2010–2019
Nga Siya Mamahimo nga Lig-on Usab
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nga Siya Mamahimo nga Lig-on Usab

Ako nag-ampo nga kita motuman sa atong tawag sa pagbayaw sa uban ug pag-andam nila sa ilang mahimayaong pagserbisyo.

Akong gibati nga napanalanginan nga naa niining miting uban sa mga naghupot sa priesthood sa Dios. Ang debosyon, ang hugot pagtuo, ug dili hinakog nga pagserbisyo niining pundok sa kalalakin-an ug kabataan mao ang usa ka modernong milagro. Mamulong ko karon sa mga naghupot sa priesthood, batan-on ug tigulang, kinasingkasing nga nagkahiusa sa pagserbisyo ngadto sa Ginoong Jesukristo.

Ang Ginoo mihatag sa Iyang gahum sa tanang office sa priesthood nga takus nga mosebisyo sa ilang katungdanan sa priesthood.

Si Wilford Woodruff, isip Presidente sa Simbahan, mihulagway sa iyang kasinatian sa mga office sa priesthood:

“Nadunggan nako ang una gayud nga wali niining Simbahan. Pagkasunod adlaw nabunyagan ko. … Gi-orden ako sa pagka-Teacher. Ang akong misyon misugod na dayon. … Nagserbisyo ako niana nga misyon isip usa ka Teacher. … Sa komperensya gi-orden ko ngadto sa pagka-Priest. … Human nga gi-orden ko sa pagka-Priest gipadala ko sa … usa ka misyon sa habagatang nasud. Tinglarag kadto sa 1834. Aduna koy kompanyon, ug migikan kami nga walay dalang puyo ug puntil. Nag-inusara ko nga mibiyahe og daghang milya ug nagsangyaw sa Ebanghelyo, ug nakabunyag og daghan nga dili nako makumpirmar sa Simbahan, kay Priest lang ko. … Nakabyahe ko pila ka higayon sa pagsanyaw sa Ebanghelyo sa wala pa ko gi-orden sa pagka-Elder. …

“[Karon] mga singkwentay kwatro nako ka tuig nga sakop sa Napulog Duha ka Apostoles. Nakig-uban ko nianang biyahe ug sa ubang korum karon sulod sa saisyenta ka tuig; ug gusto nakong isulti niining katiguman nga ako gipaluyohan sa gahum sa Dios samtang naghupot sa office sa usa ka Teacher, ug ilabi na samtang nagdumala sa simbahan isip usa ka Priest, ingon gayud usab ako isip usa ka Apostol. Walay kalainan niini basta nagbuhat lang kita sa atong katungdanan.”1

Kanang maanindot nga espirituhanong posibilidad nga walay kalainan mao ang gisugyot nga paghulagway sa Ginoo sa Aaronic nga Priesthood isip “sumpay” sa Melchizedek Priesthood.2 Ang pulong sumpay nagpasabut nga ang duha konektado. Kini nga koneksyon importante sa priesthood nga mahimong pwersa ug panalangin, niining kalibutan ug sa kahangturan, tungod kay kini “walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa mga tuig.”3

Ang koneksyon yano lang. Ang Aaronic nga Priesthood nag-andam sa batan-ong lalaki alang sa mas sagrado nga pagsalig.

“Ang gahum ug pagtugot sa labaw, o Melchizedek nga Pagkapari, mao ang paghupot sa mga yawe sa tanan nga espirituhanon nga mga panalangin sa simbahan—

“Aron makaangkon sa kahigayunan sa pagdawat sa mga misteryo sa gingharian sa langit, aron maabli ang kalangitan ngadto kanila, makahimamat sa kinatibuk-an nga pundok ug sa simbahan sa Una nga Natawo, ug aron makasinati sa pakig-ambit ug sa pagtambong sa Dios nga Amahan, ug ni Jesus ang tigpataliwala sa bag-o nga pakigsaad.”4

Kadtong mga yawe sa priesthood nga hingpit nga gamiton sa usa ka tawo lamang, ang Presidente ug ang tigdumalang high priest sa Simbahan sa Ginoo. Unya, pinaagi sa pagdiligar sa Presidente, ang kada tawo nga naghupot sa Melchizedek nga Priesthood ma-endowed sa awtoridad ug sa pribilehiyo sa pagpamulong ug paglihok sa pangalan sa Makagagahum. Walay kinutuban kana nga gahum. May kalabutan kini sa kinabuhi ug kamatayon, uban sa pamilya ug sa Simbahan, sa talagsaong kinaiyahan sa Dios Mismo ug sa Iyang mahangturon nga buhat.

Ang Ginoo nag-andam sa mga tighupot sa Aaronic nga Pagkapari sa pagkahimong elder nga magserbisyo uban sa hugot nga pagtuo, gahum, ug pasalamat sa mahimayaon Melchizedek Priesthood.

Sa mga Elder, ang dakong pasalamat mahinungdanon sa pagbuhat sa inyong bahin sa hingpit nga pagserbisyo sa priesthood. Mahinumduman ninyo ang inyong mga adlaw isip deacon, teacher, o priest sa dihang kadtong naghupot sa mas taas nga priesthood mitabang sa pagbayaw ug sa pagdasig ninyo sa inyong biyahe sa priesthood.

Kada tighupot sa Melchizedek Priesthood may ingon nga panumduman, apan ang pagbati sa pagpasalamat mahimong mikunhod sa mga katuigan. Ang akong panghinaut mao nga mabag-o kana nga pagbati ug uban sa determinasyon sa paghatag kutob sa inyong mahimo sa samang matang nga tabang nga inyong nadawat.

Nakahinumdom ko og usa ka bishop nga mitagad nako nga daw nakab-ot na nako ang potensyal nga gahum sa priesthood. Mitawag siya nako usa ka Dominggo sa dihang usa pa ko ka priest. Miingon siya nga nagkinahanglan siya nako nga mahimo niyang kauban sa pagbisita sa ubang miyembro sa among ward. Iya kining gihimo nga daw ako nalang ang bugtong paglaum alang sa kalampusan. Siya wala magkinahanglan nako. Aduna siyay maayo kaayong mga magtatambag sa iyang bishopric.

Among gibisita ang usa ka biyuda nga walay kwarta ug gutom. Gusto niya nga motabang ko sa pagtandog sa iyang kasingkasing, mohagit kaniya sa paghimo ug paggamit og budget, ug misaad niya nga siya molambo aron makaatiman dili lang sa iyang kaugalingon apan usab sa uban.

Sunod namong giadto ang duha ka gagmayng batang babaye nga naa sa kalisud aron mahupay sa ilang sitwasyon. Sa among pagbiya, mihilom siya pag-ingon nako, “Kadtong mga bataa dili gayud makalimot nga miadto kita nila.”

Sa sunod nga balay, nakita nako kon unsaon sa pagdapit ang dili kaayo aktibo nga tawo sa pagbalik sa Ginoo pinaagi sa pagkumbinser niya nga ang mga miyembro sa ward nagkinahanglan niya.

Kato nga bishop usa ka tighupot sa Melchizedek Priesthood nga mitabang nako nga makita ang akong potensyal ug nagdasig nako pinaagi sa ehemplo. Nagtudlo siya nako sa pagnaton og gahum ug kaisug sa pag-adto bisan asang dapit sa pagserbisyo sa Ginoo. Dugay na siyang namatay ug nakadawat na sa iyang ganti, apan makahinumdom gihapon ko niya tungod kay mitabang siya nako sa dihang wala pa koy kasinatian nga tighupot sa Aaronic Priesthood. Ulahi nakong nahibaloan nga iya akong nakita sa umaabut nga may dakong responsibilidad sa priesthood, nga sa una wala nako masabti.

Ingon usab ang gihimo sa akong amahan diri nako. Hanas na siya ug maalamon nga tighupot sa Melchizedek Priesthood. Kausa gihangyo siya sa usa ka Apostol sa pagsulat og usa ka mubo nga sulat bahin sa siyentipikong ebidensya sa pangidaron sa yuta. Maampingon siya nga misulat niini, nakahibalo nga tingali ang makabasa niini adunay kusog nga pagbati nga ang yuta mas bag-o pa kay sa ebidensya nga gisugyot.

Makahinumdom gihapon ko nga ang akong amahan mihatag nako sa iyang nasulat ug nag-ingon, “Hal, duna kay espirituhanong kaalam nga masayud kon angay ba kini ipadala ngadto sa apostoles ug mga propeta.” Dili na kaayo ko makahinumdom unsay nasulti didto sa papel, apan dad-on nako sa kahangturan ang pasalamat nga akong gibati tungod sa talagsaong tighupot sa Melchizedek Priesthood nga nakakita sa akong espirituhanong kaalam nga dili nako makita.

Usa ka gabii, pipila ka tuig nang milabay, human nga na-orden ko nga usa ka Apostol, ang propeta sa Dios mitawag nako ug mihangyo nako sa pagbasa sa butang nga nasulat bahin sa doktrina sa Simbahan. Migahin siya og gabii sa pagbasa sa mga kapitulo sa libro. Miingong siya nga nagngisi, “Dili nako matiwas og basa kining tanan. Dili ka angayng mopahulay samtang nagtrabaho ko.” Ug dayon migamit siya hapit samang mga pulong sa akong amahan mga katuigan nang milabay: “Hal, ikaw ang angayan nga mobasa niini. Masayud ka kon husto ba kini nga imantala.”

Kanang sama mga sumbanan sa tighupot sa Melchizedek Priesthood mitabang nga makita ang potensyal ug nakahatag og pagsalig miabut diha sa usa ka pakigpulong sa kasaulugan nga gipaluyohan sa Simbahan. Pagka 17 anyos, gihangyo ko nga mamulong diha sa dakong pundok. Wala koy ideya og unsa ang gipaabut kanako. Wala ko hatagi og hilisgutan, ug mao nga nag-andam ko og usa ka pakigpulong nga layo ra kaayo sa akong nahibaloan mahitungod sa ebanghelyo. Samtang namulong ko, nakabantay ko nga nasayop ko. Makahinumdom pa gihapon ko, human sa akong pagpamulong, gibati nako nga napakyas.

Ang sunod ug katapusang namulong mao si Elder Mateo Cowley sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Usa siya ka talagsaon nga mamumulong—pinangga sa tibuok Simbahan. Makahinumdom pa gihapon ko nga magtan-aw kaniya gikan sa akong gilingkoran tupad sa rostrum.

Nagsugod siya diha sa gamhanan kaayo nga tingog. Miingon siya nga sa akong pagpamulong nakapahimo niya nga mobati nga anaa siya sa talagsaong komperensya. Mipahiyom siya samtang misulti siya niini. Ang akong gibati sa kapakyas mibiya ug napulihan sa kamasaligon nga tingali ugma damlag mahimo kong unsay naa sa iyang hunahuna.

Ang panumduman nianang gabhiuna nakagiya gihapon nako sa pagpaminaw nga maampingon kon ang tighupot sa Aaronic nga Priesthood mamulong. Tungod sa nabuhat ni Elder Cowley alang nako, kanunay kong makapaabut nga akong madungog ang pulong gikan sa Dios. Panagsa ra kaayo ko nga masagmuyo ug kanunayng mahingangha, ug dili kapugngang makapahiyom kon buhaton kini ni Elder Cowley.

Daghang butang ang makatabang sa atong mga batan-ong kaigsoonan sa pagtuman nila sa priesthood, apan walay mas gamhanan pa kay sa atong pagtabang nila nga palamboon ang pagtuo ug pagsalig nga makakuha sila sa gahum sa Dios sa ilang pagserbisyo sa priesthood.

Ang pagtuo ug pagsalig dili magpabilin kanila gikan sa usa lang ka kasinatian nga nabayaw pinaagi sa tinugahan nga tighupot sa Melchizedek Priesthood. Ang abilidad sa pagkuha niadtong mga gahum kinahanglan ugmaron pinaagi sa pagpakita sa pagsalig gikan niadtong mas sinati na sa priesthood.

Ang mga tighupot sa Aaronic Priesthood magkinahanglan usab og inadlaw ug gani inuras nga pag-awhag ug pagkorehir gikan sa Ginoo Mismo pinaagi sa Espiritu Santo. Kana magamit nila kon sila mopili nga magpabilin nga takus niini. Mag-agad kini sa ilang mga pagpili nga ilang himoon.

Mao nga kita kinahanglan gayud nga magtudlo pinaagi sa ehemplo ug sa pagpamatuod nga ang mga pulong sa talagsaong lider sa Melchizedek Priesthood nga si Haring Benjamin tinuod.5 Kini mga pulong sa gugma nga gipamulong sa pangalan sa Ginoo, nga tag-iya sa priesthood. Si Haring Benjamin nagtudlo unsa ang gikinahanglan nato aron magpabiling putli aron makadawat sa pag-awhag ug pagkorehir sa Ginoo:

“Ug sa katapusan, ako dili makasulti kaninyo sa tanan nga mga butang diin kamo mahimo nga makabuhat og sala; kay adunay daghan nga mga paagi ug mga hinungdan, gani hilabihan kadaghan nga ako dili na makaihap kanila.

“Apan kini igo na nga ako makasulti kaninyo, nga kon kamo dili magbantay sa inyong mga kaugalingon, ug sa inyong mga hunahuna, ug sa inyong mga pulong, ug sa inyong mga buhat, ug magbantay sa mga sugo sa Dios, ug magpadayon diha sa hugot nga pagtuo sa unsay inyong nadungog mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoo, gani ngadto sa katapusan sa inyong mga kinabuhi, kamo gayud malaglag. Ug karon, O tawo, hinumdumi, ug ayaw pagkalaglag.”6

Nasayud kitang tanan sa nagdilaab nga pana sa kaaway sa pagkamatarung nga gipadala sama sa makusog nga hangin batok sa batan-ong tighupot sa priesthood nga atong gimahal og maayo. Kanato, daw sama sila sa batang-ong manggugubat, nga mitawag sa ilang kaugalingon og mga anak nga lalaki ni Helaman. Makalahutay kaha sila, sama sa mga manggugubat, kon ilang ipabilin ang ilang kaugalingon nga luwas, sumala sa giawhag ni Haring Benjamin nga ilang buhaton.

Ang mga anak nga lalaki ni Helaman wala magduhaduha. Maisug silang nakig-away ug nakab-ot ang kadaugan batok sa manlulupig tungod kay sila mituo sa mga pulong sa ilang mga inahan.7 Nakasabut kita sa gahum sa hugot nga patuo sa usa ka mahigugmaong inahan. Ang mga inahan nagsangkap nianang talagsaong pagtabang sa iyang anak nga lalaki karon. Kita mga naghupot sa priesthood makahimo ug kinahanglan moabag uban sa atong determinasyon sa pagtubag nianang sugo nga kon kita nakabig, kinahanglan kitang motabang sa pagpalig-on sa atong mga kaigsoonan.8

Akong pag-ampo mao nga ang matag naghupot og Melchizedek Priesthood modawat sa oportunidad nga gitanyag sa Ginoo:

“Ug kon adunay tawo uban kaninyo nga lig-on diha sa Espiritu, himoa nga siya modala kaniya nga nagluya, nga siya unta mahatagan og kaayohan sa tanan nga kaaghup, aron siya mahimo nga malig-on usab.

“Busa, dad-a uban kaninyo kadto kinsa gi-orden ngadto sa ubos nga pagkapari, ug sila ipadala sa inyong atubangan sa paghimo og mga pagtudlo, ug sa pag-andam sa agianan, ug sa pagsangkap sa mga pagtudlo nga kamo sa inyong mga kaugalingon dili makahimo sa pagsangkap.

“Tan-awa, kini mao ang paagi nga ang akong mga apostoles, sa karaan nga mga adlaw, mitukod sa akong simbahan ngari kanako.”9

Kamo mga lider sa priesthood ug mga Amahan sa Aaronic Priesthood makahimo og mga milagro. Makatabang kamo sa Ginoo nga malakip sa mga matinud-anong mga elder uban sa mga batan-ong lalaki nga midawat sa tawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug mihimo niini nga masaligon. Daghan sa inyong gibayaw ug giawhag magpabiling matinud-anon, takus nga maminyo sa templo, ug agi og balos, mobayaw ug moandam sa uban.

Dili kini magkinahanglan og bag-ong mga programa sa kalihokan, gipalambo nga materyal sa pagtudlo, o mas maayong social media. Dili kini magkinahanglan og bisan unsang tawag nga molabaw sa unsay naa ninyo karon. Ang panumpa ug pakigsaad sa priesthood naghatag og gahum, katungod, ug direksyon. Ako nag-ampo nga kamo mopauli ug tun-an sa maampingon nga paagi ang panumpa ug pakigsaad sa priesthood, nga makita sa Doktrina ug mga Pakigsaad seksyon 84.

Kitang tanan naglaum nga mas daghan pang batan-ong lalaki ang makasinati og sama kang Wilford Woodruff, kinsa isip tighupot sa Aaronic Priesthood nagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo uban sa makapakabig nga gahum.

Ako nag-ampo nga kita motuman sa atong tawag sa pagbayaw sa uban ug pag-andam nila sa ilang mahimayaong pagserbisyo. Nagpasalamat ko sa tibuok nakong kasingkasing sa maanindot nga mga tawo kinsa mibayaw nako ug mipakita nako unsaon paghigugma ug pagbayaw sa uban.

Mopamatuod ko nga si Presidente Thomas S. Monson naghupot sa mga yawe sa priesthood sa yuta niining panahon. Mohatag ko sa akong pagpamatuod nga siya, sa tibuok kinabuhi nga pagserbisyo, nahimong ehemplo kanatong tanan sa pagtabang sa pagbayaw sa uban isip tighupot sa Melchizedek Priesthood. Personal akong mapasalamaton sa paagi nga siya mibayaw nako ug mipakita nako unsaon sa pagbayaw sa uban.

Ang Dios nga Amahan buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Mao kini ang Iyang Simbahan ug gingharian. Kini Iyang priesthood. Nasayud ako niini mismo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.