2010–2019
Ang Mahinungdanong Plano sa Katubsanan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Dako nga Laraw sa Katubsanan

Nakahibalo ko, nga kon kita tinuod nga naghinulsol, ang atong mga sala sa pagkatinuod mawala—walay timailhan!

Pipila ka bulan sa wala pa mopanaw si Presidente Boyd K. Packer, ang kinatibuk-ang priesthood ug mga lider sa auxiliary nakaangkon og bililhong oportunidad sa iyang pagpamulong kanamo. Wala pa ko mohunong sa paghunahuna bahin sa iyang gisulti. Misulti siya namo nga iyang gitan-aw og balik ang iyang tibuok kinabuhi, nangita og ebidensya sa mga sala nga iyang nahimo ug sinsero nga nahinulsulan ug walay nakitang timailhan niini. Tungod sa maulaong sakripisyo sa atong pinalanggang Manluluwas, si Jesukristo, ug pinaagi sa sinsero nga paghinulsol, ang iyang mga sala hingpit nga nawala, daw wala kini nahitabo. Dayon si Presidente Packer mimando kanamo isip mga lider nianang adlawa sa pagpamatuod nga kini tinuod alang sa matag usa nato nga sinserong naghinulsol.

Nasayud ko og usa ka tawo kinsa nalambigit sa moral nga kalapasan pipila ka tuig nang milabay. Sa dugayng higayon, kining tawo mibati og kaulaw ug nahadlok kaayo nga motug-an sa iyang asawa ug sa iyang mga lider sa priesthood. Gusto niyang hingpit nga makahinulsol apan sa pagkatinuod mipadayag nga siya andam sa pagbiya sa iya mismong mahangturon nga kaluwasan kay sa mabutang ang iyang asawa o mga anak sa kagul-anan, kaulaw, o sa ubang sangputanan nga tingali maoy hinungdan sa iyang pagkumpisal.

Kon kita nakasala, si Satanas kanunayng mosulay sa pagkombinser kanato nga ang dili hinakog nga buhaton mao ang pagpanalipod sa uban gikan sa pagkadaut sa pagkahibalo sa atong mga sala, lakip ang pagkumpisal ngadto sa atong bishop, kinsa makapanalangin sa atong kinabuhi pinaagi sa iyang yawe sa priesthood isip gikauyonang maghuhukom sa Israel. Ang kamatuoran, hinoon, mao nga ang dili hinakog ug Kristohanon nga butang nga buhaton mao ang pagkumpisal ug paghinulsol. Mao kini ang mahinungdanong plano sa Langitnong Amahan bahin sa katubsanan.

Sa katapusan, kining minahal nga tawo mikumpisal sa iyang mga sala ngadto sa iyang matinud-anong asawa ug sa iyang mga lider sa Simbahan, nagpadayag og dakong pagbasol. Bisan og kadto ang kinalisuran nga iyang nabuhat, ang pagbati og kahupay, kalinaw, pagpasalamat, gugma sa atong Manluluwas, ug ang kahibalo nga ang Ginoo mikuha sa iyang bug-at nga palas-anon ug sa pagdala kaniya nakahatag og kalipay nga dili mahulagway, walay bali kon unsa man ang sangputan ug sa iyang umaabut.

Nakasiguro siya nga ang iyang asawa ug mga anak mahugno—ug mao gayud; ug adunay mahitabo nga pagdisiplina ug ang pagkarelease sa calling—ug mao gyuy nahitabo. Nakasiguro siya nga ang iyang asawa magmagul-anon, masakitan, ug masuko—ug mao gayud. Ug ang bana nakombinser nga mobiya ang asawa , dad-on ang mga bata—apan wala buhata sa asawa.

Usahay ang seryoso nga kalapasan mosangput sa diborsyo, ug depende sa mga sirkumstansya, nga tingali gikinahanglan. Apan sa katingala niinini nga tawo, ang iyang asawa migakos kaniya ug mipahinungod sa iyang kaugalingon sa pagtabang kaniya kutob sa iyang mahimo. Paglabay sa panahon, hingpit na siyang nakapasaylo kaniya. Iyang nabati ang makaayo nga gahum sa Pag-ula sa Manluluwas nga alang niya. Milabay ang baynte-singko ka tuig, kining managtiayon ug ang ilang tulo ka anak lig-on ug matinud-anon. Ang bana ug asawa nagserbisyo sa templo ug adunay lig-on, ug mahigugmaong kaminyoon. Ang kaladmon sa pagpamatuod niining tawhana ug ang iyang gugma ug pasalamat sa Manluluwas ug Iyang Pag-ula makita kaayo sa iyang kinabuhi.

Si Amulek mipamatuod, “Oo, ako buot nga kamo moduol ug dili magpatig-a sa inyong mga kasingkasing; … kon kamo maghinulsol … , diha-diha ang mahinungdanon nga laraw sa katubsanan mapadangat nganha kaninyo.”1

Sa dihang nagserbisyo ko uban sa akong bana sa iyang pagdumala sa usa ka misyon, miadto kami sa airport aron tagboon ang dakong grupo sa mga misyonaryo usa ka buntag. Usa ka partikular nga batang-ong lalaki ang among namatngonan. Mura siya og nagguol, nagbug-atan, hapit wala mahimutang. Maampingon kami nga nagtan-aw niya nianang hapona. Pagkagabii, kining batan-ong lalaki mihimo og ulahi na nga pagkumpisal, ug ang iyang mga lider determinado nga kinahanglan siya nga mapauli. Bisan og subo kaayo mi nga wala siya magmatinuoron ug wala siya maghinulsol sa wala pa magmisyon, paingon sa airport sinsero kami ug mahigugmaong midayeg kaniya sa kaisug sa pagtug-an, ug misaad nga mokontak kaniya.

Kining talagsaon nga batan-ong lalaki napanalanginan nga nakabaton og maanindot nga ginikanan, talagsaong mga lider sa priesthood, ug maabagon ug mahigugmaon nga ward. Human sa usa ka tuig nga pagpaningkamot aron hingpit nga makahinulsol ug moambit sa Pag-ula sa Manluluwas, nakabalik siya sa among misyon. Lisud ihulagway ang kalipay nga among gibati samtang among gitagbo kining batan-ong lalaki sa airport. Puno siya sa Espiritu, malipayon, masaligon atubangan sa Ginoo, ug mahinangpon nga makatuman og matinud-anon nga misyon. Nahimo siyang talagsaon nga misyonaryo, ug sa kaulahian ang akong bana ug ako nakapribilehiyo sa pagtambong sa iyang temple sealing.

Sa pagtandi, nakaila ko og laing misyonaryo kinsa, nasayud sa iyang wala nakompisal nga sala sa wala pa siya nagmisyon sigurado nga maoy hinungdan nga mapauli og sayo, nagplano nga motrabaho og maayo sa iyang misyon ug mokompisal ngadto sa presidente sa misyon mga pila ka adlaw lang sa dili pa makompleto ang iyang misyon. Nagkulang siya og diosnon nga kasubo ug misulay sa paglikay sa plano nga gitanyag sa mahigugmaong Manluluwas alang sa matag usa kanato.

Atol sa among misyon, gikuyogan nako ang akong bana sa dihang nag-interbyu siya og usa ka lalaki alang sa bunyag. Samtang nag-interbyu ang akong bana, naghulat ko sa gawas uban sa mga misyonaryo nga mga sister nga nagtudlo niining lalaki. Pagkahuman sa interbyu, ang akong bana mipahibalo nga ang lalaki mabunyagan. Kining buotan nga tawo mibakho samtang mipasabut nga sigurado siya nga ang grabing sala iyang nabuhat sa iyang kinabuhi makapugong niya nga mabunyagan. Talagsa ra kaayo ko nga makasaksi sa kalipay sa usa ka tawo nga mogawas gikan sa kangitngit ug ngadto sa kahayag sama ang akong nasaksihan nianang adlawa.

Jesus Christ. Portraits

Elder D. Todd Christofferson testified:

“Pinaagi sa hugot pagtuo sa [atong] maloloy-ong Manunubos ug sa Iyang gahum, ang potensyal nga kadespirado mahimong pag-laum. Ang pagtawo ug tinguha mausab, ug kanhi madanihon nga sala mahimong magkangil-ad. …

“… Bisan unsa pa ka sakit ang paghinulsol, kini matabunan sa hingpit nga kalipay sa pagpasaylo.”2

Kini nga kasinatian nagpahinumdom nako ni Enos sa Basahon ni Mormon, kinsa “nangamuyo ngadto [sa Ginoo] sa hilabihan nga pag-ampo,” dayon nadungog ang tingog nga nag-ingon, “Enos, ang imong mga sala gipasaylo na. …

“Ug ako, si Enos, nasayud nga ang Dios dili magbakak; busa, ang akong kasaypanan nakuha sa hingpit.

“Ug ako miingon: Ginoo, giunsa kini pagbuhat?

“Tungod sa imong hugot nga pagtuo ni Kristo. … Makalakaw ka na, ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo nga hinlo.”3

Sa pagpangadam sa iyang pagpamulong, gusto nakong mabati kon unsay nasabtan sa among mga apo sa paghinulsol ug unsa ang ilang pagbati bahin sa atong Manluluwas, mao nga mihangyo ko sa among mga anak nga ipangutana ang mosunod. Natandog ko sa mga tubag sa among mga apo.

Unsa ang paghinulsol? “Kon makadasmag ka og tawo, mahimong kang moingon ‘pasayloa ko’ tabangi siya nga makabarug.”

Unsa ang imong bation kon ikaw maghinulsol? “Mabati nimo Siya; mabati nimo ang Iyang kainit, ug ang bati nga mga pagbati mahanaw.”

Unsa ang imong gibati bahin ni Jesus ug sa Langitnong Amahan kon ikaw maghinulsol? “Mabati nako nga bation ni Jesus nga angay lang nga gibuhat ang Pag-ula, ug Siya malipayon nga makauban kita Kaniya pag-usab.”

Nganong gusto ni Jesus ug sa Langitnong Amahan nga ako maghinulsol? Matud pa sa akong 17-anyos nga apo nga babaye: “Tungod kay sila nagmahal kanako! Aron mouswag ug mahimong sama Nila, kinahanglan kita nga maghinulsol. Gusto usab ako nga ang Espiritu magauban kanako, mao nga kinahanglan maghinulsol ko sa kada adlaw aron maangkon ang Iyang maanindot nga pakig-uban. Dili paigo ang akong kamapasalamaton ngadto Nila.”

Sa dihang nakadungog sa pangutana ang kwatro anyos nga si Brynlee, miingon siya, “ambot lang, Pa. Tudloi ko.”

Sister Reeves son and granddaughter

Sa milabayng general conference, si Elder Jeffrey R. Holland namahayag: “Bisan nagtuo ka nga ulahi ka na, bisan pila pa ka mga oportunidad ang wala ninyo mapahimusli, mga sao nga inyong nahimo … , o unsa ka kalayo sa panimalay ug pamilya ug sa Dios, mopamatuod ko nga wala pa kamo malayo sa balaanong gugma. Imposible nga ang mahangturong kahayag sa Pag-ula ni Kristo dili moabut kaninyo.”4

O, pagkagusto gayud nako nga ang matag usa sa akong mga anak, apo, ug matag usa ninyo, mga kaigsoonan ko, sa pagbati og kalipay ug kasuod sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas samtang maghinulsol kita kada adlaw sa atong mga sala ug kahuyang. Matag may tulubagon nga anak sa Langitnong Amahan nagkinahanglan og paghinulsol. Ikonsiderar unsa nga mga sala ang kinahanglan natong hinulsolan? Unsa ang nakapugong kanato? Unsa nga paagi nga kinahanglan kita nga molambo?

Nakahibalo ko, sama sa nasinati ni Presidente Packer ug gipamatuod, nga kon kita tinuod nga naghinulsol, ang atong mga sala sa pagkatinuod mawala—walay timailhan! Personal nakong nabati ang gugma, kalipay, kahupay, ug kamasaligon atubangan sa Ginoo samtang ako sinsero nga naghinulsol ug napasaylo.

Kanako, ang labing dakong milagro niining kinabuhi dili ang pagkabahin sa Pulang Dagat, ang paglihok sa bukid, o gani ang pag-ayo sa lawas. Ang labing dakong milagro mahitabo samtang kita mapainubsanong moduol sa atong Langitnong Amahan ug tiunay nga mangamuyo aron mapasaylo sa atong mga sala ug dayon malimpyo niadtong mga sala ug mausab pinaagi sa maulaong sakripisyo sa atong Manluluwas. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.