangin sa tanan Niyang mga anak kutob sa Iyang mahimo—tanang panalangin nga itugot sa gugma, balaod, hustisya ug kalooy. Ug kita usab Iyang gisugo sa pagkamanggihatagon:

Magaingon ako kaninyo, higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo;

“Nga kamo mahimo nga mga anak sa inyong Amahan nga anaa sa langit.”16

Bisan pa, ang mas dagkong panalangin sa Dios mag-agad sa pagkamasulundon. Si Presidente Russell M. Nelson mipasabut nga: “Ang gugma ug panalangin nga gitanyag sa Dios—lakip ang kinabuhing dayon—naglakip sa mga panalangin diin kita kinahanglang mokwalipay, dili magpaabut og panalangin bisan dili kita angay. Ang mga makasasala dili makapugos sa Iyang kabubut-on nga mahiuyon sa ilaha ug magbuot nga Siya mopanalangin kanila sa ilang sala [tan-awa sa Alma 11:37]. Kon tinguha nila ang pagtagamtam sa matag panalangin nga Iyang gitanyag, kinahanglan silang maghinulsol.”17

Human mahimo sa tawong mahinulsulon ang pagwagtang sa lama uban sa saad nga “ituboy sa katapusan nga adlaw,”18 adunay ikaduhang importanting aspeto ang pagpabilin diha sa gugma sa Dios. Ang pagpabilin diha sa Iyang gugma magdala kanato og kasayuran sa atong hingpit nga potensyal, sa pagkahimong sama Kaniya.19 Sama sa gisulti ni Presidente Dieter F. Uchtdorf: “Ang grasya sa Dios wala lamang nagpahiuli kanato ngadto sa atong kanhiay nga inosenteng kahimtang. … Ang iyang tumong mas taas pa: Gusto Niya nga ang iyang mga anak mahimo nga sama Kaniya.”20

Ang pagpabilin diha sa gugma sa Dios niini nga kahimtang nagpasabut sa hingpit nga pagtugyan ngadto sa Iyang kabubut-on. Nagpasabut kini nga dawaton ang Iyang pagkorihir kon gikinahanglan, “kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang ginahigugma.”21 Nagpasabut kini sa paghigugma ug pagserbisyo sa usag usa sama sa paghigugma ug pagserbisyo ni Jesus kanato.22 Nagpasabut kini sa pagkat-on “sa pagsunod sa balaod sa celestial nga gingharian” aron kita “makalahutay sa celestial nga himaya.”23 Alang Kaniya aron makab-ot ang posible natong makab-ot, mihangyo ang atong Langitnong Amahan kanato sa pagtugyan “ngadto sa mga pagdani sa Balaang Espiritu, ug isalikway ang kinaiyanhong pagkatawo ug [mamahimo] nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo, ug [mamahimong] sama sa usa ka bata, manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma, andam nga motugyan sa tanang butang nga nakita sa Ginoo nga angay ipahamtang nganha kaniya, sama sa pagtugyan sa usa ka bata ngadto sa iyang amahan.”24

Si Elder Dallin H. Oaks nakabantay nga: “Ang Katapusang Paghukom dili lamang usa ka pagtimbang-timbang sa gidaghanon sa maayo ug dautan—nga atong nahimo. Usa kini ka pagdawat sa katapusang sangputanan sa atong mga buhat ug hunahuna—kon unsa ang atong nakab-ot.25

Ang istorya bahin ni Helen Keller susama sa pasumbingay nga nagsugyot kon giunsa sa balaang gugma sa pag-usab sa andam nga kalag. Si Helen natawo sa estado sa Alabama Estados Unidos niadtong 1880. Sa edad pa lang nga 19 ka bulan nag-antus siya og wala ma-diagnose nga sakit nga naghimo kaniyang bungol ug buta. Labihan ang iyang kaintelehente ug nasagmuyo dihang gisulayan niya sa pagsabut ug paghatag og kahulugan ang iyang palibut. Dihang nabatyagan ni Helen nga molihok ang mga ngabil sa iyang pamilya ug mogamit sila sa ilang ba-ba aron mosulti kay sa mosinyas sama sa iyang gihimo, “hilabihan ang iyang kasagmuyo [tungod kay] dili siya makaapil sa ilang pag-istoryahanay.”26 Sa nag-edad na si Helen og unom, ang panginahanglan ni Helen nga makasulti ug ang iyang kasagmuyo misamot nga siya hinoon “ maglagot na kada adlaw, usahay kada oras.”27

Nagsuhol ang mga ginikanan ni Helen og usa ka teacher alang sa ilang anak, usa ka babaye nga ginganlan og Anne Sullivan. Sama sa Manluluwas nga makasabut sa atong mga kahuyang,28 si Anne nanglimbasug sa kaugalingon niyang kakulangan ug kalisdanan ug nakasabut sa mga kahuyang ni Helen. Sa edad nga lima, si Anne nasakit nga naghatag og kahapdos sa iyang mata ug hapit siya mabuta. Dihang otso anyos na si Anne, namatay ang iyang mama; siya ug ang iyang manghud si Jimmie gibiyaan sa iyang papa” ug gipadala sila ngadto sa “balay ampunan” diin ang kahimtang labihan kalooy nga namatay si Jimmie paglabay lang sa tulo ka bulan. Pinaagi sa kaugalingon niyang paninguha, nakaeskwela si Anne sa Perkins School for the Blind ug sa may problema sa panan-aw, diin malampuson kaayo siya. Usa ka operasyon mipalambo sa iyang panan-aw ug makabasa na siya ug makasulat. Dihang ang papa ni Helen Keller mikontak sa Perkins School nangita og tawo nga mahimong teacher sa iyang anak, si Anne ang napili.29

Dili kadto sayon nga kasinatian sa pagsugod. Si Helen “manghapak, mangusi, ug gipatiran ang iyang teacher ug natangtangan og usa ka ngipon. [Si Anne] sa katapusan nakakotrolar ra pinaagi sa pagbalhin ni [Helen] ngadto sa gamayng cottage nga ila sa mga Kellers. Pinaagi sa pailub ug paglahutay, sa katapusan iya rang nakuha ang pagsalig ug kasingkasing sa bata.”30 Sa samang paagi, kon kita makat-on sa pagsalig kay sa pagbatok sa atong balaang Magtutudlo, Siya makalihok sa pagdan-ag ug pagbayaw kanato ngadto sa bag-ong reyalidad.31

Aron makat-unan ni Helen ang mga pulong, isulat ni Anne ang ngalan sa pamilyar nga mga butang ngadto sa palad ni Helen gamit ang iyang tudlo. “Nalingaw si [Helen] niining ‘dula sa kamot’, apan wala siya makasabut hangtud miabut ang gibantog nga panahon nga gisulat ni Anne ang ‘t-u-b-i-g’ samtang mipaagas og tubig sa kamot ni [Helen]. [Si Helen] sa wala madugay misulat:

“‘Sa kalit akong gibati ang pagkahibalo og butang nga ingon og nakalimtan na nako … ug gumikan niini ang misteryo sa lingwahe napadayag diri kanako. Nasayud na ko nga ang “t-u-b-i-g” diay mao ang talagsaong bugnawng butang nga nag-agas sa akong kamot. Kadtong buhi nga pulong mipahigmata sa akong kalag, mihatag og kahayag, paglaum, kalipay, naghimong gawasnon! … Ang tanan dunay pangalan, ug ang matag ngalan nagbunga og bag-ong hunahuna. Dihang namalik mi sa balay[,] ang matag butang … nga akong mahikapan ingon og aduna nay kinabuhi.’”32

Helen Keller

Dihang si Helen Keller nahingkod na, nailhan siya sa iyang gugma sa pinulongan, sa iyang kahanas isip tigsulat, ug sa iyang kahanas isip mamumulong sa publiko.

Sa salida nga naghulagway sa kinabuhi ni Helen Keller, ang iyang mga ginikanan gihulagway nga nalipay sa nahimo ni Anne Sullivan dihang iya nga napakalma ang bangis nilang anak, nga si Helen buotan nang maglingkod sa pagpangaon, normal na nga mokaon, ug mohipos sa iyang trapo human sa pagpangaon. Apan nasayud si Anne nga si Helen makahimo pa og mas daghan, nga daghan pa siya’g ikatampo nga makahuluganon.33 Kita usab, ingon og kontento na sa unsay atong nahimo sa atong kinabuhi ug nga kita ingon na lamang niini, samtang ang atong balaang Magtutudlo makasabut sa mahimayaong potensyal nga nakita lamang nato “sa hanap nga panagway.”34 Tanan kita makasinati sa labihang kalipay bahin sa balaang potensyal nga nagkaklaro diha kanato susama sa gibati ni Hellen Keller dihang ang mga pulong nahimong may kinabuhi, naghatag og kahayag sa iyang kalag ug naghimo niining gawasnon. Tanan kita makahigugma ug makaserbisyo sa Dios ug matugahan og gahum sa pagpanalangin sa atong isigkatawo. “Apan ingon sa nahisulat: Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya.”35

Hunahunaon nato ang kantidad sa bililhong gugma sa Dios. Gipadayag ni Jesus nga ang pag-ula sa atong mga sala ug pagtubos kanato gikan sa kamatayon, sa pisikal ug sa espiritwal, Iyang pag-antus, naghimo Kaniya “gani ang Dios, ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa panit, ug sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu—ug buot nga Ako unta dili moinom sa mapait nga kopa, ug mobiya.”36 Ang Iyang pag-antus sa Getsemani ug dayon sa krus mas labaw kay sa maantus sa tawo.37 Bisan pa, tungod sa Iyang gugma sa Iyang Amahan ug kanato, Siya milahutay ug, isip sangputanan, makatanyag Siya kanato sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon.

Olive Press

Simbolikanhon kaayo nga ang “dugo [migawas] gikan sa matag lungag sa panit”38 samtang nag-antus si Jesus sa Getsemani, sa dapit sa pugaanan sa oliba. Aron makahimo og lana niadtong panahon sa Manluluwas, ang mga oliba unahon og dugmok nga paligiran kini og dakong bato. Ang mga “kupog” ibutang sa humok, dili kaayo hugot nga pagkalala nga mga basket nga ipatong-patong. Ang gibug-aton niini maoy makapagula sa una ug pinakanindot nga lana. Dayon dugangan ang pagpuga pinaagi sa pagbutang og dakong tuod o kahoy sa ibabaw sa gipatong-patong nga mga basket, aron makapagula og daghan pa nga lana. Sa katapusan, aron makuha ang pinakatapusang mga tulu, ang tuod pabug-atan pa gyud og mga bato sa isig ka tumoy aron mahimo ang kinabug-atang dat-og.39 Ug oo, ang lana sama og dugo sa unang pag-agas niini.

Olive Press

Naghunahuna ko sa giistorya ni Mateo bahin sa Manluluwas dihang misulod Siya sa Getsemani nianang mapait nga kagabhion—nga Siya “nagsugod sa pagkasubo ug nabug-atan kaayo. …

“Ug sa nakalakaw siya sa unahan ug diyutay, siya mihapa ug nag-ampo nga nag-ingon, “Amahan ko, kon mahimo man, isaylo lang kanako kining kopa; ngani, dili sumala sa akong pagbuot kondili sa imo.”40

Dayon, sa akong paghunahuna nga ang kapait nag-anam og kagrabe, nangaliyupo Siya og kahupayan sa ikaduhang higayon ug, sa katapusan, tingali sa kinagrabihan sa Iyang pag-antus, sa ikatulong higayon. iyang nalahutay ang pag-antus hangtud ang kaangayan nahatagan og katagbawan ngadto sa katapusang patak.41 Kini Iyang gihimo sa pagtubos kanimo ug kanako.

Ang balaang gugma bililhon kaayo nga gasa! Napuno niana nga gugma, nangutana si Jesus, “Dili ba kamo mobalik ngari kanako, ug maghinulsol sa inyong mga sala, ug makabig, nga aron unta Ako moayo kaninyo?”42 Uban sa kalumo Siya mipaniguro, “Tan-awa, ang akong bukton sa kalooy gitunol nganha kaninyo, ug kinsa kadto nga moduol Ako modawat kaniya; ug bulahan kadto kinsa moduol ngari kanako.”43

Dili ba ninyo higugmaon Siya nga unang nahigugma kaninyo?44 Dayon motuman sa Iyang mga sugo.45 Dili ba ninyo higalaon Siya nga mitugyan sa Iyang kinabuhi para sa Iyang mga higala?46 Dayon motuman sa Iyang mga sugo.47 Dili ba kamo magpabilin diha sa Iyang gugma ug modawat sa tanan nga mabination Niyang gitanyag kaninyo? Dayon motuman sa Iyang mga sugo.48 Akong pag-ampo nga kita mobati ug hingpit nga magpabilin diha sa Iyang gugma, sa pangalan ni Jesukristo, amen.