2010–2019
Patinguga na ang Clarion nga Trumpeta
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Patinguga na ang Clarion nga Trumpeta

Ang kalibutan nagkinahanglan sa mga disipulo ni Kristo kinsa mamulong sa mensahe sa ebanghelyo nga klaro ug kinasingkasing.

Niining milabay nga summer ang akong asawa ug ako mipapuyo sa among duha ka apo nga mga lalaki samtang ang ilang mga ginikanan miapil sa usa ka pioneer trek nga kalihokan sa ilang stake. Ang among anak nga babaye misiguro nga ang mga bata magpraktis og piano samtang layo siya sa balay. Kahibalo siya nga sayon rang kalimtan ang pagpraktis kon naa sa balay sa mga apohan. Usa ka hapon mitupad ko sa akong 13 anyos nga apo, si Andrew, ug naminaw niyang nagtukar.

Kining bataa puno sa kalagsik ug gustong magdula sa gawas. Dali ra kaayo niyang palabyon ang iyang tanang oras para sa pagpangayam ug pagpamasol. Samtang nagpraktis siya sa piano, akong nakita nga mas ganahan siya nga mamasol sa duol nga sapa. Naminaw ko samtang midukdok siya sa matag tuno sa sinati na nga kanta. Kada nota nga iyang ipatukar parehas ra og empasis ug gipaspason, nga nakapalisud sa pag-ila unsa ang gitukar nga melody. Mitupad ko niya ug mipasabut sa kaimportante sa paggamit og dugang kusog sa mga key sa melody ug hinayon kadtong nota nga iduyog sa melody. Naghisgut mi bahin sa piano nga usa ka nindot nga himan. Mahimo kining usa ka sumpay sa iyang tingog ug pagbati ug mahimong nindot nga instrumento sa komunikasyon. Sama sa tawo nga hapsay kaayong motabi ug molihok gikan sa usa ka pulong ngadto sa lain, ingon usab ang garay sa melody molihok gikan sa usa ka nota ngadto sa lain.

Nangatawa mi samtang balik balik niyang gisulayan. Nagkadako ang pahiyom sa kandiison niyang mga aping samtang naporma ang melody gikan sa unang nagkayamokat nga mga tuno. Nahimong klaro ang mensahe: “Ako anak sa Dios, gipadala dinhi.”1 Nangutana ko ni Andrew kon gibati ba niya ang kalainan sa mensahe. Mitubag siya nga, “Oo, Lolo, gibati nako kini!”

Ang Apostol nga si Pablo mitudlo nato bahin sa pagkumpara sa komunikasyon sa mga instrumento sa musika sa dihang misulat siya ngadto sa mga taga Corinto:

“Bisan pa gani ang mga tulonggon, nga walay kinabuhi, ingon sa plawta o alpa, kon kini dili mohatag sa tin-aw nga paningog, unsaon man pag-ila sa sonata nga ilang ginatukar?

“Kon ang tingog sa trumpeta dili tin-aw kinsa may maandam aron sa pagdasdas sa panggubatan?”2

Kon ugaling duna may panahon nga ang kalibutan nagkinahanglan sa mga disipulo ni Kristo kinsa mamulong sa mensahe sa ebanghelyo nga klaro ug kinasingkasing, mao kini karon. Nagkinahanglan kita og klaro nga tingog sa trumpeta.

Si Kristo mao ang atong pinakamaayo nga ehemplo. Kanunay Niyang gipakita ang kaisug sa pagbarug kon unsay husto. Ang Iyang mga pulong milanog sa gatusan ka tuig samtang Siya midapit kanato sa paghinumdom sa gugma sa Dios ug sa isigka-ingon, sa pagsunod sa tanang kasugoan sa Dios, ug magpuyo isip mga kahayag sa kalibutan. Wala Siya mahadlok nga mosulti batok sa kalibutanong gahum o sa mga magbabalaod sa Iyang panahon, bisan ang ingon supak sa Iyang misyon nga hinatag sa Amahan. Ang Iyang mga pulong dili aron sa paglibug apan sa pagtandog sa kasingkasing sa katawhan. Klaro nga nahibalo Siya sa kabubut-on sa Iyang Amahan diha sa tanan Niyang gisulti ug gibuhat.

Ganahan usab ko sa ehemplo ni Pedro, kinsa miharong sa katawhan sa kalibutan uban sa kaisug ug kaklaro sa panahon sa Pentecost. Nianang adlawa ang katawhan nanagpundok gikan sa daghang kanasuran nanaway sa nahaunang mga Santos kay lahi-lahi silag pinulongan ug nagtuo nga nangahubog sila. Si Pedro, nakabaton sa Espiritu naaghat, mibarug aron sa pagpanalipud sa Simbahan ug sa mga miyembro. Siya mipamatuod uban niining mga pulong: “Mga Judeo ug tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, sabta ninyo kini ug patalinghugi ninyo ang akong mga pulong.”3

Dayon mikutlo siya sa kasulatan nga naglangkob sa mga panagna ni Kristo ug prangka nga mipamatuod: “Busa, ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayud sa tininuod gayud nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo ug Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa krus.”4

Daghan ang nakadungog sa iyang mga pulong ug mibati sa Espiritu, ug 3,000 ka mga kalag ang mipasakop sa Simbahan. Mao kini ang gamhanang ebidensya nga ang usa ka lalaki o babaye makahimo og kalainan kinsa andam sa pagpamatuod kon ang kalibutan daw nagsubay sa sukwahi nga direksyon.

Kon kita isip mga miyembro modesisyon sa pagbarug ug gamhanang mosaksi alang sa doktrina sa Dios ug sa Iyang Simbahan, adunay mausab sa sulod kanato. Kita makadawat sa Iyang panagway ngari kanato. Mapaduol kita sa Iyang Espiritu. Siya usab mag-una kanato ug maanaa sa “[atong] tuo nga kamot ug sa [atong] wala, ug ang [Iyang] Espiritu mahimo nga anaa sa [atong] mga kasingkasing, ug ang [Iyang] mga anghel anaa libut [kanato], aron pagtabang [kanato].”5

Ang tinuod nga mga disipulo ni Kristo dili mangita og lusot kon ang doktrina dili haum sa kasamtangang konsepto sa kalibutan. Si Pablo lahi usab nga ligdong nga disipulo nga miprangka sa pagpahayag nga “wala ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matag-usa nga nagatuo.”6 Ang tinuod nga mga disipulo morepresentar sa Ginoo kon kini dili sayon buhaton. Ang tinuod nga mga disipulo magdasig sa kasingkasing sa katawhan, dili lang sa pagdani kanila.

Kasagaran dili sayon ang pagbarug alang kang Kristo. Nakasiguro ko nga ingon niana ang nahitabo ni Pablo sa dihang gitawag siya ni Haring Agrippa ug gihangyo siya sa pagpangatarungan ug isugilon ang iyang istorya. Si Pablo, sa walay pagpanuko, mipahayag sa iyang gituohan sa ingon nga gahum nga kining makahahadlok nga Hari miangkon nga siya “hapit” madani nga mahimong usa ka Kristiyano.

Ang tubag ni Pablo misaksi sa iyang tinguha nga masabtan sa katawhan sa hingpit gayud sa unsay iyang isulti. Gisultihan niya si Haring Agrippa nga iyang gitinguha nga ang tanang makadungog niya dili lang “hapit” nga mahimong mga Kristiyano, kondili ang “tanan” mamahimong disipulo ni Kristo.7 Kadtong namulong uban sa katin-aw makapahinabo niini.

Sa daghang katuigan nga akong gitun-an ang istorya sa damgo ni Lehi sa Basahon ni Mormon,8 kanunay kong naghunahuna sa dako ug lapad nga building nga mao ang dapit diin ang nagpuyo kadto lamang mga pinakasupakan. Ang building puno sa katawhan, nagbiay-biay ug nagtulisok sa mga matinud-anon nga nanggunit sa gunitanan nga puthaw, nga nagrepresentar sa pulong sa Dios, ug sila mipaingon sa kahoy sa kinabuhi, nga nagrepresentar sa gugma sa Dios. Ang uban wala makaagwanta sa pagpamugos sa mga tawo nga nagbiay-biay nila ug nangahisalaag. Ang uban midisisyon nga motipon ngadto nila sa building. Wala ba silay kaisug nga mo-prangka batok sa mga pagsaway o mga mensahe sa kalibutan?

Sa akong pagtan-aw sa kasamtangang kalibutan nga nagpahilayo sa Dios, sa akong hunahuna nagkadako kini nga building. Daghan ang nakahibalo nga naglakaw sila paingon sa hawanan sa dako ug lapad nga building nga walay kasayuran nga nahimo na silang kabahin sa kultura niini. Sila kanunayng magpadala sa mga tintasyon ug sa mga mensahe. Kita sa katapusan makakita nila nga magbiay-biay o mangapil niadtong nanaway o nagbugal-bugal.

Sulod sa katuigan nagtuo ko nga gihimong kataw-anan sa mga bugal-bugalon ang mga pamaagi sa pagpakabuhi niadtong mga nagmatinud-anon, apan ang mga tingog nga naggikan karon sa building miusab sa ilang tuno ug pamaagi. Ang mga bugal-bugalon karon naningkamot nga lisud-lisuron ang yanong mga mensahe sa ebanghelyo pinaagi sa pag-atake sa pipila ka aspeto sa kasaysayan sa Simbahan o midalit ug mahait nga pagpanaway sa usa ka propeta o sa ubang lider. Ilaha usab nga gi-atake ang kinauyokan sa atong doktrina ug mga pamalaod sa Dios, nga gihatag sukad pa sa Paglalang sa yuta. Kita, isip mga disipulo ni Jesukristo ug mga miyembro sa Iyang Simbahan, kinahanglan gayud nga dili mobuhi sa gunitanan nga puthaw. Kinahanglan natong patingugon ang clarion nga trumpeta gikan sa atong mga kalag.

Ang yano nga mensahe mao nga ang Dios mao ang atong mahigugmaong Langitnong Amahan ug si Jesukristo mao ang Iyang Anak. Ang ebanghelyo gipahiuli niining ulahing mga adlaw pinaagi sa buhing mga propeta ug ang ebidensya mao ang Basahon ni Mormon. Ang dalan sa kalipay magsubay pinaagi sa pamilya nga maoy orihinal nga giorganisar ug gipadayag sa atong Langitnong Amahan. Mao kini ang pamilyar nga melodiya sa mensahe nga mamatikdan sa daghan tungod kay sila nakadungog niini gikan pa sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta.

Panahon na nato karon, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga mobarug ug mopatuod. Panahon na alang sa melodiya sa ebanghelyo nga mopatigbabaw sa kaalingugngog sa kalibutan. Akong idugang ang akong pagpamatuod sa mensahe sa Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan. Siya buhi! Ang Iyang ebanghelyo gipahiuli ug ang mga panalangin sa kalipay ug kalinaw mahimong maangkon niining kinahubia pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga sugo ug pagsubay sa Iyang dalan. Kini ang akong pagpamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.