2010–2019
Usa ka Hangyo ngadto sa Akong mga Sister
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Usa ka Hangyo ngadto sa Akong mga Sister

Kami nagkinahanglan sa inyong kalig-on, sa inyong pagkakabig, sa inyong konbiksyon, sa inyong abilidad sa pagpangulo, sa inyong kaalam, ug sa inyong mga tingog.

Minahal nga Elder Rasband, Stevenson, ug Renlund, kami, ang inyong mga Kaigsoonan, mo-welcome kaninyo sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Nagpasalamat kita sa Dios alang sa mga pinadayag nga Iyang gihatag sa Iyang propeta, si Presidente Thomas S. Monson.

Mga kaigsoonan, sa dihang nagpundok kita sa kinatibuk-ang komperensya unom ka bulan na ang milabay, walay usa nato nga nakapanglantaw sa umaabut nga mga kausaban nga makatandog sa balatian sa tibuok Simbahan. Si Elder L. Tom Perry mihatag og gamhanang mensahe mahitungod sa dili mahulipan nga tahas sa kaminyoon ug pamilya diha sa plano sa Ginoo. Kita nakalitan sa dihang paglabay lang sa pipila ka adlaw, nasayud kita bahin sa kanser nga sa wala madugay mikuha kaniya gikan kanato.

Bisan tuod nga ang panglawas ni Presidente Boyd K. Packer nagkaluya na, padayon siya nga “misungasong” diha sa buhat sa Ginoo. Luya na siya niadtong Abril, apan determinado siya nga mopahayag sa iyang pagsaksi samtang nagginhawa pa siya. Dayon, 34 lang ka adlaw human sa pagkamatay ni Elder Perry, si Presidente Packer mitabok usab sa pikas nga tabil.

Gimingaw kita ni Elder Richard G. Scott niadtong milabay nga kinatibuk-ang komperensya, apan namalandong kita sa gamhanang pagsaksi sa Manluluwas nga iyang gihimo sa nangaging mga komperensya. Ug 12 lang ka adlaw ang milabay, si Elder Scott gipapauli na ug nahiusa pag-usab sa iyang pinalangga nga si Jeanene.

Duna koy pribilehiyo nga makauban kini nga mga Kaigsoonan sa katapusan nilang mga adlaw, lakip ang pag-apil sa mga sakop sa pamilya nila ni Presidente Packer ug Elder Scott sa wala pa sila mamatay. Lisud kaayo alang kanako ang pagtuo nga kining tulo ka bililhon nga mga higala, kining talagsaong mga sulugoon sa Ginoo, nawala na. Gimingaw ko nila labaw pa sa akong masulti.

Samtang namalandong ko niining wala damha nga mga panghitabo, usa sa mga impresyon nga nagpabilin kanako mao ang akong namatikdan niining mga asawa nga nahabilin. Dili nako makalimtan ang panagway nila ni Sister Donna Smith Packer ug Sister Barbara Dayton Perry diha sa kiliran sa ilang mga bana, kining duha ka babaye nga puno sa gugma, kamatuoran, ug putli nga pagtuo.

Samtang si Sister Packer naglingkod tupad sa iyang bana sa iyang katapusang mga takna, mipasanag siya nianang kalinaw nga lapaw sa tanang pagpanabut.1 Bisan tuod nga nakaamgo siya nga ang iyang pinalanggang kapikas sa dul-an 70 ka tuig hapit na mobiya, iyang gipakita ang kalinaw sa usa ka babaye nga puno sa pagtuo. Daw sama siya sa anghel, sama niining ilang litrato atol sa pagpahinungod sa Brigham City Utah Temple.

Packer, Boyd K. Biography

Akong nakita kanang sama nga matang sa gugma ug hugot nga pagtuo nga gipakita ni Sister Perry. Klaro kaayo ang iyang debosyon ngadto sa iyang bana ug sa Ginoo, ug kini nakatandog nako pag-ayo.

Perry, L. Tom. Biography

Sa katapusang mga oras sa ilang mga bana ug nagpadayon hangtud karon, kining kusganon nga mga babaye mipakita sa kalig-on ug kaisug nga kanunay ipakita sa mga babaye nga nagtuman sa pakigsaad.2 Imposibleng masukod ang impluwensya sa ingon nga mga babaye, dili lamang sa mga pamilya apan sa Simbahan sa Ginoo, isip mga asawa, mga inahan, ug mga apohan; isip mga igsoon ug iyaan; isip mga magtutudlo ug lider; ug ilabi na isip mga ehemplo ug mapahinungurong mga tigpanalipod sa tinuohan.3

Kini tinuod sa matag dispensasyon sa ebanghelyo sukad sa panahon ni Adan ug Eva. Apan ang mga kababayen-an niini nga dispensasyon lahi kay sa mga kababayen-an sa bisan unsa pa tungod kay kini nga dispensasyon lahi kay sa uban.4 Kini nga kalainan nagdala og mga kahigayunan ug responsibilidad.

Kimball, Spencer W.

Trayntay-sais ka tuig na ang milabay, niadtong 1979, si Presidente Spencer W. Kimball mihimo og usa ka tulukibon nga panagna mahitungod sa epekto sa mga babaye nga nagtuman sa pakigsaad diha sa kaugmaon sa Simbahan sa Ginoo. Nanagna siya: “Ang dakong pagtubo nga moabut sa Simbahan sa katapusang mga adlaw moabut tungod kay daghang buotang mga babaye sa kalibutan … mapaduol sa Simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang nga ang mga babaye sa Simbahan moaninaw sa pagkamatarung ug sa ilang pagkamaayo og abilidad sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon ug sa kahimtang nga ang mga babaye sa Simbahan makita nga talagsaon ug lahi—sa malipayong paagi—gikan sa mga babaye sa kalibutan.”5

Minahal kong mga sister, kamo nga maoy among mahinungdanong mga kauban niining katapusang mga adlaw, ang panahon nga nakita daan ni Presidente Kimball mao karon. Kamo ang mga babaye nga iyang nakita! Ang inyong hiyas, kahayag, gugma, kahibalo, kaisug, kinaiya, hugot nga pagtuo ug matarung nga kinabuhi mopaduol sa maayo nga mga babaye sa kalibutan, uban sa ilang mga banay, ngadto sa Simbahan sa dili ordinaryong gidaghanon!6

Kami, ang inyong mga kaigsoonan, nagkinahanglan sa inyong kalig-on, sa inyong pagkakabig, sa inyong konbiksyon, sa inyong abilidad sa pagpangulo, sa inyong kaalam, ug sa inyong mga tingog. Ang gingharian sa Dios dili kompleto ug dili mahimong makompleto kon wala ang mga babaye kinsa naghimo og sagradong mga pakigsaad ug dayon sundon kini, mga babaye nga makasulti uban sa gahum ug awtoridad sa Dios!7

Si Presidente Packer mipahayag:

“Gikinahanglan nato ang mga babaye kinsa giorganisar ug mga babaye kinsa makaorganisar. Kita nagkinahanglan og mga babaye nga adunay abilidad sa pagpangulo kinsa makaplano ug makadumala ug makapangalagad; mga babaye kinsa makatudlo, mga babaye kinsa makasulti. …

“Kita nagkinahanglan og mga babaye nga adunay gasa sa pag-ila kinsa makatan-aw sa mga uso sa kalibutan ug makamatikod niadtong, bisan unsa ka sikat, mga mabaw o kuyaw.”8

Karon, tuguti ko nga modugang nga kita nagkinahanglan og mga babaye kinsa kamao nga mopahinabo sa importante nga mga butang pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo ug kinsa maisugon nga mga tigpanalipod sa moralidad ug mga pamilya sa usa ka makasasala nga kalibutan. Kita nagkinahanglan og mga babaye kinsa mapahinunguron sa pagbantay sa mga anak sa Dios diha sa dalan sa pakigsaad padulong sa kahimayaan; mga babaye nga nakahibalo unsaon pagdawat og personal nga pagpadayag, nga nakasabut sa gahum ug kalinaw sa endowment sa templo; mga babaye nga nakahibalo unsaon pagsangpit sa mga gahum sa langit aron sa pagpanalipod ug paglig-on sa mga bata ug mga pamilya; mga babaye nga nagtudlo nga walay kahadlok.

Sa tibuok nakong kinabuhi, napanalanginan ko sa ingon nga mga babaye. Ang akong namatay nga asawa, si Dantzel, ingon niana nga babaye. Ako kanunay nga mapasalamaton sa iyang makapausab sa kinabuhi nga impluwensya kanako sa tanan nga mga aspeto sa akong kinabuhi, lakip na sa akong mga paningkamot sa bag-ong mga pamaagi sa pag-opera sa kasingkasing.

Singkwenta ka tuig na ang milabay gihangyo ko sa pag-opera sa usa ka batang babaye, nga may grabeng sakit sa kasingkasing sukad pa sa pagkatawo. Ang iyang magulang nga lalaki namatay na tungod sa susama nga kondisyon. Ang iyang mga ginikanan mihangyo og tabang. Dili ko malaumon sa resulta apan misaad nga buhaton ang tanan nakong mahimo sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Bisan pa sa akong labing maayong mga paningkamot, ang bata namatay. Sa wala madugay, ang mao gihapon nga mga ginikanan midala kanako sa laing anak nga babaye, 16 ka bulan pa lang ang panuigon niadtong higayuna, natawo usab nga may problema sa kasingkasing. Sa ilang hangyo, mipahigayon na usab ako og operasyon. Kini nga anak namatay usab. Kining ikatulo nga makaguol nga kamatayon sa usa ka pamilya hilabihan nga nakaapekto kanako.

Mipauli ko nga napuno sa kasubo. Miligid ko sa salog sa among sala ug mihilak sa tibuok gabii. Si Dantzel nagpabilin sa akong kiliran, naminaw sa dihang mibalik-balik ko og sulti nga dili na ko mo-opera pa og laing kasingkasing. Dayon, sa mga alas 5:00 sa buntag, si Dantzel mitan-aw nako ug mahigugmaong nangutana, “Nahuman na ka og hilak? Nan pag-ilis na. Balik ngadto sa ospital. Trabaho na! Kinahanglan makat-on pa ka og dugang. Kon moundang ka karon, ang uban mokat-on sa sakit nga paagi sa unsay imo nang nahibaloan.”

Ah, gikinahanglan kaayo nako ang panglantaw, determinasyon, ug gugma sa akong asawa! Mibalik ko sa pagtrabaho ug nakakat-on og dugang pa. Kon dili pa tungod sa dinasig nga pag-awhag ni Dantzel, dili na unta ko mopadayon sa pag-opera sa kasingkasing ug dili na unta maandam sa pagbuhat sa operasyon niadtong 1972 nga miluwas sa kinabuhi ni Presidente Spencer W. Kimball.9

Mga sister, nakaamgo ba mo sa gilapdon ug gidak-on sa inyong impluwensya kon kamo mosulti sa mga butang nga moabut sa inyong kasingkasing ug hunahuna sigun sa gimando sa Espiritu? Usa ka maayo nga presidente sa stake ang misulti kanako bahin sa usa ka miting sa stake council diin sila nakigbisog sa usa ka lisud nga hagit. Sa usa ka punto, siya nakaamgo nga ang presidente sa Primary sa stake wala pa makaistorya, busa nangutana siya kon duna ba siyay bisan unsa nga hunahuna. “Sa tinuod lang, aduna gyud,” miingon siya ug mipadayon sa pagpakigbahin og usa ka panghunahuna nga nakapausab sa direksyon sa tibuok miting. Ang presidente sa stake mipadayon, “Samtang nagsulti siya, ang Espiritu mipamatuod nako nga gisulti niya ang pagpadayag nga among gitinguha isip usa ka council.”

Minahal kong mga sister, bisan unsay inyong calling, bisan unsay inyong kahimtang, nagkinahanglan kami sa inyong hunahuna, panabut, ug sa inyong inspirasyon. Kami nagkinahanglan kaninyo nga motingog ug mamulong diha sa mga council sa ward ug sa stake. Nagkinahanglan kita sa matag minyo nga sister nga mamulong isip “usa ka makatampo ug hingpit nga partner”10 samtang kamo makighiusa sa inyong bana sa pagdumala sa inyong pamilya. Minyo o dili, kamong mga sister adunay talagsaong mga kapasidad ug espesyal nga panabut nga inyong nadawat isip gasa gikan sa Dios. Kaming mga lalaki dili makapareha sa inyong talagsaong impluwensya.

Kita nasayud nga ang labing halangdon nga buhat sa paglalang mao ang paglalang sa babaye!11 Nagkinahanglan kami sa inyong kalig-on!

Ang mga pag-ataki sa Simbahan, sa doktrina niini, ug sa atong paagi sa pagpakabuhi magkadaghan. Tungod niini, kita nagkinahanglan og mga babaye nga adunay lig-ong panabut sa doktrina ni Kristo ug mogamit niana nga panabut sa pagtudlo ug pagtabang sa pagpadako og henerasyon nga makabatok sa sala.12 Nagkinahanglan kita og mga babaye kinsa makaila sa pagpanglingla sa tanang matang niini. Nagkinahanglan kita og mga babaye kinsa nasayud kon unsaon sa paggamit sa gahum nga giandam sa Dios alang sa mga nagtuman sa pakigsaad ug kinsa nagpahayag sa ilang mga gituohan uban sa pagsalig ug gugmang putli. Nagkinahanglang kita og mga babaye nga adunay kaisug ug panglantaw sama sa atong Inahan nga si Eva.

Minahal kong mga sister, walay laing mas importante pa sa inyong kinabuhing dayon kay sa inyong kaugalingong pagkakabig. Ang nakabig nga mga babaye nga nagtuman sa pakigsaad—ug akong ilakip ang akong minahal nga asawa nga si Wendy—kansang matarung nga kinabuhi mopatigbabaw sa nagkabati nga kalibutan ug sa ingon makita nga buwag ug lahi diha sa labing malipayon nga mga paagi.

Mao nga karon naghangyo ko sa akong mga sister sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pag-abante! Angkuna ang inyong tukma ug importanteng dapit diha sa inyong panimalay, diha sa inyong komunidad, ug diha sa gingharian sa Dios—labaw pa kay sa inyong nabuhat sukad. Mohangyo ko ninyo sa pagtuman sa panagna ni Presidente Kimball. Ug ako mosaad kaninyo diha sa ngalan ni Jesukristo nga kon buhaton ninyo kini, ang Espiritu Santo mopalambo sa inyong impluwensya sa dili ordinaryo nga paagi!

Ako mosaksi sa katinuod ni Ginoong Jesukristo ug sa Iyang matubsanon, maulaon ug mabalaanong gahum. Ug isip usa sa Iyang mga Apostoles, magpasalamat ko kaninyo, minahal nga mga sister, ug mopanalangin kaninyo nga makab-ot ang inyong hingpit nga paglambo, sa pagtuman sa katuyoan sa inyong pagkalalang, samtang kita magtinabangay niining sagradong buhat. Mag-uban kita nga motabang sa pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo. Niini ako mopamatuod, isip inyong igsoon, sa pangalan ni Jesukristo, amen.