2010–2019
Maisug diha sa Pagpamatuod ni Jesus
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Maisug diha sa Pagpamatuod ni Jesus

Dili kita makatugot nga ang atong mga pagpamatuod sa Amahan ug sa Anak mahimong libugon ug komplikahon sa mga babag.

Ang kinabuhi nga dayon mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga gasa sa Dios ug ihatag niadtong “magsunod sa mga sugo sa [Dios] ug molahutay hangtud sa katapusan.”1 Sa laing bahin, ang kinabuhing dayon uban sa atong Langitnong Amahan ihikaw niadtong “kinsa dili mga maisug diha sa pagpamatuod ni Jesus.”2 Adunay gidaghanon ang babag sa atong kaisug nga makapugong nato sa pagkab-ot sa tumong sa kinabuhing dayon.3 Ang mga babag mahimong magkalainlain; tuguti ko sa paghulagway.

Daghang katuigan ang milabay, ang akong amahan nagtukod og usa ka gamay nga payag sa usa ka bahin sa yuta diin siya nagdako. Ang talan-awon sa palibut talagsaon kaayo. Dihang nabungbungan na ang payag, mibisita ko. Nasurprisa ko nga ang bintana direktang nag-atubang sa poste sa kuryente nga duol ra gikan sa balay. Para nako, usa kadto ka babag sa maanindot kaayong talan-awon.

Utility Pole

Miingon ko, “Pa, nganong gitugutan nimo sila nga magbutang og poste direktang nag-atubang sa imong panan-aw gikan sa bintana?”

Ang akong amahan, praktikal kaayo ug kalma nga tawo, mitubag siya inubanan sa emosyon, “Quentin, kanang poste maoy kinanindutan nga butang para nako dinhi sa ransohan!” Gihimo dayon niya kini nga sitwasyon: “Kon magtan-aw ko sa poste, makaamgo ko nga, dili sama sa panahon sa nagtubo pa ko dinhi, dili na ko kinahanglang magsag-ob pa og kinontiner nga tubig gikan sa tubod hangtud sa balay para magamit sa pagluto, panghugas sa kamot, o pangkaligo. Dili na ko magsuga og kandila o lamparilya sa gabii aron makabasa. Gusto nakong makita kanang poste sa tungatunga sa bintana.”

Ang akong amahan dunay lahi nga panlantaw sa poste kay sa akoa. Para niya kana nga poste nagrepresentar sa malamboon nga kinabuhi, apan para nako usa kini ka babag sa maanindot kaayong talan-awon. Dakog bili sa akong papa, ang kuryente, suga, ug kalimpyo kaysa maanindot nga talan-awon. Dali ra nakong naamguhan nga samtang ang poste usa ka babag para nako, kini dunay praktikal, makahuluganong simbolo para sa akong amahan.

Ang babag mao ang “usa ka sagabal sa pagtuo o pagsabut” o “usa ka ali sa pag-uswag.”4 Ang mapandol sa espirituhanon nga paagi “mao ang pagpakasala o pagkabadlongon.”5 Ang usa ka babag mahimong bisan unsang butang nga makabalda kanato sa pagkab-ot sa matarung nga mga tumong.

Dili kita makatugot nga ang atong mga pagpamatuod sa Amahan ug sa Anak mahimong libugon ug komplikahon sa mga babag. Dili kita magpadala nianang laang. Ang atong mga pagpamatuod Kanila kinahanglan nga magpabilin nga lunsay ug yano sama sa yano nga depensa sa akong amahan sa poste sa kuryente sa ransohan diin siya nagdako.

Unsa ang pipila ka mga babag nga molibog ug mokomplikar sa atong lunsay ug yano nga pagpamatuod sa Amahan ug Anak ug pugngan kita sa pagkamaisugon nianang pagpamatuod?

Ang Usa ka Babag Mao ang mga Pilosopiya sa Tawo

Misalig kita sa kahibalo sa bisan unsang butang ug mituo nga “ang himaya sa Dios mao ang salabutan.”6 Apan nasayud usab kita nga ang pinili nga paagi sa kaaway mao ang pagpahilayo sa katawhan gikan sa Dios ug mohimo nila nga mapandol pinaagi sa paghatag og gibug-aton sa mga pilosopiya sa tawo kay sa Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an.

Si Apostol Pablo usa ka sigurado nga saksi ni Jesukristo tungod sa milagruso ug makapausab sa kinabuhi nga kasinatian sa Manluluwas.7 Ang lahi nga kaagi ni Pablo miandam kaniya sa paghulagway sa katawhan sa daghang kultura. Nagustohan niya ang “yanong kapranka” sa Mga Taga-Tesalonica ug ang “malumo nga pagbati” sa Mga Taga-Filipos.8 Iyang nasuta nga mas lisud ang paghulagway ngadto sa maalam ug makalibutanon nga mga Greek. Sa Mar’s Hill sa Athen, misulay siya sa pilosopikanhon nga paagi ug gisalikway. Sa Mga Taga-Corinto, determinado siya nga itudlo sa kayano “ang doktrina ni Kristo nga gilansang.”9 Sa paggamit sa kaugalingong mga pulong ni Apostol Pablo:

“Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong, kondili pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum:

“Aron ang inyong pagtuo magasukad dili diha sa kaalam sa mga tawo kondili diha sa gahum sa Dios.”10

Pipila sa labing maanindot nga istorya sa kasulatan bahin sa Manluluwas ug sa Iyang misyon nahatag diha sa 1 Mga Taga-Corinto. Usa ka kapitulo—15—nakadawat og tibuok kalibutan nga pagtagad pinaagi sa mga pasundayag ni George Frideric Handel sa Messiah.11 Gilangkuban kini sa tulukibon nga doktrina mahitungod sa Manluluwas. Sa ikatulo nga bahin sa Miseyas, misunod dayon ang “Hallelujah Chorus,” kadaghanan sa mga kasulatan nga gigamit gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 15. Sa pipila niining mga bersikulo, nindot kaayong pagkahulagway ni Pablo ang pipila sa nabuhat sa Manluluwas:

“[Tungod] kay karon si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, …ang nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay.

“… Kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabut ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabut ang pagkabanhaw sa mga patay.

“Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mangabuhi. …

“O kamatayon, hain na ang imong ikot? O kamatayon, hain na ang imong pagkamadaugon? …

“Apan salamat sa Dios, [kinsa] mao ang nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesukristo.”12

Nasayud kita nga nahitabo ang tipik sa Apostasiya tungod sa pilosopiya sa tawo nga gipatigbabaw kaysa sukaranang doktrina ni Kristo. Imbis ang kayano sa mensahe sa Manluluwas ang gitudlo, daghang yano ug bililhon nga mga kamatuoran ang nausab o nawala. Sa pagkatinuod, ang pagka Kristiyano gidawat sa pipila ka mga pilosopikanhon nga mga tradisyon sa Greek aron ang pagka Kristiyano mas mapareha sa anaa nila karon nga kultura. Ang historian si Will Durant misulat: “Ang pagka Kristiyano wala mowagtang sa paganismo; kini mipahiangay niini. Ang kultura sa Greek, nagkahanaw, apan gibag-o sa mga mipahiangay niini.”13 Sa kasaysayan, ug sa atong panahon karon, pipila sa mga tawo misalikway sa ebanghelyo ni Jesukristo tungod, kay sa ilang panlantaw, kini walay igong intelektwal nga kabatid.

Sa pagsugod sa Pagpahiuli, daghang miangkon nga nagsunod sa mga pagtulun-an sa Manluluwas. Daghang nasud mikonsiderar sa ilang kaugalingon nga Kristiyanong nasud. Apan bisan kaniadto adunay panagna sa usa ka mas lisud nga higayon sa atong panahon.

Si Heber C. Kimball mao ang usa sa orihinal nga sakop sa Napulog Duha ka mga Apostoles niining dispensasyon ug Unang Magtatambag ni Presidente Brigham Young. Mipasidaan siya: “Ang panahon nagsingabut nga … lisud na nga mailhan kon kinsa ang mga Santos kon kinsa ang mga kaaway batok sa katawhan sa Dios. Dayon … ilain ang matarung gikan sa dautan, tungod kay dunay kausaban sa panahon, ug daghan ang madala.” Siya mitapos nga adunay “PAGSULAY nga moabut.”14

Sa atong panahon, ang impluwensya sa pagka Kristiyano sa daghang nasud, lakip sa Estados Unidos, dako kaayo ang pagkunhod. Kon walay relihiyuso nga pagtuo, walay pagbati sa pagkamay-tulubagon sa Dios. Mao nga, lisud ang pag-establisar og universal nga mithi kon unsaon sa pagpakabuhi. Mga pilosopiya nga sa kasagaran nagsumpaki sa usag usa.

Sa walay palad, kini nahitabo usab sa pipila sa mga miyembro sa Simbahan kinsa nahilayo sa nahibaloan nilang matarung ug naimpluwensya sa unsay naa sa ilang palibut—kadaghanan klaro nga dili na matarung.

Agi og pagpadayon sa panagna ni Heber C. Kimball, miingon si Elder Neal A. Maxwell niadtong 1982: “Daghang pag-ayag ang mahitabo tungod sa wala mahinulsuli nga mga butang. Ang pipila moundang imbis molahutay hangtud sa katapusan. Ang pipila malingla sa mga miapostasiya. Ingon man, ang uban masilo, tungod kay adunay mga tukmang babag sa matag dispensasyon!”15

Laing Babag Mao ang Pagdumili sa Pagtan-aw kon Unsa ang Tinuod nga Kahulugan sa Sala

Usa sa lahi ug makapasamok sa atong panahon mao nga daghang tawo ang nalambigit sa masalaypon nga buhat apan magdumili sa pagkonsiderar nga kini sala. Wala silay mga pagbasol o kaandam sa pagdawat sa ilang mga binuhatan nga sayop. Gani ang pipila kinsa nangangkon nga may pagtuo sa Amahan ug sa Anak sayop kaayong nagtuo nga ang usa ka mahigugmaong Amahan sa Langit walay ipahamtang nga mga sangputanan sa binuhatan nga sukwahi sa Iyang mga sugo.

Mao kini ang klaro nga gituohan ni Corianton, ang anak ni Alma nga Batan-on diha sa Basahon ni Mormon. Nalambigit siya sa bug-at nga imoral nga buhat ug gitambagan ni Alma. Napanalangin kita nga ang talagsaong propetang si Alma, kinsa personal nga nakasinati “sa kinangitngitan nga bahin sa kahiladman [ug] sa kahibulongan nga kahayag,”16 mirekord sa mga instruksyon nga iyang gihatag. Sa Ika-39 nga kapitulo sa Alma, atong mabasa kon giunsa niya pagtambag kini nga anak pinaagi sa proseso sa paghinulsol ug unya gipasabut kon sa unsang paagi si Kristo mianhi aron pagtangtang sa mga sala. Siya mihimo sa paghinulsol nga usa ka panginahanglan “walay mahugaw nga butang nga makapanunod sa gingharian sa Dios.”17

Ang Alma 42 naglangkob sa pipila ka labing nindot nga doktrina sa Pag-ula sa tanang kasulatan. Mitabang si Alma ni Corianton aron masabtan nga “makiangayon nga ang makasasala kinahanglan itugyan ngadto sa usa ka kahimtang sa pakauyamot.”18 Apan iyang nabantayan nga sugod sa sinugdanan uban ni Adan, ang maloloy-on nga Dios mihatag og usa ka “higayon sa paghinulsol” tungod kay kon walay paghinulsol, “ang mahinungdanong laraw sa kaluwasan mahimo unya nga makawang.”19 Giestablisar usab ni Alma nga ang plano sa Dios mao ang usa ka “laraw sa kalipay.”20

Ang mga pagtulun-an ni Alma mao ang labing mapuslanon: “Kay tan-awa, ang kaangayan mopatuman sa tanan niya nga mga gipangayo, ug usab ang kalooy moangkon sa tanan diin iyang kaugalingon; ug sa ingon, walay lain kon dili ang tinuod nga mahinulsulon mao ang maluwas.”21 Nasabtan kon unsa gayud kini, ang mahimayaong panalangin sa paghinulsol ug kamasulundon sa pagtulun-an sa Manluluwas mga importante gayud kaayo. Angayan nga klarohon, sama ni Alma nga nagtudlo ni Corianton, bahin sa sangputanan sa malapason nga pagpili ug kakulang sa paghinulsol. Kini kanunayng gipamahayag, “ Sa dili madugay ang tanan mag-atubang sa mga sangputanan sa ilang mga desisyon.”22

Ang nindot kaayo ug ang celestial nga panalangin sa Pag-ula sa Manluluwas mao nga pinaagi sa paghinulsol, ang pagkamakasasala mapapas. Human sa paghinulsol ni Corianton, si Alma mitapos, “Dili motugot niini nga mga butang nga mohasol pa kanimo, ug himoa nga ang imong mga sala mosamok kanimo, uban niana nga paghasol diin modala kanimo ngadto sa paghinulsol.”23

Ang Pagtan-aw lapas sa Tumong Usa ka Babag

Si propeta Jacob mipasabut ngadto sa karaang Judeo isip usa ka “tikig og liog nga mga katawhan” kinsa mibiay-biay sa kayano, “mipatay sa mga propeta, ug nangita niana nga mga butang nga sila dili makasabut. Busa, tungod sa ilang pagkabuta, diin nga pagkabuta midangat pinaagi sa pagtan-aw lapas sa tumong, sila kinahanglan gayud nga mapukan.”24

Samtang dunay daghang ehemplo sa pagtan-aw lapas sa tumong,25 usa ka klaro kaayo sa atong panahon mao ang pagkapanatiko. Ang pagkapanatiko sa ebanghelyo mao ang pagpasaka sa bisan unsang baruganan nga ipalabaw sa kasusama ra og importansyang mga baruganan ug magtuo nga kana lapas o sukwahi sa pagtulun-an sa mga lider Simbahan. Usa ka pananglitan mao, kon ang usa ka tawo magpasiugda sa pagdugang, pag-usab, o sa nag-unang empasis sa usa ka bahin sa Pulong sa Kaalam. Ang uban mao ang sitwasyon sa dakong gasto sa pagpangandam alang sa katapusan sa kalibutan. Sa duha ka pananglitan, ang uban giawhag sa pagdawat og pribadong mga interpretasyon. “Kon atong himoon ang usa ka balaod sa panglawas o bisan unsa nga baruganan ngadto sa pagkapanatiko, kita nagtan-aw lapas sa tumong.”26

Sa paghisgut og importanting doktrina, ang Ginoo namahayag, “Kinsa kadto nga nagpahayag og kapin o kulang kay niini, ang mao dili sakop kanako.”27 Kon kita mopasaka sa bisan unsang baruganan sa paagi nga makapaminus sa atong kamasaligon sa ubang kasusama ra kaimportanting baruganan o magtuo nga kana sukwahi o milapas sa pagtulun-an sa mga lider sa Simbahan, kita nagtan-aw lapas sa tumong.

Agi og dugang, ang pipila sa miyembro mopasaka sa mga hinungdan, kadaghanan niini maayo, ngadto sa kahimtang nga pinakalabaw sa sukaranang doktrina sa ebanghelyo. Ilang pulihan ang ilang pagtuo ngadto sa kawsa isip ilang pasalig ug paubsan ang ilang pasalig ngadto sa Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an ngadto sa ikaduha nga posisyon. Kon kita mopasaka sa bisan unsang butang nga lapas sa atong debosyon sa Manluluwas, kon ang atong binuhatan mag-ila Kaniya nga sama lang sa laing magtutudlo ug dili balaan nga Anak sa Dios, nan kita mitan-aw lapas sa tumong. Si Jesukristo mao ang tumong!

Ang Ika-76 nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad miklaro niini nga ang “mga maisug diha sa pagpamatuod ni Jesus”28 mao ang yano, mahinungdanon nga pagsulay niadtong makapanunod sa panalangin sa celestial nga gingharian ug niadtong anaa sa mas ubos nga terrestrial nga gingharian. Aron mahimong maisug, kita kinahanglang magtutok sa gahum ni Jesukristo ug sa Iyang maulaon nga sakripisyo sa pagbuntog sa kamatayon ug, pinaagi sa paghinulsol, aron malimpyo kita gikan sa sala ug mosunod sa doktrina ni Kristo.29 Nagkinahanglan usab kita sa kahayag ug kahibalo sa kinabuhi sa Manluluwas ug sa mga pagtulun-an nga maggiya nato sa dalan sa pakigsaad, lakip sa sagradong mga ordinansa sa templo. Kinahanglan kitang magmakanunayon kang Kristo, magbusog sa Iyang pulong, ug molahutay sa katapusan.30

Panapos

Kon kita magmaisugon sa pagpamatuod kang Jesus, kinahanglang likayan nato ang mga babag nga molaang ug mobabag sa pag-uswag sa daghang dungganong lalaki ug babaye. Atong sigurohon nga kanunayng maana sa Iyang pagserbisyo. Samtang mangita sa kahibalo, kinahanglan kitang maglikay sa pilosopiya sa mga tawo nga makapakunhod sa atong pasalig sa Manluluwas. Kinahanglan atong tan-awon unsa gayud ang sala ug dawaton ang Pag-ula sa Manluluwas pinaagi sa paghinulsol. Kinahanglang likayan nato ang pagtan-aw lapas sa tumong ug mag-focus kang Jesukristo, ang atong Manluluwas ug Manunubos, ug mosunod sa Iyang doktrina.

Ang akong amahan nakakita sa poste isip tinubdan sa kuryente, suga, ug daghang tubig alang sa pagluto ug pagpanglimpyo. Mao kadto ang nakatabang sa paglambo sa iyang kinabuhi.

Usa ka tagsulat misugyot nga ang babag mahimong “tikanganang bato ngadto sa usa ka halangdong kinaiya ug sa Langit.”31

Alang nato, ang pagkamaisugon sa atong pagpamatuod ni Jesus mao ang tikanganang bato sa pagkwalipay alang sa kalooy sa Manluluwas ug sa celestial nga gingharian. Ang Jesukristo mao lamang ang pangalan nga gihatag ubos sa langit diin ang tawo maluwas.32 Ako mopamatuod sa akong sigurado nga pagsaksi sa Iyang kabalaan ug sa Iyang balaanon nga katungdanan sa plano sa Amahan. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.