2010–2019
Kay Tingali Lamang Unya Mahakalimot Ka
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kay Tingali Lamang Unya Mahakalimot Ka

Moawhag ako kaninyo nga hinumduman, ilabi na sa mga panahon sa kalisud, ang panahon nga inyong nabati ang Espiritu ug ang inyong pagpamatuod lig-on; hinumdumi ang espirituhanon nga mga pundasyon nga inyong natukod.

Maayong hapon, minahal nga mga kaigsoonan. Pagkabulahan nato niini nga komperensya. Ang akong unang tuig isip miyembro sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nahimong labing mapaubsanon. Usa kini ka tuig sa hilabihang personal nga paningkamot, personal nga paglambo ug padayon nga sinserong mga pag-ampo ngadto sa akong Amahan sa Langit. Nabati nako ang mapaluyuhong mga pag-ampo sa pamilya, mga higala, ug mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Salamat sa inyong paghunahuna ug mga pag-ampo.

Aduna usab akoy pribilehiyo nga mahimamat ang minahal nga mga higala, ang pipila dugay na nakong nakaila ug daghan nga bag-o lang nakong nahimamat. Nadasig ko sa pag-andam sa akong pakigpulong karon human nako nahimamat ang usa ka higala nga akong nakaila ug gihigugma sulod sa daghang katuigan.

Sa among pagkita, mitug-an ang akong higala kanako nga nanglimbasug siya. Iyang gibati nga nakasinati siya og, sa paggamit sa iyang mga pulong, “krisis sa hugot nga pagtuo” ug nagtinguha sa akong tambag. Mapasalamaton ko nga mopakigbahin siya sa iyang mga pagbati ug mga kabalaka ngari kanako.

Mipakita siya og dakong kahinangup sa unsay iyang espiritwal nga nabati kaniadto ug sa unsay iyang gihunahuna karon nga padulong mawala gikan kaniya. Samtang namulong siya, naminaw ko og maayo ug kinasingkasing nga nag-ampo aron mahibalo kon unsay gusto sa Ginoo nga akong isulti.

Ang akong higala, tingali sama sa pipila kaninyo, nangutana sa pangutana nga makapatandog kaayong gilitok diha sa kanta sa Primary: “Langitnong Amahan, naa ba gayud ka?”1 Alang kaninyo nga tingali nagpangutana niining sama nga pangutana, gusto kong mopakigbahin kaninyo sa tambag nga buot nakong itanyag sa akong higala ug hinaut nga ang matag usa kaninyo makakaplag nga napalig-on ang inyong pagtuo ug mabag-o ang inyong determinasyon nga mahimong matinud-anong disipulo ni Jesukristo.

Akong sugdan pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo nga usa kamo ka anak nga lalaki o anak nga babaye sa usa ka mahigugmaong Amahan sa Langit ug nga ang Iyang gugma magpabiling makanunayon. Nasayud ko nga ang maong makahupay nga mga pagbati sa gugma lisud mahinumduman kon anaa kamo taliwala sa personal nga mga panglimbasug o mga pagsulay, mga kasagmuyo, o mga tinguha nga wala matuman.

Si Jesukristo nasayud sa grabe nga mga panglimbasug ug mga pagsulay. Iyang gihatag ang Iyang kinabuhi alang kanato. Mapintas ang katapusang mga oras sa Iyang kinabuhi, labaw pa sa bisan unsa nga atong masabtan, apan ang Iyang sakripisyo alang sa matag usa kanato mao ang labing mahinungdanon nga pagpahayag sa Iyang tiunay nga gugma.

Walay sayop, sala, o pagpili nga mopausab sa gugma sa Dios alang kanato. Wala kana nagpasabut nga ang makasasala nga binuhatan gitugutan, wala usab kini nagtangtang sa atong obligasyon nga maghinulsol kon may sala nga nahimo. Apan ayaw kalimot, ang Langitnong Amahan nakaila ug naghigugma sa matag usa kaninyo, ug kanunay Siyang andam nga motabang.

Samtang namalandong ko sa sitwasyon sa akong higala, akong gihunahuna ang talagsaong kaalam nga makita sa Basahon ni Mormon: “Ug karon, akong mga anak, hinumdumi, hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan; nga sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang mapintas nga mga hangin, oo, ang iyang mga panâ diha sa alimpulos, oo, sa diha nga ang tanan niya nga ulan nga yelo ug ang iyang mapintas nga unos mohampak diha kaninyo, kini walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa bung-aw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot, tungod sa lig-on nga sukaranan diin kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan, usa ka tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan.”2

Mopamatuod ko nga ang “bung-aw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot” usa ka dapit nga walay bisan kinsa nga gustong moadto. Ug gibati sa akong higala nga anaa siya sa ngilit.

Sa dihang mitambag ko og mga indibidwal nga sama sa akong higala, misuhid ko sa mga desisyon nga ilang nahimo sa miaging mga tuig nga midala kanila nga makalimot sa sagrado nga mga kasinatian, nga mahuyang, ug nga magduha-duha. Miawhag ko kanila, sama sa akong pag-awhag kaninyo karon, nga hinumduman, ilabi na gayud sa panahon sa kalisud, ang panahon nga inyong nabati ang Espiritu ug ang inyong pagpamatuod lig-on; hinumdumi ang espirituhanon nga mga pundasyon nga inyong natukod. Mosaad ko kaninyo nga kon inyo kining buhaton, maglikay sa mga butang nga dili mopalig-on sa inyong pagpamatuod o nga nagbugal-bugal sa inyong mga tinuohan, kadtong bililhong mga panahon nga miuswag ang inyong pagpamatuod mobalik sa inyong hunahuna pinaagi sa mapainubsanong pag-ampo ug pagpuasa. Mopasalig ko kaninyo nga mobati kamo pag-usab sa luwas ug nindot nga mga pagbati nga konektado sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Matag usa kanato kinahanglan unang mopalig-on sa atong mga kaugalingon sa espirituhanong paagi ug dayon mopalig-on niadtong anaa sa atong palibut. Pamalandong kanunay sa mga kasulatan, ug hinumdumi ang mga hunahuna ug mga pagbati nga inyong masinati samtang magbasa kamo niini. Pangita usab og laing mga tinubdan sa kamatuoran, apan patalinghug niini nga pasidaan gikan sa mga kasulatan: “Apan ang pagkamakinaadmanon maayo kon sila mopatalinghug ngadto sa mga tambag sa Dios.”3 Tambong og mga miting sa Simbahan, ilabi na gayud sa miting sa sakrament, ug ambit sa sakrament ug bag-oha ang mga pakigsaad, lakip ang saad nga kanunayng hinumduman ang Manluluwas aron ang Iyang Espiritu kanunayng magauban kaninyo.

Bisan unsa pa man nga mga sayop ang atong nabuhat o kon unsa ka dili hingpit ang pagbati nato sa atong kaugalingon, makapanalangin ug makatabang gihapon ta sa uban. Ang pagkab-ot ngadto kanila diha sa Kristohanon nga pagserbisyo makatabang kanato nga mobati sa gugma sa Dios sulod sa atong mga kasingkasing.

Importanting hinumduman ang gamhanan nga tambag nga makita diha sa Deuteronomio: “Bantayan mo ang imong kalag sa masingkamuton, kay tingali lamang unya mahakalimot ka sa mga butang nga hingkit-an sa imong mga mata, ug tingali lamang unya mobulag sila sa imong kasingkasing sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi: apan igatudlo mo sila sa imong mga anak, ug sa mga anak sa imong mga anak.”4

Mga henerasyon ang apektado sa mga pagpili nga atong himoon. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod ngadto sa imong pamilya; awhaga sila nga hinumduman kon unsay ilang gibati sa dihang naila nila ang Espiritu diha sa ilang mga kinabuhi ug i-rekord kadto nga mga pagbati diha sa mga journal ug personal nga mga kasaysayan aron ang ilang kaugalingong mga pulong, kon gikinahanglan, mopahinumdom kanila kon unsa ka maayo ang Ginoo ngadto kanila.

Inyong mahinumduman nga si Nephi ug ang iyang mga magulang nga lalaki mibalik ngadto sa Jerusalem aron kuhaon ang mga palid nga tumbaga nga naglangkob sa na-rekord nga kasaysayan sa ilang mga katawhan, sa usa ka bahin, aron dili nila makalimtan ang ilang kagahapon.

Ug usab, diha sa Basahon ni Mormon, ginganlan ni Helaman ang iyang mga anak nga lalaki sunod sa ilang “unang mga ginikanan” aron dili sila makalimot sa kamaayo sa Ginoo:

“Tan-awa, akong mga anak, ako nagtinguha nga kamo kinahanglan mahinumdom sa paghupot sa mga sugo sa Dios. … Tan-awa, ako mihatag nganha kaninyo sa mga ngalan sa atong unang mga ginikanan kinsa miabut gikan sa yuta sa Jerusalem; ug kini ako mibuhat nga sa panahon nga kamo mahinumdom sa inyong mga ngalan kamo mahinumdom kanila; ug sa panahon nga kamo mahinumdom kanila kamo mahinumdom sa ilang mga buhat; ug kon kamo mahinumdom sa ilang mga buhat kamo masayud giunsa kini pagsulti, ug usab pagsulat, nga sila mga maayo.

“Busa, akong anak nga mga lalaki, ako manghinaut nga kamo magbuhat niana nga maayo, nga kini ikasulti alang kaninyo ug usab ikasulat, bisan ingon nga kini gikasulti ug gikasulat kabahin kanila.”5

Daghan karon ang adunay samang tradisyon sa paghatag og pangalan sa ilang mga anak sunod sa mga bayani sa kasulatan o sa matinud-anong mga kagikan isip usa ka paagi sa pag-awhag kanila nga dili makalimtan ang ilang panulundon.

Pagkatawo nako, gipanganlan ko og Ronald A. Rasband. Ang akong apelyido nagpasidungog sa kagikan sa akong amahan. Ang middle initial A gihatag kanako aron mapahinumduman ko nga pasidunggan ang Danish Anderson nga kagikan sa akong inahan.

Ang akong apohan sa tuhod nga si Jens Anderson kay gikan sa Denmark. Ug niadtong 1861 ang Ginoo midala og duha ka Mormon nga mga misyonaryo ngadto sa panimalay ni Jens ug Ane Cathrine Anderson, diin ang mga misyonaryo mipaila kanila ug sa ilang 16 anyos nga anak nga lalaki, si Andrew, sa gipahiuli nga ebanghelyo. Mao kini ang pagsugod sa kabilin sa hugot nga pagtuo nga ang akong pamilya ug ako nakabenepisyo. Ang mga Anderson mibasa sa Basahon ni Mormon ug nabunyagan human sa mubo nga panahon. Sa misunod nga tuig, mipatalinghug ang pamilya Anderson sa tawag sa usa ka propeta nga motabok sa Atlantic aron makigtipon sa mga Santos didto sa Amihanang Amerika.

Subo lang, namatay si Jens atol sa biyahe sa dagat, apan mipadayon ang iyang asawa ug anak ngadto sa Walog sa Salt Lake, miabut sa Septyembre 3, 1862. Bisan pa sa ilang mga kalisud ug mga kasubo, wala gayud mawala ang ilang pagtuo, ug mao usab ang pagtuo sa daghan sa ilang mga kaliwat.

Painting sa opisina ni Elder Rasband

Sa akong opisina nagbitay ang usa ka painting6 nga maayong naghulagway sa usa ka simbolikanhong pahinumdom sa unang miting tali sa akong mga katigulangan ug niadtong mapahinunguron nga nag-unang mga misyonaryo. Determinado ko nga dili makalimot sa akong kabilin, ug tungod sa akong ngalan ako mohinumdom kanunay sa ilang kabilin sa pagkamatinud-anon ug sakripisyo.

Ayaw gayud kalimti, i-kwestyon, o ibaliwala ang personal, sagrado nga espirituhanong mga kasinatian. Ang plano sa kaaway mao ang pagbalda kanato gikan sa espirituhanong mga saksi, samtang ang tinguha sa Ginoo mao ang paglamdag ug pagpaapil kanato sa Iyang buhat.

Mopakigbahin ko og usa ka personal nga ehemplo niini nga kamatuoran. Nakahinumdom ko sa usa ka higayon nga nakadawat ko og pag-aghat agig tubag sa usa ka hugot nga pag-ampo. Ang tubag klaro ug gamhanan. Apan napakyas ko sa paglihok diha niana nga pag-aghat diha-diha dayon, ug human sa usa ka panahon, misugod ko sa paghunahuna kon tinuod ba ang akong gibati. Tingali ang pipila kaninyo nalingla usab niana nga panglingla sa kaaway.

Human sa pipila ka adlaw, nakamata ko nga anaa sa akong hunahuna kining gamhanang mga bersikulo sa kasulatan:

“Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, kon ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang gabii nga ikaw misangpit ngari kanako diha sa imong kasingkasing. …

“Wala ba Ako magsulti og kalinaw nganha sa imong hunahuna mahitungod niini nga butang? Unsa ka labaw nga kamatuoran ang imong maangkon kay sa gikan sa Dios?”7

Mora og miingon ang Ginoo, “Karon, Ronald, giingnan na tika unsay angay nimong buhaton. Buhata na karon!” Mapasalamaton kaayo ko alang nianang mahigugmaong koreksyon ug direksyon! Diha-diha dayon nahupay ko pinaagi niana nga pag-aghat ug nakahimo sa paglihok, nasayud nga ang akong pag-ampo natubag na.

Nagpakigbahin ko niini nga kasinatian, minahal nga mga kaigsoonan, aron sa paghulagway kon unsa ka dali makalimot ang atong mga hunahuna ug sa unsang paagi ang espirituhanon nga mga kasinatian mogiya kanato. Nakat-on ko sa paghatag og bili sa maong mga higayon “kay tingali lamang unya mahakalimot ko.”

Ngadto sa akong higala, ug ngadto sa tanan nga nagtinguha nga mapalig-on ang ilang pagtuo, mohatag ako kaninyo niini nga saad: kon matinud-anon kamong magpakabuhi sa ebanghelyo ni Jesukristo ug mosunod sa mga pagtulun-an niini, ang inyong pagpamatuod mapanalipdan ug kini molambo. Tumana ang mga pakigsaad nga inyong gihimo, bisan unsa pa man ang mga binuhatan niadtong anaa sa inyong palibut. Pagmakugihon nga mga ginikanan, mga igsoon, mga apohan, mga tiya, mga tiyo, ug mga higala kinsa nagpalig-on sa mga hinigugma pinaagi sa personal nga pagpamatuod ug kinsa nagpakigbahin og espirituhanong mga kasinatian. Magpabiling matinud-anon ug makanunayon, bisan pa og may gamhanang mga pagduha-duha nga moabut sa inyong kinabuhi pinaagi sa mga binuhatan sa uban. Tinguhaa kanang mohatag og kaayohan ug mopalig-on kaninyo sa espirituhanong paagi. Likayi ang bakak nga mga tanyag sa gitawag nga “mga kamatuoran” nga sayon kaayong mapakaylap, ug hinumdumi ang pag-rekord sa inyong mga pagbati sa “gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinuoron, kaaghop, [ug] pagpugong sa kaugalingon.”8

Samtang nagsagubang sa labing lisud nga mga panahon sa kinabuhi, ayaw kalimti ang inyong balaan nga panulundon isip anak nga lalaki o anak nga babaye sa Dios o ang inyong mahangturon nga padulngan nga mobalik og puyo uban Kaniya, nga labaw pa sa bisan unsang matanyag sa kalibutan. Hinumdumi ang malumo ug tam-is nga mga pulong ni Alma: “Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, akong mga kaigsoonan, kon kamo nakasinati og usa ka kausaban sa kasingkasing, ug kon kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao?”9

Ngadto sa tanan kinsa mibati sa panginahanglan nga mapalig-on ang ilang pagtuo, mangamuyo ako kaninyo, ayaw kalimot! Palihug ayaw kalimot.

Ako mosaksi nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Nasayud ko nga nakakita ug nakigpulong siya uban sa Dios Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, sama sa iyang gi-rekord diha sa iyang kaugalingong mga pulong. Mapasalamaton kaayo ko nga siya wala makalimot sa pagsulat niana nga kasinatian, aron nga unta kitang tanan makahibalo sa iyang pagpamatuod.

Mohatag ko sa akong ligdong pagsaksi ni Ginoong Jesukristo. Siya buhi; nasayud ko nga Siya buhi ug nangulo niini nga Simbahan. Kining mga butanga nasayran nako sa akong kaugalingon, wala nag-agad sa bisan unsang tingog o saksi, ug nag-ampo ko nga kamo ug ako dili gayud makalimot sa sagradong mahangturon nga mga kamatuoran—labing importante nga kita mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa buhi ug mahigugmaong Langitnong mga Ginikanan, kinsa nagtinguha lamang sa atong mahangturong kalipay. Niini nga mga kamatuoran mopamatuod ko diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.