2010–2019
Igo Ba Ang Akong Kamaayo? Makasulod Ba Ko Didto?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Igo Ba Ang Akong Kamaayo? Makasulod Ba Ko Didto?

Kon kamo tinud-anay nga maningkamot ug dili mangatarungan o mosukol—kanunay nga maghinulsol ug mangamuyo alang sa grasya—positibo nga mahimo kamong “igo ang kamaayo.”

Minahal nga mga kaigsoonan, pagkadakong panalangin nga magkapundok kita aron matudloan sa mga sulugoon sa Ginoo. Dili ba talagsaon ang kadaghan sa mga paagi nga gigiyahan ug gipanalanginan kita sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan? Gusto gayud Niya nga makabalik kita ngadto Kaniya.

Pinaagi sa sunod-sunod nga malumong mga kalooy isip batan-ong doktor nga bag-ong nahuman sa medical school, gidawat ko para sa pediatric residency training sa usa ka kusganon, agresibong programa. Sa dihang akong nahimamat ang ubang mga intern, gibati nako nga daw ako ang pinakadili kamao ug pinakadili andam sa tanan. Gihunahuna nako nga dili gyud ko angayan nga maapil diha sa grupo.

Sa sayong bahin sa among ikatulong bulan, naglingkod ko sa nurse’s station sa ospital sa lawom nang gabii, usahay mohilak sa akong kaugalingon ug makatulog samtang naningkamot ko sa pagsulat sa mga admission order alang sa gamay nga batang lalaki nga dunay pulmonya. Wala pa ko sukad mobati og sama ka dismayado sa akong kinabuhi. Wala koy ideya unsaon pagtambal sa pulmonya sa usa ka 10 anyos. Misugod ko sa paghunahuna kon unsay akong gibuhat didto.

Nianang higayuna, usa sa mga senior resident mibutang sa iyang kamot sa akong abaga. Nangumusta siya nako, ug akong gipagawas ang akong mga kasagmuyo ug mga kahadlok. Ang iyang tubag nakapausab sa akong kinabuhi. Gisultihan ko niya kon unsa siya ka mapagarbuhon ug ang ubang mga senior resident kanako ug sa ilang pagbati nga mamahimo ko nga maayong doktor. Sa ato pa, misalig siya nako sa panahon nga ako wala gani mosalig sa akong kaugalingon.

Sama sa akong kaugalingong kasinatian, ang atong mga miyembro kanunayng mangutana, “Igo ba ang akong kamaayo isip tawo?” o “Makasulod ba gyud ko sa celestial nga gingharian?” Siyempre, walay matawag nga “igo ang kamaayo.” Walay usa nato nga mahimong “makakuha” o “angayan” sa atong kaluwasan, apan normal lang nga maghunahuna kita kon madawat ba kita sa Ginoo, nga maoy akong pagsabut niini nga mga pangutana.

Usahay kon mosimba kita, madismaya kita bisan sa sinsero nga mga pagdapit sa pagpalambo sa atong kaugalingon. Maghunahuna kita sa hilum, “Dili ko makahimo niining tanan” o “Dili gayud ako mamahimong sama ka maayo niining mga tawhana.” Tingali mobati kita og sama sa akong gibati sa ospital nianang gabhiona.

Palihug, minahal nga mga kaigsoonan, hunungon nato ang pagtandi sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Gipaantus nato ang atong kaugalingon pinaagi sa walay pulos nga pakigkompetensya ug pagtandi. Sayop natong gihukman ang bili sa atong kaugalingon pinaagi sa mga butang nga atong gibuhat o wala buhata ug pinaagi sa mga opinyon sa uban. Kon kinahanglan kitang motandi, atong itandi kon unsa kita kaniadto ngadto sa unsa kita karon—ug gani kon unsay gusto natong mamahimo sa umaabut. Ang bugtong opinyon nga importante kanato mao ang unsay hunahuna sa atong Langitnong Amahan kanato. Palihug pangutan-a Siya sa kinasingkasing kon unsay Iyang hunahuna bahin ninyo. Mohigugma ug mokorihir Siya apan dili mopawala sa atong kadasig; buhat kana ni Satanas.

Akong himoong direkta ug klaro. Ang mga tubag sa mga pangutana nga “Igo ba ang akong kamaayo?” ug “Makasulod ba ko didto?” mao ang “Oo! Mahimong igo ang inyong kamaayo” ug “Oo, makasulod mo didto basta padayon kamong maghinulsol ug dili mangatarungan o mosukol.” Ang Dios sa langit dili usa ka walay pagbati nga referee nga mangita og rason nga mapagawas kita sa dula. Siya ang atong hingpit nga mahigugmaong Amahan, nga nangandoy labaw sa tanan nga ang tanan Niyang mga anak makauli ug makapuyo uban Kaniya isip mga pamilya sa kahangturan. Tinud-anay Siyang mihatag sa Iyang Bugtong Anak aron dili kita malaglag apan makabaton og kinabuhing walay katapusan!1 Palihug tuo, ug palihug pagkuha og paglaum ug kahupayan gikan niining mahangturong kamatuoran. Gusto sa atong Langitnong Amahan nga makasulod kita didto! Kana ang Iyang buhat ug ang Iyang himaya.2

Ganahan ko sa paagi nga si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo niini nga baruganan. Nakadungog ko niya nga miingon sa pipila ka okasyon, “Mga kaigsoonan, ang gipaabut lang sa Ginoo kanato mao ang pagpaningkamot, apan kinahanglang tinud-anay kamo nga maningkamot!”3

Ang “tinud-anay nga maningkamot” nagpasabut sa pagbuhat kutob sa atong mahimo, mahibalo kon asa kita kinahanglang molambo, ug dayon maningkamot pag-usab. Pinaagi sa balik-balik nga paghimo niini, mas magkaduol kita sa Ginoo; mas mabati nato ang Iyang Espiritu,4 ug mas makadawat kita sa Iyang grasya, o tabang.5

Usahay maghunahuna ko nga wala kita makaamgo kon unsa ka gusto sa Ginoo nga motabang kanato. Ganahan ko sa mga pulong ni Elder David A. Bednar, kinsa miingon:

“Kadaghanan nato klaro nga nakasabut nga alang sa mga makasasala ang Pag-ula. Dili kaayo ko sigurado, hinoon, nga kita nahibalo ug nakasabut nga alang usab diay sa mga santos ang Pag-ula. …

“… Ang Pag-ula naghatag og tabang kanato sa pagbuntog ug paglikay sa dautan ug sa pagbuhat ug pagkahimong maayo. …

“‘… Pinaagi … sa grasya sa Ginoo nga ang mga indibidwal … makadawat og kalig-on ug tabang sa paghimo og maayong mga buhat nga dili nila [mabuhat]. … Kini nga grasya mao ang makaabag nga gahum …’ [Bible Dictionary, “Grace”; emphasis gidugang] … o langitnong tabang nga gikinahanglan kaayo sa matag usa kanato aron mahimong sarang sa celestial nga gingharian.”6

Ang bugtong lang natong buhaton aron makadawat niining langitnong tabang mao ang pagpangayo niini ug dayon sa pagbuhat sumala sa matarung nga mga pag-aghat nga atong madawat.

Ang dakong balita mao nga kon kita matinud-anong naghinulsol, ang nangagi natong mga sala dili makapugong kanato nga mahimaya. Si Moroni nagsulti kanato bahin sa mga malapason sa iyang panahon: “Apan ingon sa kanunay nga sila maghinulsol ug mangayo og kapasayloan, uban sa tinuod nga katuyoan, sila pasayloon.”7

Ug ang Ginoo Mismo miingon kabahin sa makasasala:

“Kon siya mokumpisal sa iyang mga sala sa atubangan kanimo ug kanako, ug maghinulsol diha sa katim-os sa iyang kasingkasing, kaniya ikaw mopasaylo, ug Ako mopasaylo usab.

“Oo, ug ingon sa kanunay nga ang akong mga katawhan maghinulsol Ako mopasaylo kanila sa ilang mga kalapasan batok kanako.”8

Kon sinsero kitang maghinulsol, ang Dios mopasaylo gayud kanato, bisan kon kita balik-balik nga nakabuhat sa sama nga sala. Sama sa giingon ni Elder Jeffrey R. Holland: “Bisan pila pa ka mga oportunidad nga wala ninyo mapahimusli, mga sayop nga inyong nahimo … , mopamatuod ko nga wala pa kamo malayo sa balaanong gugma. Imposible nga ang mahangturong kahayag sa Pag-ula ni Kristo dili moabut kaninyo.”9

Wala kini magpasabut sa bisan unsang paagi nga OK ra ang sala. Ang sala kanunay nga adunay mga sangputanan. Ang sala kanunay nga makadaut ug makapasakit sa makasasala ug niadtong naapektuhan sa iyang mga sala. Ug ang tinud-anay nga paghinulsol dili gayud sayon.10 Dugang pa, palihug sabta nga bisan kon kuhaon sa Dios ang kahasol sa konsensya ug mantsa sa atong mga sala kon kita sinserong maghinulsol, mahimong dili dayon Niya kuhaon ang tanang sangputanan sa atong mga sala. Usahay magpabilin kini kanato sa tibuok natong kinabuhi. Ug ang labing grabe nga matang sa sala mao ang giplano nga sala, diin ang tawo moingon, “Magpakasala ko karon ug maghinulsol unya.” Nagtuo ko nga kini usa ka seryusong pagbiay-biay sa sakripisyo ug mga pag-antus ni Jesukristo.

Ang Ginoo Mismo mideklarar, “Kay Ako ang Ginoo dili makatan-aw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot.”11

Ug si Alma miproklamar, “Tan-awa, ako moingon nganha kanimo, ang pagkadautan dili mahitabo nga mahimo nga kalipay.”12

Usa sa mga rason nga tinuod gayud ang pamahayag ni Alma mao nga pinaagi sa balik-balik nga pagpakasala, gipalayo nato ang atong kaugalingon sa Espiritu, mawad-an sa kadasig, ug dayon mohunong sa paghinulsol. Apan akong balikon, tungod sa Pag-ula sa Manluluwas, makahimo kita sa paghinulsol ug hingpit nga mapasaylo, sa higayon nga sinsero ang atong paghinulsol.

Ang dili nato buhaton mao ang pagpangatarungan imbis nga maghinulsol. Dili magsilbi nga ipangatarungan ang atong kaugalingon sa atong pagpakasala pinaagi sa pagsulti, “Nasayud ang Dios nga lisud kaayo kini alang kanako, busa Iya kong dawaton kon unsa ko karon.” Ang “tinud-anay nga maningkamot” nagpasabut nga padayong maningkamot samtang hingpit natong maabut ang sumbanan sa Ginoo, nga klarong gipasabut diha sa mga pangutana nga ipangutana kanato aron makakuha og temple recommend.

Ang laing butang nga siguradong mopugong kanato gikan sa langit ug mopahimulag kanato gikan sa tabang nga atong gikinahanglan karon mao ang pagsukol. Gikan sa basahon ni Moises, atong makat-unan nga si Satanas gisalikway gikan sa langit tungod sa pagsukol.13 Misukol kita sa matag higayon nga moingon kita diha sa atong kasingkasing, “Wala ko magkinahanglan sa Dios, ug dili kinahanglang maghinulsol ko.”

Isip usa ka pediatrician sa intensive care, nasayud ko nga kon ang tawo sayop nga mobalibad sa makaluwas sa kinabuhi nga pagtambal, mahimong mosangpot kini sa pisikal nga kamatayon. Sa samang paagi, kon mosukol kita batok sa Dios, atong gisalikway ang atong bugtong tabang ug paglaum, kinsa mao si Jesukristo, nga moresulta ngadto sa espiritwal nga kamatayon. Walay usa kanato nga makahimo niini sa atong kaugalingong gahum. Walay usa nato nga mahimong “igo ang kamaayo,” gawas kon pinaagi sa maayong mga buhat ug kalooy ni Jesukristo,14 apan tungod kay ang Dios nagtahud sa atong kabubut-on, dili usab kita maluwas kon wala ang atong paningkamot. Mao kana ang paagi sa pagbalanse tali sa grasya ug mga buhat. Makabaton kita og paglaum diha kang Kristo tungod kay gusto Niya nga motabang ug mousab kanato. Sa pagkatinuod, Siya nagtabang na kaninyo. Hunong lang kadali ug pamalandong ug ilha ang Iyang tabang sa inyong kinabuhi.

Mosaksi ko kaninyo nga kon kamo tinud-anay nga maningkamot ug dili mangatarungan o mosukol—kanunay nga maghinulsol ug mangamuyo alang sa grasya, o sa tabang ni Kristo—positibo nga mahimo kamong “igo nga kamaayo,” buot ipasabut, madawat sa atubangan sa Ginoo; makasulod kamo sa celestial nga gingharian, nga mahimong hingpit diha kang Kristo; ug inyong madawat ang mga panalangin ug himaya ug hingpit nga kalipay nga gitinguha sa Dios alang sa matag usa sa Iyang bililhong mga anak—lakip na gayud kaninyo ug kanako. Mopamatuod ko nga ang Dios buhi ug gusto Niya nga makabalik kita ngadto Kaniya. Mopamatuod ko nga si Jesus buhi. Sa balaang pangalan ni Jesukristo, amen.