2010–2019
Barug diha sa Kalig-on, mga Kaigsoonang Babaye sa Zion
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Barug diha sa Kalig-on, mga Kaigsoonang Babaye sa Zion

Aron mahimong nakabig nga mga tigtuman sa pakigsaad, kinahanglan kitang magtuon sa mahinungdanong mga doktrina sa ebanghelyo ug magbaton og dili matarug nga pagpamatuod sa katinuod niini.

Unsa ka dakong kalipay nga magpundok dinhi niining Conference Center uban sa mga batang babaye, mga batan-ong babaye, ug mga kababayen-an sa Simbahan. Kita usab nahibalo gayud nga adunay liboan sa ubang mga grupo sa mga sister, nagpundok sa tibuok kalibutan, nagtan-aw niining mga kahimoan, ug ako mapasalamaton sa oportunidad ug mga pamaagi nga nagtugot kanato sa pagtipon diha sa panaghiusa ug katuyoan niining gabhiona.

Pagka-Oktubre 2006, si Presidente Gordon B. Hinckley mihatag og pakigpulong nga giulohan og “Barug, O mga Kalalakin-an sa Dios,” nga gibase sa usa ka himno nga gisulat niadtong 1911.1 Usa kadto ka panawagan alang sa mga kalalakin-an sa Simbahan nga mobarug ug mopalambo sa ilang kaugalingon. Kana nga pakigpulong akong gihunahuna samtang ako nag-ampo aron mahibalo kon unsay akong ipakigbahin kaninyo.

Mga sister, kita nagpuyo sa “mga panahon nga malisud.”2 Ang mga kahimtang sa atong panahon kinahanglan nga dili makapahibulong kanato. Gipanagna na kini sulod sa kaliboan ka mga tuig isip pahimangno ug pagtambag aron makapangandam kita. Ang ika-8 nga kapitulo sa Mormon naghatag og makapaguol nga tukmang paghulagway sa mga kahimtang sa atong panahon. Niini nga kapitulo, nag-ingon si Moroni nga iyang nakita ang atong panahon, ug kini naglakip sa mga gubat ug mga hungihong sa gubat, dagkong mga kahugawan, mga pagbuno, pagpanulis, ug mga tawo kinsa magsulti kanato nga walay husto o sayop diha sa mata sa Dios. Naghulagway siya og mga tawo kinsa puno sa garbo, madasigon sa pagsul-ob og mahalon nga panaput, ug kinsa nagbugal-bugal sa relihiyon. Nakakita siya og mga tawo kinsa nalinga sa kalibutanong mga butang nga sila nagtugot “sa mga timawa, ug sa mga hubo, ug sa mga masakiton ug sa mga sinakit nga molabay”3 nga wala mahimatnguni.

Nangutana si Moroni og tinuoray nga sukna sa atong kaugalingon —kita kinsa buhi niining panahona. Nag-ingon siya, “Ngano nga kamo maulaw sa pagdala diha kaninyo sa ngalan ni Kristo?”4 Kini nga pasangil tukma nga naghulagway sa nagtubo nga sekular nga kahimtang sa atong kalibutan.

Ang Joseph Smith—Mateo nagtudlo nga sa katapusang mga adlaw bisan ang labing “pinili … sumala sa pakigsaad”5 malingla. Kadto nga anaa sa pakigsaad naglakip sa mga batang babaye, mga batan-ong babaye, ug mga sister sa Simbahan kinsa nabunyagan ug mihimo og mga pakigsaad uban sa ilang Langitnong Amahan. Bisan kita anaa sa risgo nga malingla pinaagi sa sayop nga mga pagtulun-an.

Mga sister, dili ko motuo nga ang mga kahimtang padulong sa paglambo paingon sa unahan. Kon ang kasamtangang panghitabo mga ilhanan, kinahanglan kitang mangandam alang sa mga pagsulay nga nag-atang sa unahan. Sayon ra nga mawad-an og paglaum, apan isip mga tawo sa pakigsaad kinahanglan nga dili gayud kita mawad-an og paglaum. Sama sa giingon ni Elder Gary E. Stevenson, “Ang buhong nga panalangin sa Langitnong Amahan alang sa atong pagpakabuhi sa lisud nga panahon mao nga kita nagpuyo usab sa kahingpitan sa panahon.”6 Ganahan ko sa kahupayan niana nga pamahayag.

Gisulti ni Presidente Russell M. Nelson kanato sa miaging tuig: “Ang mga pag-ataki sa Simbahan, sa doktrina niini, ug sa atong paagi sa pagpakabuhi magkadaghan. Tungod niini, kita nagkinahanglan og mga babaye nga adunay lig-ong panabut sa doktrina ni Kristo ug mogamit niana nga panabut sa pagtudlo ug pagtabang sa pagpadako og henerasyon nga makabatok sa sala. Nagkinahanglan kita og mga babaye kinsa makaila sa pagpanglingla sa tanang matang niini. Nagkinahanglan kita og mga babaye kinsa nasayud kon unsaon sa paggamit sa gahum nga giandam sa Dios alang sa mga nagtuman sa pakigsaad ug kinsa nagpahayag sa ilang mga gituohan uban sa pagsalig ug gugmang putli. Nagkinahanglan kita og mga babaye nga adunay kaisug ug panglantaw sama sa atong Inahan nga si Eva.”7

Kini nga mensahe nagmatuod pag-usab kanako nga bisan pa sa mga kahimtang sa atong panahon, kita adunay daghang mga rason nga maglipay ug magmalaumon. Nagtuo ako sa tibuok kong kasingkasing nga kitang mga sister adunay dala sa pagkatawo nga kalig-on ug hugot nga pagtuo nga motugot kanato sa pagbuntog sa mga hagit sa pagpuyo sa katapusang mga adlaw. Gisulat ni Sister Sheri Dew, “Ako nagtuo nga sa panahon nga kita makakat-on sa paglihok sa hingpit nga impluwensya sa nakabig, nagtuman sa pakigsaad nga kababayen-an, ang gingharian sa Dios mausab og dali”8

Kini nagkinahanglan og tinabangay nga paningkamot nga makabig ug magtuman sa atong mga pakigsaad. Sa pagbuhat sa ingon, kinahanglan kitang mahimo nga mga batang babaye ug kababayen-an kinsa magtuon sa mahinungdanong mga doktrina sa ebanghelyo ug magbaton og dili matarug nga pagpamatuod sa katinuod niini. Adunay tulo ka mga area nga gituohan ko nga sukaranan ngadto sa lig-ong mga pagpamatuod ug nga akong gikonsiderar nga mahinungdanon sa atong panabut.

Una, kinahanglan natong ilhon ang kamahinungdanon sa Dios nga atong Mahangturong Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, sa atong hugot nga pagtuo ug kaluwasan. Si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug Manunubos. Kinahanglan natong tun-an ug sabton ang Iyang Pag-ula ug unsaon sa paggamit niini kada adlaw; ang paghinulsol usa sa labing dakong mga panalangin natong tanan aron magpabilin diha sa dalan sa pagkamatarung. Kinahanglan nga atong tan-awon si Jesukristo isip nag-una natong modelo sa buhat ug ang ehemplo kon unsay angayan natong makab-ot. Kinahanglan kitang padayong magtudlo sa atong mga pamilya ug mga klase mahitungod sa mahinungdanong plano sa atong Amahan bahin sa kaluwasan, nga naglakip sa doktrina ni Kristo.

Ikaduha, kinahanglan nga atong sabton ang panginahanglan sa pagpahiuli sa doktrina, organisasyon, ug sa mga yawe sa awtoridad niining ulahing mga adlaw. Kinahanglan kitang magbaton og pagpamatuod nga si Propeta Joseph Smith balaang napili ug gitudlo sa Ginoo sa pagpahinabo niining pagpahiuli ug sa pag-ila nga iyang gi-organisar ang kababayen-an sa Simbahan sumala sa organisasyon sa karaang Simbahan ni Kristo9

Ug ikatulo, kinahanglan nga atong tun-an ug sabton ang mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo. Ang templo naghupot og dapit diha gayud sa sentro sa atong labing sagrado nga mga gituohan, ug ang Ginoo naghangyo nga kita motambong, mamalandong, motuon, ug mangita sa personal nga kahulugan ug paggamit sa indibidwal nga paagi. Atong masabtan nga pinaagi sa mga ordinansa sa templo, ang gahum sa pagka-diosnon makita diha sa atong kinabuhi10 ug tungod sa mga ordinansa sa templo, kita masangkapan sa gahum sa Dios, ug ang Iyang ngalan maanaa kanato, ang Iyang himaya magaliyok kanato, ang Iyang mga anghel magabantay kanato.11 Naghunahuna lang ko kon hingpit ba kitang misalig sa gahum niadto nga mga saad.

Mga sister, bisan ang labing bata niini nga pundok sa tigpaminaw makabarug diha sa hugot nga pagtuo ug makabuhat og mahinungdanong tahas sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ang kabataan magsugod sa pagbaton og kaugalingong mga pagpamatuod pinaagi sa pagbasa o pagpaminaw ngadto sa mga kasulatan, pag-ampo kada adlaw, ug sa pag-ambit sa sakrament sa makahuluganong paagi. Ang tanang kabataan ug mga batan-ong babaye makaawhag og mga family home evening ug mahimong hingpit nga mga sumasalmot. Makaluhod kamo og una samtang ang inyong pamilya magpundok alang sa pag-ampo sa pamilya. Bisan kon ang inyong mga panimalay dili ang labing hingpit, ang inyong personal nga mga ehemplo sa matinud-anong pagsunod sa ebanghelyo makaimpluwensya sa kinabuhi sa inyong pamilya ug mga higala.

Ang mga batan-ong babaye sa Simbahan kinahanglang makakita sa ilang kaugalingon nga mahimong mahinungdanong mga sumasalmot diha sa buhat nga gidumala sa priesthood ug dili lamang mga tumatan-aw ug mga tigsuporta. Naghupot kamo og mga calling ug gi-set apart pinaagi niadtong naghupot sa mga yawe sa priesthood nga molihok isip mga lider nga may gahum ug awtoridad niini nga buhat. Samtang kamo nagpalambo sa inyong mga calling diha sa mga kapangulohan sa klase ug nag-andam sa espirituhanong paagi, nagtinambagay, nagtinabangay sa pagpangalagad sa inyong mga sakop sa klase, ug nagtudlo sa usag usa sa ebanghelyo, kamo nag-angkon sa inyong dapit niini nga buhat ug kamo ug ang inyong mga kauban mapanalanginan.

Ang tanang kababayen-an kinahanglang makakita sa ilang kaugalingon isip mahinungdanong mga sumasalmot diha sa buhat sa priesthood. Ang kababayen-an niini nga Simbahan mga presidente, mga counselor, mga magtutudlo, mga sakop sa mga council, mga igsoong babaye, ug mga inahan, ug ang gingharian sa Dios dili makalihok gawas kon kita mobarug ug motuman sa atong mga katungdanan uban sa hugot nga pagtuo. Usahay gikinahanglan lamang nato ang pagbaton og mas dako nga panabut sa unsay posible.

Bag-ohay lang nakahimamat ko og sister sa Mexico kinsa nakasabut kon unsay kahulugan sa pagpalambo sa iyang calling uban sa hugot nga pagtuo. Si Marfissa Maldonado gitawag nga motudlo og klase sa Sunday School sa kabatan-onan tulo ka tuig na ang milabay. Duna siyay 7 ka estudyante nga nagtambungan sa dihang gitawag siya, apan karon duna na siyay 20 nga kanunayng nagtambungan. Gipangutana nako siya, sa kahibulong, kon unsay iyang gihimo sa pagpahinabo sa maong pagsaka sa gidaghanon. Mapaubsanon siyang miingon, “Oy, dili lang kay ako ra. Ang tanang sakop sa klase mitabang.” Nag-uban, ilang nakit-an ang mga ngalan sa mga less-active diha sa lista ug misugod sa pagkuyog og pamisita ug sa pagdapit kanila nga mobalik sa simbahan. Sila usab dunay bunyag tungod sa ilang mga paningkamot.

Naghimo si Sister Maldonado og social media site alang lamang sa iyang mga sakop sa klase nga gitawag og “I Am a Child of God,” ug nagbutang siya og makadasig nga mga panghunahuna ug mga kasulatan makadaghan sa usa ka semana. Kanunay siyang mag-text sa iyang mga estudyante nga may mga buluhaton ug nag-awhag. Nagtuo siya nga importante ang pagbinayloay og hunahuna sa mga paagi nga mas masabtan nila, ug kini epektibo. Miingon siya kanako sa yano, “Gihigugma nako ang akong mga estudyante.” Gibati nako kana nga gugma samtang gisultihan ko niya sa ilang mga paningkamot, ug ang iyang ehemplo mipahinumdom kanako og unsay mahimo sa usa ka tawo nga dunay hugot nga pagtuo ug lihok niini nga buhat inubanan sa panabang sa Ginoo.

Ang atong kabatan-onan napabantang ngadto sa lisud nga mga pangutana kada adlaw, ug kadaghanan nato adunay mga minahal kinsa nanlimbasug sa pagpangita sa mga tubag. Ang maayong balita mao nga adunay mga tubag sa mga gipangutana. Paminaw sa bag-ohay nga mga mensahe gikan sa atong mga lider. Kita giawhag sa pagtuon ug pagsabut sa plano sa kalipay sa atong Langitnong Amahan. Gipahinumduman kita sa mga baruganan diha sa pamahayag bahin sa pamilya.12 Giawhag kita sa pagtudlo ug paggamit niini nga mga kapanguhaan isip ang sukdanan sa pagpabilin kanato diha sa higpit ug pig-ot nga dalan.

Mga usa ka tuig na ang milabay, nakig-istorya ko og usa ka inahan sa gagmayng mga bata kinsa mihukom sa paghimo og maawhagon nga paagi sa pagpanalipod sa iyang mga anak batok sa daghang negatibong mga impluwensya nga sila nabantang diha sa internet ug sa eskwelahan. Magpili siya og hilisgutan matag semana, kasagaran usa nga makapahimo og daghang hilisgutan sa internet, ug magpasiugda siya og makahuluganong mga panaghisgot sulod sa semana diin ang iyang mga anak makapangutana ug siya makasiguro nga ilang makuha ang balanse ug maayo nga panglantaw sa kasagarang lisud nga mga isyu. Naghimo siya sa iyang panimalay nga usa ka luwas nga dapit sa pagpangutana ug pagbaton og makahuluganon nga panudlo sa ebanghelyo.

Naguol ko nga nagpuyo kita sa ingon nga kahimtang nga naglikay nga makasilo nga usahay likayan na hinoon nato ang pagtudlo sa hustong mga baruganan. Napakyas kita sa pagtudlo sa atong mga batan-ong babaye nga ang pagpangandam nga mahimong inahan mao ang labing mahinungdanon tungod kay kita dili gustong makapasilo niadtong dili minyo o niadtong dili makabaton og anak, o makita nga nagpugong sa umaabut nga mga pagpili. Sa laing bahin, mahimo usab nga mapakyas kita sa paghatag og gibug-aton sa kaimportante sa edukasyon tungod kay dili kita gustong mohatag og mensahe nga mas importante pa kini kay sa kaminyoon. Naglikay kita sa pagpahayag nga ang atong Langitnong Amahan nagpasabut sa kaminyoon nga tali sa usa ka lalaki ug babaye tungod kay kita dili gustong makapasilo niadtong kinsa nagsinati og pagkaibug sa sama nga sekso. Ug tingali atong bation ang pagkadili komportable sa paghisgot og mga isyu sa sekso o maayong sekswalidad.

Sa pagkatinuod, mga sister, kinahanglan nga gamiton nato ang pagkamabination, apan gamiton usab nato ang atong sentido komon ug ang atong pagsabut sa plano sa kaluwasan nga maisugon ug prangka kon kini mahitungod sa pagtudlo sa atong mga anak ug kabatan-onan sa mahinungdanon nga mga baruganan sa ebanghelyo nga kinahanglan gayud nilang masabtan aron sa paglawig sa kalibutan nga ilang gipuy-an. Kon dili nato tudloan ang atong mga kabataan ug kabatan-onan sa tinuod nga doktrina—ug itudlo kini sa klaro—ang kalibutan motudlo kanila sa mga bakak ni Satanas.

Gihigugma nako ang ebanghelyo ni Jesukristo, ug ako mapasalamaton sa hangtud alang sa direksyon, gahum, ug inadlaw nga tabang nga akong nadawat isip usa ka anak nga babaye sa pakigsaad sa Dios. Ako nagpamatuod nga ang Ginoo mipanalangin kanato, isip kababayen-an kinsa nagpuyo niining malisud nga mga panahon, uban sa tanang gahum, mga gasa, ug kalig-on nga gikinahanglan aron sa pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Ginoong Jesukristo. Nag-ampo ko nga kitang tanan makakita unta sa atong tinuod nga potensyal ug mobarug nga mahimong kababayen-an nga dunay hugot nga pagtuo ug kaisug nga gikinahanglan sa atong Langitnong Amahan nga kita mahimo. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.