2010–2019
Paghinulsol: Usa ka Mahimayaon nga Pagpili
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Paghinulsol: Usa ka Mahimayaon nga Pagpili

Ang paghinulsol dili lamang posible apan usab mahimayaon tungod sa atong Manluluwas.

Minahal nga mga kaigsoonan, sa dihang 12 anyos pa ko, ang akong pamilya nagpuyo sa Göteborg, usa ka siyudad sa daplin sa dagat sa habagatang Sweden. Agig pagtimaan, mao kini ang lugar sa atong minahal nga kauban nga si Elder Per G. Malm,1 kinsa namatay karon lang ting-init. Gimingaw kami kaniya. Mapasalamaton kami sa iyang kahalangdon ug sa iyang halangdong pagserbisyo ug sa ehemplo sa iyang hilabihan kanindot nga pamilya. Ug nag-ampo gayud kami nga ang labing bililhon nga mga panalangin sa Dios maangkon nila.

Singkwenta ka tuig ang milabay, misimba kami diha sa usa ka dako nga giusab nga balay. Usa ka Dominggo niana, ang akong amigo nga si Steffan,2 ang bugtong deacon gawas nako diha sa branch, mitimbiya nako sa simbahan nga may kahinam. Miadto mi sa overflow nga dapit tupad sa chapel, ug mikuha siya gikan sa iyang bulsa og usa ka dakong pabuto ug mga posporo. Sa pagpakita og binatan-on nga kaisug, gikuha nako ang pabuto ug gidagkutan ang taas nga pabilo niini. Tuyo nakong palungon ang pabilo sa dili pa kini mobuto. Apan sa dihang napaso ang akong mga tudlo sa pagsulay sa pagbuhat sa ingon, nabuhian nako ang pabuto. Si Steffan ug ako naglantaw nga nahadlok samtang mipadayon sa pagkasunog ang pabilo.

Mibuto ang pabuto, ug napuno og aso ang overflow nga dapit ug ang chapel. Gidali-dali namo og limpyo ang nagkalat nga mga piraso sa pabuto ug giablihan ang mga bintana aron ipagawas ang kabaho, nanghinaut nga walay makamatikod. Maayo nalang, walay usa nga nasakitan ug walay kadaut nga nahimo.

Sa pag-abut sa mga miyembro sa miting, namatikdan nila ang isog nga baho. Lisud kadto nga dili matimahuan. Ang kabaho nakabalda sa kasagrado sa miting. Tungod kay diyutay ra kaayo ang mga naghupot sa Aaronic Priesthood—ug kay wala nako hunahunaa nga dunay koneksyon ang akong nabuhat sa ako karong buhaton—mipaambit ko sa sakrament, apan akong gibati nga dili ko takus sa pag-ambit niini. Sa dihang gitanyag kanako ang tray sa sakrament, wala ko mokuha sa pan o sa tubig. Lain kaayo ang akong gibati. Naulaw ko, ug nasayud ko nga ang akong gibuhat wala makapahimuot sa Dios.

Human sa pagsimba, ang branch president, si Frank Lindberg, usa ka dungganon, edaran na nga tawo ug ubanon na, mihangyo nga moadto ko sa iyang opisina. Human ko makalingkod, mabination siyang mitan-aw kanako ug miingon nga nakamatikod siya nga wala ko moambit sa sakrament. Nangutana siya kon ngano. Nagduda ko nga nasayud siya kon ngano. Sigurado ko nga ang tanan nasayud kon unsay akong nabuhat. Human nako siya gisultian, nangutana siya kon unsay akong gibati. Samtang naghilak, naglisud ko og sulti kaniya nga naguol ko ug nga nasayud ko nga wala nako mapahimuot ang Dios.

Si Presidente Lindberg mipakli sa gamit na kaayo nga kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug mihangyo nako sa pagbasa sa pipila ka gilinyahan nga mga bersikulo. Basaha og kusog ang mosunod nga sitwasyon:

“Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila.

“Pinaagi niini kamo masayud kon ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala—tan-awa, siya mokumpisal kanila ug mobiya kanila.”3

Dili gayud nako makalimtan ang manggiloy-ong pahiyom ni Presidente Lindbergh dihang mihangad ko human ko mibasa. Uban ang pagka-emosyonal, giingnan ko niya nga mahimo na kong moambit pag-usab sa sakrament. Sa dihang mibiya nako sa iyang opisina, mibati ko og dili mahulagway nga kalipay.

Ang ingon nga kalipay maoy usa sa natural nga mga resulta sa paghinulsol. Ang pulong nga hinulsol nagsugyot nga “nasabtan pagkahuman” ug nagpahayag og “kausaban.”4 Sa Swedish, ang pulong mao ang omvänd, nga nagpasabut nga “mobalik.”5 Ang Kristiyanong tagsulat nga si C. S. Lewis misulat mahitungod sa panginahanglan ug sa pamaagi alang sa kausaban. Mipahayag siya nga ang paghinulsol naglakip sa “pagkabalik ngadto sa sakto nga dalan. Ang sayop nga sumada mahimong masakto,” miingon siya, “apan pinaagi lamang sa pagbalik hangtud nga makit-an ninyo ang sayop ug usbon pagtrabaho gikan niana nga punto, dili lamang sa pagpadayon.6 Ang pag-usab sa kinaiya ug pagbalik ngadto sa “sakto nga dalan” kabahin sa paghinulsol, apan kabahin lamang. Ang tinud-anay nga paghinulsol naglakip usab sa pagpabalik sa atong kasingkasing ug kabubut-on ngadto sa Dios ug sa pagsalikway sa sala.7 Sama sa gipasabut diha sa Ezequiel, ang paghinulsol mao ang “[pag]biya sa … sala, … magabuhat niana nga uyon sa balaod ug matarung; … iuli … ang butang nga pasalig, … [ug] magalakaw … sa kabalaoran sa kinabuhi, sa walay pagbuhat ug kasal-anan.”8

Apan bisan kini dili pa gihapon kompleto nga paghulagway. Wala kini nagpahibalo sa hustong paagi sa gahum nga nagpahimo sa paghinulsol nga posible, ang maulaong sakripisyo sa atong Manluluwas. Ang tinud-anay nga paghinulsol kinahanglang maglakip og hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo, hugot nga pagtuo nga makapausab Siya kanato, hugot nga pagtuo nga makapasaylo Siya kanato, ug hugot nga pagtuo nga tabangan kita Niya nga makalikay sa dugang pang mga sayop. Kini nga matang sa hugot nga pagtuo maghimo sa Iyang Pag-ula nga epektibo sa atong mga kinabuhi. Kon kita “nakasabut pagkahuman” ug “mobalik” uban sa tabang sa Manluluwas, makabati kita og paglaum diha sa Iyang mga saad ug sa kalipay sa kapasayloan. Kon wala ang Manunubos, ang paglaum ug kalipay mawala, ug ang paghinulsol mahimo lang nga miserable nga pag-usab sa kinaiya. Apan pinaagi sa pagpakita og hugot nga pagtuo diha Kaniya, makabig kita sa Iyang abilidad ug kaandam nga mopasaylo og sala.

Si Presidente Boyd K. Packer mipanghimatuod sa malaumon nga mga saad sa paghinulsol niadtong Abril 2015 sa katapusan niyang kinatibuk-ang komperensya. Gihulagway niya ang gahum sa Pag-ula sa Manluluwas nga moayo sa unsay akong gikonsiderar nga usa ka summary sa kaalam nga naangkon sulod sa tunga sa siglo nga apostolikanhong pagserbisyo. Si Presidente Packer miingon: “Ang Pag-ula dili magbilin og mga marka, walay mga timailhan. Unsay giayo niini naayo na. … Moayo gayud kini, ug unsay giayo niini magpabilin nga naayo.”9

Siya mipadayon:

“Ang Pag-ula, nga makatubos natong tanan, magbilin nga walay mga uwat. Kana nagpasabut nga bisan unsa pay atong nabuhat o asa kita naggikan o sa unsang paagi nahitabo ang usa ka butang, kon kita tinuoray nga naghinulsol, [ang Manluluwas] nagsaad nga Siya mo-ula. Ug kon Siya mo-ula, sulbad na kana. …

“… Ang Pag-ula … makapawala sa matag lama bisan unsa pa kalisud o kadugay o kadaghan gibalik-balik.”10

Walay kinutuban ang gilapdon ug gilawmon sa makab-ot sa Pag-ula sa Manluluwas, alang kaninyo ug alang kanako. Apan dili gayud kini ipamugos kanato. Sama sa gipasabut ni propetang Lehi, human kita “gitudloan sa igo” aron “masayud sa maayo gikan sa dautan,”11 kita “gawasnon sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halangdon nga Tigpataliwala sa tanan nga mga tawo, o pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon.”12 Sa ato pa, ang paghinulsol usa ka pagpili.

Kita makahimo—ug usahay mohimo—og lainlaing mga pagpili. Ang maong mga pagpili mahimong dili klaro nga sayop, apan kini mopugong kanato nga mahimong tinud-anay nga mahinulsolon ug busa mopahunong sa atong pagtinguha sa tinud-anay nga paghinulsol. Sama pananglit, mahimo kitang mopili nga mopasangil sa uban. Isip usa ka 12 anyos nga bata didto sa Göteborg, mahimo nakong pasanginlan si Steffan. Kon buot hunahunaon siya ang nagdala og dako nga pabuto ug mga posporo didto sa simbahan. Apan ang pagpamasangil sa uban, bisan og may kaangayan, nagtugot kanato nga mangatarungan sa atong kinaiya. Sa pagbuhat sa ingon, gibalhin nato ang responsibilidad alang sa atong mga binuhatan ngadto sa uban. Kon mabalhin ang responsibilidad, atong giwagtang ang atong panginahanglan ug abilidad nga molihok. Atong gihimo ang atong mga kaugalingon nga malas nga mga biktima, imbis nga mga tawo nga may kagawasan sa pagbuhat.13

Ang laing pagpili nga mopugong sa atong paghinulsol mao ang pagpaminos sa atong mga sayop. Sa panghitabo sa pabuto didto sa Göteborg, walay nasamdam, walay permanente nga kadaut ang nahitabo, ug ang miting nahitabo ra gihapon. Sayon ra untang isulti nga walay rason aron maghinulsol. Apan ang pagpaminos sa atong mga sayop, bisan og dili makita ang mga resulta diha-diha dayon, nagwagtang sa kadasig nga mag-usab. Kini nga panghunahuna nagpugong kanato nga makaamgo nga ang atong mga sayop ug mga sala adunay mahangturon nga mga sangputanan.

Apan ang laing paagi mao ang paghunahuna nga ang atong mga sala walay bili tungod kay ang Dios nahigugma kanato bisan unsa pay atong buhaton. Makatintal nga motuo sa unsay gitudlo sa malimbungon nga si Nehor ngadto sa katawhan sa Zarahemla: “Nga ang tanan nga mga katawhan kinahanglan maluwas sa katapusan nga adlaw, ug nga sila dili kinahanglan nga mahadlok ni mangurog … ug, sa katapusan, ang tanan nga mga tawo kinahanglan makaangkon og kinabuhi nga dayon.”14 Apan kining madanihon nga ideya sayop. Ang Dios tinuod nga nahigugma kanato. Hinoon, ang bisan unsa nga atong buhaton importante Kaniya ug ngari kanato. Mihatag na siya og klaro nga mga sugo kon sa unsang paagi kita kinahanglan magpuyo. Gitawag nato kini nga mga kasugoan. Ang iyang pagtugot ug ang atong kinabuhing dayon nag-agad sa atong kinaiya, lakip ang atong kaandam nga mapainubsanong magtinguha sa tinud-anay nga paghinulsol.15

Dugang pa, dili nato makab-ot ang tinud-anay nga paghinulsol kon atong pilion nga ibulag ang Dios gikan sa Iyang mga kasugoan. Total, kon dili pa sagrado ang sakrament, wala ra untay kaso kon ang kabaho sa pabuto nakabalda nianang miting sa sakrament sa Göteborg. Kinahanglang magbantay kita sa pagbaliwala sa makasasala nga kinaiya pinaagi sa pagsalikway nga ang Dios mao ang tagsulat sa Iyang mga sugo. Ang tinuod nga paghinulsol nagkinahanglan sa pag-ila sa pagkabalaan sa Manluluwas ug sa pagkatinuod sa Iyang buhat sa ulahing mga adlaw.

Imbis nga mangatarungan, atong pilion ang paghinulsol. Pinaagi sa paghinulsol, makahinuklog kita sa atong kaugalingon, sama sa anak nga nawala diha sa sambingay,16 ug mamalandong sa mahangturon nga kaimportante sa atong mga binuhatan. Kon makasabut kita kon sa unsang paagi ang atong mga sala makaapekto sa atong mahangturon nga kalipay, dili lamang kita mahimong tinud-anay nga mahinulsolon apan maninguha usab nga mahimong mas maayo. Kon gihagit sa tintasyon, lagmit kitang mangutana sa atong kaugalingon, diha sa mga pulong ni William Shakespeare:

Unsay akong makuha, kon maangkon nako ang butang diin ako gitintal?

Usa ka damgo, usa ka ginhawa, daklit nga pagbati sa temporaryo nga kalipay.

Kinsay makigbaylo og usa ka higayon sa kalingawan alang sa usa ka semana nga kasakit,

O mobaligya sa kahangturan alang sa usa ka dulaan?17

Kon nawad-an kita og panglantaw sa kahangturan tungod lang sa usa ka dulaan, makapili kita sa paghinulsol. Tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, aduna pa kitay laing kahigayunan. Sa pinasumbingay nga paagi, mapailisan nato ang dulaan nga sayop natong napalit ug madawat pag-usab ang paglaum sa kahangturan. Sama sa gipasabut sa Manluluwas, “Kay, tan-awa, ang Ginoo nga imong Manunubos nag-antus sa kamatayon diha sa lawas; busa siya nag-antus sa kasakit sa tanan nga mga tawo, nga unta ang tanan nga mga tawo maghinulsol ug moduol ngadto kaniya.”18

Si Jesukristo makapasaylo tungod kay gibayaran Niya ang kantidad sa atong mga sala.19

Ang atong Manunubos mipili sa pagpasaylo tungod sa Iyang dili matandi nga kapuangod, kalooy, ug gugma.

Ang atong Manluluwas gusto nga mopasaylo tungod kay mao kini ang usa sa Iyang balaan nga mga hiyas.

Ug, tungod kay Siya ang Maayong Magbalantay, malipay Siya kon kita mopili sa paghinulsol.20

Bisan kon mobati kita og diosnon nga kasubo alang sa atong mga binuhatan,21 kon mopili kita nga maghinulsol, diha-diha atong gidapit sa atong mga kinabuhi ang Manluluwas. Sama sa gitudlo ni Amulek, “Moduol ug dili magpatig-a sa inyong mga kasingkasing; kay tan-awa, karon mao ang takna ug adlaw sa inyong kaluwasan; ug busa, kon kamo maghinulsol ug dili na magpatig-a sa inyong mga kasingkasing, diha-diha ang mahinungdanon nga laraw sa katubsanan mapadangat nganha kaninyo.”22 Makabati kita og diosnon nga kasubo alang sa atong mga binuhatan ug, sa samang higayon, mobati sa kalipay nga magbaton sa tabang sa Manluluwas.

Ang maayong balita sa ebanghelyo mao nga makahinulsol kita!23 Ang kasaypanan mahimong “makuha sa hingpit.”24 Mahimo kitang mapuno sa hingpit nga kalipay, makadawat og kapasayloan sa atong mga sala, ug magbaton og “kalinaw sa … tanlag.25 Makalingkawas kita sa mga pagbati sa kawalay paglaum ug sa pagkaulipon sa sala. Mahimo kitang mapuno sa kahibulongan nga kahayag sa Dios ug “[dili] na mag-antus.”26 Ang paghinulsol dili lamang posible apan usab mahimayaon tungod sa atong Manluluwas. Nahinumdom pa gihapon ko sa akong mga pagbati didto sa opisina sa branch president human sa panghibato sa pabuto. Nasayud ko nga napasaylo nako. Ang akong mga pagbati sa kasaypanan nawagtang, ang akong magul-anon nga buot nabayaw, ug ang akong kasingkasing migaan.

Mga kaigsoonan, sa pagtapos nato niini nga komperensya, modapit ko kaninyo nga mobati og mas dakong kalipay sa inyong kinabuhi: kalipay sa kahibalo nga ang Pag-ula ni Jesukristo tinuod, kalipay sa abilidad, kaandam, ug tinguha sa Manluluwas nga mopasaylo; ug kalipay sa pagpili nga maghinulsol. Atong sundon ang sugo nga “uban ang kalipay … managtimba ug tubig gikan sa mga atabay sa kaluwasan.”27 Unta mopili kita nga maghinulsol, mobiya sa atong mga sala, ug mopabalik sa atong mga kasingkasing ug mga kabubut-on ngadto sa pagsunod sa atong Manluluwas. Mopamatuod ko sa katinuod sa Iyang pagkabuhi. Usa ako ka saksi ug pabalik-balik nga tigdawat sa Iyang walay sama nga kapuangod, kalooy, ug gugma. Ako nag-ampo nga ang matubsanon nga mga panalangin sa Iyang Pag-ula mainyo karon—ug magbalik-balik sa tibuok ninyong kinabuhi,28 sama nga nahitabo sa akong kinabuhi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.