2010–2019
Pagpasalamat sa Adlawng Igpapahulay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpasalamat sa Adlawng Igpapahulay

Alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang Igpapahulay usa ka adlaw sa pagpasalamat ug sa gugma.

Minahal kong mga igsoon sa tibuok kalibutan sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mapasalamaton ako nga si Presidente Thomas S. Monson mihangyo nga mamulong ako sa komperensya niining adlaw nga Igpapahulay. Akong pag-ampo nga ang Espiritu Santo modala sa akong mga pulong diha sa inyong kasingkasing.

Karon tinguha nako nga maghisgot bahin sa mga pagbati sa kasingkasing. Ang usa nga akong tutukan karon mao ang pagpasalamat—ilabi na sa adlawng Igpapahulay.

Mapasalamaton kita sa daghang mga butang: sa kabuotan sa usa ka estranghero, sa pagkaon kon kita gigutom, sa atop ibabaw kanato kon dunay bagyo, sa napiang nga bukog nga naayo, ug sa kusog nga hilak sa bag-ong nahimugso. Daghan kanato mahinumdom nga mibati og pasalamat sa maong mga panahon.

Alang sa mga Santos sa Ulahing Adlaw, ang Igpapahulay sa pagkatinuod, adlaw sa pagpasalamat ug gugma. Gitudloan sa Ginoo ang mga Santos sa Jackson County, Missouri, niadtong 1831 nga ang ilang mga pag-ampo ug pasalamat kinahanglang itumong sa langit. Ang unang mga Santos gihatagan og pagpadayag unsaon sa pagbalaan ang adlawng Igpapahulay ug unsaon sa pagpuasa ug pag-ampo.1

Sila, ug kita, gisultihan sa Ginoo unsaon sa pagsimba ug pagpasalamat panahon sa Igpapahulay. Sa inyong nakita, ang pinakaimportante mao ang atong gibati sa mga tighatag sa mga gasa. Ania ang mga pulong sa Ginoo kon unsaon sa pagpasalamat ug unsaon sa paghigugma panahon sa Igpapahulay:

“Ako mohatag ngadto kanila og usa ka sugo, nga nag-ingon: Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios uban sa inyong tibuok nga kasingkasing, uban sa inyong tibuok nga gahum, hunahuna, ug kusog; ug sa ngalan ni Jesukristo kamo moalagad kaniya. …

“Kamo mopasalamat sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan nga mga butang.

“Kamo mohalad og usa ka sakripisyo ngadto sa Ginoo nga inyong Dios diha sa pagkamatarung, gani niana nga usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.”2

Ug dayon ang Ginoo mipahimangno bahin sa peligro kon mapakyas kita sa paghigugma ug pagpasalamat sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo isip ang mga tighatag sa mga gasa: “Ug walay butang nga ang tawo makapasakit sa Dios, o batok ni bisan kinsa nga ang iyang kasuko mapukaw, gawas niadto kinsa dili mokumpisal sa iyang sayop diha sa tanan nga mga butang, ug wala mosunod sa iyang mga sugo.”3

Daghan kaninyo nga naminaw karon nakakita na og kalipay sa Igpapahulay isip adlaw sa paghinumdom ug pagpasalamat sa Dios alang sa mga panalangin. Kahinumdom mo sa pamilyar nga kanta:

Kon sa kinabuhi mo gisakit ka,

Naguol nagtuo, tanan wala na,

Ipha ang panalangin; sa tinagsa-tagsa,

Ug sa nabuhat sa Ginoo matingala ka.

Ipha ang panalangin;

Hinganli sa tinagsa-tagsa.

Ipha ang panalangin;

Buhat sa Dios tan-awa. …

Kamo ba nabug-atan sa suliran?

Ang krus bug-at ba nga inyong gipas-an?

Panalangin ipha; wala nay pagduda,

Ug sa tanang adlaw kamo magkanta.4

Nakadawat ko og mga sulat ug mga pagbisita sa matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa mibati nga nabug-atan sa problema. Ang uban hapit na mobati nga, para nila, wala nay paglaum ang tanan. Manghinaot ko ug mag-ampo nga ang akong isulti bahin sa pagpasalamat sa Igpapahulay makatabang sa pagwagtang sa pagduha-duha ug nga ang kanta magsugod sa inyong kasingkasing.

Usa ka panalangin nga mahimo kitang magmapasalamaton mao nga kita anaa niana nga sakrament miting, nagpundok uban sa sobra sa usa o duha sa Iyang mga tinun-an diha sa Iyang ngalan. Dunay uban nga naa sa ilang balay nga dili makabangon sa ilang mga higdaanan. Dunay uban nga gustong maanaa kon asa kita karon apan tua nagserbisyo sa mga ospital ug naghatag og kasiguroan sa publiko o girisgo ang ilang kinabuhi sa pagserbisyo sa militar diha sa mga disyerto o kalasangan. Ang katinuod nga makapundok kita kauban ang bisan usa ka laing Santos ug moambit sa sakrament makatabang kanato nga mobati sa pagpasalamat ug paghigugma sa kamaayo sa Dios.

Tungod kang Propeta Joseph Smith ug sa gipahiuli nga ebanghelyo, ang laing panalangin nga atong maihap mao nga kita dunay oportunidad sa pag-ambit sa sakrament matag semana—giandam, gipanalanginan, ug giapud-apud sa awtorisadong mga sinugo sa Dios. Makapasalamat kita kon pamatud-an sa Balaang Espiritu ngari nato nga ang mga pulong sa pag-ampo sa sakrament nga gihalad sa awtorisadong mga tighupot sa priesthood, gidawat sa atong Langitnong Amahan.

Sa tanang panalangin nga atong maihap, ang labing mahinungdanon mao ang pagbati sa pagpasaylo nga moabut gikan pag-ambit nato sa sakrament. Mobati kita sa mas dako nga gugma ug pasalamat sa Manluluwas, kansang walay kinutuban nga sakripisyo naghimong posible nga kita malimpyo gikan sa sala. Kon moambit kita sa pan ug sa tubig, mahinumdom kita nga Siya nag-antus para kanato. Ug kon mobati kita og pasalamat sa Iyang nabuhat kanato, mobati kita sa Iyang gugma kanato ug sa atong gugma Kaniya.

Ang panalangin sa gugma nga atong nadawat magpasayon sa atong pagtuman sa sugo nga sa “kanunay mahinumdom kaniya.”5 Gani bation ninyo ang gugma ug pasalamat, sama nako, alang sa Espiritu Santo, nga gisaad sa Langitnong Amahan nga kanunayng magauban kanato samtang magpabilin kitang matinud-anon sa mga saad nga atong gihimo. Atong maihap kadto nga mga panalangin matag Dominggo ug mobati nga mapasalamaton.

Ang Igpapahulay hingpit usab nga panahon sa paghinumdom sa pakigsaad nga atong gihimo diha sa mga tubig sa bunyag sa paghigugma ug pagserbisyo sa mga anak sa Langitnong Amahan. Ang pagtuman niana nga saad panahon sa Igpapahulay maglakip sa pag-apil sa klase o korum uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing aron matukod ang pagtuo ug gugma tali sa atong mga kaigsoonan nga anaa uban kanato. Kana nga saad maglakip og kamaya sa pagtuman sa atong mga calling.

Nagpasalamat ko sa daghang mga Dominggo nga nagtudlo ko sa korum sa deacon didto sa Bountiful, Utah, ingon man sa usa ka klase sa Sunday School sa Idaho. Ug nahinumdom pud ko sa mga panahon nga nagserbisyo ko sa nursery nga assistant sa akong asawa, diin ang nag-una nakong tahas mao ang pagpanghatag sa mga dulaan ug paghipos niini.

Katuigan ang milabay una ko nakaamgo pinaagi sa Espiritu nga ang akong yano nga pagserbisyo alang sa Ginoo nakatabang diay sa kinabuhi sa mga anak sa Langitnong Amahan. Sa akong katingala, ang uban nila nahinumdom ug nagpasalamat nako sa dili hanas nakong paningkamot sa pagserbisyo kanila alang sa Agalon niadtong mga adlawa sa Igpapahulay.

Sama nga kita usahay dili makakita sa mga resulta sa kaugalingon natong pagserbisyo nga gihatag panahon sa Igpapahulay, mahimong dili nato makita ang mga natigom nga epekto sa ubang mga sulugoon sa Ginoo. Apan ang Ginoo hilum nga nagtukod sa Iyang gingharian pinaagi sa Iyang matinud-anon ug mapaubsanong mga sulugoon, nga walay publisidad, padulong sa mahimayaong milenyal nga kaugmaon niini. Nagkinahanglan sa Balaang Espiritu aron makita ang nagkadakong kahalangdon.

Nagdako ko nga nagtambong og sakrament sa New Jersey branch nga adunay pipila lang ka mga miyembro ug usa ra ka pamilya, ang akong pamilya. Setenta y singko ka tuig ang milabay, nabunyagan ko sa Philadelphia sa bugtong chapel nga hinimo sa Simbahan nga among magamit sa Pennsylvania o New Jersey. Hinoon, ang kaniadto usa ra ka gamayng branch sa Princeton, New Jersey, karon duha na ka dagko nga ward. Ug sa milabay nga pipila lang ka adlaw, liboan ka mga batan-on mipasundayag sa usa ka selebrasyon sa wala pa ipahinungod ang Philadelphia Pennsylvania Temple.

Isip usa ka batan-ong lalaki, gitawag ko nga district missionary sa dapit diin kami nagsimba matag Dominggo sa nag-inusarang chapel sa Albuquerque, New Mexico. Karon duna nay usa ka templo ug upat ka stake.

Mibiya ko sa Albuquerque aron moeskwela sa Cambridge, Massachusetts. Dunay usa ra ka chapel ug usa ka district para sa mga dapit sa Massachusetts ug Rhode Island. Molatas ko sa mga kabungturan nianang matahum nga dapit para sa sakrament miting sa gagmay nga mga branch, kadaghanan sa inabangan nga mga pasilidad o giusab nga gagmayng mga balay. Karon duna nay sagradong templo sa Dios sa Belmont, Massachusetts, ug mga stake nga mikatap sa mga lungsod.

Ang wala nako klarong makita kaniadto mao ang pagbu-bu sa Ginoo sa Iyang Espiritu ngadto sa mga tawo atol niadtong mga miting sa sakrament. Mabatyagan nako kini, apan wala nako makita ang gikusgon ug tayming sa katuyoan sa Ginoo sa pagtukod ug paghimaya sa Iyang gingharian. Usa ka propeta, pinaagi sa pagpadayag, nakakita ug mirekord sa unsay ato na nga makita karon sa atong kaugalingon. Miingon si Nephi nga ang total natong gidaghanon dili gayud hilabihan apan ang natingub nga impluwensya impresibo kaayo:

“Ug nahinabo nga ako nakakita sa simbahan sa Kordero sa Dios, ug ang iyang gidaghanon diyutay ra. …

“Ug nahinabo nga ako, si Nephi, nakakita sa gahum sa Kordero sa Dios, nga kini mikunsad diha sa mga santos sa simbahan sa Kordero, ug diha sa mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo, kinsa nagkatibulaag diha sa ibabaw sa tibuok yuta; ug sila gisangkapan sa katarung ug uban sa gahum sa Dios sa dako nga himaya.”6

Niini nga dispensasyon, ang susama nga propetikanhong deskripsyon sa atong kahimtang ug sa mga oportunidad sa unahan narekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad:

“Kamo wala pa gihapon makasabut unsa ka dako ang mga panalangin sa Amahan nga anaa sa iyang kaugalingon nga mga kamot ug giandam alang kaninyo;

“Ug kamo dili makaantus sa tanan nga mga butang karon; sa ingon niana, paglipay, kay Ako mogiya kaninyo. Ang gingharian mainyo ug ang mga panalangin niana mainyo, ug ang mga katigayunan sa kahangturan mainyo.

“Ug siya kinsa nakadawat sa tanan nga mga butang uban sa pagpasalamat mahimo nga mahimayaon; ug ang mga butang dinhi sa yuta madugang ngadto kaniya, gani sa gatusan ka pilo-pilo, oo, labaw pa.”7

Akong gibati kana nga transpormasyon sa nagtubo nga pasalamat sa mga panalangin ug ang gugma sa Dios nagkadako sa tibuok Simbahan. Ingon og nagkapas-pas kini tali sa mga miyembro sa Simbahan sa mga panahon ug mga dapit diin anaa ang mga pagsulay sa ilang pagtuo, diin kinahanglan silang mangamuyo sa Dios alang sa tabang aron lang sa pagpadayon.

Ang mga panahon nga atong latason nagdala og lisud nga mga pagsulay, sama sa gihimo niini ngadto sa katawhan ni Alma ubos sa bangis nga si Amulon, kinsa mihatag kanila og bug-at nga palas-anon nga lisud nilang pas-anon:

“Ug nahinabo nga ang tingog sa Ginoo miabut ngadto kanila sa ilang mga kasakit, nag-ingon: Ihangad ang inyong mga ulo ug pagmadasigon, kay Ako nasayud sa pakigsaad diin kamo mihimo ngari kanako; ug Ako makigsaad uban sa akong mga katawhan ug moluwas kanila gikan sa pagkaulipon.

“Ug Ako usab mopagaan sa mga alantuson diin anaa gitungtong diha sa inyong mga abaga, gani kamo dili makabati kanila diha sa inyong mga buko-buko, bisan anaa kamo sa pagkaulipon; ug kini Ako mobuhat nga kamo mobarug ingon nga mga saksi alang kanako human niini, ug nga kamo mahimo nga masayud sa pagkatinuod nga Ako, ang Ginoong Dios, moduaw sa akong mga katawhan diha sa ilang kasakit.

“Ug karon nahinabo nga ang mga alantuson diin gibutang diha kang Alma ug sa iyang mga kaigsoonan gihimo nga magaan; oo, ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaug sa ilang mga alantuson uban sa kasayon, ug sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo.”8

Kamo ug ako mga saksi nga sa matag higayon nga kita nakatuman sa atong mga pakigsaad sa Dios, ilabi na kon kini lisud, Siya nakadungog sa atong mga pag-ampo sa pasalamat sa unsay Iyang nabuhat na para kanato ug mitubag sa atong mga pag-ampo alang sa kalig-on aron makalahutay nga matinud-anon. Ug sobra sa kausa Siya mihimo kanato nga malipayon ingon man malig-on.

Tingali naghunahuna mo unsay inyong mahimo aron magpakabuhi ug makasimba niini nga Igpapahulay aron mapakita ang inyong pagpasalamat ug malig-on ang inyong kaugalingon ug ang uban alang sa mga pagsulay nga nagpaabut.

Masugdan ninyo karon pinaagi sa pribado ug pamilyang pag-ampo sa pasalamat sa tanan nga gihimo sa Dios para kaninyo. Mahimo kamong mag-ampo aron mahibalo unsay gustong ipabuhat sa Ginoo kaninyo sa pagserbisyo Kaniya ug sa uban. Labaw pa, mahimo kamong mag-ampo nga ang Espiritu Santo mosulti kaninyo kinsa ang tawo nga nagsubo o nanginahanglan nga gusto sa Ginoo nga inyong adtoon.

Makasaad ako kaninyo nga tubagon ang inyong mga pag-ampo, ug kon lihukon ninyo ang mga tubag nga inyong nadawat, makakaplag kamo og kalipay diha sa Igpapahulay, ug ang inyong kasingkasing magpasalamat sa hilabihan.

Ako mopamatuod nga ang Dios nga Amahan nakaila ug nahigugma kaninyo. Ang Manluluwas, ang Ginoong Jesukristo, mitubos sa inyong mga sala tungod sa gugma para kaninyo. Sila, ang Amahan ug ang Anak, nakaila sa inyong ngalan sama nga Sila nakaila sa ngalan ni Propeta Joseph Smith dihang Sila mipakita kaniya. Ako mopamatuod nga kini ang Simbahan ni Jesukristo ug Siya motahud sa mga pakigsaad nga inyong gihimo ug gibag-o uban sa Dios. Mausab gayud ang inyong kinaiyahan aron mahimong mas sama sa Manluluwas. Malig-on kamo batok sa tintasyon ug batok sa mga pagbati sa pagduha-duha mahitungod sa kamatuoran. Inyong makaplagan ang kalipay diha sa igpapahulay. Kini ang akong saad kaninyo sa pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.