2010–2019
Mga Baruganan ug Mga Saad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Baruganan ug Mga Saad

Hinaut atong amumahon ang atong mga lawas ug atong mga hunahuna pinaagi sa pagtuman sa mga baruganan nga gitakda diha sa Pulong sa Kaalam, usa ka balaanong hinatag nga plano.

Karong gabhiuna, kaigsoonan, nag-ampo ko alang sa giya sa atong Langitnong Amahan samtang ako mopaambit sa akong mensahe kaninyo.

Niadtong 1833 ang Ginoo mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith og usa ka plano alang sa piskay nga pagpuyo. Kana nga plano makita sa Ika-89 nga seksyon sa Doktrina ug mga pakigsaad ug naila isip Pulong sa Kaalam. Naghatag kini og piho nga direksyon bahin sa kalan-on nga atong gikaon, ug nagdili sa paggamit og mga butang nga makadaot sa atong lawas.

Kadtong nagmasulundon sa mga sugo sa atong Ginoo ug nagmatinud-anon, nagtuman sa Pulong sa Kaalam gisaaran og partikular nga mga panalangin, lakip niana ang kapiskay ug dugang kusog sa lawas.1

Bag-uhay lang nakabasa ko og tinuod nga istorya sa madulaon nga panghitabo kabahin niining mga saad. Usa ka matinud-anon nga miyembro sa Simbahan, si John A. Larsen, nagserbisyo atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan diha sa barko sa United States Coast Guard USS Cambria. Atol sa gubat sa Pilipinas, miabut ang balita bahin sa nagpadulong nga tigpamomba ug kamikaze nga pang-away nga eroplano. Mga mando gihatag sa pagbiya dayon. Tungod kay nawala na ang USS Cambria si John ug ang tulo ka mga kompanyon mipundok sa ilang kagamitan ug midali sa pag-adto sa baybayon, nanghinaut nga makasakay sa lumargahay na nga barko. Maayo gani, kay ang usa ka barko nga pangkargamento mipasakay nila ug daling nakabiya sa pantalan. Ang mga kalalakin-an diha sa milarga nga barko, sa paningkamot nga makabiya sa labing dali kutob sa mahimo, nabisi diha sa barko ug igo lang makalabay og pisi sa upat ka lalaki, nga unta makasaka sila sa barko.

Si John, dunay bug-at nga radyo nga gikabiba sa iyang luyo, nagkumbitay sa tumoy sa kwarenta ka pye (12 m) nga pisi, diha sa kilid sa barko nga padulong sa lawod. Naningkamot siya sa pagsaka, nasayud nga kon makabuhi siya, sigurado siya nga mamatay. Human makasaka og gamay, mibati nga sakit na kaayo iyang kamot sa pagpanggunit. Naluya na siya nga iyang gibati nga dili na siya makaagwanta.

Padulong na nga mahutdan sa kusog, naghunahuna siya sa iyang dangatan, si John hilom nga nag-ampo sa Dios, misulti ngadto Kaniya nga kanunay niyang gituman ang Pulong sa Kaalam ug nagpakabuhi nga limpyo—ug karon gikinahanglan kaayo niya ang gisaad nga panalangin.

Miingon si John nga pagkahuman sa iyang pag-ampo, nabati niya nga nakusgan. Misugod na usab siya sa pagkatkat ug daling nakasaka sa pisi. Dihang naabut na siya sa barko, normal ang iyang pagginhawa—wala mihangos. Ang mga panalangin sa dugang kapiskay ug kusog, nga gisaad sa Pulong sa Kaalam, iyang naangkon. Nagpasalamat siya sa Langitnong Amahan, ug sa tibuok niyang kinabuhi, alang sa tubag sa iyang pag-ampo alang sa tabang.2

Kaigsoonan, hinaut atong amumahon ang atong mga lawas ug atong mga hunahuna pinaagi sa pagtuman sa mga baruganan nga gitakda diha sa Pulong sa Kaalam, usa ka balaanong hinatag nga plano. Sa tibuok kong kasingkasing ug kalag, ako mopamatuod sa mahimayaong mga panalangin nga naghulat kanato kon atong buhaton. Nga kini mahimo, akong pag-ampo, sa pangalan sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, amen.