2010–2019
Pagserbisyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagserbisyo

Ang matag miyembro gikinahanglan, ug ang matag miyembro nagkinahanglan og oportunidad sa pagserbisyo.

Sa bata pa ko nalingaw kong nagtrabaho uban sa akong Tiyo Lyman ug Tiya Dorothy sa ilang umahan. Si Tiyo Lyman kasagaran maoy mangulo sa among mga proyekto, ug si Tiya Dorothy maoy moabag ug modrayb sa karaan nga Dodge nga trak. Nahinumdom ko sa pagbati sa kahinam sa dihang kami nalubong sa lapuk o naninguha sa pagtungas sa taas nga bungtod: si Tiyo Lyman misinggit, “Gamita ang compound gear, Dorothy!” Diha ko misugod sa pag-ampo. Sa ingon, uban sa tabang sa Ginoo ug human sa pagsige og sulay og kambyu, nakambyu ra ni Tiya Dorothy ang trak ngadto sa compound gear. Sa dihang misulod na ang kabyu ug nagtuyok na ang ligid, miabante ang trak ug mipadayon ang among trabaho.

Ang “paggamit sa compound gear” nagpasabut sa pagbalhin ngadto sa usa ka espesyal nga kambyada diin adunay gihan-ay nga nagkalain-laing mga gear aron mas kusgan.1 Ang compound gear, uban sa four-wheel drive, magtugot kanimo sa pagkambyu ngadto sa ubos nga gear, momugna og dugang kusog, ug dayon modagan.

Mga compound gear

Gusto kong maghunahuna nga ang matag usa kanato kabahin sa usa ka compound gear samtang magserbisyo kita sa Simbahan—sa mga ward ug branch, sa mga korum ug auxiliary. Sama sa gihiusa nga mga gear nga makahatag og dugang kusog diha sa compound gear, duna kitay dugang gahum kon magkahiusa. Kon magkahiusa kita sa pagpangalagad sa usag usa, makahimo kita og mas daghan kay sa kon kita-kita ra. Makapadasig kini nga magbuhat ug maghiusa samtang mangalagad ug motabang kita sa buhat sa Ginoo.

Ang Pagserbisyo Usa ka Panalangin

Ang kahigayunan sa pagserbisyo mao ang usa sa dakong mga panalangin sa pagkamiyembro sa Simbahan.2 Ang Ginoo miingon, “Kon kamo nahigugma kanako kamo mag-alagad kanako,”3 ug moalagad Kaniya pinaagi sa pag-alagad sa uban.4

Sa atong pagserbisyo, mas duol kita sa Dios.5 Makaila kita Kaniya sa mga paagi nga dili unta nato mahibaloan. Ang atong pagtuo Kaniya molambo. Ang atong mga problema mabutang sa hustong panan-aw. Ang kinabuhi mas matagbawon. Ang atong gugma alang sa uban molambo, ingon man ang atong tinguha sa pagserbisyo. Pinaagi niini nga balaan nga proseso, mas mahisama kita sa Dios, ug mas andam kita nga mobalik Kaniya.6

Ingon sa gitudlo ni Presidente Marion G. Romney: “Ang pagserbisyo dili usa ka butang nga atong antuson dinhi sa yuta aron kita makaangkon sa katungod nga mopuyo sa celestial nga gingharian. Ang pagserbisyo mao gayud ang kinaiya diin ang nahimayang kinabuhi didto sa celestial nga gingharian gihimo.”7

Ang Pagserbisyo Mahimong Mahagiton

Ang pagserbisyo sa Simbahan, bisan pa man, mahimong mahagiton kon pabuhaton kita og butang nga makahadlok nato, kon kapuyon kita sa pagserbisyo, o kon tawgon kita sa pagbuhat sa dili kaayo nato ganahan.

Bag-ohay lang nakadawat ko og bag-ong assignment. Nagserbisyo ko sa Africa Southeast Area. Makapahinam ang pagserbisyo diha sa dapit nga ang Simbahan bag-o ug giistablisar pa, ug nahigugma kami sa mga Santos. Dayon gitawag ko sa pagbalik ngadto sa headquarters sa Simbahan, ug sa tinuod lang, wala kaayo ko ganahi. Ang kausaban sa assignment mobutang kanako sa bag-ong mga kahimtang nga dili ko pamilyar.

Usa ka gabii human namalandong sa umaabut nga kausaban, nagdamgo ko sa akong lolo sa tuhod nga si Joseph Skeen. Nahibaloan nako gikan sa iyang journal nga sa dihang namalhin sila sa iyang asawa, si Maria, sa Nauvoo, gusto siyang moserbisyo, mao nga nangita siya ni Propeta Joseph Smith kon unsay iyang matabang. Ang Propeta mipadala kaniya sa pagtrabaho sa prairie ug misulti kaniya sa pagbuhat sa labing maayo niyang mahimo, mao nga iyang gibuhat. Siya mitrabaho sa umahan sa mga Smith.8

Namalandong ko sa pribilehiyo nga anaa kang Joseph Skeen sa pagdawat sa iyang assignment nga ingon niana. Nakaamgo ko dayon nga duna koy samang pribilihiyo, ingon nga kitang tanan aduna. Ang tanang calling sa Simbahan gikan sa Dios—pinaagi sa Iyang pinili nga mga sulugoon.9

Mibati ko og dayag nga espirituhanon nga pagpamatuod nga ang akong bag-ong assignment dinasig. Importante gayud nga mohimo kita niana nga koneksyon—nga ang atong mga calling sa literal gikan sa Dios pinaagi sa mga lider sa priesthood. Human niini nga kasinatian, nausab ang akong kinaiya, ug napuno ko sa lawom nga tinguha nga moserbisyo. Mapasalamaton ko sa panalangin sa paghinulsol ug sa akong nausab nga kinaiya. Ganahan ko sa akong bag-ong assignment.

Bisan og maghunahuna ta nga ang atong calling sa Simbahan ideya lang sa atong priesthood lider o naabut kini kanato tungod kay walay laing modawat, mapanalanginan kita sa atong pagserbisyo. Apan kon moila kita sa impluwensya sa Dios sa atong calling ug moserbisyo sa tibuok natong kasingkasing, dugang nga gahum moabut sa atong pagserbisyo, ug mahimo kitang tinuod nga mga sulugoon ni Jesukristo.

Ang Pagserbisyo Nagkinahanglan og Pagtuo

Ang pagtuman sa mga calling nagkinahanglan og pagtuo. Wala madugay human sa pagsugod og trabaho ni Joseph sa umahan, siya ug si Maria grabe nga nasakit. Wala silay kwarta ug nagpuyo taliwala sa mga estranghero. Lisud kaayo kadto nga panahon alang kanila. Sa iyang journal, misulat si Joseph, “Mipadayon kami [ug] mipabilin nga matinud-anon sa Simbahan bisan sa kagamay sa among pagtuo, bisan og ang yawa misulay sa pagguba kanamo ug pagpabalik kanamo.”10

Ako, uban sa gatusan sa ubang kaliwatan, walay katapusan nga mapasalamaton nga si Joseph ug Maria wala mobalik. Ang mga panalangin moabut samtang kita mopadayon sa atong mga calling ug mga responsibilidad ug molahutay gamit ang atong hugot nga pagtuo.

Nakaila ko og usa ka talagsaon nga magtutudlo sa Doktrina sa Ebanghelyo kinsa nagdasig sa mga miyembro sa klase samtang nagtudlo siya, apan dili kanunay ingon niana kaniadto. Human mipasakop sa Simbahan, nakadawat siya og calling sa pagtudlo sa Primary. Mibati siya nga walay kahanas sa pagtudlo, apan tungod kay nasayud siya sa kaimportante sa pagserbisyo, iyang gidawat. Grabe ang iyang kahadlok, ug mihunong siya sa pagtambong aron dili siya makatudlo. Maayo nalang, ang iyang home teacher nakabantay nga wala na siya motambong, mibisita kaniya, ug midapit kaniya sa pagbalik. Gitabangan siya sa bishop ug sa mga sakop sa ward. Sa katapusan, uban sa paglambo sa pagtuo, misugod siya sa pagtudlo sa mga bata. Samtang iyang gibuhat ang mga baruganan nga gitudlo karon sa Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas, gipanalanginan sa Ginoo ang iyang mga paningkamot, ug nahimo siyang hanas nga magtutudlo.11

Ang kinaiyanhon nga tawo nga anaa kanatong tanan may kahilig sa pagtugot kanato nga molikay sa pagserbisyo sa mga rason nga sama sa “Dili ko andam moserbisyo; daghan pa ko og angayng kat-unan,” “Gikapoy ko ug kinahanglan mopahuway,” “Tigulang na ko—sila na pod,” o “Busy kaayo ko.”

Mga kaigsoonan, ang pagdawat ug pagtuman og calling usa ka buhat sa pagtuo. Makasalig kita sa gisige og tudlo sa atong propeta, si Presidente Thomas S. Monson: “Kinsa ang gitawag sa Ginoo, ang Ginoo mopasarang” ug “Kon kita gisugo sa Ginoo, tabangan ta sa Ginoo.”12 Bisan kon kita nabug-atan o dili interesado, nahadlok kaayo o gilaay, ang Ginoo gusto kanato nga mokambyu ngadto sa ubos nga gear, momugna og dugang kusog, ug dayon moserbisyo.

Wala ko kakita og indikasyon nga si Presidente Monson ug ang iyang mga kaubanan sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha busy kaayo o gikapoy kaayo. Sila naglarawan sa madasigon nga paagi sa gahum nga moabut sa atong kinabuhi samtang mopakita kita og pagtuo, modawat og mga assignment, ug motuman niini uban sa pasalig ug dedikasyon. Sila “nagkugi ug nagdasig”13 daghang katuigan na ang milabay, ug padayon gihapon silang nagkugi, padulong sa unahan, padulong sa itaas.

Oo, nagserbisyo sila sa importante nga mga calling, apan ang matag calling o assignment importante. Si Presidente Gordon B. Hinckley, kanhi propeta ug Presidente sa Simbahan, miingon: “Kitang tanan anaa niining dakong paningkamot. … Ang inyong obligasyon sama ka seryoso diha sa inyong responsibilidad nga dapit maingon man nga ang akong obligasyon importante diha sa akong responsibilidad nga dapit. Walay calling sa simbahan nga gamay o may gamay ra nga sangputanan.”14 Ang matag calling importante.15

Moserbisyo Kita

Mobarug kita sa atong pagtuo, “magkugi [kita] ug magdasig,” ug buhaton kini nga “trabaho og tarung.”16 Atong “ibutang sa compound gear,” uban sa matinud-anong Tiya Dorothy. Isip mga kaigsoonan, moserbisyo kita.

Kon gusto kamo nga malipay ang inyong bishop o branch president, pangutan-a siya “Unsay akong matabang?” “Asa ko paserbisyuhon sa Ginoo?” Samtang mag-ampo siya ug magkonsiderar sa inyong mga responsibilidad sa personal, pamilya, ug pangempleyo, madasig siya sa paghatag og angay nga calling. Sa pag-set apart kaninyo, makadawat kamo og panalangin sa priesthood aron tabangan kamo nga molampus. Ikaw mapanalanginan gayud! Ang matag miyembro gikinahanglan, ug ang matag miyembro nagkinahanglan og oportunidad sa pagserbisyo.17

Si Jesukristo Mao ang Atong Ehemplo

Si Jesukristo, ang atong halangdong Ehemplo, mihatag sa Iyang kinabuhi sa buhat sa Iyang Amahan. Sa Dakong Konseho sa wala pa kini nga kalibutan naorganisar, si Jesus, gipili ug gidihugan sukad pa sa sinugdanan, miboluntaryo, “Ania Ako, ipadala ako.”18 Sa pagbuhat niini, Siya sa literal nahimong sulugoon kanatong tanan. Pinaagi ni Jesukristo ug sa gahum nga atong nadawat pinaagi sa Iyang Pag-ula, makaserbisyo usab kita. Motabang Siya kanato.19

Akong ipadangat ang akong kinasingkasing nga gugma kaninyo kinsa dili karon makaserbisyo sa Simbahan sa tradisyonal nga paagi tungod sa personal nga mga kahimtang apan nagpuyo sa diwa sa pagserbisyo. Nag-ampo ko nga kamo mapanalanginan sa inyong paningkamot. Akong ipadayag usab ang pasalamat niadtong nagpalambo sa ilang mga calling matag semana, ingon man usab niadtong modawat og mga tawag sa pagserbisyo. Tanang kontribusyon ug sakripisyo bililhon, ilabi na ngadto Kaniya kinsa atong giserbisyohan. Ang tanang nagserbisyo magdawat sa grasya sa Dios.20

Bisan unsa pa ang atong edad o kahimtang, himoa ang serbisyo nga maoy atong “motto.”21 Pagserbisyo diha sa inyong calling. Pagserbisyo og misyon. Pagserbisyo sa imong inahan. Pagserbisyo og estranghero. Pagserbisyo sa imong silingan. Pagserbisyo lang.

Hinaut panalanginan kitang tanan sa Ginoo sa atong mga paningkamot sa pagserbisyo ug mahimong tinuod nga mga sumusunod ni Jesukristo.22 Ako magpamatuod nga Siya buhi ug nangulo niini nga buhat. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.