2010–2019
Pagkat-on gikan ni Alma ug Amulek
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magkat-on gikan ni Alma ug Amulek

Naglaum ko nga kadtong nahisalaag gikan sa dalan sa pagkadisipulo moabli sa ilang kasingkasing ug magkat-on gikan ni Alma ug Amulek.

Alma ang Batan-on

Sa mga dili gayud malimtan nga mga karakter sa kasulatan mao si Alma ang Batan-on. Bisan og anak siya sa usa ka halangdong propeta, nahisalaag gihapon siya ug nahimong “hilabihan ka dautan ug usa ka tigsimba sa mga dios-dios nga tawo.” Tungod sa mga rason nga wala ta masayud, siya aktibong misupak sa iyang amahan ug mitinguha sa pagguba sa Simbahan. Ug tungod sa iyang ka maayo manulti ug kamadanihon, nakasinati siya og dakong kalampusan.1

Apan nausab ang kinabuhi ni Alma sa dihang mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo ug namulong ingon uban sa usa ka tingog sa dugdog. Sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii, si Alma “gisakit uban sa walay katapusan nga kahasol, … gani uban sa mga kasakit sa usa ka gipanghimaraut nga kalag.” Ug unya, tungod niini, nahinumdom siya sa kahasol niining panahona—usa ka mahangturon nga kamatuoran, gitudlo sa iyang amahan: nga si Jesukristo moanhi “aron sa pag-ula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan.” Si Alma dugay nang misalikway sa maong mga konsepto, apan karon iyang “hunahuna naghinuktok niini nga panumduman,” ug siya mapaubsanon, matinguhaon, misalig sa maulaong gahum ni Kristo.2

Sa dihang nakat-on si Alma niini nga kasinatian, nausab na siya. Sukad adto, iyang gihalad ang iyang kinabuhi sa pag-ayo sa kadautan nga iyang nabuhat. Siya ang labing gamhanang ehemplo sa paghinulsol, pagpasaylo, ug paglahutay sa pagkamatinud-anon.

Si Alma sa katapusan maoy napili nga mosunod sa iyang amahan isip pangulo sa Simbahan sa Dios.

Matag tawo sa nasud sa Nephite nahibalo gayud sa istorya ni Alma. Sa mga Twitter, Instagram, ug Facebook sa iyang panahon napuno sa mga hulagway ug mga istorya kabahin niya. Tingali regular siyang makita sa tabon sa Zarahemla Weekly ug mao ang gihisgutan sa mga editoryal ug sa telebisyon. Sa laktud nga pagkasulti, tingali siya ang labing sikat nga tawo sa iyang panahon.

Apan sa dihang nakita ni Alma nga ang iyang katawhan nalimot sa Dios ug nahimong mapagarbuhon ug malalison, mipili siya sa paghunong sa iyang trabaho ug mihalad sa iyang kaugalingon “sa “kinatibuk-an ngadto sa halangdon nga pagkapari sa balaan nga kapunongan sa Dios,”3 nagsangyaw og paghinulsol tali sa mga Nephite.

Sa sinugdanan, nakasinati si Alma og dakong kalampusan—nga, hangtud mibiyahe siya ngadto sa dakbayan sa Ammonihah. Ang katawhan niana nga dakbayan nasayud nga si Alma dili na ilang lider sa politika, ug gamay ra ang ilang pagrespeto sa iyang awtoridad sa priesthood. Mibiaybiay sila kaniya, mitamay kaniya, ug mipagawas kaniya sa ilang dakbayan.

Nasubo, si Alma mitalikod sa dakbayan sa Ammonihah.4

Apan usa ka anghel ang miingon kaniya sa pagbalik.

Hunahunaa lang: giingnan siya sa pagbalik ngadto sa mga katawhan nga nasuko kaniya ug mga kaaway sa Simbahan. Makuyaw kadto ug tingali makahulga sa kinabuhi nga tahas. Apan wala magduha-duha panuko si Alma. “Siya mibalik pagdali.”5

Si Alma nagpuasa sulod sa daghang mga adlaw sa dihang siya misulod sa dakbayan. Mihangyo siya ngadto sa usa ka estranghero kon “mohatag ba ikaw ngadto sa usa ka mapainubsanon nga sulugoon sa Dios og makaon.”6

Amulek

Ang pangalan niini nga tawo mao si Amulek.

Si Amulek adunahan, ilado sa Ammonihah. Bisan og gikan siya sa kaliwatan sa mga tumutuo, ang iyang kaugalingong pagtuo milubad. Dayon siya mikumpisal, “Ako gitawag sa makadaghan ug ako wala mopatalinghug; busa ako nasayud mahitungod niini nga mga butang, apan ako wala magpakasayud; busa ako nagpadayon sa pagsukol batok sa Dios.”7

Apan giandam sa Dios si Amulek, ug sa dihang iyang nakita si Alma, iyang gidawat ang suluguon sa Ginoo sa iyang panimalay, diin si Alma nagpabilin sulod sa daghang mga adlaw.8 Nianang higayona, si Amulek mapainubsanong midawat sa mensahe ni Alma, ug usa ka kahibulongang kausaban miabut kaniya. Siya wala lamang mituo; siya nahimong tigpanalipod sa kamatuoran.

Sa paglakaw og balik ni Alma aron sa pagtudlo sa mga katawhan sa Ammonihah, siya aduna nay ikaduhang saksi sa iyang kiliran—si Amulek, ilang kauban.

Ang mga panghitabo nga misunod naglangkob og usa sa labing makalipay ug makaguol nga istorya sa tanang kasulatan. Mabasa nato kini sa Alma mga kapitulo 8–16.

Karon, gusto ko nga mokonsiderar kamo niining duha ka pangutana:

Una: “Unsa ang akong makat-unan gikan ni Alma?”

Ikaduha: “Sa unsang paagi ako sama ni Amulek?”

Unsa ang Akong Makat-unan gikan ni Alma?

Tuguti ko nga mosugod sa pagpangutana sa tanang nangagi, sa kasamtangan, o sa umaabut nga mga lider sa Simbahan ni Jesukristo, “Unsa ang inyong nakat-unan gikan ni Alma?”

Si Alma usa ka talagsaon may kahanas ug sarang nga tawo. Tingali sayon ra hunahunaon nga wala siya magkinahanglan og tabang ni bisan kinsa. Apan unsa man ang gibuhat ni Alma pagbalik niya sa Ammonihah?

Nakita ni Alma si Amulek ug nangayo og tabang.

Ug nakadawat og tabang si Alma.

Sa bisan unsa nga rason, usahay kitang mga lider magpanuko sa pagpangita ug pagpanghangyo sa atong mga Amulek. Tingali naghunahuna kita nga mahimo ra nato ang buluhaton nga kita ra, o nagpanuko kita nga mahasol ang uban, o nagdahum nga dili sila motabang. Kasagaran magpanuko kita sa pagdapit sa mga tawo sa paggamit sa hinatag sa Dios nga mga talento ug motabang sa dakong trabaho sa kaluwasan.

Paghunahuna sa Manluluwas—gisugdan ba Niya og establisar ang Iyang Simbahan nga nag-inusara?

Wala.

Ang Iyang mensahe dili ang “Diha ka lang. Ako ray bahala ini.” Kon dili “Umanhi ka ug sumunod kanako.”9 Siya midasig, midapit, mitudlo, ug unya misalig sa Iyang mga sumusunod sa “pagbuhat sa mga butang nga inyong makita nga akong gibuhat.”10 Niini nga paagi, si Jesukristo miestablisar dili lamang sa Iyang Simbahan apan sa Iyang mga sulugoon usab.

Sa bisan unsa nga posisyon kamo kasamtangang nagserbisyo—ma-presidente man sa korum sa mga deacon, presidente sa stake, o Presidente sa Area—aron magmalampuson, kinahanglan kang mangita sa inyong mga Amulek.

Tingali usa kini ka tawo nga hilumon ra o gani dili ra makit-an kanunay sa mga miyembro. Tingali usa kini ka tawo kinsa ingon og dili andam o dili moserbisyo. Ang inyong mga Amulek mahimong batan-on o edaran, lalaki o babaye, walay kasinatian, gikapoy, o dili aktibo sa Simbahan. Apan ang wala ninyo damha mao nga sila malaumon nga maminaw ninyo sa mga pulong “Ang Ginoo nagkinahanglan kanimo! Gikinahanglan ko kamo!”

Sa ilang kaugalingon, daghang gustong moalagad sa ilang Dios. Gusto nilang mamahimong himan sa Iyang mga kamot. Gusto silang moduso sa ilang galab ug moani uban sa ilang kusog sa pag-andam sa yuta alang sa pagbalik sa atong Manluluwas. Gusto silang motukod sa Iyang Simbahan. Apan nagpanuko sila sa pagsugod. Kasagaran naghulat sila nga hangyoon.

Modapit ako kaninyo sa paghunahuna niadtong anaa sa inyong mga branch ug mga ward, sa inyong mga misyon ug mga stake, kinsa kinahanglang makadungog og tawag aron molihok. Ang Ginoo nagtrabaho uban kanila—nag-andam kanila, nagpahumok sa ilang mga kasingkasing. Pangitaa sila pinaagi sa imong pagbati.

Tabangi sila. Tudloi sila. Dasiga sila. Hangyoa sila.

Ipakigbahin kanila ang mga pulong sa anghel ngadto kang Amulek—nga ang panalangin sa Ginoo modangat kanila ug sa ilang balay.11 Matingala ka unya nga makadiskubre og usa ka maisug nga sulugoon sa Ginoo nga natago ra unta.

Sa Unsang Paagi Ako Mahisama ni Amulek?

Samtang ang uban kanato nangita og Amulek, alang sa uban ang pangutana mao ang “Sa unsang paagi ako sama ni Amulek?”

Tingali kamo, sa mga katuigan, dili na kaayo mapasaligon sa inyong pagkadisipulo. Tingali ang kalig-on sa inyong pagpamatuod mihuyang. Tingali midistansya kamo gikan sa lawas ni Kristo. Tingali nahiubos kamo o gani nasuko. Sama sa ubang karaan nga Simbahan sa Ephesus, mibiya kamo tingali sa inyong “unang gugma”12—ang madungganon, mahangturon nga kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Tingali, sama ni Amulek, nasayud mo sa inyong kasingkasing nga ang Ginoo “mitawag [kanimo] sa makadaghan” apan ikaw “wala maminaw.”

Bisan pa man, nakita sa Ginoo diha kaninyo unsay iyang nakita kang Amulek—ang potensyal sa maisug nga sulugoon nga may mahinungdanong buhaton. May mga tawo nga nagkinahanglan nga maminaw sa inyong pagpamatuod. Adunay pangalagad nga walay laing makahatag sa samang paagi. Ang Ginoo misalig kaninyo sa Iyang balaang priesthood, nga naghupot sa balaang potensyal sa pagpanalangin ug pagbayaw sa uban. Paminaw sa mga pagbati sa inyong kasingkasing ug sunda ang mga pag-aghat sa Espiritu.

Panaw sa Usa ka Miyembro

Natandog ko sa panaw sa usa ka igsoon nga nangutana sa iyang kaugalingon, “Kon motawag ang Ginoo, makadungog kaha ko?” Tawagon ko ni nga maayong igsoon og David.

Si David nakabig sa Simbahan mga 30 na ka tuig ang milabay. Mialagad siya og misyon ug dayon mieskwela og abogasya. Samtang nag-eskwela siya ug nagtrabaho aron masuportaan ang gamay pa nga pamilya, nakasugat siya og impormasyon bahin sa Simbahan nga nakapalibog niya. Sa pagsige niya og basa niining negatibo nga mga materyal, nabalaka siya pag-ayo. Sa ngadto ngadto mihangyo siya nga tangtangon ang iyang ngalan gikan sa rekord sa Simbahan.

Sukad niadto, sama ni Alma sa iyang kamasinupakon, si David nagsige og pakigdebate sa mga miyembro sa Simbahan, nakig-istorya sa online sa tuyo sa paghagit sa ilang mga pagtuo.

Maayo kaayo siya niana.

Usa sa mga miyembro nga iyang kadebate akong tawgon og Jacob. Si Jacob kanunay nga mabination ug matinahuron ni David, apan lig-on usab sa iyang pagdapig sa Simbahan.

Sa katuigan, si David ug Jacob mipalambo og pagrespeto ug panaghigalaay sa usag usa. Ang wala nahibaloi ni David mao nga si Jacob nagsugod sa pag-ampo alang kang David ug matinud-anong mibuhat niini sobra na sa usa ka dekada. Iyang gisulat ang pangalan sa iyang higala sa prayer roll sa mga templo sa Ginoo ug naglaum nga ang kasingkasing ni David mahumok.

Sulod sa dugay nga panahon, sa hinayhinay, nausab si David. Nagsugod siya sa paghinumdom uban sa pagbati sa iyang espiritwal nga mga kasinatian sa una, ug nahinumdom siya sa kalipay nga iyang nabati niadtong miyembro pa siya sa Simbahan.

Sama ni Alma, si David wala gayud sa hingpit malimot sa mga kamatuoran sa ebanghelyo nga iyang gihangop sa una. Ug sama ni Amulek, si David mibati sa Ginoo nga nagtabang kaniya. Si David anaa na karon sa usa ka law firm—usa ka maanindot nga trabaho. Nakapalambo na siya og reputasyon nga tigsaway sa Simbahan, ug hilabihan na kaayo ang iyang garbo sa pagbalik.

Bisan pa man, mipadayon siya sa pagbati sa pagbitad sa Magbalantay sa karnero.

Mituo gayud siya sa kasulatan: “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya.”13 Nag-ampo siya, “Mahal nga Dios, gusto kong mamahimo nga Santos sa Ulahing mga Adlaw pag-usab, apan aduna koy mga pangutana nga nagkinahanglan og mga tubag.”

Nagsugod siya sa pagpaminaw sa mga hunghong sa Espiritu ug sa dinasig nga mga tubag sa mga higala, nga wala niya sukad madunggi. Usa human sa lain, ang iyang mga pagduda nahimong pagtuo, hangtud sa katapusan nakaamgo siya nga, sa makausa pa, makabati na siya og pagpamatuod ni Jesukristo ug sa Iyang gipahiuli nga Simbahan.

Nianang puntoha, nasayud siya nga iyang mabuntog ang iyang garbo ug mobuhat sa bisan unsa aron lang makabalik sa Simbahan.

Sa katapusan, nagpabunyag si David ug dayon misugod sa pag-ihap sa mga adlaw hangtud nga mapahiuli ang iyang mga panalangin.

Malipayon ko nga moreport nga niining milabay nga summer, napahiuli na ngadto ni David ang iyang mga panalangin. Aktibo na usab siya sa Simbahan ug nag-alagad isip magtutudlo sa Doktrina sa Ebanghelyo sa iyang ward. Nangita siya og kahigayunan nga makasulti sa uban kabahin sa iyang pagka-usab, sa pag-ayo sa iyang naguba, ug sa pagpamatuod sa ebanghelyo ug sa Simbahan ni Jesukristo.

Panapos

Minahal kong mga kaigsoonan, mangita kita, modasig, ug mosalig sa mga Amulek sa atong mga ward ug mga stake. Adunay daghang Amulek sa Simbahan karon.

Tingali naa kay nailhan. Tingali usa ka niana.

Tingali ang Ginoo naghunghong kaninyo, naghangyo kaninyo sa pagbalik sa inyong gibiyaan nga paghigugma nga diha kaninyo kaniadto, mohatag sa inyong mga talento, takus nga mogamit sa priesthood, ug mangalagad uban sa inyong kauban nga mga Santos sa pagpaduol ni Jesukristo ug pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Ang atong hinigugma nga Manluluwas nasayud hain ka. Nasayud Siya sa inyong kasingkasing. Gusto Siya nga moluwas kaninyo. Gusto Siya nga motabang kaninyo. Ablihi lang ang inyong kasingkasing ngadto Kaniya. Naglaum ko nga kadtong nahisalaag gikan sa dalan sa pagkadisipulo—bisan og gamay lang—mamalandong sa kaayo ug grasya sa Dios, moabli sa ilang kasingkasing, magkat-on gikan ni Alma ug Amulek, ug dunggon ang makapausab sa kinabuhi nga mga pulong sa Manluluwas: “Umanhi ka, ug sumunod kanako.”

Moawhag ko kaninyo sa pagpaminaw sa Iyang tawag, kay sigurado nga kadtong mobuhat niini makadawat og ganti sa langit. Ang panalangin sa Ginoo moabut kaninyo ug sa inyong balay.14

Niini ako mopamatuod ug mobilin kaninyo sa akong panalangin sa pangalan ni Jesukristo, amen.