2010–2019
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan

Mga kaigsoonan, si Presidente Monson midapit kanako sa pagpresentar sa mga pangalan sa General Officers ug mga Area Seventy alang sa inyong pagpaluyo nga boto.

Gisugyot nga atong paluyohan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; si Henry Bennion Eyring isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug si Dieter Friedrich Uchtdorf isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon ipakita kini.

Kadtong supak mahimong mopakita niini.

It Gisugyot nga atong paluyohan si Russell Marion Nelson isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug ang mosunod isip mga sakop niana nga Korum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renlund.

Kadtong uyon palihug ipakita kini.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Gisugyot nga atong i-release uban sa pasalamat sa ilang maayo nga pagserbisyo sila si Elders Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards, ug Francisco J. Viñas isip mga General Authority Seventy ug mohatag nila og emeritus status. Gihinumduman nato ang pagserbisyo ni Elder Per G. Malm, kinsa namatay niadtong Hulyo 26, 2016. Atong ipadayag ang atong gugma ug kinasingkasing nga pahasubo ngadto ni Sister Malm ug sa ilang mga anak ug mga apo.

Kadtong buot nga moapil kanamo sa pagpasalamat niining mga Kaigsoonan sa ilang maayo kaayo nga serbisyo, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong i-release si Alan R. Walker isip usa ka Area Seventy. Kadtong kinsa moapil kanamo sa pagpadayag og pasalamat ngadto ni Brother Walker sa iyang pagserbisyo, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mosunod isip mga Area Seventy: Bhanu K. Hiranandani ug Sandino Roman.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug kinatibuk-ang mga kapangulohan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Presidente Monson, ang pagbotar narekord. Gidapit namo kadtong misupak sa bisan hain sa gisugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake.

Mga kaigsoonan, salamat sa inyong padayon nga hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo alang sa mga lider sa Simbahan.